ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016

Report
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:
2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΕΩΝ
Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΡΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:
2008 ΚΑΙ 19011: 2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ
01/02/2016 03/02/2016
21
01/02/2016 05/02/2016
35
08/02/2016 12/02/2016
35
08/02/2016 19/02/2016
70
08/02/2016 11/02/2016
28
08/02/2016 12/02/2016
35
15/02/2016 19/02/2016
35
22/02/2016 26/02/2016
35
22/02/2016 26/02/2016
35
24/02/2016 26/02/2016
21
29/02/2016 04/03/2016
35
29/02/2016 11/03/2016
70
29/02/2016 04/03/2016
35
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ
1
2
3
4
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
01/02/2016
08/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
5
6
7
ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ
05/02/2016
12/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
35
35
35
35
29/02/2016 04/03/2016
35
29/02/2016 04/03/2016
35
18/03/2016 19/03/2016
14
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ
08/02/2016
26/02/2016
28
29/02/2016
18/03/2016
28
15/02/2016
18/02/2016
28
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
08/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
12/02/2016
28
28
28
35
04/02/2016
28/02/2016
35
18/02/2016
15/03/2016
35
22/02/2016
24/02/2016
21
24/02/2016
26/02/2016
21
15/02/2016
18/02/2016
21
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER 2008
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVA
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΩΡΕΣ
15/02/2016
26/02/2016
70
29/02/2016
11/03/2016
70
01/02/2016
15/02/2016
12/02/2016
19/02/2016
70
35
29/02/2016
04/03/2016
35
01/02/2016
01/02/2016
7
03/02/2016
03/02/2016
7
05/02/2016
05/02/2016
7
19/02/2016
19/02/2016
7
24/02/2016
24/02/2016
7
26/02/2016
26/02/2016
7
01/02/2016
02/02/2016
14
08/02/2016
12/02/2016
35
15/02/2016
19/02/2016
35
01/02/2016
29/02/2016
03/02/2016
02/03/2016
21
21
08/02/2016
10/02/2016
21
22/02/2016
04/03/2016
70
22/02/2016
04/03/2016
70
08/02/2016
12/02/2016
35
22/02/2016
26/02/2016
35
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΩΡΕΣ
1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22/02/2016
26/02/2016
35
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΩΡΕΣ
01/02/2016
05/02/2016
35
08/02/2016
10/02/2016
21
08/02/2016
11/02/2016
28
08/02/2016
08/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
21
21

similar documents