Vejledning i fællesskaber

Report
Individuel vejledning eller
Vejledning i fællesskaber?
UURS-kongres 2012
Anders Ladegaard
UU-Lillebælt
AGENDA
Baggrunden for kursændringen
Debatten og processen internt i UU-Lillebælt
Konkrete initiativer i 2012
UU-Lillebælt - faktaark
Betjener Fredericia og Middelfart Kommuner
Befolkningsgrundlag
Antal 12-25årige
Afgangselever 9. kl.
Afgangselever 10. kl.
Medarbejdere:
1 Centerleder
2 Sekretærer
15 vejledere
1 projektansat
: 87.000
: 13.540
: 1.000
: 320
Profilmodeltal afgangselever 9. klasse
2009:
Fredericia:
Med en ungdomsuddannelse: 83,3%
Mindst en ungdomsuddannelse: 86,4%
Middelfart:
Med en ungdomsuddannelse: 83,9%
Mindst en ungdomsuddannelse: 87,6%
Til efterskole efter 9. klasse
2009: 196 elever
2010: 219 elever
2011: 201 elever
STABIL GENNEMFØRSEL AF UNGDOMSUDDANNELSE
Gennemførsel af en ungdomsuddannelse fem år
efter afslutningen af folkeskolen i perioden 19952009:
65 % har fuldført en ungdomsuddannelse
15 % er stadig i gang med en ungdomsuddannelse
12 % har afbrudt en ungdomsuddannelse
8 % er ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse
Kilde: Danmarks statistik
UDDANNELSESVALGET I ET UNGEPERSPEKTIV
De unge bruger valget af ungdomsuddannelse i deres identitetsdannelsesproces
Uddannelsernes sociale position og ungdomskultur spiller i den
forbindelse en stor rolle – de unge bruger valget til at finde sammen med
andre unge, der er som dem selv, og dermed positionere sig og adskille
sig fra de unge på de øvrige ungdomsuddannelser
Hierakiseringen af ungdomsuddannelserne er markant
De gymnasiale uddannelser opleves som ”det naturlige valg”
Hovedparten af de unge trives på de gymnasiale uddannelser, men
afstanden til lærerne gør det svært for nogle unge
Afstanden mellem de unge og lærerne gør det svært for nogle unge at
søge hjælp og støtte
Kilde: ”Unges veje mod ungdomsuddannelserne”, CEFU
UDDANNELSESVALGET I ET UNGEPERSPEKTIV
Mange af de unge på EUD trives, men en del kræver ekstra støtte
Undervisningsformen er diffus og præget af meget gør-det-selv.
Læringsformen stiller store krav om ansvarlighed, og en del unge har
svært ved at honorere disse krav. En del af de unge overvejer at forlade
uddannelsen på grund af mobning
Udsatte unge synes at mangle relevante muligheder efter 9. klasse
Der er behov for at tænke i alternative og kvalificerende uddannelsestilbud, der kan appellere til og fastholde de unge, som har svært ved at
finde sig til rette i de eksisterende tilbud i det ordinære uddannelsessystem
Kilde: ”Unges veje mod ungdomsuddannelserne”, CEFU
FRA LYST TIL PLIGT
Vejledningen
skal være til gavn
for individet
Vejledningen
skal målrettes
unge med
særlige behov
for vejledning
2004
2007
Vejledningen
skal være til gavn
for den enkelte
og for
samfundet
Ændring af folkeskolelovens formålsparagraf:
… forberede eleverne til videre uddannelse…
2011
De 15-17årige
har pligt til at
være i
uddannelse,
beskæftigelse
mv.
HVOR BLEV VEJLEDNINGEN AF?
HVAD ER DET VEJLEDERE KAN, SOM ANDRE IKKE KAN?
HVAD ER INDHOLDET I DEN PROFESSIONALISME VI BRYSTER OS AF?
ER DER ALMENGYLDIGE METODER BLANDT VEJLEDERE?
HVIS JA, MESTRER VI DEM SÅ?
VEJLEDERIDENTITET
VEJLEDNINGSETIK
VEJLEDNINGENS FREMTID?
Udfordringer
Vi ved meget lidt om, hvad der motiverer elever i udskolingen
Vi ved ikke noget om, hvilke fastholdelsesstrategier som har den nødvendige
effekt
Danmark har en tradition for individuel vejledning. Det er en effektfuld metode
i forhold til unge, som er næsten afklarede med deres uddannelsesvalg.
Uddannelseshierakiet blandt de unge har skabt en slagside – gymnasiale
uddannelser er in og erhvervsuddannelser er yt.
Unge som har det svært holder problemerne for sig selv og anser det i højere
og højere grad for deres eget personlige ansvar at løse problemerne.
Alle unge er pro uddannelse, men ikke alle er pro skole
HVORDAN MØDER VI FREMTIDEN?
”Vi lytter ikke til fremtiden. Vi trænger os ind i fremtiden med
fortidens svar”
Steen Hildebrandt
”Det handler om at etablere helt nye konstellationer af mennesker i
netværk på kryds og tværs af eksisterende siloer”
Steen Hildebrandt
”Without changing our patterns of thought we will not be able to
solve the problems we created with our current patterns of thought”
Albert Einstein
Kulturen i UU-Lillebælt
Vi er gode til
Vi er dårlige til
Vi er stolte af
At samarbejde på tværs med
mange forskellige.
At arbejde med unge.
At afsætte tid til nytænkning.
At lytte aktivt til hinanden.
At være en god samarbejdspartner.
Hver gang vejledningen lykkes.
En god medarbejder
En god kollega
Den værste fejl man kan begå
En der er ansvarsbevidst, loyal,
positiv, idérig og omstillingsparat.
En der er åben og lydhør og
som er villig til at hjælpe.
En der møder kollegaer, leder
og samarbejdspartnere med
tillid og faglighed.
En der er åben for nytænkning
med en sund skepsis.
At miste troværdigheden
overfor unge og samarbejdspartnere.
At være illoyal.
Det bedste ved arbejdet i UU
Det værste ved arbejdet i UU
Lederens opgaver
Friheden til at tilrettelægge og
udføre opgaverne.
At blive udfordret på mange
forskellige områder.
At samarbejdspartneres syn
på, hvad der er vores opgaver
ikke stemmer overens med
virkeligheden.
At vejledningsetikken er under
pres.
At skabe en arbejdsplads, hvor
udvikling og arbejdsglæde går
hånd i hånd.
At være troværdig i ord og
handling.
Fra begreb til proces og handling
ERHVERVSKENDSKAB
SELVKENDSKAB
Summen af
interesser,
kompetencer og
vurderinger
?
BESLUTNINGSKOMPETENCE
Integration af
selvkendskab og
erhvervskendskab
Viden om uddannelser og job ift.
egen begrebsverden
DEN INTERNE PROCES OG DEBAT
I DANMARK HAR VI EN TRADITION FOR, AT INDIVIDUELLE VEJLEDERE
PRAKTISERER INDIVIDUEL VEJLEDNING.
ER DET SVARET PÅ VEJLEDNINGENS UDFORDRINGER?
VEJLEDERPROFESSIONALISME, VEJLEDERIDENTITET, VEJLEDNINGSETIK,
METODER HVOR VI KAN DOKUMENTERE EFFEKTEN, VEJLEDNINGENS
KERNEKOMPETENCER, VEJLEDNINGENS FREMTID….
NYT, FÆLLES VEJLEDNINGSFUNDAMENT
DEN INTERNE PROCES OG DEBAT
Vision:
At medarbejderne oplever mig som tillidsfuld og ærlig og som en leder,
der vil deres bedste
Mission:
At alle medarbejdere, som er udsat for min ledelse, udfolder deres fulde
potentiale
Ambition:
At min ledelse gør en markant forskel for den enkelte medarbejder og for
organisationen som helhed
Passion:
At initiere processer, som skaber udvikling og resultater
DEN INTERNE PROCES OG DEBAT
EFTERÅRET 2011:
2 INTERNE UDDANNELSESDAGE:
KOLLEKTIV VEJLEDNING, INDIVIDUEL VEJLEDNING, GRUPPEVEJLEDNING OG
VEJLEDNING I FÆLLESSKABER - FORSKNING, METODER OG VÆRKTØJER.
1 INTERN TEMADAG OM UDDANNELSESPARATHEDSBEGREBET:
SELVKENDSKAB, ERHVERVSKENDSKAB OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
2 UDVIKLINGSRUM  UDVIKLING OG KONKRETISERING AF ET NYT, FÆLLES
VEJLEDNINGSFUNDAMENT:
”DIN UDDANNELSESREJSE” BLEV UDVIKLET AF VEJLEDERNE
JAGTEN PÅ DE FØRSTE SVAR…
DE NUVÆRENDE 8. KLASSER SOM EKSPERIMENT
INTROKURSER 
2 UNGDOMSUDDANNELSER OG
VALGET MELLEM GYMNASIALT
TEMA ELLER EUD TEMA
DILEMMASPIL
OPFØLGNING PÅ INTROUGE:
E-SURVEY OG ”DIN
UDDANNELSESREJSE”
1/2 UDVIKLINGSRUM I MAJ OG SEMINAR (2 DAGE) I
JUNI MÅNED  TEMATISERING OG GRUPPERING AF
1200 UDDANNELSESREJSER  HVAD EFTERSPØRGER DE
UNGE OG HVAD STILLER VI OP?
SEPTEMBER OG OKTOBER
18 SKOLER MED UDSKOLING – VI
OVERTAGER 9. ÅRGANG ÉN DAG
PÅ HVER SKOLE  TEMATISK
GRUPPEVEJLEDNING
ETABLERING AF FÆLLESSKABER
PÅ HVER SKOLE  ELEVER SOM
ER UDDANNELSESPARATE UNDER
FORUDSÆTNING AF…
DILEMMASPIL
1 GAMEMASTER
1 UNG
1 FORÆLDER
1 KLASSELÆRER
1 UU-VEJLEDER
DILEMMAKORTET LÆSES HØJT
CIRKELSAMTALE HVOR DE FORSKELLIGE
”ROLLER” GIVER DERES BUD PÅ DILEMMAET
RUNDEN AFSLUTTES MED DEBAT OM, HVOR PÅ
PLADEN, AT SPILTOKEN SKAL PLACERES  HVEM
HAR ANSVARET?
NY RUNDE  NYE ROLLER OG NYT DILEMMA
DIN UDDANNELSESREJSE
I FORLÆNGELSE AF INTROUGEN KOMMER
VEJLEDEREN I KLASSEN OG GIVER ELEVERNE EN
INTRODUKTION TIL ”DIN UDDANNELSESREJSE”.
ELEVERNE BESVARER SPØRGSMÅLENE
INDIVIDUELT OG AFLEVERER ARKET TIL
VEJLEDEREN.
BESVARELSERNE AFLEVERES TIL TOVHOLDER,
SOM LAVER STATISTIK OG TEMAUDTRÆK.
ELEVERNE FÅR ARKET TILBAGE NÅR DE SKAL
LAVE FORELØBIG UDDANNELSESPLAN INDEN
SOMMERFERIEN.
OVERGANGEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
OVERLEVERINGSMØDER I MAJ MÅNED  UNGE SOM ER
UDDANNELSESPARATE UNDER FORUDSÆTNING AF…  DE UNGE FÅR
”ETIKETTEN” OBS I UVVEJ
VI HAR BEMANDET ALLE UNGDOMSUDDANNELSER OG DE 2
PRODUKTIONSSKOLER MED UU-VEJLEDERE  SAMARBEJDE OM
FASTHOLDELSE / FOKUS PÅ UNGE MED ETIKETTEN OBS  MÅL: INGEN
UNGE FORLADER EN UDDANNELSE I UTIDE UDEN AT HAVE EN PLAN FOR
HVAD DE SÅ SKAL I GANG MED.

similar documents