Frame page 2 (Page 1)

Report
¶∞ƒ√π∫π∞∫∏
¶POO¢EYTIKH EºHMEPI¢A ™THN Y¶HPE™IA TH™ KY¶PIAKH™ ¶APOIKIA™
¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2016
●
XPONO™ 41Ô˜
●
AÚÈıÌfi˜ ʇÏÏÔ˘ 2142
●
PRICE: 75 pence
∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ΢Úȷο ÚÔ˚fiÓÙ·
Δ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
™ Ù Ë Ú › ˙ Ô ˘ Ì Â ÙÔ Ó Ù fi  Ô Ì · ˜
§∂À∫ø™π∞ – ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË
¶∂Δƒ√™ ¶∞™π∞™
È ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È
¤Ó· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ fi¯È ·ÏÒ˜ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ χÛ˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞∫∂§ °ÈÒÚÁÔ˜
§Ô˘Î·˚‰Ë˜.
™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Î.
§Ô˘Î·˚‰Ë˜ › fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞∫∂§
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜, ÚfiÛıÂÛÂ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ
Ô˘ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ Ó·
˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÛÙÔÓ √∏∂ ηÈ
ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜.
√
¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÚÔ˜
Sigmalive Î·È Philenews ÁÈ· ÙÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ‰È¤ÚÚ¢ÛÂ
ªÂ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë
‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ‰‹ÏˆÛÂ
¯ı˜ Ô ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜
¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Â ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· Ù˘ ÂÌÌÔÓ‹˜ ÛÙȘ ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜, ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜
Î·È ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘
·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ
ËÁÂÛ›· Î·È ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘
™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÂ
ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘
΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·Ú‡ÛÈÔ˜ ΋ڢη˜
ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡.
™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË
ÙÔ˘ ¶Ù¢ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘
∞∫∂§ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô˘Î·›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ «·ÚÔ˘Û›·Û ÂÎ Ó¤Ô˘
ÙÔ Ô͇̈ÚÔ Û¯‹Ì·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Ó· ·˘ÙÔÏÈ‚·Ó›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÈÔ
·ÍÈfiÈÛÙË ·fi ÔÙ¤».
«¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ
ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹Ûˆӻ ÚfiÛıÂÛ «·Ì-
ª
∞·Ú¿‰ÂÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÁÁڿʈÓ
Ú¿ÏÏËÏ· ·ˇı˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
ÙÔ˘ SigmaLive Î·È ÙÔ˘ PhileNews Ó·
··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó Â›Ó·È
·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi Ô˘ ‰È¤ÚÚ¢Û ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘
ÙÈÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Î·È ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı·
·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ
∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÁÈ·
ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ. ∂ÂÛ‹Ì·ÓÂ
ˆ˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙȘ
·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó, Ô Î.
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ › fiÙÈ «¤¯Ô˘Ó ϯı› ÔÏÏ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹,
¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ·», ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜
‰fiıËΠÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi,
ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ › ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË (‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘) Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË.
KÏËı›˜ Ó· ÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó
ˆ˜ «‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ
·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ».
«∂ΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ SigmaLive Î·È ÙÔ˘ Philenews, fiÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ
ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ‰ËÌfiÛÈ· Ó· ·Ôηχ-
„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Ï·fi, fi¯È ÔÈÔ˜
ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·ÏÏ¿, ÌfiÓÔ, Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó
Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· fiÙÈ
‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó
·fi ÔÈÔÓ, ·ÏÏ¿ Ó· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
ÌfiÓÔ ·Ó Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË».
∂ÚˆÙËı›˜ Ò˜ ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ › ˆ˜ «Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ
¶Úfi‰ÚÔ. ΔȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜
̤Ú˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ", ·Ó¤ÊÂÚÂ.
«∂Ì›˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
ÌÈ· ηϋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹ÊıËÎ·Ó ¿Ú· Ôχ ηϤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Î·È ·ÊÔ‡
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ·Ú·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û ۯ¤ÛË ÌÂ
ÙÔ Î¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙ›ÙÔ. £· ‰Ô‡ÌÂ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÏËÊı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈñ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 27
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË
ÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË ÛˆÚ›· ÙˆÓ
·Ô‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ·Ó
Â›Ó·È ÔÙ¤ ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiÙÈ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÌË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞∏∫ Î·È Ù˘
CYTA».
∂ÂÛ‹Ì·Ó ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ˆ˜ Ô ¶Ù¢ «Âȯ›ÚËÛ ͷӿ
Ó· ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÚÔηÏ› Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ».
«ÃˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›
fiÙÈ Ë ˘ԉԇψÛË, Ô ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜
ÔÏÈÙÈΤ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ¤˜
ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜
·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÂ
ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÙȘ ηıÈÛÙ¿
Î·È ˆÊ¤ÏÈ̘ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜»
·Ú·Ù‹ÚËÛÂ.
ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌ· ˆ˜
«fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Î·È
Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ fiÛ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, Ô
¶Ù¢ ‰ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ ηӤӷ ı¤Ì· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ
·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ÔÈ
¿ÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ·‡ÛË ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô‡Ù fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ‹Úı Ì ‰È΋ Ù˘ ¢ı‡ÓË Û ¢ı›· Ú‹ÍË Ì ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ».
∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô °. §Ô˘Î·›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ «·ÛÊ·ÏÒ˜
‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ
Ô ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ,
Ô˘ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ı¤ÏÔ˘Ó fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ™˘Ó·ÁÂÚÌÈÎfi fiÛÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È fiˆ˜ fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ
΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ».
∂›ıÂÛË Î·Ù¿
ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌÔ‡
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì Ӈ¯È· Î·È ÌÂ
‰fiÓÙÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ
‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·’ ÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ‰ÂÓ
˘Ô‚ÔËı¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,
ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À
ÙÔ˘˜ ··ÍÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ «ÛÙÔÏ›˙ÂÈ» Ì ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜.
√ ∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ‚ÔϤ„ÂÈ ÌÈ·
¯Ô‡ÊÙ· ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ
IN ALL THE BOROUGHS OF LONDON
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙËÚ›ˆÓ Ó·
·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È -Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘, ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙ·
ÂÚÁ·Ûȷο ı¤ÛÌÈ· Î·È ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÛı·È.
ª›ÏËÛ ÁÈ· «ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi
Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜» Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘
¶·Á·ÚÈ·˜ ™˘ÓÙ¯ӛ·˜ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ π·ÙÚÒÓ, ¢Ú ™ˆÙ‹ÚË ∫ԇ̷, Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ
ÛÙÔÓ Î. ∞‚¤ÚˆÊ ˆ˜ «Ë ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ
‹Ù·Ó ηıÔÏÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜».
√È ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¢Ú
∫ԇ̷˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ
fiÏÔ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·
ñ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 27
μÔ˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜
22 ª·˚Ô˘ 2016
ΔÔ ∞∫∂§ μÚÂÙ·Ó›·˜
ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ª. μÚÂÙ·Ó›· ˆ˜
ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ı· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁÈο
ΤÓÙÚ· Û §ÔÓ‰›ÓÔ (∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ /
⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›·) Î·È ª¿ÓÙÛÈÂÛÙÂÚ.
°È· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜
ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ
̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016, ÛÙÔ:
0044-20 8341 5853 ‹ ÛÙÔ 0044-7541 580 914
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∞›ÙËÛË ÛÙÔ:
http://www.akel.org.cy
COMMISSION
400-402 West Green Road, London, N15 3PX
[email protected]
www.starestates.com
020 8365 8877
NO LETTING FEES
NO MANAGEMENT FEES
ADVANCED PAYMENTS
GUARANTEED RENT PAYMENTS
NO HIDDEN COSTS
For further details contact our friendly & experienced team
VAROSI
E S T A T E S
L T D
176 TOLLINGTON PARK, LONDON N4 3AJ
T: 020 7263 8100 F: 020 7686 8080
E: [email protected]
www.varosilettings.com
∂™
Δπ∫
∂À °∂™
§
À
μ√ ∂∫§√ 016
2
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 2
z
LO
1974
.C
ND
ON F
.
O
Ã√ƒ√∂™¶∂ƒπ¢∞ √ª√¡√π∞™ §√¡¢π¡√À
.
1974
.C
ND
ON F
MO NI
A
z
LO
A
O
·ÚÔÈÎÈ·
MO NI
¢È·ÛΤ‰·Û·Ó Û Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
z
.
O
ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi
O N ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
M Ó·I ¢¯·ÚÈÛÙ‹‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â
ÛÂÈ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ™›ÊÔ˘Ó· ÁÈ·
ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË
ÙÔ˘. ÛÙÔ ÛˆÌ·O
ND
F
ON
Ù›Ô. ø˜ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÂÎÙ›ÌËÛ˘
ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋
ϷΤٷ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠfiÙÈ
ηχÙÂÚÔ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ˙ˆ‹.
ΔÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÓÙ˘ÛÂ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÚˆÓ›Ù˘ Î·È Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂ
ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. √È Ù˘¯ÂÚÔ›
·ÚÈıÌÔ› ›ӷÈ: 2270, 1237,
2491, 0601, 2194, 1230, 2860,
0744, 2091, 1425, 1260
∏ √ÌfiÓÔÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛ·Ó ÛÙÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ηÈ
C
.
Ù ›¯· ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂ
ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰Ò, ·ÊÔ‡ ¤Ú¯ÔÌ·È Ù·ÎÙÈο
ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ,
›Ù ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÓÔ˘ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ›Ù ÁÈ·
Ó· ·Ú·ÛÙÒ
Û ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰Â˜», ·Ó¤ÊÂÚÂ. ΔËÓ ›‰È·
ÒÚ· ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÚÒÙË
ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·
‹Ù·Ó ÚÈÓ 44
¯ÚfiÓÈ· Û·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜.
∂› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·˜ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¶ÚÔÎfi-
L
L
C
O
z
ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ô˘ ›¯Â Ì ٷ
¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿
Î·È Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·.
Δ¤ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û Û fiÏÔ˘˜
ÙȘ ıÂṲ́˜ ÙÔ˘
¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ Ë Ï·ÔÊÈÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ Ó·
·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË
Ù›ÙÏˆÓ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÔÈ-
A
™
A
 ÌÈ· O
ηٿÌÂÛÙË
·›ıÔ˘NI
M ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
Û· ÙÔ˘
∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÙÔ
ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ
O
N
F.
ON
™¿‚‚·ÙÔ, D30
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ë
ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘
√ÌfiÓÔÈ·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ ÊÂÙÈÓ‹
Ú¿ÛÈÓË ÁÈÔÚÙ‹ ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË
ÛËÌ·Û›· ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘
ÔÌ¿‰·˜ ∞Ó‰Ú¤· ™›ÊÔ˘Ó·, Ô
ÔÔ›Ô˜ Â·Ó··ÙÚ›ÛıËÎÂ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
¶·ÚÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô «Ù¤Ú·Ù·» ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜
Î·È Gregory Savva, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù›ÌËÛ·Ó ÙÔ ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈʇÏÏÈ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜,
ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ¯·-
4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1843 - ¶Âı·›ÓÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘,
ËÚˆÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ 1821.
ñ 1950 - ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ È‰Ú‡Ô˘Ó ÙË «¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË», Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂¢∞.
ñ 1974 - μfiÌ‚· ÙÔ˘ IRA ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È Û ÏˆÊÔÚ›Ô
Ì μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 11 ·’
·˘ÙÔ‡˜.
5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1669 - √ ªÔÏȤÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ
ı·ÙÚÈÎË ÎˆÌˆ‰›· Δ·ÚÙÔ‡ÊÔ˜ ‹ Ô ··ÙÂÒÓ·˜
(Tartuffe, ou l'Imposteur) Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·.
ñ 1959 - ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.
ñ 1991 - ∞ÂÚÔÛοÊÔ˜ C-130 Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙÔ ŸÚÔ˜ ŸıÚ˘˜ ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘
¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¡ÂÎÚÔ› Î·È ÔÈ 63 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜.
6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1840 - ÀÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ °Ô˘·˚Ù¿ÓÁÎÈ
Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Á›ÓÂÙ·È ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÔÈΛ·.
ñ 1958 - ∂Ù¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ
°ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô.
ñ 1982 - ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ԉȤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ
Û ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·.
ñ 1989 - ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı·Ó¿ÛÈÌÔ Û˘Ì‚¿Ó ÛÙÔ Δ›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Âı·›ÓÂÈ ·fi ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ô ∫ÚȘ °Î¤ÊÚÔ¸.
Ú¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤Ó‰ÔÍÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ.
ΔËÓ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù›ÌËÛÂ
Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
Ô Ù¤ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜.
√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™›ÊÔ˘Ó·˜, Ê·ÓÂÚ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ
ÎÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Ï·›Ì·¯ˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È
Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ √ÌÔÓÔÈ¿Ù˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
«∏ √ÌfiÓÔÈ· §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ›ӷÈ
·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘
√ÌfiÓÔÈ·˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜. ¶¿ÓÙÔ-
˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ªÈ¯·Ï¿Î˘ ™¿‚‚·
Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
¡Ù›ÓÔ˜ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË
‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿
ÛÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô.
΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Nicholas James, Andrews
Shipping, Nostos Greek Cypriot Taverna, Atlas Property
Letting & Services Î·È Star
Estates & Lettings.
7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1992 - ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ
Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.
ñ 1999 - √ ∞ÌÓÙ¿Ï· μ’ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ÈÌÓ Δ·Ï¿Ï ˆ˜ μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜.
8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1600 - ∏ πÂÚ¿ ∂ͤٷÛË Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Û ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÓ
ÊÈÏfiÛÔÊÔ Δ˙ÔÚÓÙ¿ÓÔ ªÚÔ‡ÓÔ, ÂÂȉ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙËÓ ËÏÈÔÎÂÓÙÚÈ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ∫Ô¤ÚÓÈÎÔ˘.
ñ 1981 - 21 Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂∫ fiÙ·Ó Ô‰Ô·ÙÔ‡ÓÙ·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜.
9 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1857 - ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜.
ñ 1881 - ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ƒÒÛÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ºÈÔÓÙfiÚ
¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ.
10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘:
ñ 1840 - °¿ÌÔ˜ Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ μÈÎÙˆÚ›·˜ Ì ÙÔÓ
Ú›ÁÎÈ· ∞Ï‚¤ÚÙÔ.
ñ 1947 - Δ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÂÚÓÔ‡Ó Ì ™˘Óı‹ÎË ·fi
ÙËÓ πÙ·Ï›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
°È· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ °¿ÌˆÓ, ∞ÚÚ·‚ÒÓˆÓ, Parties
Î·È ÁÈ· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ
¶∂Δƒ√™ ¶∂¡Δ∞°πøΔ∏™
Tel: 020 8482 1865 Mbl: 07956 165 237
™ÂÏ›‰· 3
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
ÔÏÈÙÈÎË
¢È·Ú‡ÛÈÔ˜ ΋ڢη˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ
∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ηٿ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
˜ ‰È·Ú‡ÛÈÔ˜ ΋ڢη˜
ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷӿ Ô
∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· «ÚÂ˙›ÏÂÌ·» Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·Ô 5
Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜,
ÚÔ¤‚Ë Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ηÈ
̤ÙÚ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›·, Ë ∫‡ÚÔ˜ ı·
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÚı‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ ÙÔ ª¿ÚÙË ı·
·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη
Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ.
øÛÙfiÛÔ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›·
ÚÔηÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›·. «∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ‚Á‹Î·Ì ·fi
ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· Ù‡Ì·Ó· ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ» ›Â.
«ΔË ÌÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÙËÓ
¿ÏÏË ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹Ù·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ
ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË
ÔÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ» ηٿ
ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘.
¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô ¢∏™À
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˘·›ÛıËÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘
ÀÁ›·˜.
∞˘Ùfi fï˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ‰ÂÓ
‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ.
ø
∫·È ÂÂȉ‹ ԉ‡ԢÌ ηÈ
ÚÔ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı·
Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜, ÌˉÂÓfi˜
ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙË-
ÚÈ¤ÙÂȘ Í·Ó¿ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·.
∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ·Ó‹ıÈÎÔ
Î·È ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡‚ÚË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘»
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À η٤ÏËÍ Ì ¤ÓÙÔÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÊÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ˆ˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË,
Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘
˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.
£ÈÁ̤ÓË ı· ¤ÚÂÂ
Ó· Â›Ó·È Ë μÔ˘Ï‹
Ù·, ›Â, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÛ· ÎÙ›Û·ÌÂ.
Δ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈχÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi
‰È¿ÏÔÁÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘Ì¿ÚÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘, ›Â, Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ٷ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi
ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ fiÏˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó
Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â, ·ÎfiÌ· Ó·
ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜
ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·Ó¤Ó·˜
«Ó· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È Û Â-
£ÈÁ̤ÓË ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ
Ë μÔ˘Ï‹ ·Ô ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ
¢∏™À-¢∏∫√ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË
Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘
ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘,
ÛÙÔ 68Ô ¤ÙÔ˜, Ì ηı·Ú¿ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞∫∂§,
°ÈÒÚÁÔ˜ §Ô˘Î·˝‰Ë˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞.
¡ÂÔʇÙÔ˘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ıÈÁ̤ÓÔ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ÙË
‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ
̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ „‹ÊÈÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·ÏÏ¿
Ë ·fiÂÈÚ· ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi
ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ.
¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹
ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ·ÔÙÂÏ› Ô ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Ë
·fiÂÈÚ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ¤Íˆ ·fi Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤ÛÌÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÚÔËÁËı› ηӤӷ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜
Î·È ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿Ô„Ë
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·ÊÒÓËÛÂ.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹
·ÔÙÂÏ› Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ÂΛӈÓ
Ô˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ È‰ÚÒÓÂÈ ÙÔ ·ÊÙ›
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ
‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ
ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓԯϋıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ
·Ê·›ÚÂÛË ?185 ÂηÙ. Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ À.
ÀÁ›·˜, ÙÒÚ· ÍÈÊÔ‡ÏÎËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ‰‹ıÂÓ
¢·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜
Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ
·ÂÚÁ›·, ·Ó¤ÊÂÚÂ.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹,
η٤ÏËÍÂ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Û ·ıËÙÈÎfi, ÂÈÎ˘ÚˆÙÈÎfi
fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Ù˘
ΔÚfiÈη˜, ¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ
Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
«H ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË»
ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ™›ÁÌ·,ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜
∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ê‹ÁËÌ· Ô˘ ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿
·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Î·È ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘
ÙÔ˘ ∞∫∂§ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô˘Î·›‰Ë˜.
™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¶Ù¢, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜
ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ «·ÚÔ˘Û›·Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Ô͇̈ÚÔ
Û¯‹Ì·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë
ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Ó· ·˘ÙÔÏÈ‚·Ó›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÙËÓ
¯ÒÚ· Ì·˜ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ·fi
ÔÙ¤».
«¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ
ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹Ûˆӻ ÚfiÛıÂÛ «·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙË ÛˆÚ›· ÙˆÓ
·Ô‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤Ú-
™
ÓËÛ˘ ÙÔ˘, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ·Ó
Â›Ó·È ÔÙ¤ ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiÙÈ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ÌË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞∏∫ Î·È Ù˘
CYTA».
∂ÂÛ‹Ì·Ó ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ·
ˆ˜ Ô ¶Ù¢ «Âȯ›ÚËÛ ͷӿ
Ó· ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÚÔηÏ› Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ».
«ÃˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›
fiÙÈ Ë ˘ԉԇψÛË, Ô ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜
ÔÏÈÙÈΤ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ¤˜
ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜
·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌÂ
ηӤӷ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÙȘ ηıÈÛÙ¿
Î·È ˆÊ¤ÏÈ̘ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·fi Ì·˜»
·Ú·Ù‹ÚËÛÂ.
ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌ· ˆ˜
«fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Î·È
Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ fiÛ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, Ô
¶Ù¢ ‰ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ ηӤӷ ı¤Ì· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ
·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ÔÈ
¿ÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ ·Ú›ÛÙˆÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ·‡ÛË ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô‡Ù fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ‹Úı Ì ‰È΋ Ù˘ ¢ı‡ÓË Û ¢ı›· Ú‹ÍË Ì ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ».
∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. §Ô˘Î·›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ «·ÛÊ·ÏÒ˜
‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ
Ô ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ,
Ô˘ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ı¤ÏÔ˘Ó fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ™˘Ó·ÁÂÚÌÈÎfi fiÛÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È fiˆ˜ fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ
ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ԉ›ÍÂȘ».
¶ÈÔ «ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜»
ÎÈ ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη
∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÈÓ
Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›¯Â, Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË (18,5% Û ۯ¤ÛË
Ì ÙÔ 2011) Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. °È· Ó· Á›Óˆ Ï›ÁÔ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋:
‹Á·ÌÂ ›Ûˆ ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·.
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ‰¿ÓÂÈ·,
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· (¿ÓÙ· Û ۯ¤ÛË
Ì ÙÔ 2011), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·.
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
Â›Ó·È ÌfiÏȘ 96,57%). ∞ÛÙ Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ
·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ Â›Ó·È Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ HYPERLINK "http://dialogos.com.cy/blog/nikokiria-se-apognosi"¤ÍÔ‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·
∫·È Ó¿Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù¿.
§›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ, Û ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, Ë ∫‡ÚÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ Ë
¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜
·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È Ë ¯ÒÚ·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Û ΛӉ˘ÓÔ
ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.
¢¤Î· ̤Ú˜ ÚÈÓ, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (ILO)
·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÌÂÚÈ΋˜
··Û¯fiÏËÛ˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋
ÚˆÙÈ¿ -ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ó¤ÚÁˆÓ.
ªÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ, ‰È·‚¿˙·Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Âȉ›ӈÛË Ù˘
ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 90% ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÌË
ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ›‰Â Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È
ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÈÔ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ·‡ÍËÛ ٷ
ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈÏ¿ ÁÈ· «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı·‡Ì·»
Î·È «success story».
«ª‹Î·Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ 2013 Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÂ
‡ÊÂÛË Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Ì ıÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘,
Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,5% Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û˘
ÙÔ 2016 Î·È ÙÔ 2017», ·ÓËÁ‡ÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·
Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÿÚ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ÀÔÛ¯fiÙ·Ó
·ÎfiÌ· -‹ ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÈ· ÛÎÔÈ¿ ÙÔ ‚ϤÂÈ
οÔÈÔ˜- fiÙÈ «ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍ· ·fi
ÂΛӷ Ù˘ ΔÚfiÈη˜».
¢ÂÓ ÙÔÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ӷ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›·.
√Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ·ÎÔ‡Ù ÁÈ· ÙÔ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı·‡Ì·» Ô˘
¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜, Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿
ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜
Â›Ó·È Ô˘ ÁÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È.
√̈˜ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÒ˜
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
∞ÊÔÚÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘
˘ÔʤÚÔ˘Ó. √‡Ù ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο
Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜
Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜.
∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È
fï˜ Ì ÏÂÎÙÈΤ˜ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú·
fi¯È Ì ·ÛÙ‹ÚÈÎÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· «·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ·»
success stories. π‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙfi
·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ó, Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· Î·È ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË.
∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ‰Ô̤˜
¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.
∏
Cypriot Weekly Newspaper
●
Call us on 020 8445 9898
or by fax on 020 8445 9199
Head Office: YVA House, 811 High Road, North Finchley, London N12 8JT
Mayfair Office: 1st Floor, 25 Berkeley Square, Mayfair, London W1J 6HN
Tel: 020 7493 7888
Fax: 020 8445 9199
or visit us online at: www.yvasolicitors.com
●
●
●
●
●
●
●
... at your service for all your legal requirements
●
¢È‡ı˘ÓÛË: 140 Falkland Road London N8 0NP
ΔËÏ.: 020 8341 5853 – 020 8341 0751
Fax ™‡ÓÙ·Í˘: 020 8341 9391
Fax ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: 020 8347 8102
Fax Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: 020 8341 6642
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: www.parikiaki.com
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: Parikiaki Haravgi (U.K.) Ltd
Reg. at the P.O. as a newspaper
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: ¶∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
™ÂÏ›‰· 3
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
ÔÏÈÙÈÎË
ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÁÈ· χÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛ·Ó ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ∞‚¤ÚˆÊ
ËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi„ÂȘ, ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ χÛ˘
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∞∫∂§
ÕÓÙÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À ∞‚¤ÚˆÊ
¡ÂÔʇÙÔ˘.
√È ∞. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ηÈ
¡ÂÔʇÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ
ΔÚ›ÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞∫∂§,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢∏™À, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙȘ
Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÙÔÓ
ΔÔ‡ÚÎÔ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ
ÀÔ˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
«ΔÔÓ ¤¯ˆ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ
·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÔȘ ·fi„ÂȘ
Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Û ÎÔÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ
Ì ÙÔÓ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ
¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘.
√ ∞. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚÂ
ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› «fiÙÈ Â›Ó·È
˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â›Ù¢Í˘ χÛ˘».
«£· Â·Ó·Ï¿‚ˆ», ÚfiÛıÂÛÂ, «fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ∞∫∂§ Ë Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ı¤Ì·
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ı¤Ì·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË
‚·Ú‡ÙËÙ·
ÛÙȘ
ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ χÛ˘».
√ °° ÙÔ˘ ∞∫∂§ Â·Ó¤Ï·‚Â
ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜
«ÚÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÏÈÙÈο
ÎfiÌÌ·Ù·, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜».
«¶Ú¤ÂÈ ·Ó ·Úıԇ̠fiÏÔÈ
ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ
Î·È Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠·Ú`
fiϘ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜
Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇
Ì·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û χÛË
Ë ÔÔ›· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ú¯¤˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi», Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.
«Œ¯ˆ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Î.
¡ÂÔʇÙÔ˘ fiÙÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ ∞∫∂§
¤ÙÛÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË
‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ë ÔÔ›· ›ӷÈ
ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ·Ù›, ηο Ù·
„¤Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ›ӷÈ
ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï· Ô
‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ χÛ˘, ı· Â›Ó·È ÁÂÌ¿-
ª
ÙÔ˜ ·fi ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı·
··ÈÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó», η٤ÏËÍÂ.
™ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ, Ô
ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋» ÙËÓ Â›Û΄Ë
ÙÔ˘ °° ÙÔ˘ ∞∫∂§ ÛÙËÓ
ΔÔ˘ÚΛ·
«¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ·
ÂıÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÁÈ·Ù› ‰fiıË-
Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ·
Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÂ
ÌÈ· Â·Ó·ÓˆÌ¤ÓË ·ÙÚ›‰·».
ÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ¤Ó· ËÁ¤ÙË
ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ À¶∂• ÙȘ
ı¤ÛÂȘ Ù˘ Â/Î ÏÂ˘Ú¿˜, οÙÈ
¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi», ›Â
Ô Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘.
«ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË
Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ù˘¯·, ıˆÚÒ ˆ˜
¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ˆ˜
Â/Î ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÂÎ
̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜», Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ
ˆ˜ «Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ӷ ÂÈχÛÔ˘Ì ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÓ ÙȘ
‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·fi
ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ °° ÙÔ˘
∞∫∂§ ÙÔ Ò˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ë
ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi».
√ Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ Â·Ó¿Ï·‚Â
ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ‚‹Ì·
ÙÔ˘ ·Á΢Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ
ÙÔ˘ ¢∏™À fiÙÈ «ÂÎÙÈÌԇ̠ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞∫∂§
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì·».
«∂›Ì·ÛÙ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fï˜ ÂÎÙÈÌ‹Û·ÌÂ Î·È ÂÎÙÈÌԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË
ÛÙ¿ÛË Î·È ıˆÚԇ̠ˆ˜
¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiϘ
ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ¤ÛÙˆ
Î·È Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì·˜
·fi„ÂȘ, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ
ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi ηÏfi Î·È ÁÈ· Ù·
ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË», ›Â.
§¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Ù˘
fiψÛ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘ η٤ÏËÍÂ
ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÔÈ Ôϛ٘, ıˆÚÒ, ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó
ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ·
§¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ï˘ËÚfi
ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ηÙÔÚıˆÙfi Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ,
Ô Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· fiÔ˘
Ϥ¯ıËΠˆ˜ Ë Ù˘¯fiÓ ‰È·ÚÚÔ‹
ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó
·ÓÒ‰˘ÓÔ, fiˆ˜ ›Â, ı·
¤ÛÙÂÏÓ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
«∫·È ›·Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ
Ú¿ÁÌ· ı· ‹Ù·Ó ıÏÈ‚ÂÚfi ÁÈ·Ù› ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Â¿Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú¿ÍÂȘ
ÙÔ˘˜ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ›‰È· ÙË
‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘
Â/Î ÏÂ˘Ú¿˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÙÔ‡ Ù˘ ÛÙË
‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·», ÚfiÛıÂÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ›ÙÂ
¤ÁÈÓ ÛÎfiÈÌ· ÁÈ· Ó· ˘ÔÓÔÌ¢ı› Ë ‰È·‰Èηۛ·, ›Ù «Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÏÔ΋ οÔÈˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘
ÂıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ªª∂, οÙÈ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ
ÁÈ·Ù› Ù›ıÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ fiÔÈÔ ÛÙÂÓfi
ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ».
√ Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ › ˆ˜ Ô
›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ
ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‰È¤ÚÚ¢Û ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÙÔ ∞∫∂§ ‰È·¯ÚÔÓÈο
‹Ù·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜
Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ›̷ÛÙ ÙÔ
ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÓÙÔÓ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Î·Ù·‰›Î·˙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜. «¢ÂÓ Ï¤ÌÂ
οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ·ã
ÂΛÓÔ Ô˘ ϤÁ·Ì ÙfiÙ», ÚfiÛıÂÛÂ.
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›-
§˘ËÚ‹ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁڿʈÓ
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô
ËÁ¤Ù˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ Â¤‰ˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ· ÙÔ˘
∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢∏∫√ fiÙÈ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ «‹Ù·Ó ηÏÔÛÙË̤ÓÔ ·ÈÁÓ›‰È ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡», Ô Î. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
˘¤‰ÂÈÍ fiÙÈ «Ô °Î¤ÌÂϘ
¤ÏÂÁ fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „¤Ì· ÂȘ Î·È fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂȘ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· Á›ÓÂȘ ÈÛÙ¢Ùfi˜
Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂȘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÂÛ›˜ Ô
›‰ÈÔ˜ ‚¤‚·È· fiˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ
·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔ ¢∏∫√».
∞ÂÎ¿Ï˘„ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙË
¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ
·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢∏∫√
fiˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·,
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙȘ Û˘Ó‰ڛ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, «ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È·
fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ
˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘
∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘».
«ΔÒÚ· ÁÈ·Ù› ÙÔ ¢∏∫√ ı¤ÏÂÈ
Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ
∞∫∂§ ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜.
∂ÁÒ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ìˆ ÛÙË
‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚ› Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È
Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ı· ı¤Ï·ÌÂ
Ó· ‰Ô‡Ì fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È Ï˘Ô‡Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó·
Û˘ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ·», ›Â.
∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À ¤ÊÂÚ ˆ˜
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘
ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È
‰ËÏÒÛÂȘ.
™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌÂ
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘
∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. «∫¿ÓÔ˘Ì ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ‰ËÏÒÛÂȘ, fiÏÔÈ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜,
οÓÔ˘Ì ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ·
fi͢ÓÛË Î·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·. ∞˘Ù¿ fiÏ· ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó ¤Ó· ÙfiÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·ÁÒÓ· ÂıÓÈ΋˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘», ›Â.
™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚ› ηÏÔÛÙË̤ÓÔ˘ ·ÈÁÓȉÈÔ‡ ·fi ÙÔ
¶ÚÔ‰ÚÈÎfi Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘
∞∫∂§ Î·È ÙÔ˘ ¢∏™À, Ô Î.
¡ÂÔʇÙÔ˘ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ«·Ó
‰Â¯ıÒ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Ù·
¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ‰Â¯ıÒ fiÙÈ
Î·È fiÙ·Ó Â› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‰È·ÚÚÔ¤˜, ¿ÓÙ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË
¤Î·Ó ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜;»
«¡· ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠fiÏÔÈ,
·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ηÈ
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο, ‰ÂÓ
ÙÈÌÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· ·fi Ì·˜», η٤ÏËÍÂ.
¶ÈÔ «ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜»
ÎÈ ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη
∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÈÓ
Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›¯Â, Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË (18,5% Û ۯ¤ÛË
Ì ÙÔ 2011) Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. °È· Ó· Á›Óˆ Ï›ÁÔ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋:
‹Á·ÌÂ ›Ûˆ ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·.
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ‰¿ÓÂÈ·,
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· (¿ÓÙ· Û ۯ¤ÛË
Ì ÙÔ 2011), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·.
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ (Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
Â›Ó·È ÌfiÏȘ 96,57%). ∞ÛÙ Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ
·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ Â›Ó·È Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ HYPERLINK "http://dialogos.com.cy/blog/nikokiria-se-apognosi"¤ÍÔ‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·
∫·È Ó¿Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù¿.
§›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ, Û ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, Ë ∫‡ÚÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ Ë
¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜
·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Î·È ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È Ë ¯ÒÚ·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Â›Ó·È Û ΛӉ˘ÓÔ
ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.
¢¤Î· ̤Ú˜ ÚÈÓ, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (ILO)
·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ Î·Ù·‰˘Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÌÂÚÈ΋˜
··Û¯fiÏËÛ˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋
ÚˆÙÈ¿ -ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ó¤ÚÁˆÓ.
ªÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ, ‰È·‚¿˙·Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Âȉ›ӈÛË Ù˘
ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 90% ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÌË
ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ›‰Â Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È
ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÓÒ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÈÔ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ·‡ÍËÛ ٷ
ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈÏ¿ ÁÈ· «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı·‡Ì·»
Î·È «success story».
«ª‹Î·Ì ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ 2013 Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÂ
‡ÊÂÛË Î·È ÂÍÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Ì ıÂÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘,
Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,5% Î·È Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û˘
ÙÔ 2016 Î·È ÙÔ 2017», ·ÓËÁ‡ÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·
Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÿÚ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ÀÔÛ¯fiÙ·Ó
·ÎfiÌ· -‹ ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÈ· ÛÎÔÈ¿ ÙÔ ‚ϤÂÈ
οÔÈÔ˜- fiÙÈ «ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍ· ·fi
ÂΛӷ Ù˘ ΔÚfiÈη˜».
¢ÂÓ ÙÔÓ ·ÎÔ‡Û·Ì ӷ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔȯ›·.
√Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ·ÎÔ‡Ù ÁÈ· ÙÔ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ı·‡Ì·» Ô˘
¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜, Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿
ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞ÏψÛÙÂ, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜
Â›Ó·È Ô˘ ÁÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È.
√̈˜ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÏÒ˜
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
∞ÊÔÚÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘
˘ÔʤÚÔ˘Ó. √‡Ù ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο
Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜
Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜.
∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È
fï˜ Ì ÏÂÎÙÈΤ˜ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú·
fi¯È Ì ·ÛÙ‹ÚÈÎÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· «·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ·»
success stories. π‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙfi
·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÂÁÂı‡ÓÔ˘Ó, Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· Î·È ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË.
∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ‰Ô̤˜
¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.
∏
Cypriot Weekly Newspaper
●
Call us on 020 8445 9898
or by fax on 020 8445 9199
Head Office: YVA House, 811 High Road, North Finchley, London N12 8JT
Mayfair Office: 1st Floor, 25 Berkeley Square, Mayfair, London W1J 6HN
Tel: 020 7493 7888
Fax: 020 8445 9199
or visit us online at: www.yvasolicitors.com
●
●
●
●
●
●
●
... at your service for all your legal requirements
●
¢È‡ı˘ÓÛË: 140 Falkland Road London N8 0NP
ΔËÏ.: 020 8341 5853 – 020 8341 0751
Fax ™‡ÓÙ·Í˘: 020 8341 9391
Fax ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: 020 8347 8102
Fax Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: 020 8341 6642
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Website: www.parikiaki.com
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: Parikiaki Haravgi (U.K.) Ltd
Reg. at the P.O. as a newspaper
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: ¶∞ª¶√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™
™ÂÏ›‰· 4
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
·ÚÔÈÎÈ·
°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ∫.√.μ Waltham Forest ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÚ·¤˙˘ ∫‡ÚÔ˘
ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Ù· ̤ÏË
ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÚ·¤˙˘ ∫‡ÚÔ˘
∏μ ηψÛfiÚÈÛ·Ó ÙÔ 2016 ÌÂ
ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Á‡̷ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ
«Babinondas».
∂›Ó·È ¤Ó·˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˜
ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ÌÈ·
¢¯¿ÚÈÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi
fiÏÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›·
Ÿ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠Âȶ
Ù˘¯›· Ë °.™ Ù˘ ∫.√.μ
Waltham Forest ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜
2016, ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
∂·Ú¯ÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞∫∂§
μÚÂÙ·Ó›·˜, ¶¿ÌÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·, ÷ڿϷÌÔ˘ ¶›ÙÚË Î·È
ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜
ªÈ¯·Ï¿ÎË ªÈ¯·Ï¿ÎË.
™ÙËÓ °.™ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·ÛÎfiËÛ·Ó Î·È ·Ó¿Ï˘Û·Ó ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ
¤ÙÔ˜ 2015, ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË
Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜.
™ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤·
Â·ÓÂÎϤÁË Ë Û˘ÓÙÚfiÊÈÛÛ·
ª·Ú›· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë fiÔ˘ ̤۷
·fi ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ó· ÙËÓ Â·ÓÂÎϤÍÔ˘Ó.
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ›
Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ fiψÓ
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂ
Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ Ì›· ·fi Ù˘ ηχÙÂÚ˜
ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∫∂§ μÚÂÙ·Ó›·˜,
ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙfi
‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘.
∏ ∫.√. Waltham Forest ηٿÊÂÚ ӷ ηχ„ÂÈ ÙÔ 100%
ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜
2015 ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ∞∫Δπμ Ù˘ ∂·Ú¯È·Î‹˜
∞∫∂§ μÚÂÙ·Ó›·˜. ∂›Û˘, Ë
∫.√.μ Waltham Forest ‚Ú·‚‡ÙËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ∫.√.μ
ÙÔ˘ ∞∫∂§ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙÔ 22Ô
¶·Á·ÚÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘
∞∫∂§.
√ ™‡Ó‰ÂÌÔ˜ ∫ÒÌ˘ ∫Â›Ú ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞˘Í¤ÓÙÈÔ
™˘Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫ÒÌ˘ ∫Â›Ú
(∏μ) ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ
ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘,
ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË
μ·ÙÈÛÙ‹, Wightman Rd, N.8
0LY.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Á‡̷ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Rd,
√
Wood Green N.22 5HJ. To
Á‡̷ ı· ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙ› ÛÙȘ
1.45 ÌÌ.
™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú¢ÚÂı› Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·‡ÏÔ˘ ™Ôψ̋, Ë ÔÔ›· ı· ¤ÚıÂÈ ·fi
ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË
Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È
·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∫ÒÌË.
ZHTEITAI ATOMO
ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÊÈÛÈ¿ÙÈÎÔ
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªill Hill.
* 33 ÒÚ˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· *
* ™·‚‚·ÙÔ΢ڛ·Î· ÂχıÂÚ· *
∞ÔÙ·ı›Ù Î. ™¿‚‚·
ΔËÏ: 020 8959 4318 / 07939 186 380
£· ÚÔ‚ÏËı› Û‡ÓÙÔÌÔ ‚›ÓÙÂÔ ·Ô ÙËÓ ÚÒÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞˘Í¤ÓÙÈÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ
™Â٤̂ÚÈÔ.
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÈÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ¶·Ó›ÎÔ ∑ÂÌÂÓ›‰Ë, ÙËÏ 020 8530 6765.
∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÈÒÓ ƒ·Ê·‹Ï,
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹Ó˘ μÔÚ›Ԣ Enfield Î·È ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛÎ‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ ÛÙÔ Luton.
Δ˘ ı›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂ-
ÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ˘Á›·.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÂÍÂϤÁË ÙÔ
Ó¤Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ‡˜∫Ï¿ÓıË ∫ÔÙÛÈÔÊ›‰Ë – ¶Úfi‰ÚÔ˜
™‡ÚÔ ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ – ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜
Õ‚È‚Ô ¶··Í¿ÓıÔ˘ – Δ·Ì›·˜
äÏÂÓ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ô˘ – °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
°ÂÒÚÁÈÔ ¡ÂÔÎÏ¤Ô˘˜ – ª¤ÏÔ˜
°È¿ÓÓË ∏·Ù˙ÈÏ·ÌÚ‹ – ª¤ÏÔ˜
¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ – ª¤ÏÔ˜
°È¿ÓÓË ¶¿Ô˘ÚÔ - ª¤ÏÔ˜
∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜
EÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ª¿ÈÔ.
ΔÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È:
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÂȉÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ˆ˜
ͤÓË/‰Â‡ÙÂÚË
ÁÈ·Ù› ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ó·
¤¯ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÂÓfi˜ ÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÎÚÈÙ‹
ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ
ÙÔ˘
ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜, ÁÈ· ÙÔ
portfolio ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔ-
∏
EΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛ·ÓËÌ·
ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ
∏
ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ·ÏȤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ·ÏÏ¿
Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â˘¯¤˜
Î·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜.
ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·Ï·È¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤· ̤ÏË.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜
·fi ÙÔÓ Î.¡›ÎÔ °È·ÓÓ¿ÎË –
È‰Ú˘ÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘
ΔÚ·¤˙˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ - Ì ¢¯¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯Úfi-
Ù·Ó›·˜ ÎÎ. °ÚËÁfiÚÈÔ˜.
Δ· ψÊÔÚ›· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 8Ì ·fi ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, 706 Herford
Road, EN3 6N Î·È ÛÙȘ 8:30Ì
·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
ÙÔ˘ Edmonton.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÛÙ Ì ÙÔÓ
K˘ÚÈ¿ÎÔ ¶ÈÙÛÈÂÏ‹ ÛÙÔ 07802
277 272.
Ù‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ
Europass (CV).
Δ· Â›‰· ÙÔ˘ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ٷ
Â›‰· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ
∫ÔÈÓfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶Ï·›ÛÈÔ
∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ °ÏÒÛÛ˜
(∫∂¶∞).
√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ∂ÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ 2016 ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ
∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚo §ÔÓ‰›ÓÔ˘
√È ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó
ÛÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2016.
∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È
̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î.
∂ϤÓË ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘
(°Ú·ÊÂ›Ô ∂Î·›‰Â˘Û˘/∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· §ÔÓ‰›ÓÔ˘, 1A
Holland Park, London W11
3TP) ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 020 7221
0093 Î·È 020 72215977 ‹ ÛÙȘ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ:
[email protected][email protected]
™˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·
√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞¯ÓȈÙÒÓ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ªˆ˘Û‹˜
Î·È ª·ÚÔ‡ÏÏ· ∞‰¿ÌÔ˘, ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘˜
Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡˜ ∞Ú¯·›Ô˘
Ô˘ ·‚›ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
M
MI
I∫
∫ƒ
Ķ
∂™
™ ∞
∞°
°°
°∂
∂§
§π
π∂
∂™
™
DINOS & SONS
Z∏Δ∞ ¢√Y§π∞
36 Millmead Industrial Centre,
ñ ™Ô‚·Ú‹ ΢ڛ· ˙ËÙ¿ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Û·˜.
°ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Î˘Úȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔËÏ. 07501 984 894 £ÂÔ‰ÒÚ·.
Millmead Rd., London, N17 9QU
Z∏Δ∞ ¢øª∞Δπ√
CONTINENTAL FOODS
ªÔÚ›Ù ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÙ ¿Ú· ÔÏÏ¿
¯Ú‹Ì·Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Í˘Ó·
Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ Î·È Ë ˘ÁÈ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹
Â›Ó·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜
∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜ DINOS & SONS ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÛÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ì·˜ Ô,Ùȉ‹ÔÙ ·fi ÎÚ¤·˜ ¯ÔÈÚÈÓfi, ‚Ô‰ÈÓfi – §Ô˘Î¿ÓÈη, ·ÛÙÔ˘ÚÌ¿, ÏÔ‡ÓÙ˙·, ¯ÔÈÚÔ̤ÚÈ·, ¯·Ì,
Û·Ï¿ÌÈ·, ÛÈÂÊÙ·ÏÈ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.
∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ηْ ¢ı›·Ó ·fi ∫‡ÚÔ, ∂ÏÏ¿‰·, ¢·Ó›·,
πÙ·Ï›·, ¯·ÏÏÔ‡ÌÈ·, ʤÙÙ·, Ù˘ÚÈ¿, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ηʤ, ÎÚ·ÛÈ¿,
Ù·¯›ÓË, ÙÔ˘ÚÛÈ¿, ÂÏȤ˜, Ï¿‰È Î·È Ì·¯·ÚÈο.
ñ EÚÁ·˙fiÌÂÓË ∂ÏÏËÓ›‰·, ÌÔÚʈ̤ÓË, ˙ËÙ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË. ¶·Ú·Î·ÏÒ ÙËÏÂʈӋÛÙ 07443 816 876
¶ƒ√∫ƒ∞Δ∏™Δ∂
Δπ™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ™∞™
✦ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - 3 ª·˝Ô˘ 2016:
∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ̤ۈ ∫‡ÚÔ˘.
✦ 11 - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2016:
∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ¶¿ÙÌÔ, ÕÓ‰ÚÔ, Δ‹ÓÔ ˆ˜
Â›Û˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿.
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ
√§°∞ - 020 8368 0880
07956 377 558 (Mob)
ΔÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜
DVD ÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÒÏËÛË
√È ÈÔ Î¿Ùˆ DVD ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜
ÛÂÈÚ¤˜ Ì ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÙ›ÙÏÔ˘˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÚÔ˜ ÒÏËÛË:
1) Fatmagul
2) ∏ ¶ÚÔ‰ÔÛ›·
3) EΉ›ÎËÛË (Intikam)
4) ∫Ú˘Ì̤Ó˜ ∞Ï‹ıÂȘ
5) Hatirla
7) Guzey Güney
ΔËÏ.: 020 8364 7149 (ÌÂÙ¿ ÙȘ 7.00ÌÌ)
BORN FREE
HOLIDAYS
DEMOS & SONS LTD
HEATING & PLUMBERS MERCHANTS
& SPARES SUPPLIERS,
COMBI BOILERS MERCHANTS
VAILLANT - BAXI - MAIN - PRO -
Δ∏§∂ºø¡∏™Δ∂ ª∞™ – ™∞™ ™Àªº∂ƒ∂π
ΔËÏ: 020 8808 2427 º·Í: 020 8808 7515
Worldwide Flights, Hotels and Holidays
Best prices and many more offers
NEW FLIGHTS: Heathrow - Larnaca For Reservations: 020 8886 2688
POTTERTON, KESTON, ARISTON
58 Hoppers Road, Winchmore Hill, London N21 3LH
568 LORDSHIP LANE,
BEST CAR HIRE RATES IN CYPRUS
WOOD GREEN, LONDON N22 5BY
Tel: 020 8888 6051 / 020 8889 6476
Spares: 020 8365 7384
Fax: 020 8888 1284
Email: [email protected]
™ÂÏ›‰· 5
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
·ÚÔÈÎÈ·
∂›ÛÎÂ„Ë ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∏ ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï ‰›ÓÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 18Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ £ÂÔ‰fiÛ˘ ¶ÂÏÂÁÚ›Ó˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹
∞Û‰ÂÚ¿ÎË, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ηÈ
°ÂÒÚÁÈÔ ∫ÚÈÎÚ‹ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ
Î·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ πˆÛ‹Ê ¶·ÏÈÔ‡Ú·
ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‚Ú·‚‡ÙËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ
25ÂÙ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹.
√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ
Δ
ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηÈ
·ÓÙ¿ÏÏ·Í ·fi„ÂȘ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ∂ͤÊÚ·ÛÂ
ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ›Â Â›Ó·È ÎÈ
·˘Ùfi˜ ·È‰› ÔÌÔÁÂÓÒÓ
Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ οÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË
·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘.
√ ·Ó. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÎÏ·‚¿˜ ÛÙËÓ
ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
·ÚÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Ë
ÛÙËÓ ANDIPA Gallery ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘
ËıÔÔÈfi˜
∏ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË
™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï Ì ÙË ·È-
ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹
Ù˘ ›Ù·˜ Î·È fiÏÔÈ Â˘¯‹ıËηÓ
ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜.
ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÚÔÈÎÈ·Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (Acton) Ù›ÌËÛ ÙË Ì¤Ú· ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
¯fiÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A Level.
™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ·È‰È¿
ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· , ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ηÈ
ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÚÔÈÎÈ·Îfi
Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (Acton) ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ·Ô˘.
∏ ̤ڷ ‹Ù·Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ηÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ‹Ì·Ù·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÔÊ¿ ÏfiÁÈ· ÙˆÓ
¶·Ù¤ÚˆÓ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ.
Δ
Receptionist/Administrator
Δ›ÌËÛ·Ó Î·È ‰fiÍ·Û·Ó ÙÔ˘˜
ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙË
Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·È‰Â›·
Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
ΔËÓ ÁÈÔÚÙ‹ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ¿Ï˘
μÚÂÙ·Ó›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ η.
πÛÌ‹ÓË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË-°Î›Î· Ë
ÔÔ›· ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ
ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘-
MYRISTIS
BED LINEN STORE
257 WEST GREEN ROAD, HARRINGAY, N15 5EG
Telephone: 020 8800 7767
‰È΋ ÛÎËÓ‹ «∞ÂÚfiÏÔÈÔ» ı·
οÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Î·È ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Andipa Gallery ÙÔ˘
§ÔÓ‰›ÓÔ˘.
∏ ËıÔÔÈfi˜ ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï
Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÌËı¤ÓÈÔ˘˜
‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÙËÓ
∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 15.00, ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ
¯ÒÚÔ Ù˘ Andipa Gallery (162
Walton St, South Kensington,
London, SW3 2JL) ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ‡ÛÈ·
ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙËÓ
ÊÈÏ›·, ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË, ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·ÌÙÛ‹, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ «ΔfiÔ˜ ∞ÏÏÔ‡» ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Of the fire, of the wind and of the road
without return”.
√ÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È Î·È
ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÁÏÒÛÛ˜ Ë ËıÔÔÈfi˜ Î·È ‰·ÛοϷ
ı¿ÙÚÔ˘ ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó
¿ıÏÔ, ηıÒ˜ ·›˙ÂÈ 16 Úfi-
required
for a busy Property Company
in Crouch End.
Must have good communication and
organisational skills, computer literate and
with a good telephone manner and the
ability to tackle a wide range of tasks.
Please apply to [email protected]
or contact 020 8342 7100
ANEMONE HOLIDAYS
www.anemoneholidays.co.uk
ÏÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÏ·
Ù· ı·ÙÚÈο ̤۷ - Ì¿ÛΘ,
ÎÔ‡ÎϘ, ÛÎȤ˜, ÛÎÔ‡˜ Ô˘
ÌÈÏÔ‡Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ - Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÚˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û ÎfiÛÌÔ˘˜
Ì·ÁÈÎÔ‡˜, ‚Á·Ï̤ÓÔ˘˜ ·Ô
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ „˘¯‹ ÌÈÎÚÒÓ Î·È
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·ÙÒÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·›¯ÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎË Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.
™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ∂ÚÌËÓ›· ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï, ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˜ ∫·ÌÙÛ‹˜, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ª›Î· ¶·Ó¿ÁÔ˘, ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘, OÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ – ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶ÂÙÚÔÂÙÛÈÒÙË.
∏ ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï, ·fiÊÔÈÙË
ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ £Â·ÙÚÈÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ ∞ÓˆÙ¤Ú·˜
¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ «∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó»,
¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ ı·ÙÚÈ΋ ·ÁˆÁ‹
Û ۯÔÏ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘
∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜,
ÂÓÒ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ «ΔfiÔ˜ ∞ÏÏÔ‡» Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·ÌÙÛ‹ ¤¯ÂÈ
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·-
ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿ Û ۯÔÏ›·
Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜
Î·È ÙˆÓ ∏¶∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,
Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ «Δ˘ ʈÙÈ¿˜, ÙÔ˘
·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜
Á˘ÚÈÛÌfi», Ë ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·‹Ï
ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÛÙÔ Kids Euro Festival 2011
ÛÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi Kennedy Center
ÛÙËÓ Washington DC. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ˙ÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ·
Û‡ÓÙÔÌË, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋
ı·ÙÚÈ΋ ÔÚ›· 2 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙË
ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË Î·È ÙÔ ™‡‰Ó¸ Ù˘
∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.
ΔÔ ∞∂ƒ√¶§√π√ (ı¤·ÙÚÔ
Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1985
Î·È ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ 31 ¯ÚfiÓÔ Ù˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÂÍ‹ÓÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÈο
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÊÔÚ›˜
ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.
EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: í10 (ÂÓ‹ÏÈΘ)
í5 (·È‰›·). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ
ı¤ÛˆÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙ· ÙËÏ. 07475 666 847
Î·È 02075 892 371.
Hairdresser Wanted
Experienced Hairdresser required
to start immediately in Totteridge, N20
– Must have experience –
Please call KIKI on - 020 8446 2555
(EASY PARKING)
™∂ Δπª∂™ ∂ƒ°√™Δ∞™π√À
¶·ÏÒÌ·Ù·, ∫ÂÓÙËÙ¿ Quilt Covers, ¶·Ù·Ó›Â˜, ª¿ÏÏÈÓ· ™ÂÓÙfiÓÈ· (Flanellette), M·ÍÈÏ¿ÚÈ·, ™ÙÚÒÛÂȘ,
KÂÓÙËÙ¿ TÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏ·, E›‰Ë ¶Úԛη˜, μ·Ï›ÙÛ˜.
ANEMONE
3577
ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÊÈÛÈ¿ÙÈÎÔ
∞¡∂ª√¡∂ ∏√LIDAYS
Micky’s Chippy
™·ÎοÎÈ· ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜.
Worldwide Flights, Hotels and Holidays
Best prices and many more offers
¢ÒÚ· ÁÈ·: AÚÚ·‚ÒÓ˜, °¿ÌÔ˘˜ Î·È B·Ù›ÛÂȘ.
* NEW FLIGHTS: Heathrow - Larnaca, daily from 29-03-2015 *
¡∂∞ƒ√ ∞Δ√ª√
➦ ∂π¢π∫∞ ™∞∫∫∞∫π∞ Î·È ¶∞¡Δ∂§√¡π∞
– BEST CAR HIRE RATES –
ÁÈ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÊÈÛÈ¿ÙÈÎÔ.
ÁÈ· KYNH°π
M RESERVATIONS: 020 8889 9207 M
ΔËÏ: 020 7275 8530
E§ATE KONTA MA™ °IA E•Y¶HPETH™H ™A™
˙ËÙ›
Anemone House, 109 Myddleton Rd, London N22 8NE
PAT FREIGHT LTD
308 WIGHTMAN ROAD, LONDON N8 0LT
TEL: 020 8340 4395 FAX: 020 8348 8036
MOVING YOUR HOME... HOME
WE COLLECT FROM YOUR PREMISES IN THE U.K. AND
DELIVER TO ANY DESTINATION IN CYPRUS, GREECE,
UNITED KINGDOM AND EUROPE
●
●
●
AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÔÈÎÔÛ΢ÒÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.
AÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù¿ Û·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ì˯·ÓÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.
www.patfreight.co.uk
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 6
·ÚÔÈÎÈ·
°ÈÔÚÙ‹ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
¶·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Hazelwood
 ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ
ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ,
30/01/2016, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÚÔÈÎÈ·Îfi ™¯ÔÏ›Ô
Hazelwood ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÁÈfiÚÙ·Û ÙË
ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜.
√ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ
Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂™∂∫∞,
Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ÃÂÈÌÒÓ·˜, ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ÂÍ‹Ú ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÂ
Ù¤ÙÔȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒ-
ª
ÛÂȘ Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶·ÚÔÈÎȷο
™¯ÔÏ›·.
«°ÈÔÚÙ¤˜ Û·Ó ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹
ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ
πÂÚ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÚÔÈÎȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜
Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜,» ÚfiÛıÂÛÂ.
™˘Ó¿Ì· ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ
ÙÔÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. °ÂÒÚÁÈÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÓ‹
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ
‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔÓ
™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ
¤ÌÌÂÙÚÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ
∞¶√∫ƒπ∂™
ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ·fiÎÚȘ fiÏÔÈ Î·ÚÙÂÚÔ‡ÌÂ
Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ∫·ÚÓ¿‚·ÏÔ Ô˘ ÙfiÛÔ ·Á·Ô‡ÌÂ
™ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚ· §ÂÌÂÛfi ÔÏÏ¿ ı· ‰Ô‡ÌÂ
fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÔıÔ‡ÌÂ
¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ› ı· Ì·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó
·fi ·ÓÙÔ‡ ÔÏϤ˜ ¯·Ú¤˜ ı· Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó
ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Ë ∫‡ÚÔ˜ Âӈ̤ÓË
ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ·Á·Ë̤ÓÔÈ
ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ
∫˘Úȷ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰·ÛοψÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¿ÏψÓ
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ÛÙ· ·ÚÔÈÎȷο
Û¯ÔÏ›·.
Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÚÈÔ
̤ÚÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË
ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË
Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙ·
∂ÏÏËÓÈο Ì·˜ ™¯ÔÏ›·.
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó
ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·
Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙËÓ Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ ∫Ô‚¤ÚË, ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ
ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, fiˆ˜
«ŒÏ· ¿Ú ÌÔ˘ ÙËÓ Ï‡Ë» ηÈ
«ªÂ ÙÔ ÕÏÊ· Î·È ÙÔ μ‹Ù·» ÌÂ
ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Î. ™¿‚‚È·˜
∫Ô˙¿ÎÔ˘.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ·
ÔÈ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ «ΔÚ›˜ πÂڿگ˜».
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜
ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ÔÚfi «∞›ڷÓıÔ˜
¶fiÚÔ˘» ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ۇÓÙÔÌÔ˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. °ÂÒÚÁÈÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯¿ÚË
Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
·ÚÔ˘Û›·Û·Ó.
¶·ÚfiÌÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â
ÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Û¯ÔÏ›Ô, ÌÂ
ÔÌÈÏ›· ·fi ÙËÓ Î. πˆ¿ÓÓ· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ
ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜
ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹.
ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ
·fi ÂÎÏÂÎÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È ÛÔÊ¿
ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ
·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ GCSE Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¯ÔÚfi «∑ˆÓ·Ú¿‰ÈÎÔ»
·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ
Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Û˘Ó¯¿ÚË Í·Ó¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ηıÒ˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ηÈ
ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜
ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
∫˘Úȷ΋ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‚Ú·‰È¿ ÂÓÔÚ›·˜
∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘,
Crystal Palace
·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ʤÙÔ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È
¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ¤ÁÈÓÂ Ë ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ∫˘Úȷ΋ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ μÚ·‰È¿ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ &
∂ϤÓ˘, Crystal Palace ÛÙÔ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó‰Ú¤· ÃÚ›ÛÙÔ˘, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ μÔËıËÙÈ΋˜
∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜, ·Ó¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÛ¤Ú· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.
∫¿Ùˆ ·fi ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ∫Ô΋, ¡›ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹ fiÏÔÈ
·fiÏ·˘Û·Ó ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯Ë ÔÈÎÈÏ›· ÂÎÏÂÎÙÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ Ô˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ›¯·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÔÈ
Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜.
∫
ªÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¡¤‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¯ÔÚfi.
ª¤ÏË Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ∞Á›Ô˘ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÚfiÓÙ˜ ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ, ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì Â›‰ÂÈÍË
¯ÔÚÒÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜. √ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˘
Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ‰È¿ÊÔÚ· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢Ú. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ
ÛÙ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Ó¤· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î¿ˆ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ·
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi.
ÀÂÓı‡ÌÈÛ ‰Â Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ηı‹ÎÔÓ ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·,
Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ fiÏˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
¶ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯ÓÒÓ ÌÂ
ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó
Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ï·¯ÓÒÓ,
1661-0690-1866-1901-2102-1924-2941-1850-2851-11312215-2628-0140-1920-1636, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ¿ÚÂÙ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ 020 8464 0808 ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÒÚÔ Û·˜.
◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î. N¤‰Ë ÚÔ˜
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fiϘ ÙȘ
Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔÓ
ÔÔÈo‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ.
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˙ÔÌfiÏ˘
S. Aspris and Son
Wines, Beer & Spirits Merchants
50
Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞™
™Δ∏¡ ¶∞ƒ√π∫π∞ ª∞™
¢π∞£∂Δ√Àª∂ √§ø¡ Δø¡ ∂π¢ø¡ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∫∂√
∂ȉÈÎÔ› ÁÈ·
Off-Licences, °¿ÌÔ˘˜, ¶¿ÚÙ˘, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Clubs.
ÕÚÈÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ
ÙÔ˘ ·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞Á›ˆÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘
È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ‰˘Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘ ÛÙÔ Crystal Palace, ¡fiÙÈÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ Î·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙ·Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈο, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔı˘Ì›· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜.
ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ∂Á΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î.
°ÚËÁÔÚ›Ô˘, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∞˘ÙÒÓ
¶·Ù¤ÚˆÓ, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Î·È Ë ¶·Û¿ Beckinsale
°
ñ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜.
ñ
∫·Ù·ÏËÎÙÈο Ã∞§§√Àªπ∞ ™Δ∂º∞¡∏
ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi
EXTRA VIRGIN ∂§∞π√§∞¢√ (∂ÏÏËÓÈÎfi Î·È ∫˘ÚÈ·Îfi)
Î·È ÂÏȤ˜, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ηْ ¢ı›· ·fi ∫‡ÚÔ.
∂§§∏¡π∫∞ ∫∞π ∫À¶ƒπ∞∫∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞
Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜
∫Ú·ÛÈ¿, ª‡Ú˜, Ã˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
¯ˆÓ¢ÙÈÎfi ÓÂÚfi ST. NICHOLAS
47 TURNPIKE LANE, N8 TEL: 020 8340 7899 – Ã√¡¢ƒπ∫∂™ & §π∞¡π∫∂™ ¶ø§∏™∂π™
19 FERDINAND STREET, NW1 TEL: 020 7485 9733/0563 – Ã√¡¢ƒπ∫∂™ ¶ø§∏™∂π™
Website: www.aspris.co.uk
(·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·), Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó˜ ·fi ̤ÏË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ›ÊÂÚ·Ó
·fi ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Î·È Ì ÙËÓ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ í280 Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Ù·Ì›·
ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ô˘Ô˘Ú‹.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¢Ú·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ›·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜
ÎÈ Â·›ÓÂÛ ÙȘ ‰˘Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˙ÔÌfiÏ˘
™ÂÏ›‰· 7
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
Û˘ÓÂÚÁ·ÛȘ - ·ÚıÚ·
ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ Ô
¶
¿ÓıÚˆÔ˜ «·Ó·Î¿Ï˘„»
ÙËÓ ˘Ú›Ùȉ·. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ Â›¯Â «·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ»
ÙÔÓ
ÙÚÔ¯fi.
√Ê›ÏÔ˘Ì ÔÈ ¿ÓÙ˜ Û ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÙfiÔ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· Û˘ÌÔÚ¢ÙÔ‡ÌÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Û˘Óı‹ÎË.
∑‹ÙËÌ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ·È‰Â›·˜!
∂›Ù ̷˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ù fi¯È Ë
ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ·È‰Â›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈο ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ. ΔÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Â‰Ò Î·È
‰ÂηÂٛ˜ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, Ó· ‰Ô‡ÌÂ
Î·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌfi Ì·˜. ¡· ¿„Ô˘Ì ӷ ·Ó·-
∑ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ·È‰Â›·˜…
˙ËÙԇ̠‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰¿ Ì·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ¿˜ Ù· Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ
fiÙÈ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô fiÏˆÓ ÙÔ “ÂıÓÈÎfi” fiÙ·Ó
‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ì ηÈ
·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠ÙȘ ·Èٛ˜
Ô˘ Ù· Á¤ÓÓËÛ·Ó.
ΔÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÛÙ·ı›۷ ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ·
ÙËÓ ·È‰Â›· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ
›‰ÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ηÈ
Û˘ÏÏÔÁÈο ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi Ì·˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ: «™ÙÔȯÂÈÒ-
‰Ë˜ ·È‰Â›·» ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘!
∞˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ηÏ›ٷÈ
ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ
fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ
Ù˘. ∞˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ı’ fiÏË ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È,
·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Û‡ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ
ÚÔÙ¿ÛˆÓ/ ÂÈÛËÁ‹ÛÂÒÓ Ù˘,
ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô Ó¤Ô ¯·Ú·-
TV MAGIC BOX WITH
OVER 1000 CHANNELS
1) NO wires. 2) NO satellites. 3) NO monthly fees. 4) one time payment
5) all Greek and Cypriot channels live.
6) all football matches live, never miss an important match
TAKE IT WHERE EVER YOU GO, PLUG AND PLAY
ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È‰Â›·˜ Ì·˜ Û ÌÈ· Ó¤· Âӈ̤ÓË
·ÙÚ›‰·. ∞˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹.
∞ÚΛ Î·È ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ!
ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ™ËÌ·›ÓÂÈ,
Ôχ ·Ï¿, fiÙÈ Ë “ÂÈÙÚÔ‹”
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ
Ù˘ ·È‰Â›·˜ ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ
¤¯Ô˘Ó. ¡· ˘Âڂ› ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ
∫˘ÚÈ·Îfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÎÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ, ηÈ, Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ˘·ÚÍȷ΋
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ·Ó¿ÁÎË ÍÂÚÈ˙ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰Â›·˜ ÙˆÓ
ηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛfiÚˆÓ ÙÔ˘
ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔÈ
¤ÓıÂÓ Î·È Î›ıÂ. ΔfiÛÔ ·Ï¿!
ÕıÏÈ· «Ê·ÈÓfiÌÂÓ·» fiˆ˜
·˘Ùfi ÙˆÓ «ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ» ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¯·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ °Ú›‚·
·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· Í·Ó¿ ÛÙȘ ̤-
√È ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó
fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜
can be installed on TV, laptops, android phones and tablets.
°Ú¿ÊÂÈ o
For more information call Yiannis Ioannou 07901 752 074
°ÈÒÚÁÔ˜
∞. ™¿‚‚·
Ûˆ˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ·
ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∫¿ÌÂÚÔÓ ÛÙË ª¤ÛË
∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ
ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜
¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
√ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Iain Duncan
Smith Work and Pension
Secretary, Î·È ÔÈ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›
ÚÔοÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 2010
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ̛· Û˘Ó¯‹ ·‡ÍËÛË ·ÛÙ¤ÁˆÓ, Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ·ÎfiÌË ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
·ÓıÚÒˆÓ,
Ó·
‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ê·ÁÒÛÈÌˆÓ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Ù· Ó·ڿ ·È‰È¿ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
ηÓÔÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡Ù ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Û ¯ÒÚ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‚Ϥ·Ì οÔÙÂ.
ΔÒÚ· Á›ÓÂÙÂ Î·È Î›ÓËÛ˘ ÁÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡.
π
CALL NOW
Δ√ «ª∞°π∫√ ∫√YΔπ»
ª∂ 1000 ∫∞¡∞§π∞ TV
Èڛ˜ ηÏ҉ȷ ñ Èڛ˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ñ Èڛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜
ÏËڈ̤˜ ñ ¶ÏËÚÒÓÂÙ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ¤Íˆ.
∑ø¡Δ∞¡∞ √§∞ Δ∞ ∫∞¡∞§π∞ ∂§§∞¢∞™ ∫∞π ∫À¶ƒ√À
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΖΩΝΤΑΝΑ
¢∂¡ £∞ Ã∞™∂Δ∂ ¶√Δ∂ ∂¡∞ ™∏ª∞¡Δπ∫√ ∞°ø¡∞
¶∞ƒΔ∂ Δ√ ΔV MAGIC BOX ª∞∑π ™∞™ √¶√À¢∏¶√Δ∂!!!
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ
07901 752 074
www.tvmagicbox.co.uk
Ú˜ Ì·˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· «ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó» ÌÂ
ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÌÈ·˜ ·ÏËıÒ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋˜,
Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·È‰Â›·˜ Û ÌÈ·
Âӈ̤ÓË ·ÙÚ›‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· «Ê·ÈÓfiÌÂÓ·» ¿ÎÚˆ˜ ÂÎÚËÎÙÈο, Ù· ÔÔ›· Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·, ÌÔÚ› Ó· ·Ô‚Ô‡Ó
«ÌÔÈÚ·›·». øÛ¿Ó Ù›ÔÙÂ Ó· ÌËÓ
¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÌÈÛfi Î·È ϤÔÓ ·ÈÒÓ· οÔÈÔÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
«Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi» ÙfiÔ, ˆÛ¿Ó Ó·
ÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ó ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·È‰Â›· Ô˘ Ô Î¿ı ÎÔÈÓfi˜
ÓÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó·
ÌÔÚ› ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È.
∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ‚¿ÛË
·˘Ùfi, ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ
Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù‹ÚËÛ˘ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎ Ù˘ ʇÛ˘
ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·˜ ›̷-
ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔÓ
fiÙÈ Î·È Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ‰È΋˜
Ì·˜ «ÈÛÙÔÚ›·˜» ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ó· ÎÈÓËı›.
£· Á›ÓÂÈ ¿Ú·Á ¤ÙÛÈ;
Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ,
¤ÛÙˆ ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ, ¤ÛÙˆ
ηÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘
ÚÔÎÏ‹ıËηÓ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜
Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ηٷÓfiËÛ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ
‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹
ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘
·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ «ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó»
ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜
¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÌÈ· «Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ·È‰Â›· ÛÂ
ÌÈ· ÂχıÂÚË ·ÙÚ›‰·» ‹Ù·Ó
ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·fi ̤ÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ
ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ ÛΤ„Ë Ì·˜
Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ∫¿ÙÈ ÎÈÓ›ٷȅ
Δ˘ ÕÓÙÚ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘,
™˘Ó‰ÈηϛÛÙÚÈ·˜, ÀÔ„‹ÊÈ·
μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞∫∂§- ∞ÚÈÛÙÂÚ¿¡¤Â˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ
ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ˘ 1930 ›‰Â Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· Ê·ÁÒÛÈÌ·
Ô˘ ÙfiÙ ٷ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÎÔ˘˙›Ó˜ ÁÈ· ÛÔ‡·.
μϤˆ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘˜, ›ÙÂ
¤Íˆ ·fi ÂÎÎÏËۛ˜, ›Ù ¤Íˆ
·fi ·ÁÔÚ¤˜, Î·È Ì ·›ÚÓÂÈ ÙÔ
·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÓÒ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘, ¿Ú· ÔÏÏÔ›
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó
¤Íˆ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¤ÁÎÏËÌ· ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó
Û ¤Ó· ÎÂÏ›, ‹ οÓÔ˘Ó Î·Îfi
ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ó‡ÎÙ˜ Û ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÍÂÓÔÎÔÈÌËıÔ‡Ó Î¿Ô˘.
∫·È ÌÂÙ¿, Ë ÔÏÂÌÔοËÏË
·˘Ù‹ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó ÙÈ ı· ÂÈ ÊÙÒ¯ÂÈ· ηÈ
›ӷ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Trident.
∞fi ÙÔ 2010 ÔÈ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›
·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ϤÓ fiÙÈ ÊÙ·›ÂÈ
Ë ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó· ÛˆÚfi ·Ó·Ï‹ıÂȘ.
¡·È, ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ› ‰·Ó›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010
·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó
Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÁÈ· ÙË
‚ÂÏÙ›ˆÛË ÔÏÏÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ (motorways) ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· ‰Ë̷گ›ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ·.
∂›Ó·È Ï˘ËÚfi, Â¿Ó fi¯È ÙÚ·ÁÈÎfi Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ̤ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ È·ÙÚÈΤ˜
ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È
Â› ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿Ûˆ˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÙÔ˘˜ η٤¯ÂÈ
Ë ˘ÂÚÎfiˆÛË.
√ Î. ∫¿ÌÂÚÔÓ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ ‰ÈfiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Û·Ó
·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹
ÙËÓ Ù¿ÍË. ¢ÈfiÙÈ fiˆ˜ ϤÌ ÛÙ·
∞ÁÁÏÈο “he was born with a
silver spoon in his mouth”.
E¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔÓ ¤ÓÔÈ·˙Â
ÙfiÙ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ ηÈ
Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ó·
ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚfiÁÂ˘Ì·.
°ÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÈ
ı· ÂÈ Ë Ï¤ÍË ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜.
∞fi ÙÔ 1986 ›‰· Ò˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÎfiÌË
Î·È ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ.
ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ Â¿Ó
Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ٷ ›‰È· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı·
‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜.
MONDIAL FORWARDING LTD
– ESTABLISHED IN 1974 –
SPECIALIST EXPRESS GROUPAGE OPERATORS TO GREECE & CYPRUS
E§§A¢A:
K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Aı‹Ó· ηÈ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.
¢È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 5-7 Ë̤Ú˜.
¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·fi Û›ÙÈ, ·ÎÂÙ¿ÚÔ˘ÌÂ, ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘ÌÂ
Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘.
T· ÊÔÚÙˆÙÈο ¤ÍÔ‰· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ
AÁÁÏ›· ‹ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
°È· ÙÈ̤˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÈ· Ô,Ô˘‰‹ÔÙ ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰·, ·ÔÙ·ı›Ù ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.
Head Office:
46 LOCKFIELD AVE, BRIMSDOWN,
ENFIELD, MIDDLESEX EN3 7PX
TEL: 020 8805 3344 (8 Lines)
FAX: 020 8805 2299
MONDIAL FORWARDING (HELLAS) LTD
20th KLM NATIONAL ROAD
ATHENS - KORINTHOS
19200 ELEFSINA, GREECE
TEL: 0030 210 5540907 FAX: 0030 210 5561697
KY¶ƒ√™:
AÓ·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi §ÔÓ‰›ÓÔ-§ÂÌÂÛfi, ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙË
‚‰ÔÌ¿‰·.
¢È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 7 Ë̤Ú˜.
EȉÈ΢fiÌ·ÛÙ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÚÂÌÌ·ÛÙÒÓ ÊÔÚÂÌ¿ÙˆÓ
·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. E›Û˘, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ·ÎÂÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÚÔÛˆÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÈÏ·.
°È· Ô,Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏ· ÊÔÚÙ›· ÁÈ· ÙËÓ K‡ÚÔ
·ÔÙ·ı›Ù ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.
MONDIAL FORWARDING (HELLAS) LTD
P.O. BOX 153
57009 KALOHORI
THESSALONIKI, GREECE
TEL: 00302310 753 221/2 FAX: 00302310 753223
MONDIAL TRANSPORT Ltd
ISHIRON 24, MONOVOLIKOS 2,
KATO POLEMIDHIA, LIMASSOL-CYPRUS
TEL: 00357 2 5713 386 / 7 / 9
FAX: 00357 2 5713 391
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 8
Û˘ÓÂÓÙ¢ÍË
¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÌÈ·
Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ ∫Ô‡Ú‰Ô
Enver Zeren: ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙË
Ê˘Ï·Î‹, Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ
ÙÔ˘, Ù· ‚¿Û·Ó· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ
Ôԛ˜ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜.
øÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ·‰Ú¿Í·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì·˙› ÙÔ˘,
Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ٛÙÏÔ «∞˙Ô˘Ú¤ (ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘
‚ϤÌÌ·ÙÔ˜)», Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
ÂΉÔı› ̤۷ ÛÙÔ 2016.
À
ñ Enver fiÙ ÍÂΛÓËÛ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ
Ô›ËÛË;
¡ÈÒıˆ fiÙÈ Ë Ô›ËÛË ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·
̤۷ ÌÔ˘ fiˆ˜ Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹. ∞fi Ù·
·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹ÌÔ˘Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹. ¶¿ÓÙ·, ·ÎfiÌ·
Î·È ÙÒÚ·, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ¤¯ˆ οÙÈ Ì¤Û·
ÌÔ˘ Ô˘ Ì ÙÚ·‚¿ Ó· ‚Áˆ ¤Íˆ Ó·
ÂÚ·Ù‹Ûˆ. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 13 ¯ÚÔÓÒÓ,
ÌÈ· ̤ڷ ¤‚ÚÂÍ Ôχ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi
ÌÔ˘. μÁ‹Î· ¤Íˆ, ÂÚ¿ÙËÛ·, ‚Ú¿¯Ëη Î·È fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ
¤ÁÚ·„· ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ Ô›ËÌ·. °È ·˘Ùfi, Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ Ù·
¤ÁÚ·„· fiÙ·Ó ¤‚Ú¯Â.
ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ Ô›ËÌ· ÙÔ ¤ÁÚ·„·
fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜
Ô›ËÛ˘. ∂Λ ΤډÈÛ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ªÈ· ‰·ÛοϷ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ›Â
fiÙÈ Î·È ·Ó οӈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ
ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ ÔÙ¤ Ó· Áڿʈ.
ñ √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ ÙÈ
ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Ô›ËÛË;
™Â fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‚ϤÔ˘Ì ·È‰È¿
Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ʈӤ˜. Δ˘Á¯·›ÓÂÈ Ó· Ù· ·ÎÔ‡ˆ
ÎÈ ÂÁÒ. ¡·È, ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó
˘¤Úԯ˜ ʈӤ˜, ·ÏÏ¿ ‚Ϥˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· Ù˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜, ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
Ó· ÛÔ˘ ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·,
Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘. ∞˘Ù¿ Ô˘
ÂÚÓ¿˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ÂȘ, ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÂ
ÔÓ¿ÓÂ, Ô˘ Û ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡Ó, Û˘Ó¿Ì· Û ‚ÔËıÔ‡Ó Ôχ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ
Ô ÈÔ ÔÓÂ̤ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ›ӷÈ
Ô ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. √
ÈÔ ÔÓÂ̤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ
ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÔÈËÙ‹˜. °È ·˘Ùfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ Ôχ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ¡›ÙÛÂ: «∏ οı ›‰Ô˘˜ ÁÓÒÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·' Ù·
‚¿Û·Ó·». ∫·È οÙÈ Ôχ ·Ïfi: ŸÙ·Ó
ÌÈ· Á˘Ó·›Î· οÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì fiÓÔ ÙÔ Î¿ÓÂÈ.
∂ÎÙfi˜ ·' fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ «Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ
ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘» Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÈÛÙ‡ˆ. ∫·È
·ÎfiÌ· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, Û·Ó
Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ' ·ÛÙ¤ÚÈ·.
ñ ªÈ·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËη ÛÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ı· ‹ıÂϘ
Ó· Ì·˜ ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÛÔ˘;
Œ¯Ô˘Ì ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·fi ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, 1984. ∞fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘
Ê˘Ï·Î‹˜ Î·È ÙˆÓ ‚·Û¿ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜
ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ¤Ú·Û·Ó ÔÏÏÔ› ∫Ô‡Ú‰ÔÈ
Î·È ÂÚÓ¿Ó ·ÎfiÌ·. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ. ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ
Ì „¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ê˘Á·, ‹Á· Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi. ΔÂÏÈο οÔÈÔÈ Ì Úfi‰ˆÛ·Ó ηÈ
Ì ¤È·Û·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÙÔ 1993. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ˜ Ì ¤‚·Ï·Ó Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· 24
¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ Â›¯·Ó fï˜ ·ԉ›ÍÂȘ
Ô‡Ù ÁÈ· 10 ̤Ú˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘,
fï˜ Ì ¿ÊËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹
ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÈ ‰È‰¿¯ÙËη; °È ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÌÔÚÒ Ó· ÁÚ¿„ˆ ¤Ó·
ÔÏfiÎÏËÚÔ ‚È‚Ï›Ô. ΔÈ ‰ÂÓ ‰È‰¿¯ÙËη;
¶Ôχ ·Ïfi. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·›ÚÂÛ·È, Ô˘ ‚ϤÂȘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, fiÙ·Ó
‰ÂÓ Â›Û·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ· οÁÎÂÏ·. ¶Ò˜ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÌÈ· ÂÙ·ÏÔ‡‰· Ô˘
¯·›ÚÂÙ·È ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ
ÌfiÓÔ ÂÊÙ¿ ̤Ú˜ Î·È ÂÊÙ¿ Ó‡¯Ù˜.
∫·È ÁÈ ·˘Ùfi ÂÙ¿ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ·fi
ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Û ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ¶Ò˜ Ó· ÙÚ¤ÌÂÈ Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ¯·˚‰Â‡ÂȘ ¤Ó·
Ú¿ÛÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ, ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ.
∫·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿˜ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ŒÓ·
Ôχ ·Ïfi Ú¿ÁÌ·: ÌÂÙ¿ ·fi 42 ̤Ú˜ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙˆÓ
ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ۈ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӈÓ, Û‹ÌÂÚ· ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÁÂÏÔ›Ô fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ‹ ‚Ϥˆ οÔÈÔÓ
¿ÓıÚˆÔ Ó· οÓÂÈ Ê·Û·Ú›· ÂÂȉ‹
‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ¯ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘
¤ÊÙÈ·ÍÂ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘.
°È· οı ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ
·fi ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ
Ó· ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4, 5, 6 Ì‹Ó˜
ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ
Ó· ˙ÂÈ Ì ÓfiËÌ·. °È· Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ·˘Ù¿
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ›
¿ÓıÚˆÔÈ.
∂Âȉ‹, ¤¯ˆ È· Ì¿ıÂÈ, fiÙÈ ÁÈ· Ó·
ηٷϿ‚ÂȘ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‚·ıÈ¿ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Ù· ˙‹ÛÂȘ.
∞ʤıËη ÂχıÂÚÔ˜... ÔÈ¿ ÂÏ¢ıÂÚ›·; ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ‹ÌÔ˘Ó ÈÔ ÂχıÂÚÔ˜. ◊ÍÂÚ· ÁÈ·Ù› Ì ¤‚·Ï·Ó ÂΛ Î·È ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó
Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜, Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜.
μÁ‹Î· ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ì‹Î·
Û ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·˘Ù‹ Ù˘
ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Áˆ ÌÂÙ¿
·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÓÔ‡Û· ÈÔ
Ôχ ·' fiÙÈ ÛÙË
Ê˘Ï·Î‹, fiÙ·Ó
¤‚ÏÂ· ÙÔ ˆ˜
¿ÏÏ·Í·Ó
Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ
«Úfi‚ÏËÌ¿»
ÌÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ
¤‚ÏÂ· ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÈÔ
‚·ıÈ¿. Ÿ¯È ÁÈ·Ù›
ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÈÔ ‚·ı‡˜, ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›
¿ÏÏ·Í·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ
Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎfiËÎ·Ó ÁÈ·
¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·' ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÛÔ
¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÁÒ fï˜
ÙÔ ¤‚ÏÂ·.
ñ ¶fiÛÔ ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ;
™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ˙ˆ ۯ‰fiÓ 12 ¯ÚfiÓÈ·.
ΔÒÚ· Ó· ˆ Ù› Ì ¤ÊÂÚ ‰ˆ; ¡· ˆ
fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÌÔ›Ú· ÌÔ˘; ∞˘Ùfi ÙÔ ÛΤÊÙËη ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ˜. ™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, fi,ÙÈ ‚È‚Ï›Ô Î·È Ó·
‰È¿‚·˙·, ¿ÓÙ· ÚÈÓ ÎÔÈÌËıÒ Â›¯·
ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ÙÔ ™ÂʤÚË, ÙÔÓ ∫·‚¿ÊË, ÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ Î.·.
¶¿ÓÙ· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿Ûˆ ηÈ
ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο, fi¯È ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜.
ªÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÔÈ
ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÂ Í·Ó·È¿ÛÔ˘Ó,
ÎÈ ÂÁÒ ¤Ê˘Á· ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· Ì ÙÔ
ηڿ‚È. ∫·È ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙfiÔ˜
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¤Úıˆ, Ë ∫‡ÚÔ˜.
ª¿ÏÈÛÙ·, ̤۷ ·fi ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÂÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ÌÈ· ¯ÒÚ·
Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ∂ÏÏËÓÈο Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ϤÔÓ, ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο.
ñ ∞Ï‹ıÂÈ·, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ˆ˜ ÓÈÒıÂȘ; ™·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‹ Û·Ó «Í¤ÓÔ˜»; Œ¯ÂȘ ‚ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi
·fi ∫‡ÚÈÔ˘˜;
ªÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË Ê˘Ï·Î‹,
ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì ͷӷ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ¤Ê˘Á· ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· Ì ηڿ‚È. ∫Ô›Ù·Í· ›Ûˆ ÌÔ˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ Ù· ÊÒÙ·
Ù˘ fiÏ˘ ηٿϷ‚· fiÙÈ ¿ˆ Ì·ÎÚÈ¿
·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‚›ˆÛ· ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó·. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· fiÏÂÌÔ, Ê˘Ï·Î‹ Î·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ‚È‚Ï›·. ΔfiÙÂ
ÛΤÊÙËη «ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á fiÔ˘ ÎÈ ·Ó
¿ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘; ª‹ˆ˜ Ô
¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÙ¤ Ó· ÍÂʇÁÂÈ, fiÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂÈ, ·fi ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹
·Á›‰· Ù˘ ÂÁηٿÏ˄˘;» ŒÓȈ۷
Ôχ fiÓÔ ÛÙË ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ÛȈ‹ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ›· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘: «ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÔ˘ ¯ÒÚ·. ¶ËÁ·›ÓÂȘ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È·
‚¿Û·Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜.
¶ËÁ·›ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÓÈÒÛÔ˘Ó Û·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ».
∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÚfiÏÔ˘˜
Δ˘
°πøΔ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√À
ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜,
ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·, ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ «Í¤ÓÔ˘».
¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ÂȘ fiÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ.
ΔÂÏÈο Ë ∫‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Î·È ÌÈ·
ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ›Ûˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ
«Û·Ó ͤÓÔ˜».
Œ¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜
ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜. ¶ÈÔ Ôχ Â›Ó·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜. ∫·È ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ
ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ.
∫·È fi¯È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·
‹ ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘. °È·Ù› ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù·
‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÂÌ›˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÂÌ›˜ Â›Ó·È Ù› ¿ÓıÚˆÔÈ ı·
Á›ÓÔ˘ÌÂ.
∏ ∫‡ÚÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞ÏÏ¿ ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. √È ∫‡ÚÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜, ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘˜ ‹
ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. √È ∫‡ÚÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó
·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. °È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËη. ∂ÁÒ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ‰ÈfiÙÈ Ë ∫˘Úȷ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Î·È Ì ٷ
ηϿ Ù˘ Î·È Ì ٷ ηο Ù˘. ¶.¯.
ÛÙ· ∫˘Úȷο ηÊÂÓ›· ÓÈÒıˆ fiÙÈ
‚Ϥˆ ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜. ΔËÓ ›‰È· Ê·Û·Ú›·, ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∫Ô˘ÙÛÔÌÔÏÈfi ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂΛ, ÎÈ Â‰Ò. ∑‹ÏÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂΛ, ÎÈ Â‰Ò. ∂›Û˘
·Í›˙ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë
·ÁÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›·. Ÿˆ˜ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô
Î·È ÚÔÙÔ‡ ηı›ÛÂȘ, οÔÈÔ˜ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
Œ˙ËÛ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·
Î·È ¤ÓȈ۷ Ó· ·ÁÒÓÂÈ Ë „˘¯‹ ÌÔ˘
Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿
¿Óˆ ÌÔ˘. ∂Λ ›‰· fiÙÈ Âı˘Ì¿ˆ ÙËÓ
∫‡ÚÔ. ∞ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ∫‡-
ÚÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÔÓ
fiÓÔ Ù˘ ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ó·
ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ú¿ ÁÈ· ÙË
‰È·ÛΤ‰·Û‹ ÙÔ˘˜! ∂›Û˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·
Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜
∫‡ÚÈÔ˘˜ «Ì· ÔÈ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ Î·È ÔÈ
ΔÔ‡ÚÎÔÈ, Ù· ∫Ô˘Ú‰Èο Î·È Ù·
ΔÔ˘ÚÎÈο, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ;» ∞˘Ù‹ Ë
ÂÚÒÙËÛË Ì ÛÙÂÓ·¯ˆÚ› Ôχ. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙÈ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ı· ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó
ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÏfiÁÈ· fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·
Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘
∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó, Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ Ù·ÊfiÂÙÚ¿ ÙÔ˘. £· ‹ıÂÏ· Ó· ‹ÍÂÚ·Ó
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÙÈ Ô √ÙÛ·Ï¿Ó ¿ÓÙ·
Ì·˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ "ÔÏÂÌ¿Ì fi¯È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
∫‡ÚÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜, ÙÔ˘ ¶fiÓÙÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ›۷ÛÙ Ôχ ‰˘Ó·ÙÔ›».
ñ ¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ¿Ô„Ë ÁÈ·
ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜;
ªÔÚÒ Ó· ˆ ÔÏÏ¿ ÁÈ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ
ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘.
£· ˆ fï˜ Ï›Á·
Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi Ô˘
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
∂˘ÚÒË Â‰Ò Î·È
ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÈÏÔÚÔÛˆ›· Î·È ÙÔ
Û˘ÌʤÚÔÓ. Δ·
ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ›‰·Ì ÚfiÛÊ·Ù·
ÛÙË °·ÏÏ›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ·Ó fiÏÔ
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÈÔ
Ôχ ÙËÓ ∂˘ÚÒË,
·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚԇ̠οÔȘ
«ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ», ÙfiÙ ‰Â
‚ϤÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·
ÛˆÛÙ¿.
∞fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
ÔÈ Ê·Û·Ú›Â˜ ÛÙË ™˘Ú›·, ÔÈ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó Ù·
‰¿ÊË ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô √Ï¿ÓÙ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘
ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙË ™˘Ú›·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋
ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÔÈ·
‹Ù·Ó ·˜ Ô‡ÌÂ; Ÿˆ˜ ‹ÍÂÚ·Ó Ôχ
ηϿ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Î·È Ô √Ï¿ÓÙ, ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÛÊ¿˙Ô˘Ó
ÙÔ˘˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ
∫Ô‡Ú‰ÔÈ Ù˘ ™˘Ú›·˜. ΔËÓ ∫fiÌ·ÓÈ,
·˜ Ô‡ÌÂ. ΔË ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË ÌÔ˘ fiÏË,
fiˆ˜ ÙË §Â˘ÎˆÛ›·, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ ÌÈÛfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó Ù˘
™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ÛÙÔ ∫Ô˘Ú‰ÈÛÙ¿Ó Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √È Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜
ϤÓ fiÙÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ
Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Ì ٷÓΘ, Ì ‚·ÚÈ¿
fiÏ· ÎÙÏ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ∫fiÌ·ÓÈ. √
∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÙfiÛÔ Ôχ ¯¿ÚËÎÂ Î·È ‹Á ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫fiÌ·ÓÈ,
Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ¤ÏÂÁÂ, Ë ∫fiÌ·ÓÈ ı· ¤ÛÂÈ. √È
·ÓÙ¿ÚÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙÈÛÛ˜ Ì·˜
fï˜ ÔϤÌËÛ·Ó Ì „˘¯‹, Ì ·Ï¿
fiÏ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜. ∫·È
‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ fiÏË Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √È
∫Ô‡Ú‰ÔÈ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÔÓÂ̤ÓÔ˜ Ï·fi˜, 2000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ·‚¿ÓÂ
ÙfiÛ· ‚¿Û·Ó·. ∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó.
∞ÏÏ¿ Ó· Ô‡ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÙÔÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·,
Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÔÈ ∫Ô‡Ú‰ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, Ë ∂˘ÚÒË ‰Â
Ì›ÏËÛ fiˆ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·.
∞Ó ÊÒÓ·˙·Ó ÙfiÙ ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘
∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â ı· ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı› ÙÒÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË °·ÏÏ›·.
ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, fiÙ·Ó ÎÚ·Ù¿˜ ÛÎÔÚÈfi
ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÛÔ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı·
Û ‰·ÁÎÒÛÂÈ ÎÈ ÂÛ¤Ó·. ∫·È Â›Ó·È Î¿ÙÈ
Ôχ Ê·ÓÂÚfi. ∞Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ
·ÓÙ·ÚÙÒÓ, ÙÒÚ· ÔÈ Δ˙ȯ·ÓÙÈÛÙ¤˜ Ô˘
ÛÊ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‡.
∂‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ˆ οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ
∂˘ÚÒË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. √È ∫‡ÚÈÔÈ
Â›Ó·È ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Î·È ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ
ÙÒÚ·. ∂Âȉ‹ fï˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÌÂÏ¿˜ Ù· ÏÔ‡ÛÈ· Ì·˜ ÂÙڤϷȷ, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ó·
Ì·˜ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ μ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ,
ÙÒÚ· Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
ñ ∂nver Â›Û·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÂΉÒÛÂȘ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÛÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹
ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∞˙Ô˘Ú¤ (ÙÔ ¯ÚÒÌ·
ÙÔ˘ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜)». Δ› ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ
̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÛÔ˘
Û˘ÏÏÔÁ‹;
∏ ηχÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË Â‰Ò, ı· Â›Ó·È Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË
Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÁÈ·
ÙÔ ˆ˜ ¤ÓȈ۷ fiÙ·Ó ·Ê¤ıËη ÂχıÂÚÔ˜. ∫·È Ó· ˆ ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·
Ó· ÁÚ¿„ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ÂΉÒÛˆ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο.
ªÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï·Î‹˜,
ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚÂȘ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ó· Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
„˘¯‹ ÛÔ˘, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ‚¿Û·Ó· ·fi
ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÎÙÏ.
§›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÂΛ, fiÛÔ Î·È Â‰Ò
¤ÓȈ۷ fiÛÔ Ôχ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ! ∂›¯· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÚ·ÙÒ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ·Ù¿ˆ ÛÙÔ ¯ÒÌ·.
¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘
‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤ÌÂÓ·,
ÁÈ· Ó· ÎÔÈÙ¿˙ˆ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÁÈ· Ó· ÂÚ·ÙÒ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÎÙÏ, ¤ÓȈ۷ ·fi οıÂ
Û›ÙÈ Ô˘ ¤Ú·Û·, ÎÚ‡Ô ·ÚÓËÙÈÎfi ·¤Ú·! ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÙÈÛÂ
ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ê˘Ï·Î‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
Û›ÙÈ! ∂›Û˘ ηٿϷ‚· fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ·
Û›ÙÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯·Ú¿ È·, ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë-¤ÚˆÙ·˜ È·! ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ˘ÔÌÔÓ‹
Î·È Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË! ΔfiÙÂ
ηٿϷ‚· fiÙÈ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÔ›¯Ô˘˜, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜
‹ Û ¯ÚfiÓÔ˘˜. ªÂ ÌÈ· ϤÍË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È Ó· ÎÔÈÌ¿Û·È
ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·ÏÏ¿ Ó· ÌË ÓÈÒıÂȘ
fiÙÈ ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ¤¯ÂȘ
ÛÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘! ¢ËÏ·‰‹ Â›Û·È ‰›Ï·,
Â›Û·È Ì·˙›, Â›Û·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ·ÏÏ¿ ÓÈÒıÂȘ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÎÚÈ¿! ΔfiÙÂ
·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ∞˙Ô˘Ú¤.
ŒÙÛÈ ¤ÁÚ·„· ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi.
∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ fï˜ ¤ÁÚ·„· Î·È ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹, ÙË ¯·Ú¿, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ
¤ÚˆÙ·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ
fiÙÈ Ô Î¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ∞˙Ô˘Ú¤,
ı· ‚ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ̤۷Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜.
ñ ∞Ï‹ıÂÈ·, Enver, ÁÈ· Û¤Ó· Ù›
ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô›ËÛË;
K·È Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ô›ËÛË ÁÈ· ̤ӷ!
¶¿Óˆ ·' fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ·Óı›˙Ô˘Ó
̤۷ ·fi ÙȘ Ï¿Û˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ Î·È Ì˘Úˆ‰¿Ù·. ∂›Ó·È ÙÔ
ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ô˘ ÛÔ˘ οÓÂÈ ·Ú¤· Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∂›Ó·È Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÛÂ
οÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÂȘ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÛÔ˘.
∂›Ó·È Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ Ô˘
ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∂›Ó·È
Ô fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ οÓÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ
·ÙÚ›‰·. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÛÔ˘ ̤۷
ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ Ô˘ Û Ï·ÎÒÓÔ˘Ó Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù·. ∂›Ó·È Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¿ÓÙ· ¤ÊÙÂÈ
̤۷ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·,
ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ· ÙÔÓ
¤ÚˆÙ·. ªÂ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂȘ Ì ϤÍÂȘ ÔÏÏ¿
Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·.
* ∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙËÓ Ã. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹
ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË.
For details of our latest
bonds offering great rates
contact us on
0345 850 5555
THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN BRITAIN
Thursday 4th February 2016 - ESTABLISHED 1974 - ISSUE 2142 - English Section pages 9 - 15
or visit www.bankofcyprus.co.uk
Deposits protected by the Financial Services
Compensation Scheme in the UK.
Support our island
Buy Cypriot products
Travel to Cyprus
Road to solving Cyprus problem
‘will not be strewn with roses’ A
Island’s youth can help
pave the way to a solution
he leaders of the two
biggest parties on
Tuesday called for
unity on the domestic political front as the Cyprus
peace talks are set to enter
their most critical stage.
“In this effort no one is redundant,” Andros Kyprianou,
head of main opposition
AKEL, told reporters after
meeting with Averof Neophytou, leader of the ruling DISY
party.
The tete-a-tete was held for
Kyprianou to brief Neophytou
on his recent trip to Turkey
and his talks there with the
Turkish Prime Minister and the
Turkish Foreign Minister.
“We all need to rise to the
occasion so that we may see
how we can cooperate despite
any differences between us,
in order to assist the effort
underway which is aimed at
reaching a solution of the
Cyprus problem based on
principles,” Kyprianou said.
The AKEL chief reiterated
his party’s commitment to the
peace process, hastening to
add that the “road ahead will
not be strewn with roses, it will
T
be full of difficulties which
require hard work to be overcome.”
For his part, Neophytou
described Kyprianou’s visit to
Turkey as extremely significant. “It was not only a party
mission, it was a national mission, as the leader of a party
had the opportunity to present
to the Turkish Prime Minister
and Turkish Foreign Minister
the positions of the Greek
Cypriot side,” he said.
As a result of Kyprianou’s
contacts in Turkey, the DISY
leader said, the Greek Cypriot
side now had a better picture
of Turkey’s thoughts and
positions on the Cyprus issue.
“The time for political polarisation is over,” Neophytou
said. “Citizens, I feel, want and
aspire to political cooperation
so that we can overcome the
challenges and at long last live
in a reunited country.”
The two party leaders were
asked to comment on the
leaking to the media of a
talks-related document distributed to the National Council
on Monday.
DIKO has accused the
Presidential Palace itself of
leaking the document as part
of a Machiavellian ploy to give
the government an excuse
not to give parties negotiation
documents in the future. DIKO
also suggested that the leak
was orchestrated by the government in cahoots with AKEL.
Commenting on DIKO’s
take, Kyprianou cited Joseph
Goebbels’ infamous quote: “If
you tell a lie big enough and
keep repeating it, people will
eventually come to believe it.”
“I think this is what is happening to DIKO,” he added.
The AKEL leader said he
was not ‘a detective’ to discover the source of the leak, but
surmised two possibilities:
either the leak was done
deliberately to undermine the
peace process, or certain
politicians were trying to score
points with the media.
Neophytou likewise lamented the leak, adding that unfortunately the meetings of the
National Council are often
used for grandstanding and
fomenting dissent.
“All this does not honour a
country which is struggling
for national survival,” he
noted.
KEL general-secretary
Andros Kyprianou said
on Sunday his meetings in Istanbul last weekend with members of the
Turkish leadership should
not be dismissed out of
hand as not being useful to
the talks process.
In an address to Greek
Cypriot and Turkish Cypriot
young people at an annual
gathering in Troodos organised by AKEL’s youth wing
EDON, Kyprianou said if there
was anyone who could help
pave the way toward reunification, it was the island’s
youth.
“We ask nothing more than
a solution based on the
principles and values of international and European law
that safeguard the human
rights and fundamental freedoms of all Cypriots,” he said.
“Any other choice, in whatever guise, will lead to permanent partition.”
Referring to his trip to
Turkey, for which he was
heavily criticised by the rejec-
tionist parties, Kyprianou said
these were the same people
that had long insisted that the
Cyprus solution lay in Turkey.
“Then they were angered
because we talked with
Turkish officials. For us it is
clear that yes, we need to
talk, and we must exploit all
possibilities in order to take
steps forward in the negotiations process,” he said.
“Meetings such as these
help create a positive climate.
It does not mean that Turkey
is exempt from its responsibilities and it would be naive
to believe that the Cyprus
problem will be solved by
such encounters.”
He added that the honesty
and willingness of Turkey to
help push forward a solution
would ultimately have to be
proved at the negotiating
table.
“There is now a momentum,
although we still have difficult and long road ahead,”
Kyprianou said, adding that
he hoped everyone involved
could rise to the occasion.
Positive trend in tourism to
continue in 2016 says Minister
Spokesman: Leakage of documents undermines T
the President and our negotiating power
overnment Spokesman Nikos Christodoulides said on
Tuesday that the leakage of
documents concerning the
Cyprus problem undermines
both the credibility of the
President of the Republic
Nicos Anastasiades, who
acts as the leader of the
Greek Cypriot side in the
UN-led negotiations on
Cyprus, and the negotiating
power of the Greek Cypriot
community.
Christodoulides called on
the online media SigmaLive
and Philenews, which posted
on Monday on their websites
a document distributed just a
few hours before to the members of the National Council,
G
which convened under President Anastasiades, to say in
public if it is the government
or the Presidential Palace that
leaked the document, a copy
of the Greek Cypriot positions
given to UNSG Ban Ki-moon
last month, during his meeting with President Anastasiades in Davos.
Furthermore, the Spokesman said that the President is
concerned about the leakage
of the document and will take
decisions during the coming
days about the way the National Council will operate and
the issue of the documents.
Responding to questions,
Christodoulides said that they
did not want SigmaLive and
Philenews to reveal the source
that gave them the document,
but to answer the question
and say whether it is the government or the Presidential
Palace that gave it to them.
He noted that the discussion that took place at the
National Council was good
and very good decisions were
taken as regards the thematic discussion of chapters of
the Cyprus problem.
Christodoulides said that
this decision, taken on Monday, was particularly important, adding that the President
seeks to achieve an understanding with the political
parties, especially as concerns
the Cyprus problem.
he positive trend
recorded in Cyprus’
tourism is expected
to continue in 2016, said
Minister of Energy, Trade,
Industry and Tourism Yiorgos Lakkotrypis, pointing
out at the same time the
great global challenges for
the tourist industry expected
to affect Cyprus as well.
In his address at the 38th
conference of the Cyprus
Hotel Association (CHA),
Lakkotrypis said that the
unrest in the global geopolitical scene and the continuing
threat of terrorism is estimated to negatively affect both
global tourism and in particular tourism in the region of
the Eastern Mediterranean
and the Middle East, with
which potential visitors are
connecting Cyprus due to
geographical proximity.
He also pointed out the risk
of a domino effect on the
sustainability of large tour operators because of losses they
suffer in certain countries, with
possible negative economic
fallout on other destinations.
He noted however that Government efforts to upgrade the
tourist product and increase
the flow of tourists to Cyprus
will carry on.
Lakkotrypis said that 2015
was not an easy year for
tourism and that the achievements of local tourism with
nearly a 9% increase in
arrivals were not coincidental
and have little to do with
the problems in neighbouring
countries.
10
English Section, 4th February 2016
PARIKIAKI
cyprus - uk - world news
Kypros Nicolaides: miracle maker for NHS’s tiniest patients
ypros Nicolaides has
spent 40 years caring for
babies who have yet to
be born. The Guardian newspaper watched him at work…
Prof Kypros Nicolaides
studies the overhead monitor.
“The head of the baby is down,
and it is much easier to do
when the head is up. So, there
are two things we can do.” He
pauses and an expectant
silence falls.
“We can all concentrate and
chant. Do you want to chant?
Like Hare Krishna?”
Tension in the room immediately dissipates, replaced
with slightly bewildered,
muted laughter. “Or,” he
continues, “I will press the
baby to bring the head up.”
He firmly kneads the pregnant
belly, slowly encouraging the
foetus until: “Bingo. OK.”
This is room one in the Harris Birthright research centre
at King’s College hospital, London, where patients are among
the tiniest and most vulnerable
of all treated by the NHS.
Traumatised parents find
themselves here after the
hammer blow that their unborn
child, or children, may not
survive pregnancy or birth.
In the dedicated hands of
Nicolaides, 62, known simply
as “Prof” and an internationally renowned foetal medicine
consultant, they are offered
hope. No absolute guarantees,
but good odds, his skill and a
little of his trademark banter.
Crucially, though, they benefit
from his many years of pioneering research and experience,
which reassures them they
are giving their babies every
chance in the world.
Nicolaides has been called
a miracle maker, and a genius
at the forefront of in utero
surgery within the NHS for
about 40 years.
In dimly lit room one, with its
huge bright screens and a control panel straight from the USS
Enterprise, science, technology and experience coalesce as
he prepares to perform the
operation. He is working to
counter the potentially fatal
abnormality congenital diaphragmatic hernia (CDH), with a
procedure currently undergoing randomised trials.
CDH is rare. About one
in 4,000 unborn babies will
develop a hole in their
diaphragm, the thin sheet of
muscle separating the chest
from the abdomen, which can
allow the stomach, liver or
bowels to move up through the
gap into the chest cavity,
squashing the lungs and, in the
worst cases, leaving them too
underdeveloped to allow
breathing after birth.
A third of those cases could
benefit from the FETO (fetoscopic tracheal occlusion)
surgery Nicolaides has played
a leading role in developing.
The daughter of Luissa
Galloso, 31, from Windsor, is
one such case, and in the next
30 minutes Nicolaides will
achieve something unimaginable a decade ago.
He will insert a miniature
latex balloon through the wall
of the uterus down through
the mouth of Galloso’s baby
daughter and position it delicately in the windpipe then
inflate it. There the balloon will
K
stay, wedged tight like a little
cork. Normally inserted at
about 26-28 weeks, it will be
removed at around 35 weeks.
It will trap fluid in the baby’s
lungs that would normally
escape through the mouth, so
forcing the lungs to expand
and develop. Nicolaides estimates that in the most severe
cases of CDH, it can increase
survival rates from 15-20% to
about 50%.
“See, that is the spine, the
heart is on that side … and next
to it, this black thing, that is the
stomach. It should not be there,
it should be further down.
That’s the issue,” he tells Galloso, who is on her back,
looking at her baby on the
overhead monitor as her fiance,
Stuart, and her mother, Jill, sit
alongside, their eyes glued to
the grainy ultrasound images.
First he must put the baby
to sleep. It is crucial she
remains completely still. A long
needle is inserted into the
womb and he guides it towards
the baby’s shoulder then
administers the anaesthetic.
Once the baby is asleep,
local anaesthetic is applied to
Galloso’s side and a thin tube
is inserted. Through this Nicolaides feeds the fetoscope, a
miniature telescope measuring
just 2mm in diameter, and a
3D image of the sleeping
baby suddenly bursts out from
the screen.
Precision is everything.
Nicolaides expertly guides the
fetoscope towards the baby’s
mouth and an incredible visual journey begins.
“That is the nostril. That is
the upper lip there. That is the
mouth, see the gums,” he says
as the fetoscope continues
over the baby’s tongue, past
the uvula and tiny vocal cords
and epiglottis.
“Now we are going down the
windpipe,” he says. “And there.
That is where we will put the
balloon.” A long, narrow flexible
catheter is introduced, at the
end of which is the tiny, deflated balloon, which is smoothly
guided to its placement site. All
eyes are fixed on the monitor
as water is dripped into the
balloon until it expands to
about 2cm long and 5mm
wide.
Once it is securely in place,
the fetoscope makes its reverse
journey up through the mouth,
and out. The whole procedure
is minimally invasive to the
mother, who experiences only
a small skin incision of about
3mm.
“The biggest problem
with this procedure,” muses
Nicolaides, as eyes nervously
flick towards him, “is my wet
trousers” he adds, pointing to
leaked fluid from the procedure
that has dripped on to him.
“Now, when I go back outside,
what do you think people will
think, at my age?” And once
more, the tension dissipates.
“That’s it. All over.”
If successful, such surgery
can mean babies with severe
CDH can be safely delivered,
though they may have to
undergo surgery after birth to
correct the hernia and reposition internal organs.
Research is everything,
according to Nicolaides. “Unless you have research, you
cannot progress.” Based at
King’s College hospital three
days every week, Nicolaides
also has a private practice, the
Fetal Medicine Centre, with
profits ploughed into his Fetal
Medicine Foundation charity,
which supports research and
training to identify abnormalities as early as possible and
develop minimally invasive
procedures to correct them.
Among such procedures is
fetoscopic laser treatment,
used to coagulate blood
vessels shared by identical
twins who have the rare and
potentially fatal twin to twin
transfusion syndrome (TTTS),
which occurs in 50 out of
100,000 pregnancies. In TTTS,
the blood goes from one twin
to the other, but one baby
receives more blood than it
gives up. Crook and victim, he
calls them, but both are at risk.
Since his first experiments
with the procedure, in 1992, he
estimates he has performed it
more than 2,000 times. He
uses a fetoscope with a fibretipped laser inside the uterus,
again inserted through a tube,
to identify the shared blood
vessels and cut them so the
babies are on their own.
Claire Burgon’s twin boys
are 17 weeks, but the discrepancy between their size is 39%.
Speed is of the essence. She
and her husband, David, who
are from Gillingham, Kent, were
referred from their local hospital only the previous day,
and are now in room one. “My
doctor said you were the best
in the world,” she tells Nicolaides. “I pay him, I pay him,” he
responds.
He examines the ultrasound
screen. “So, this is the crook
that is stealing blood, and that
is the victim on the other side,”
he points out. One has hardly
any fluid around it, the other
too much. “So we have to put
a telescope inside the uterus
between the two and find the
blood vessels that join the two
circulations and just try to
separate them.”
He traces the blood vessels
with the endoscope. “See them
branch out there. And see that
white line. That is the sac of the
big baby. That white line is the
collapsed membrane. See how
Expats fight back against winter fuel allowance cuts
housands of British expats living in Europe are
lobbying MPs in Britain
in the hope they can continue
to receive their winter fuel
payments. Many are sending
pictures showing icy, snowy
homes and landscapes.
Under Government plans,
this winter is the last in which
payments will be made to
Britons living in Portugal,
Spain, Greece, France, Gibraltar, Malta and Cyprus.
Legislation going through
Parliament now will mean the
payments - which are between
£200 and £300 per year - will
end because those countries
are deemed too warm.
But expats have been
bombarding MPs and others
with desperate pleas to overturn the change and retain the
payment.
They argue the “temperature test” is unfair because
it includes (in the case of
France) averaged temperatures across both mainland
France and hot, far-flung
French territories such as
Martinique in the Caribbean or
Reunion, near Madagascar.
Expats say that if these tropical territories were excluded
from the statistics, France’s
average temperature would be
easily low enough to qualify.
They point out that, by
contrast, British expats living
T
in balmy regions of Tuscany,
Italy, will still be able to receive
the payments - because Italy’s
average temperature is reduced by the freezing Alpine
regions where few expats live.
Very cold snaps in Cyprus
and Greece this month have
focused local expats’ concerns
- many are now emailing
longer. Both my husband and
I worked full time in Britain,
paying National Insurance and
income tax all the way. We are
not scrounging an entitlement
which is not a requirement - it
is a necessity.”
Another expat in Cyprus,
Christine Stevenson, in her
sixties, said: “If those who
pictures of their frozen homes
and villages to MPs in Britain.
And in Westminster, Roger
Gale, the Conservative MP for
Thanet North, is supportive
and has tabled a motion
trying to prevent the legislation
progressing as planned.
Expats who are affected are
being urged to lobby the MP
for the constituency in which
they last lived in Britain.
Catherine Collins emailed
from Cyprus to say: “Cyprus
has the highest electricity
prices in Europe and we
require heating and use of the
immersion heater for four
months of the year, sometimes
make these decisions took the
time to visit Cyprus during the
months from November to
March they would find the
locals wearing thick jumpers
and warm coats. This not just
in the Troodos mountains area
but anywhere on the island.”
Karen Greenwood, who
moved to Cyprus with her
husband four years ago, said:
“I think this would be totally
unfair if other foreign countries
are still to have this and we
don’t. What people do not
realise is in winter the temperature drops to around usually
5-10 degrees”
“The fairest thing the gov-
ernment could do for all is to
means test, so that pensioners that are well off do not get
the allowance even if living in
the UK. But pensioners that
are on a tight budget like we
are should be entitled to it.
After all they have all worked
most of their lives in the UK.”
There are 8,000 recipients
of winter fuel allowance in
Cyprus, almost 50,000 in
Spain and almost 30,000 in
France. The Government
sends over £20m per year in
the form of this benefit to
recipients in these and other
EU countries.
A Department for Work and
Pensions spokesman said:
“Winter fuel payments are
intended to encourage older
people in Britain to keep themselves warm. They were never
intended to be paid in warmer
countries.
“In the 2013 the Chancellor
announced that the Government intends to bring in an
eligibility criterion based on
average winter temperature,
with the payments going only
to eligible people living in EEA
countries with colder climates.
“Subject to Parliamentary
approval, from 2015/16 Winter
Fuel Payments will no longer
be payable where the average
winter temperature is warmer
than the warmest region of the
UK.”
the blood vessels are crossing
over from this side and going
over. So, that is where we will
be cutting.
“You will hear some buzzing
noises, but you won’t feel anything,” he reassures Burgon.
Like all of Nicolaides’s
patients, Burgon, 30, and her
husband have been on a rollercoaster journey to this point,
and this procedure is not without risk. “I’ve had the wobbles.
But it is the best thing to do,”
Burgon says after the operation. “If we didn’t, the risk of
losing both was a lot higher.
So, I have just got to run with it
now.”
Her husband adds: “It is a
case of just sit there and hope,
really. Look and hope.”
Nicolaides, born in Paphos,
the son of a Cypriot doctor,
was a medical student at
King’s. In his last year of
studies, medical students had
to choose an “elective” for
three months. “Most used this
to go on a big holiday to the
Bahamas, or the Seychelles,
or Hawaii to ‘observe’ medicine
there. I was scared of flying,”
he said. So he stayed at King’s,
just as a pioneer of obstetric
and gynaecological ultrasound,
Prof Stuart Campbell, arrived.
Nicolaides was “overwhelmed”
by the concept of seeing a
foetus before birth, and within
a few years was one of the
world’s leaders in foetal
medicine.
Today, his office walls are
adorned with photographs
of smiling babies, including
many twins and triplets. His
successes. “They all send me
pictures. I have thousands,”
he says.
But with success comes the
weight of expectation. “It puts
a lot of pressure on us in terms
of the knowledge that many
babies would still die. Sometimes when they do die you
feel, obviously, extremely bad.
You become very personally
attached to the patients.
“Other times, you try to work
out whether you have done
something wrong or if there is
something you have to change
to improve the technique. And,
yes, other times you become
the target of their anger,
because if you are seen as
being the miracle maker, when
things don’t work out you are
not viewed as a normal doctor
that has tried. You can become
the opposite of the miracle
maker. You can become the
devil.”
Forty years on, he has no
regrets about his chosen path.
“It has been a very exciting
journey to be at the forefront of
a lot, a lot of developments, the
creation of this new field … A
lot of anxieties when we were
developing new techniques. I
think it is mainly rewarding.
There are moments of distress,
there are moments when
you are excited. There are
moments of depression when
things don’t go right. But overall, it has been a fantastic trip.
“There is no better reward in
life than a woman coming
along to show you her baby,”
he says, “and sending photographs to say: ‘Thank you, this
baby would not have been
born.’ How can you judge
that? Against what? That is the
ultimate reward.”
PARIKIAKI
English Section, 4th February 2016
11
community
Tom Toumazis receives MBE from Prince Charles NEPOMAK.uk elects new
T
Executive Committee
om Toumazis, who was
awarded an MBE for his
charity work at ChildLine
in the Birthday Honours List
last June, received his honour
from HRH Price Charles at
Buckingham Palace on Friday
29 January 2016.
Toumazis attended the
ceremony with his wife Helen
and three children, Stephanie,
Christopher and Gabriel. Later that day Toumazis hosted
a small event at the private
room at the Ivy in central
London.
Tom said, “It’s a huge
honour to be recognised. I
was delighted to have my
friends and family, who have
been involved in charity
throughout the day. It’s on
occasions like this you can’t
help but think about those
who are no longer with us. My
thoughts go to my father who
passed away three years ago.
I know he would have been
very proud.”
Esther Rantzen gave a
speech to recognise the work
Toumazis and the ChildLine
Board have done over the
last 12 years. Tom thanked a
number of people but shared
the award with his wife Helen,
who has been a ChildLine
volunteer counsellor for the
last 7 years.
Toumazis, who is the Yahoo
Head of Partnerships for
Europe, has ran the gruelling
marathon several times in aid
of the charity, and plans to
take part this year to mark
ChildLine’s 30th anniversary.
He launched the ChildLine20 fundraising board in
January 2005 and since 2010
has been the Founding Chair
of the ChildLine Board, leading
a team of senior volunteers to
help raise vital funds for the
24/7 helpline.
The volunteer has worked
with TV brands such as
Strictly Come Dancing, The
X-Factor, I’m a Celebrity Get
Me Out Of Here!, Britain’s Got
Talent, and Downton Abbey,
to develop a “recognisable
TV theme” for the hugely successful annual ChildLine Ball.
The father-of-three also
co-founded the monthly
Monday Movie Club, alongside Lynne Millar, which
screens exclusive previews of
upcoming films, that has
helped raise a further £250,000
in aid of the service.
Toumazis was born in the
UK; his father Christos was
from Komi Kebir in Cyprus and
was the owner of the well
known restaurant La Primavera in Golders Green. His
mother Melia is from Kalavasso.
Toumazis has held various
position including Managing
Director of Eurosport, Managing Director of Emap Advertising, Head of Buena Vista
International part of Walt
Disney, Chief Commercial
Officer of Endemol and Chief
Executive Officer of Mecom
Group.
Currently he is Head of
Partnership overseeing partnership efforts for Yahoo!
EMEA with particular focus on
core markets in the region and
working in collaboration with
the Global Partnerships team.
Parikiaki congratulates
Tom Toumazis on this great
achievement.
TV star Mary Berry visits Lefteris Bakery
n Monday 25th January, Mary Berry, star
of the ‘Great British
Bake Off’, and her film crew
came to North London, visiting Lefteris Bakery in Palmers
Green for the filming of a new
programme “Easter Feast”
which will see Mary sharing
her favourite traditional
Easter recipes.
The film production company “Shine” commissioned
by the BBC, chose Lefteris
Bakery as it has been serving
in the heart of the Greek
community for a very long
time, as well as being impressed with head baker Sofia
who has been at the bakery
for over 18 years, and the professional new management
and ownership of the business.
O
Mary Berry (r) making Tsoureki with Lefteris Bakery cook Sofia
Being the biggest feast
of the year in the Christian
calendar, Easter is an important time for Mary herself and
a time for family and celebrating following the long Lenten
fast.
The production company
commented: “There’s a whole
host of special foods that we
all love to cook to mark the
occasion and Mary will be
sharing and demonstrating
her family’s favourite Easter
recipes.”
They asked Lefteris Bakery
to work with Mary, sharing
the traditional recipes and
methods for making Flaounes
and Tsoureki bread, two
traditional Easter breads that
have a unique taste and have
been baked for centuries.
Reverend Constantinos
Garibaldinos who is a regular
customer was invited to
enlighten Mary about the
Christian Orthodox traditions
at Easter. She was truly fascinated by the way the community and families come together during this special time of
the year.
In the one hour episodes
of the new series, Mary will
also explore the traditions
behind the recipes by meeting different British cultural
communities and finding out
how they celebrate Easter and
the dishes that are at the
centre of their special feasts.
The series will be televised
early April.
(l-r) Newly elected NEPOMAK.uk President Raphael Gregorian,
General Secretary Mary Savvides and Treasurer Christos Tuton
t a successful AGM on
Sunday 31st January,
NEPOMAK.uk elected
its new Executive Committee
and Officers (2016-18).
The outgoing President,
Xenia Koumi, who did not
stand for re-election, thanked
the Committee and outgoing
officers for their tireless work
and significant achievements
over the last two years.
Newly elected President
of NEPOMAK.uk, Raphael
Gregorian, a student at SOAS
(University of London), said:
“I am extremely excited to be
working alongside personal
friends and colleagues in the
position of President to support and grow an already
established and vibrant global organisation. I am incredibly proud to be representing
the UK branch especially as
an Armenian-Cypriot, which
for me highlights NEPOMAK’s
commitment to representing
all the people of Cyprus.”
The following individuals
were elected to serve on the
A
Executive Council of NEPOMAK.uk (2016-18):
President: Raphael Gregorian
Vice-President: Harry Charalambous
General Secretary: Mary
Savvides
Treasurer: Christos Tuton
Committee Members:
Harry Charalambous
Eleni Christofi
Harry Georgiou
John Georgiou
Raphael Gregorian
Stephanos Habeshis
Stephanos Ioannou
Anthony Komodikis
Loukia Koumi
Xenia Koumi
Mustafa Kulle
Despina Lazarou
Maria Lazarou
Antonia Michaelides
Georgios Michaelides
Christina Nicolaou
Alexis Petrou
Andrew Savvides
Mary Savvides
Christos Tuton
Stelios Haji-Ioannou opens
easyFoodstore with 25p offer
No Ultrafast Broadband for Enfield Southgate
n Saturday 23rd January, Member of Parliament for Enfield
Southgate, David Burrowes,
joined a cross-party group of
121 MPs in a joint letter to the
Telegraph in support of the
British Infrastructure Group’s
(BIG) report ‘Broadbad’.
The report reveals that
despite £1.7bn of taxpayers’
cash being pumped into
subsidising the construction
of UK high-speed broadband,
there are still a staggering
5.7million people across
Britain who cannot access the
internet at the Ofcom required
10 Megabits per second.
Sadly, in Enfield Southgate
people are dealing with really
poor connections and gaps
in services. In fact the constituency essentially has no
access to ultrafast internet.
The ‘BroadBad’ report
argues that given our modern
O
economy being so reliant on
the internet, it is time to stop
being held back by BT’s lack
of ambition and underinvestment, and calls on the regulator Ofcom to take radical
action over the ‘natural monopoly’ too long enjoyed by BT
Openreach.
David Burrowes MP said:
“In 2016 people rightly expect
access to high-speed internet
connections. Whether at home
or work, fast broadband
should be a reality in all our
communities. This is not a
reality in Enfield where Ultrafast Broadband is available
0.0% of the time. I believe
Britain needs to take action to
open up the sector so we are
not left behind the other
nations who are rushing to
embrace digital advancement.
I have been campaigning with
local businesses like Cyta UK
in Southgate for faster access
to broadband. Together, we
have been campaigning to
get the BT cabinet at the end
of the shopping parade upgraded to a FTTC - Fibre To
The Cabinet - to provide
superfast broadband.”
Sergios Sergiou from
CYTA UK said: “My business
and customers benefit from
superfast broadband in many
ways. For example, in the
home it transforms the TV
experience through streaming
a wide choice of live TV
entertainment from Cyprus,
Greece and local ‘on-demand’
content like BBC iPlayer in
high definition.
“For our small businesses,
it enables them access to
technology like cloud computing and hosted applications like our hosted ip phone
system, meaning better
communication on par with
large corporations and cost
savings.”
asyFoodstore, the super
budget grocery outlet
started by Sir Stelios
Haji-Ioannou got off to a
flying start on Tuesday with
hundreds of shoppers pouring in to the north London
store attracted by a 25p per
item offer.
Prices will eventually rise in
March, most probably to
about 50p – but the plan is to
launch a new “easy” branded
player that sits in between
food banks and discount
retailers.
easyFoodstore currently
sells a range of 76 products,
meaning that a shopper could
buy all of the goods on offer
for less than £20.
The shop, located on Park
E
For the latest news from Cyprus, UK and around the world, visit www.parikiaki.com
●
Royal West, just off the North
Circular Road, in London’s
zone three, first opened its
doors last week but only went
live on Tuesday.
Back in 2013, Stelios said
that his interest in the food
retail market was sparked by
the widespread use of food
banks in the UK as well his
philanthropic foundations
operations in Greece and
Cyprus, where it hands out
free lunchtime snacks to the
needy.
The entrepreneur and easyJet founder has previously
said that he believed there was
a gap in the food retail market
“a niche below some of the
current budget operators such
as Aldi and Lidl”.
Follow us on Twitter: @Parikiaki
12
English Section, 4th February 2016
PARIKIAKI
Eureka!
Welcome to Eureka, the page for everyone interested
in the history of Ancient Greece and Cyprus.
Thank you for all your ideas, keep them coming.
Email: [email protected]
George M Georgiou
Lord Byron and Greece
The Greek War of Independence
was a successful war of independence waged by the Greek revolutionaries between 1821 and 1832 against
the Ottoman Empire.
The Greeks were assisted by the
Russian Empire, Great Britain, France,
and several other European powers,
while the Ottomans were aided by their
vassals, the Eyalet of Egypt, and partly
by the Beylik of Tunis.
Even several decades before the fall
of Constantinople to the Ottoman Empire in 1453, most of Greece had come
under Ottoman rule. During this time,
there were several revolt attempts by
Greeks to gain independence from Ottoman control. In 1814, a secret organization called the Filiki Eteria was founded with the aim of liberating Greece.
The Filiki Eteria planned to launch revolts in the Peloponnese, the Danubian Principalities, and in Constantinople
2>5 :CB BDAA?D>5:>8 2A62B$ /96 IABC ?7
these revolts began on 6 March 1821
in the Danubian Principalities, but was
soon put down by the Ottomans. The
events in the north urged the Greeks
in the Peloponnese into action and on
17 March 1821, the Maniots declared
war on the Ottomans. This declaration
was the start of a spring of revolutionary actions from other controlled states
against the Ottoman Empire.
([email protected]:2> J66C 2C -2E2A:>?$ /96 32CC<6
3682> 27C6A 2 C6>B6 F66;<?>8 BC2>5?K"
ending in the destruction of the Otto=2>H([email protected]:2> J66C$ 1:C9 C96 96<@ ?7 2
French expeditionary force, the Greeks
drove the Turks out of the Peloponnese
and proceeded to the captured part of
Central Greece by 1828. As a result of
G62AB ?7 >68?C:2C:?>" )A6646 F2B I>2<<G
recognised as an independent nation in
May 1832.
The Revolution is celebrated by the
modern Greek state as a national day
on 25 March.
7A?= C96 .CC?=2> ([email protected]:A6$ 1:C9 C96
assistance of his banker and Captain
Daniel Roberts, Byron chartered the
Brig Hercules to take him to Greece.
On 16 July, Byron left Genoa arriving
at Kefalonia in the Ionian Islands on 4
August.
Byron spent £4,000 (£97,000 in to52GB E2<D6! ?7 9:B ?F> =?>6G C? A6IC
C96 )A66; J66C" C96> B2:<65 7?A ,:BB?longhi, arriving on 29 December, to join
Alexandros Mavrokordatos, a Greek
politician with military power.
Lord Byron in Albanian dress
painted by Thomas Phillips in
1813.
poet of Greece, Dionysios Solomos,
wrote a poem about the unexpected
loss, named To the Death of Lord ByA?>$ LPNOM 0GA?> !" C96 )A66; 7?A=
?7 &GA?> " 4?>C:>D6B :> @[email protected]<2A:CG 2B
a masculine name in Greece, and a
C?F> >62A %C96>B :B 42<<65 0GA?>2B :>
his honour.
Byron's body was embalmed, but
the Greeks wanted some part of their
hero to stay with them. According to
some sources, his heart remained at
Missolonghi. His other remains were
sent to England (accompanied by his
72:C97D< =2>B6AE2>C" /:C2 ! 7?A 3DA:2<
:> 16BC=:>BC6A %336G" 3DC C96 %336G
refused. Huge crowds viewed his cofI> 2B 96 <2G :> BC2C6 7?A CF? 52GB :>
London. He is buried at the Church
of St. Mary Magdalene in Hucknall,
-?CC:>892=B9:A6$ % =2A3<6 B<23 8:E6>
by the King of Greece is laid directly
above Byron's grave. A duplicate of
C96 B<23 F2B <2C6A @<2465 :> 16BC=:>ster Abbey.
"The mountains look on Marathon
And Marathon looks on the sea;
And musing there an hour alone,
I dream'd that Greece might yet be
free
For, standing on the Persians' grave,
I could not deem myself a slave.
Must we but weep o'er days more
blest?
Must we but blush? – Our fathers
bled.
Earth! render back from out thy
breast
A remnant of our Spartan dead!
Of the three hundred grant but
three,
To make a new Thermopylae."
By the end of the month, the Peloponnese was in open revolt against the
Turks and by October 1821, the Greeks
under Theodoros Kolokotronis had
captured Tripolitsa. The Peloponnesian
revolt was quickly followed by revolts in
Crete, Macedonia, and Central Greece,
which would soon be suppressed.
Meanwhile, the makeshift Greek navy
was achieving success against the Ottoman navy in the Aegean Sea and prevented Ottoman reinforcements from
arriving by sea.
Byron, The Isles of Greece
Source: wikipedia.org
Tensions soon developed among
5:K6A6>C )A66; 724C:?>B" <625:>8 C? CF?
consecutive civil wars. Meanwhile, the
Ottoman Sultan negotiated with Mehmet Ali of Egypt, who agreed to send
his son Ibrahim Pasha to Greece with
an army to suppress the revolt in return
for territorial gain. Ibrahim landed in the
Peloponnese in February 1825 and had
immediate success: by the end of 1825,
most of the Peloponnese was under
Egyptian control, and the city of Missolonghi—put under siege by the Turks
since April 1825—fell in April 1826. Although Ibrahim was defeated in Mani,
he had succeeded in suppressing most
of the revolt in the Peloponnese and
Athens had been retaken.
Following years of negotiation,
three Great Powers, Russia, Britain
and France, decided to intervene in the
4?>J:4C 2>5 6249 >2C:?> B6>C 2 >2EG C?
Greece. Following news that combined
.CC?=2>H([email protected]:2> J66CB F6A6 8?:>8 C?
attack the Greek island of Hydra, the
2<<:65 J66C :>[email protected] C96 .CC?=2>H
Byron is regarded as one of the
greatest British poets, and remains
F:56<G A625 2>5 :>JD6>C:2<$ *6 CA2Eelled widely across Europe, especially
in Italy where he lived for seven years.
Later in life, Byron joined the Greek
12A ?7 +>[email protected]>56>46 I89C:>8 C96 .Ctoman Empire, for which many Greeks
revere him as a national hero. He died
one year later at age 36 from a fever
4?>CA24C65 F9:<6 :> ,:BB?<?>89: 16BCern Greece).
Mavrokordatos and Byron planned
to attack the Turkish-held fortress of
Lepanto, at the mouth of the Gulf of
'?A:>C9$ &GA?> [email protected]<?G65 2 IA6#=2BC6A
to prepare artillery and took part of the
rebel army under his own command,
despite his lack of military experience.
Before the expedition could sail, on 15
February 1824, he fell ill, and the usual
remedy of bloodletting weakened him
further. He made a partial recovery, but
in early April he caught a violent cold
which therapeutic bleeding, insisted on
by his doctors, aggravated. It is suspected this treatment, carried out with
unsterilised medical instrumentation,
may have caused him to develop sepsis. He developed a violent fever, and
died in Missolonghi on 19 April.
Byron was living in Genoa when,
in 1823, while growing bored with his
life there, he accepted overtures for
his support from representatives of the
movement for Greek independence
Alfred Tennyson would later recall
the shocked reaction in Britain when
word was received of Byron's death.
The Greeks mourned Lord Byron deeply, and he became a hero. The national
George Gordon Byron, 6th Baron
Byron, (22 January 1788 – 19 April
1824), commonly known simply as
Lord Byron, was an English poet
)" '# "&)$ .$-+# &) ,%# *( ),&!
movement.
PARIKIAKI
English Section, 4th February 2016
13
Views from Olympia @ Greek City
Neighbours
A dispute between two of
my neighbours got me thinking about neighbours and how
we react with one another in
general ‘protecting’ our patch
of land. Let me explain about
the dispute first and you will
see what I mean.
After living for 57 years in a
street in London, we decided
to move out a bit and have a
bit of land around us, which
we have, so you can understand that there are not many
houses around. The dispute
between the two neighbours
is that one has built a ‘barn
style’ new home and wanted
to finish the structure on ‘her’
side. When I say ‘her’ side, her
farm is about 100 yards from
side’s fees, loss of earnings
and losing the respect of all
the neighbours adjoining.
So the moral of this story is?
Well if you are being stupidly
stubborn about something as
pathetic as this, then you pay
for it. There was nothing on
her land but mud so she had
absolutely no excuse to stop
them.
On a smaller scale I too had
a small dispute with neighbours when we wanted to put
an electric gate, a wooden
farm house one, across our
road, on OUR land. There
were two neighbours which
thought that just because my
neighbour happens to be a
Cypriot, who shares my road
leading to our house, that this
was kind of ‘segregation’ and
another £46k so if you are interested in funding or getting
involved in this, let me know
and I will put you in touch. The
person who is heading this is
a friend so I can let you have
more details once you have
shown interest. Anything to
promote Cyprus is good for
us and this will put Cyprus
centre stage worldwide with
such a big name as Peter
Sellers being linked with it.
GreekBeatRadio.com
Glykeria is live at Parikiaki’s Dinner & Dance at the
Regency Banqueting Suite on Sunday 28 February
Stop trying to make trouble
with your neighbours and
ignore the ones that try and
force you into a fight, holding
your head up high is the
answer and ignoring them is
best with a smile and a nod as
you pass them. There is nothing like a smile and a nod to
make them understand that
you are above that sort of
thing.
The Ghost of
Peter Sellers
the barn and she has horses
and stables which are unkempt in front of her home, but
she did not want the barn
people to go onto her land to
finish the outside of the barns.
This held up a million pound
project up for almost 2 years.
So ‘she’ went to her solicitors
and the solicitor thought it
would be a good idea to go to
court and stop the neighbour
from trespassing on her land
and call it ‘trespassing on her
air space’. I don’t know what
kind of solicitor she hired but
there you go, you know some
solicitors don’t care one way
or another, they just get paid
whether you win or lose.
Anyone with an ounce of
brain would have told her that
letting her neighbour finish his
construction would give a
boost to the area, make that
area look stylish and be good
for her house too, but no, she
fought the battle and lost. If I
was a solicitor I would have
told her she was an idiot and
to go away, but that’s because
I’m as straight as they come.
She lost massively, of course
she did, having to pay both
they voiced this, falling out with
my Cypriot neighbour. But me,
I invited them into my home,
gave them a drink and said
‘seriously?’ you want to fall
out with us because of this?
The gate stopped my grandchildren wondering off outside
our garden area and it was for
safety reasons, nothing else.
They eventually accepted this
but boy did they make a fuss
over absolutely nothing which
concerned them or intruded
on ‘their’ land at all.
When it comes to fences
between houses, front parking, trees/bushes protruding
into your gardens then what
is the problem? There is no
problem if you accept that
none of us live on an island,
we all need to live together. I
can remember getting really
uptight years ago if anyone
parked outside my house
when this is ridiculous when
you think about it, you don’t
own the road for goodness
sake. The world is a worrying,
aggressive enough place
without arguing about the
most stupid things with the
neighbours, isn’t it?
Queenswell Greek School
celebrating 50 years
Queenswell Greek School (at Finchley Catholic High
School) is celebrating its 50th anniversary on Saturday
27th February 2016 at the Penridge Banqueting Suite,
Bowes Road, New Southgate, N11 1LN.
There will be music and entertainment by the Nostalgia
band and dancing by all the children from Queenswell Greek
School.
Tickets: Adults £35, Children £20 – includes a 3 course
meal and unlimited soft drinks. Cheques payable to ‘Greek
Parents Association’.
For further details or tickets, please contact
Marina Constantinou on 07977 939 902 or
email [email protected]
Forthcoming Events:
12th & 13th February 2016
– THE ELVIS YEARS – starring our very own MARIOS
KOMBOU – starts at 7.30pm.
Tickets via the Millfield Theatre
booking office 020 8887 7300.
28th February 2016 –
..... with
Katerina
This week in
Xclusive!
After many a red
herring over the past
decade, the Friends
cast have finally
been reunited! For
a one-time TV special the central perk
gang got together to
honour legendary
TV director James
Burrows. Burrows
recently notched
up his 1,000th TV
episode, 15 of which
were from Friends.
David Schwimmer, Matt LeBlanc,
Courteney Cox,
Lisa Kudrow, and
Jennifer Aniston all
gathered to pay tribute to the celebrated
director. Schwimmer
shared his thoughts
on the influence
Burrows had in
shaping the longrunning American
show and its much
loved characters:
“He’s a prolific director, and he really
helped forge the cast
as an ensemble and
really clarified all
those relationships
from the get-go… So
it was lovely to be
there.”
However fans of
the treasured sitcom,
XCLUSIVE!
The Elvis Years starring Mario Kombou
comes to the Millfield Theatre on 12th & 13th February
In September 1973, Peter
Sellers embarked on the
production of a 17th Century
pirate comedy in Cyprus for
Columbia Pictures. Sellers lost
confidence with the film as
soon as it began and driven
by a combination of selfpreservation and paranoia,
desperately tried to sabotage
the film. He fired the producers
in the first week, the director
of photography shortly thereafter and then set his sights
on his friend, the director
Peter Medak.
What followed was a game
of cat and mouse between
Sellers, the director, the cast,
crew and movie executives.
The arrival of Spike Milligan to
rewrite the script did little to
help. The film was subsequently completed in the UK
but was never theatrically
released. It briefly appeared
on VHS following Sellers’
death in 1980.
Right now a production
company in Cyprus is trying
to make a documentary about
this film and release it. They
are currently crowd funding
raising over £105k but need
Proud to announce the
launch of a brand new web
based Greek radio station
playing all the latest non-stop
releases (brand new Petrelis
and Kiamos recently sent to
them) mixed with other familiar hits.
Upcoming interviews with
Stelios Dionysiou and the
legend that is Glykeria will be
broadcast soon. Whether
you’re at work or home,
you can tune in online on
www.greekbeatradio.com or
download the ‘TuneIn Radio’
app free from your mobile. Full
site and interactive shows
coming soon. For more details
send
a
message
to
[email protected]
that spanned a decade, will
no doubt be disappointed that
the group was incomplete;
Matthew Perry who brought
to life the character of
Chandler Bing, is currently
amid rehearsals in London for
the play “The End of Longing”
and was unfortunately unable
to attend. He was however
there in spirit, sending over a
filmed message for Burrows.
Other credits attributed to
the director also include
episodes from classic shows
“Taxi” and “Cheers”. Burrows
also directed the pilot episode
of Friends and many episodes
in the earlier seasons, including “The One Where Ross
And Rachel Take A Break”.
********
Cyprus is getting a head
start on all things Eurovision
this month and has already
selected this year’s 2016
representative! Pop/Rock
band Minus One will be flying
the flag for Cyprus and hoping to secure a great result for
our motherland in this years
contest. The band consists of
vocalist Francois Micheletto,
and fellow musicians Harrys
Pari, Costantinos Amerikanos,
Antonis Loizides and Chris J.
Minus One have wasted no
time in preparing for this feat,
GLYKERIA live here in North
London at the Regency
Banqueting Suite for Parikiaki’s dinner and dance. Tickets
now available at GREEK CITY
UK 020 8889 0186 priced from
£35 to £70. They are selling
very fast so don’t say I didn’t
warn you!
Sprained Ligament
Three weeks ago I was playing Yiayia with my grandson
and I sprained a ligament in
my knee, it narf hurts! Now I
know why footballers take
months off to recover as it’s
still not right. If you have ever
done this I feel sympathy, this
is my first time, not being the
athletic type normally, but if
you have not had a torn or
sprained ligament let me tell
you it’s a really weird feeling.
Your knee does not listen to
you and it just collapses to the
side without you being able to
control it, it’s like have a jelly
knee.
So I have been walking with
crutches, now a walking stick
and really feel like a Yiayia
now! If you do not walk with a
crutch holding you up you are
likely to fall to one side so it’s
best to keep upright especially during the Basile shows
for 4 nights running and over
700 people to say hello to and
organise! I’ll tell you again, this
is the weirdest year so far I
have ever had…….
Me poli love
Olympia
[email protected]
having already called in the
big guns to help them prepare
their song entry; working with
Swedish producer Thomas
G:son who helped Sweden to
Eurovision glory, triumphing
in 2012 with the song
‘Euphoria’.
The Cypriot entry, confirmed to be entitled “Alter
Ego”, will be premiered on
Monday 22nd February
during the CyBC Evening
News Broadcast before
being made available online
at the Minos One YouTube
channel.
Head of the Cypriot
Delegation Evi Papamichael,
who helped in the internal
selection process, has high
hopes for success: “Minus
One and Thomas G:son are,
I believe, a winning combination and will hopefully leave
our Cypriot flag waving until
the very end in Stockholm”.
Minos One will be competing for Cyprus in the first
Eurovision Semi-Final heat
on the 10th May with hopes
of making it through to the
grand final on the 14th and
perhaps beyond… I’ll be
keeping my fingers firmly
crossed!
That’s all for now! More
entertainment and music
Xclusives coming soon! Until
next time… x Mwah
If you would like your
CD or event featured or
reviewed in Xclusive! contact Katerina via email:
[email protected] /
Facebook: Kat Neocleous /
www.kat-whispers.blogspot.
co.uk
14
English Section, 4th February 2016
PARIKIAKI
TRE
THEA
by George Savvides
have as much sex as possible
and manages to trick his
grandson Jason (Zac Efron)
to drive him to Daytona for a
spring break. Jason is tense
as his marriage to his boss’
daughter is approaching fast
but under his dirty grandpa’s
influence he soon lets it all
go...
T
Rams
This wonderfully eccentric
film from Iceland tells the
story of two estranged brothers Gummi and Kiddi, who live
side by side tending to their
sheep. Their rams are award
winners while their serene
rural life continues despite the
fact that they haven’t spoken
to each other for four decades.
But when a lethal disease
suddenly infects Kiddi’s sheep,
the entire community comes
under threat...
Gimmur Hakonarson’s film
is a true original with endearing performances and striking
cinematography which captures magnificently the beautiful yet hostile landscape.
Goosebumps
Rob Lettreman started his
career directing animation
features before he moved
to live action films with “Gulliver’s Travels” starring Jack
Black.
This is based on R.L. Stine’s
books and tells the story of
teenager Zach Cooper (Dylan
Minnette) who unwillingly
moves with his mother to a
small town. He soon befriends
his next door neighbour
Hannah (Odeya Rush) but her
mysteriously weird father
Stine (Jack Black), author of
the “Goosebumps” series of
books, forbids her to have
anything to do with Zack. His
dark secret is soon revealed
when the monsters from his
books accidentally come to
life...
This is good old fashioned
family entertainment in the
style of “Jumanji”, but with
disappointing special effects.
The young cast works well
together while Jack Black is
the natural successor to Robin
Williams.
Miss Hokusai
Keiichi Hara’s enjoyable
anime feature based on a
manga is beautifully designed
and eloquently told.
The story takes place in
1814 Edo, Japan and focuses
on master painter Katsushika
Hokusai, known as Tetsuzo,
and his 23-year-old daughter
O-Ei from his second marriage. He lives away from his
family but instructs his talented daughter in his art who
effortlessly manages to
outshine the grand master...
A strong female lead in this
beautiful true story, gentle and
very watchable!
Dirty Grandpa
Dan Mazer, the man who
wrote “Borat” and “Bruno”,
directs this rude comedy
starring Robert De Niro as the
eponymous hero.
Following his wife’s funeral,
Dick wants to live it up and
This gross comedy is a hit
and miss affair - some gags
fall flat while others are hilarious and overall this is a guilty
pleasure.
De Niro and Efron appear
to have lots of fun which
occasionally transfers to the
audience.
13 Hours: The
Secret Soldiers
Of Benghasi
Michael Bay, the director of
“The Transformers” films, is
not particularly known for his
subtlety but for his loud and
mindless direction.
This American gung-ho
action film is allegedly based
on the true story of a group of
CIA security men who find
themselves in the middle of an
attack following the death of
an American Ambassador in
Libya. They are surrounded by
Arab troops and the situation
is chaotic to say the least
where no one knows what’s
happening...
Yes it a deeply incomprehensible film with manic
direction where every shot
last less than a second. Its
confused and repetitive action
sequences outstay their welcome long before the closing
credits.
Beloved Days to screen at ArtHouse Crouch End
ypriot creative documentary “Beloved
Days”, directed by
Constantinos Patsalides, and
written and produced by
George Avraam, will be
screened at the ArtHouse
Crouch End once more on
7th and 14th February 2016.
Anticipation, excitement
and emotion during the premiere of the documentary in
London, was quite intense in
December, 2015. The audience “wiped” tickets hours
before the official premiere
C
encouraging the ArtHouse
cinema operators in London
to prolong screenings for
February.
A great honour for the
Cypriot filmmakers are the
positive comments of the audience, who rewarded the
creative documentary and
the enormous effort involved.
Screened in Nicosia,
Cyprus, in November ‘15, the
documentary has been described as a truly exceptional, must-see documentary
about the shooting of the first
Hollywood film in Cyprus:
‘Beloved’, featuring movie
icon Raquel Welsh and
filmed in the 1970s in the
village of Karmi in northern
Cyprus.
by Barney Efthimiou
Golden oldies haunt the newbies
T
Trumbo
he remarkable life of
Hollywood screenwriter
Dalton Trumbo (Bryan
Cranston) is brought vividly to
the screen by Jay Roach. The
film arrives at cinemas following its London Film Festival
Gala premiere last October
and great critical acclaim
particularly from Cranston as
the eponymous hero.
In the late forties Trumbo is
part of the elite screenwriters
on the Hollywood scene and is
very much in control of his
projects including a new gangster film with Edward G. Robinson (Michael Stuhlbarg) until
he becomes one of the ten
blacklisted men by the house
of Un-American activities. The
Cold War is at its peak and
America needs scapegoats
to punish particularly those
with communist affiliations.
Trumbo is put into prison but
when he gets released he
soon re-invents himself as a
writer of great importance and
unsurprisingly wins an Oscar
for his “Roman Holiday”
screenplay but under another
man’s name...
The casting is spot on Cranston is terrific and shares
a loving relationship with
Diane Lane as his loyal wife.
Elle Fanning is also excellent
as Trumbo’s teenage daughter sworn to secrecy in order
to keep her father’s different
non de plumes and identity
unknown. Helen Mirren relishes the vitriol that her Hedda
Hopper spits at every opportunity while Stuhlbarg conveys
effortlessly Robinson’s vulnerability and dilemma when
confronted by the blinkered
house of Un-American activities.
An important film about
Hollywood’s dark years that
needs to be seen!
REVIEW
S
The documentary functions as a kaleidoscope,
transmitting images of that
magical time and of the traumatic changes in people’s
lives after the Turkish invasion. Four decades later, they
revisit nostalgically those old
beloved days.
To find out more, visit
www.beloveddays.com
Tickets for either screening can be booked via
www.arthousecrouchend.
co.uk/programme/?programme_id=2549511
he expression “if it ain’t broke, don’t fix it” came to mind
while watching Daniel Dooner’s colourful revival of Richard
Eyre’s production of La Traviata (Royal Opera House),
now twenty two years old. True every director brings their own
stamp of originality and inventiveness to the party, in this case
Flora’s party in Act II, a gorgeously composed work of art
which would not have been out of place on a master’s canvas,
made up of a magnificent ballroom set (designer Bob Crowley) and wonderful nineteenth century period costumes. Yet
the other truth is that London opera houses are increasingly
relying on revivals to put lucrative bums on seats.
La Traviata is a classic operatic tale telling the moving
story of how beautiful but fragile courtesan Violetta is coerced
into sacrificing her one hope of personal happiness for the
sake of her lover’s reputation. The literal translation of the
title is “The Fallen Woman” and as with Madame Butterfly,
Carmen and all those others who have fallen foul, or given
everything up, for a man, Violetta ends her days in an empty
lugubrious room dying a wretched death. Tragedy accompanied by Verdi’s coruscatingly emotional music demands an
extraordinary performer. Royal Opera House debutante
Venera Gimadieva was just that. From the opening scene
where she appeared as though surrounded by a halo of
protective light in a stunning white dress, she brought a
mesmeric mix of passion and purity of sound that was
authentic and intoxicating.
Such was the impact of her performance that poor Samuel
Sakker, who had stepped in at the last moment to replace a
poorly Saimir Pirgu, struggled to match her intensity as the
lovesick Alfredo Germont. Vocally sound he lacked the panache
and fervour required for the role. Conversely another debutant Luca Salsi was superb as Alfredo’s father, Giorgio Germont.
Born in Parma, the land of La Fenice, his is a voice that would
grace any of the world’s major opera houses and the
undoubted highlight of the night was an unforgettable duet
between him and Gimadieva during Act II. Both totally
consumed by their characters and the situation there was a
frisson of excitement throughout the audience. The chorus of
“bravos” that followed were deserving and wholehearted.
In the more minor roles Andrea Hill (Flora) and Yuriy Yurchuk
(Baron Douphol) stood out. Finally a mention too for the
orchestra who provided excellent support, occasionally too
extravagant, but for the most part conductor Yves Abel kept
a strong hold on the reins. All in all a most enjoyable evening
and I am happy to report that the remaining productions in
the current season are an eclectic mix that include a couple
more revivals but also a healthy smattering of newbies too.
Eftikos.
Meanwhile Erwin Younger is careful to keep us in the loop...
First things first if you go and see wonder.land (National
Theatre), and it is well worth a visit, you may need to gen up
on things like Second Life as this new musical, inspired by
Lewis Carroll’s iconic story about Alice, is a coming-of-age
adventure that explores the blurred boundaries between our
online and offline lives. Aly is struggling with all the pressures
of being a teenager. Then she discovers a mysterious online
world where, perhaps, she can create a whole new life. The web
becomes her looking-glass.
It is very much a play about the here and now and the
ever exploding technological world exploring the potential
temptations and pitfalls of virtual realities. Because of that
there are fantastical sets, extraordinary outfits and some mindblowing stage effects. Most appropriate that technology trumps
humans in this context. Having said that the cast are bubbling
with energy and give it one hundred percent throughout. The
score by Blur’s Damon Albarn, one of the key selling points of
the show, is pretty conventional all things considered. However,
the music playing second fiddle to the visuals is right.
It is very unconventional, misses as often as it hits, but is never dull and has moments of real intrigue and excitement. Congrats to the National for taking on work like this. A visual feast.
Finally Claudia Kleanthou learns to love the boggle-eyed
one...So now I know a little bit about the comedy genius that
was one Marty Feldman. Except that Jeepers Creepers
(Leicester Square Theatre) didn’t really make me laugh and
concentrated more on the difficulties he encountered in life. For
people like me, a non-BBC (British Born Cypriot) and under 30
his was a life that passed me by. Looking at his face I can see
why people laughed at him (Barney tells me I must see Young
Frankenstein) but unfortunately, despite the best efforts of
talented actors David Boyle (Feldman) and Rebecca Vaughan (his wife Lauretta) this drama documentary was too slow
and earnest to capture the imagination.
We learned he was a philanderer and that she was utterly
devoted to him despite this. We also know he could make
people burst into hysterical laughter and that he died young.
The tight confines of the space made it very intimate and the
moments of poignancy worked best. Too much darkness and
not enough light. Make ‘em laugh, make ‘em cry, we needed
more of that.
LA TRAVIATA - 020 7304 4000
WONDER.LAND - 020 7452 3000
JEEPERS CREEPERS - 020 7734 2222
PARIKIAKI
English Section, 4th February 2016
Sponsored by
GRAPEVINE
Celebrity news and gossip with...
hen I learned that
Greek Cypriot George
Ioannides was to
appear in the UK production
of smash hit musical Mamma
Mia, I was desperate to find
out more. I felt proud that
someone from our tiny
Mediterranean island, and
particularly from my mother’s
hometown Larnaca, was
hitting the big time. Little did
I know however that our paths
had already crossed a year
earlier when the multi-talented performer appeared at
the Cyprus Wine Festival at
Alexandra Palace with the
Antigoni Tasouri Dance
Academy.
So who is George Ioannides
and how did he come to
achieve his goals on a West
End stage….
George was first introduced
to a television audience at the
age of 11 when he represented Cyprus at the Junior Eurovision Song Contest in the
Netherlands with the song
E Mousiki Thinei Ftera. He was
later selected by Stamatis
Kraounakis to participate in the
National Theatre of Cyprus’
production of ancient tragedy
Nefeles. Parts in other productions followed including Flickering Candles of Light at the
Ancient Curium Amphitheatre,
Limassol, One Day in December and Beauty and the Beast
at the Strovolos Theatre.
George, now 20, then
moved to the UK to train at
Laine Theatre Arts college
and was given the opportunity to feature in various productions including Peter Pan
(Dartford), Our House (Studio
Theatre, Epsom) and Cinderella (Chelmsford), before his
big break came in June last
year and he was offered an
ensemble role in Mamma Mia
at the Novello Theatre.
I caught up with George last
Wednesday after the show to
talk about his participation in
Tel: 020 8367 5000
www.oakinsurance.co.uk
Andrea Georgiou
W
George Ioannides wowing West End audiences
top form. Therefore some
days I go to dance classes at
Pineapple Studios to keep
myself in shape. I also take
vocal coaching lessons and
I want to begin acting classes.
Would you like to continue
performing in Mamma Mia
after the duration of your
contract?
For sure - I really like it here;
I love the show and I’ve connected with the people. I
would like to be given the
Photo: Brinkhoff & Moegenburg
Seven months later, what
have you gained from the
West end experience? Are
you living your dream?
Through working on Mamma Mia I have met so many
people, learnt so much and
understood how this industry
works. Most importantly, I have
learnt to keep my head down
and do what you have to do.
At the same time, it is essential to build a good relationship with your colleagues
because that’s the only way
you will be able to give out
positive energy on stage. I
get on really well with the
whole team and I believe this
is conveyed on stage.
Theatre was my goal, not
my dream. My dreams reach
bigger heights - they even
scare me! However, the only
way forward is to set yourself
small goals and achieve them
slowly. I really wanted this job
the global hit musical, his
goals and dreams and why
perhaps none of this would
have been possible without
the guidance of renowned
choreographer and dance
teacher Antigoni Tasouri.
George, what originally
brought you to England?
I would visit England every
summer to look at different
performing arts colleges. For
three years I took summer
classes in musical theatre at
Laine Theatre Arts. At the age
of 15, I was offered a scholarship by the founder of the
college, Betty Laine, to study
performing arts the following
one I know has come to see
the show, it gives me great
pleasure.
Andreas Constantinou Photography
year. Tuition fees were very
expensive and out of reach for
my parents so I had to make a
decision, either I would grab
the opportunity when I turned
16 or let it be. Of course at that
age I believed I was unstoppable and so I decided to
make the move. I trained for
three years at Laines and
towards the end of my third
and final year, my agent sent
me to audition for Mamma Mia
and I was selected. I signed a
contract for a year, left college
in May (2015) and began
performances in June.
Have your parents seen
the show?
My mum came to my
premiere, my father a month
later. He made me laugh because he was waving Cypriot
flags in the theatre but that
didn’t bother me - my father
has always supported me in
anything I do. Let’s be honest,
if you consider the Cypriot
mentality, it’s not common for
someone to be doing what I’m
doing; my parents however
are proud of my achievements
and that makes me happy.
I will immediately forget everything and feel good about
myself. Especially when some-
15
Would you consider
returning to Cyprus?
I miss Cyprus very much
and I visit as often as I can.
Life is easier there than it is
here but in the industry I have
chosen to follow, there is no
future for me; Unfortunately,
Cyprus is still far behind in this
respect.
I like to imagine that one day
the situation will change,
however as we know, there are
more serious issues that have
to be dealt with. It’s a shame
because there are so many
talented people in Cyprus, we
have great actors. The fact of
the matter is, I’m here because
there are better prospects for
me.
What is your next goal?
My passion is singing. I
know I have a long road ahead
of me but it’s something I
hope to accomplish one day.
Musicals are a great starting
point. One thing I’m certain of
is that I want to stay in the
West End for some time.
Who has supported you
and been by your side
through your journey?
Definitely my parents and
Mrs Antigoni Tasouri. I was
very lucky because I grew up
with people who supported
my choices. My college professors were very supportive
also because they believed in
me even when I didn’t believe
in myself. I thank them all from
the bottom of my heart for their
patience over the years, their
guidance and their love.
Catch George Ioannides in
Mamma Mia the musical, Monday - Saturday at the Novello
Theatre. To book tickets visit
www.mamma-mia.com/
london.php
Andrea xxx
4HE2OYAL#HACE(OTEL
0HGLWHUUDQHDQ
3$&.$*(
Available for Weddings, Engagements,
Christenings or Private Parties
13*$&4
'30.
b
0%20%23/.
and always saw myself doing
it. I like ABBA and the fact that
the story unfolds on a Greek
island. I must stress though
that I was extremely fortunate
because sometimes hard work
and determination are not
enough, it’s about being in
the right place at the right
time, and I was lucky to be
there.
What’s a typical daily
routine for you now?
In this industry you are like
a product and you have to
work at promoting yourself.
You are there to do what you
are told, and so you need to
maintain your skills and be on
opportunity to play a different
role in the production. I hope
this is something I will succeed
in and I will work hard to
achieve it.
Do you have the same
enthusiasm as when you first
started?
Because everything happened in a very short space of
time, it didn’t really sink in what
I had achieved. Even now, I
cannot believe that seven
months have passed. The
stage gives me great joy, even
at times when I’m feeling
down, I know that as soon as
I get up on stage and see the
audience enjoying themselves
0!#+!'% ).#,5$%3
2//-()2% s $)03/. 4!",%/.!22)6!,s 4(2%%#/523%-%!,
#/&&%%-).43s #!.$%,!"2! s #!+%34!.$
#/-0,)-%.4!29#!+%+.)&%s !&/520/34%2"%$2//#/2+!'%&/2$2).+3s 6!4
The Ridgeway, Enfield, Middlesex, EN2 8AR ñ Tel: 020 8884 8200
Email: conference&[email protected] ñ Web: www.royal-chace.com
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 16
Proudly presents
SUNDAY 28th FEBRUARY 2016
Regency Banqueting Suite
113 Bruce Grove, London N17 6UR
Doors open 5.30pm ~ Dinner will be served at 7.00pm
appearin
o
s
g
Al
Marios & Dora
Tickets from í35 to í70
(including 4 course meal)
For more information please call:
GREEK CITY: 020 8889 0186
PARIKIAKI: 020 8341 5853
AROMA: 020 8886 8083
Main Sponsor
Nicholas James
Residential Sales, Lettings & Management Agents
www.njestates.co.uk
[email protected]
Supported by:
Babinondas
∂§§∏¡π∫H ∫À¶ƒπ∞∫∏ Δ∞μ∂ƒ¡∞
Greek R estaurant
Tel: 020 8881 8122
Tel: 020 8886 1010
™ÂÏ›‰· 17
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
·ÚÔÈÎÈ·
°Ú¿ÊÂÈ Ô
∞ÓÙÒÓ˘
∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜
ÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ √∂™∂∫∞
Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË
∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô
Ashmole.
∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ √∂™∂∫∞
ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, πˆ¿ÓÓË
ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘
¡·˙È·Ó˙ËÓÔ‡.
∏ ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á¤ÌÈÛ Ì ·È‰¿ÎÈ· ÌÂ
ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜
·Ô‡‰Â˜ Î·È ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜
ÙÔ˘˜.
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂™∂∫∞
∞Ó‰Ú¤·˜ ÃÂÈÌÒÓ·˜ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜
ÂÓÒ ÚÒÙ· ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜
ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜
Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Î. ª·Ú›· ¶··Ïԇη, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ∂ÈıˆڋÙÚÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, Ô
·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ¿ÙÂÚ ¢·ÌÈ·Ófi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙÔÓ
∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÎÎ °ÚËÁfiÚÈÔ, Ë
™Ô‡˙Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ô ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜
™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜
Ù˘ √∂™∂∫∞, Ô ¶¿ÌÔ˜
÷ڷϿÌÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘
«¶·ÚÔÈÎȷ΋˜», Ô ª. ∫·ÛÈ‹˜,
∂·Ú¯È·Îfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
∂¢∂∫ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ô Î. °ÈÒÚÁÈÔ˜ §›ÁÁÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙÔ Hellenic TV, Ô Î. ¢ÒÚÔ˜
¶·ÚÙ·Û›‰Ë˜ ÙÔ ƒπ∫, Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ó·Á‹˜ ÙÔ LGR, ÔÈ ¶ÚÔ¤‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ
∂ÈÙÚÔÒÓ, ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ
‰·ÛοÏÔÈ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.
™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ÃÂÈÌÒÓ·˜
ÙÔÓ›˙ÂÈ: «∂›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏË
ÙÈÌ‹ Ô˘ ‹Úı·Ù ÂÛ›˜ fiÏÔÈ
ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ Ì·˜ ™¯ÔÏ›Ô, ÙÔ
Ashmole ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ
fiÏÔÈ Ì·˙› ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ
πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ٷ
∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ˘˜
ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ Ô˘ Û·Ó Î·ÏÔ›
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ¿ÚÈÛÙÔÈ ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜
ÛÔÊ›·˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ
ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÚÒÙÔÈ
ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È·ÌfiÚʈÛ˘
Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÔÏÈÛÌÔ‡ .
√ Î. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë √∂™∂∫∞ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·‰È¿ÎÔ·, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓË
Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ̤ۈ
ÙÔ˘ ∂º∂¶∂ Î·È Ì ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ∂ηÈ‰Â˘ÙÈÎÒÓ
ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ¶·È‰Â›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ŸÏ· Ù· ™¯ÔÏ›·
Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂ
‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÎÒÓ
Ì·˜ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ Î·È ‰·ÛοψÓ
Ù˘ ¶·ÚÔÈΛ·˜ Ì·˜, ÂÍ‹ÁËÛÂ.
√ Î. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜
·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜
™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜. «∞˘ÙÔ›
ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÙÚȈÙÈÎfi
¤ÚÁÔ, Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ì ٷ
¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ì·˜».
¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ¢¯·ÚÈ-
ª
∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋
ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ √∂™∂∫∞
Ë πˆ¿ÓÓ·.
¶ÔÈ‹Ì·Ù· ·fi ·È‰È¿ ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ Bowes: «£· ÛÔ˘
‰È·‚¿Ûˆ ¤Ó· ‚ȂϛԻ Î·È ÙÔ
«°‡ÚÈÛ· ∫˘ÚÔ Î·È ∂ÏÏ¿‰·»,
Ë̤ӷ» Î·È «μÈ‚Ï›Ô Ô˘ ·Á·Ò» ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô
Queenswell, ‰È‰·Ûηϛ· ™Ù¤ÏÏ·˜ ¡·‰ÈÒÙÔ˘.
¶Ô›ËÌ· Û¯ÔÏ›Ԣ Walker ηÈ
‰È‰·Ûηϛ· ¡ÙfiÚÈ·˜ ªÈÎΛ‰Ô˘,
Î·È ¯ÔÚfi˜ ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ·fi
ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰È‰·Ûηϛ·
∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ºÈ·ÎfiÏ·.
ÃÔÚfi˜ ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘ Î·È ∑ÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ashmole,
‰È‰·Ûηϛ· ª·Ú›·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜.
¶Ô›ËÌ· «ªÈÎÚfi ¶·È‰›» ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ô ÃÚ›ÛÙÔ˜ ™¤·˜ ηÈ
Ô›ËÌ· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Goff’s,
‰È‰·Ûηϛ· ª·Ú›·˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜.
¢˘Ô ÔÈ‹Ì·Ù· «μÈ‚Ï›· ·Á·-
‰È‰·Ûηϛ· ™Ù¤ÏÈÔ˘ §Ô˝˙Ô˘ ηÈ
ÔÈ ¯ÔÚÔ› ∑Â˚¤ÎÈÎÔ Î·È
÷۷ÔÛ¤Ú‚ÈÎÔ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Hazelwood, ‰È‰·Ûηϛ·
∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ƒ¿ÙË.
ªÚ¿‚Ô ÛÙ· ·È‰È¿, ÛÙÔ˘˜
‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ
√∂™∂∫∞.
«∂›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Ô˘ ‹Ïı·Ù fiÏÔÈ Û·˜ ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ÙÔ ASHMOLE ÁÈ· Ó·
ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·» - ∞Ó‰Ú¤·˜ ÃÂÈÌÒÓ·˜
ÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Á¯·Ú› fiÏÔ˘˜
ÁÂÓÈο Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÂ
·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙ› ηÈ
ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ∫‡ÚÔ˘ ηÈ
∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·ÚfiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘˜ Ì·˜
‚ÔËıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙËÓ ·ÚÔÈÎȷ΋ Ì·˜ ¶·È‰Â›·.
√ Î. ÃÂÈÌÒÓ·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜
Û˘Ó¯¿ÚË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÁÂÓÈο Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ
Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÚÔÈÎÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ
Ì·˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·».
∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ª¿ÚÈÔ˜ æ·Ú¿˜, Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ηı‹ÎÔÓÙ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ¶·ÚÔÈÎȷο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘
Hazelwood Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Gearies ÛÙÔ
Ilford, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΔÚÂȘ
πÂڿگ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Î·È
ÙËÓ ¿Ú· ¤Ú· ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó¿Ï˘Û ÙȘ
·Ô‰fiÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ÂÈÛÙÈο Î·È ÌÂ
‰˘Ó·ÌÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·.
«√ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ
·Ù¤Ú˜ ˘‹ÚÍ ÛÔÊfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘, ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘
√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘
ÔÈ ·ÈÚ¤ÛÂȘ ›¯·Ó ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ.
√ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ʈÙÈ¿ ηÈ
ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∞Á¿ËÛ·Ó Ì ¿ıÔ˜ Ù· °Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙË
‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªÂ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ Î·È Ì ÙËÓ
·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜
‰Ú¿ÛË ‰È¤ÛˆÛ·Ó Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi
Ó‡̷ Î·È ‰fiÁÌ· Ù˘
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¶·È‰Â›·˜».
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ
Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÈ
∫‡ÚÔ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ 23 Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Ó·È ·ÓÂÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˆ˜ ÌÂÈÔÓÔÙÈ΋ ÛÙËÓ
πÙ·Ï›·, ∞Ï‚·Ó›·, ∞ÚÌÂÓ›· ηÈ
√˘ÎÚ·Ó›· Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜.
«∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ì·˙› Ì ٷ §·ÙÈÓÈο ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ·
ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡
Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘», ηٷϋÁÂÈ Ô Î. æ·Ú¿˜.
∏ Î. ª·Ú›· ¶··Ïԇη, ÛÙÔ
Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È
ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √∂™∂∫∞ ÁÈ·
ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÛÂ
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘
ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¶·ÚÔÈÎȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜. ∏ Î. ¶··Ïԇη ÂÍ‹Ú ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
˘ÂÚ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘
Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤·
Ù˘ ·ÚÔÈÎȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ë Î. ¶··Ïԇη
·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘
·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘
ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ
ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ GCSE ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. K·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Î·È ı·
‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·ÚÔÈÎȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË».
¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î. ¶··Ïԇη ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘ ÙȘ ¢¯¤˜ Î·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ À¿ÙÔ˘
∞ÚÌÔÛÙ‹ Î. ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë, ÚÔ˜
ÙËÓ √∂™∂∫∞.
√ ·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ¿ÙÂÚ ¢·ÌÈ·Ófi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Â
ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ, ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √∂™∂∫∞ ÁÈ·
ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ·˘Ùfi˜
ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ηϿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·Ù· Ô˘
ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë √∂™∂∫∞ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶·ÚÔÈÎȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜.
√ ¿ÙÂÚ ¢·ÌÈ·Ófi˜ ¢ÏfiÁËÛÂ
Î·È ¤ÎÔ„Â ÙË ‚·ÛÈÏfiÈÙ·.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÔÓÔÌ‹ ‰˘Ô
Ï·Î¤ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ
Î. ÃÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ù˘ √∂™∂∫∞ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ √∂™∂∫∞ Î.
∞ÓÙÚ¤· ∫·ÏËÛ¤Ú· Î·È ÛÙÔÓ
ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘
√ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ¶·Ó›ÎÔ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÙÔ˘˜
ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ √∂™∂∫∞ ηÈ
ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi
™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÔÚ›Ԣ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ
ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂ
ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ‰È·-
ÊfiÚˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Ù˘
√∂™∂∫∞. ¶ÚÒÙË Ë ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›·
ÙÔ˘
Û¯ÔÏ›Ԣ
Hazelwood ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙÔ «ŒÏ·
¿Ú ÌÔ˘ ÙË Ï‡Ë» Î·È ÙÔ
«Ã¿ÚÙÈÓÔ ºÂÁÁ¿ÚÈ» ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘
÷Ù˙ˉ¿ÎË, ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘
™¿‚È·˜ ∫Ô˙¿ÎÔ˘ Î·È ÛÙÔ È¿ÓÔ
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 18
·ÚÔ˘ÛÈ·ÛË
¶∞ƒ√À™π∞™∏ Δ√À μπμ§π√À ™Δπ™ 27 º∂Bƒ√À∞ƒπ√À ™Δ√ ∫√π¡√Δπ∫√ ∫∂¡Δƒ√
•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
«Δ˘ ∫‡ÚÔ˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˙È·È ÛÙ· ͤӷ»
Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜
ªÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˜
¤Î·Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÙÔÓ ™·‚‚¿ÎË §¿ÌÚÔ˘ Ô˘
ηٿÁÂÙ·È ·fi Ô‡ ·ÏÏÔ‡,
·fi ÙËÓ ∞Ú·‰›Ô˘, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ı·
¤¯ÂÈ Ì·ÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë
·ÚÔ˘Û›· ÙfiÛˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÛÙÔ
¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘.
ªÂ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ô Î.
§¿ÌÚÔ˘ Ì‹Î ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô
Ì·˜, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿
fiÏË ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘
Ì·˜.
ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜
·Ú¿‰ÔÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
ÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÛÙȘ
7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.
Δ›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Cypriot Tradition
at Home and Abroad. (Δ˘ ∫‡ÚÔ˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ
Ù˙È·È ÛÙ· ͤӷ). ΔÔ ‚È‚Ï›Ô «Ù˘
∫‡ÚÔ˘ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˙È·È ÛÙ· ͤӷ, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘
ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™·‚‚¿ÎË §¿ÌÚÔ˘.
Œ
¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜,
ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘
Ôχ¯ÚÔÓ˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Û ʈӤ˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜
Û fiÏË ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¶·ÚÔÈΛ· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜.
÷ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ·Ó¿ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿
Ô˘ ÚÔÏÔÁ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
™·‚‚¿ÎË §¿ÌÚÔ˘ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Ì ·Á¿Ë Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË
ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ·
¿Óˆ ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· Î·È ¤¯ÂÈ
Âȉ›ÍÂÈ Ô ™·‚‚¿Î˘ ÌÈ·
ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË ˆ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜,
ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˘ fi¯È ÌÔÓÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·.
Œ¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÔ‡ÛȘ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÂΉfiÛÂȘ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·ÌÂ
ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘, ηıÒ˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ¤Ó‰Âη
„ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ù· 126
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
™·‚‚¿Î˘ §¿ÌÚÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ
∞Ú·‰›Ô˘ ÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ
1947. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶·˘Ï‹Ì¢, Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ë ª·Ú›·
÷Ù˙ÈË·˘Ï‹. ∞ÊÔ‡ Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi
Û¯ÔÏ›Ô, Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ̤۷ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÊϤ‚·, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó
ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ø‰Â›Ô §¿Úӷη˜ fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ
Ì·ı‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÈÔ‡, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÔ‡‰·˙ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¢Ô‡Ï„ ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏ˘, ηÏÔ˘„È‹˜, ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘
·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
·ÊÔ‡ ¤Ì·ı ‚ÈÔÏ› ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ‚ÈÔÏ¿ÚË.
™Â ËÏÈΛ· ‰¤Î· ÂÊÙ¿ ¯ÚÔÓÒÓ ‹Á ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›· Î·È ÊÔ›ÙËÛ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ 8th
grade ÛÙÔ Leeds fiÔ˘ ÂΛ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙȘ
√
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙȘ 76 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ
Ô˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜.
ªÂ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘, ÙË ÌÔ˘ÛÈ-
·ÍÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË
Ì·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi
ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
∂Ì›˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·È-
΋˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, Ô
™·‚‚¿Î˘ §¿ÌÚÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÔχÙÈÌÔ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ì·˜
Ú›· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ
·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ì·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ
∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ 7 ÙÔ
‚Ú¿‰˘.
√ ηıËÁËÙ‹˜ ∑·ÓÓ¤ÙÔ˜
ΔÔÊ·ÏÏ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜.
£· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰›ˆÚÔ
ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ΢Úȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, 30 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜,
Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
§·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ™·‚‚¿Î˘ §¿ÌÚÔ˘,
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·Ô‡Ú·˜, ªÈÚ¿ÓÙ· ÷Úȉ‹ÌÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·
•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ Î·È Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜
¶·ÓÙÂÏ‹. ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ¯ÔÚԉȉ·ÛοÏÈÛÛ·˜ Georgina
Kyrris ı· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡˜
·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜.
∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.
√ ¢Ú. ∑·ÓÓ¤ÙÔ˜ ΔÔÊ·ÏÏ‹˜,
ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™·‚‚¿ÎË
·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «∂Ì›˜ ÔÈ ·fi‰ËÌÔÈ
Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÛÔ˘ ˘ÔÎÏÈÓfiÌ·ÛÙÂ Â˘Ï·‚Èο». ™’ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÔ˘ Î·È ÛÔ˘
¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜.
ªÂ ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
ÛÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜,
™·‚‚¿Î˘ §¿ÌÚÔ˘
¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ï·˚Îfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜
ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û·Ó ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜. °Ú‹ÁÔÚ·
fï˜ ηٿϷ‚ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ·ÏÏ¿
Î·È ÂȘ ÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊÂ, Ù·
ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ
‚ÈÔÏ‹ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ, Î·È ¤ÙÛÈ
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÌÂ
¿ÏÏ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·.
™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ‚Ú¤ıËΠӷ
¤¯ÂÈ ‰Èο ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ηÈ
Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘. °ÓÒÚÈÛÂ Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ∞ÁÁÏ›‰· Linda
Ann Oldroyd Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛ ¤ÓÙ ·È‰È¿, Î·È Ë ÔÔ›·
·Á¿ËÛ ÙfiÛÔ ÙËÓ ∫‡ÚÔ,
¤Ì·ı ٷ ∂ÏÏËÓÈο Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÙfiÛÔ Î·Ï¿
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿˜ Ì·˙› Ù˘
ÒÚ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ì· ÛÔ˘ ÂÈ
Â›Ó·È ∞ÁÁÏ›‰· Ó· Û ·Ê‹ÛÂÈ
¿Ó·˘‰Ô! ΔÔ 2004 Î·È ·ÊÔ‡
fiˆ˜ ›·ÌÂ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Â¤ÛÙÚ„·Ó Î·È ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ú·‰›Ô˘.
ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘˜ fï˜, ̤۷ ÛÙÔÓ
™·‚‚¿ÎË ·Ó·‚›ˆÛ Ô
fiıÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Óı¤ÙË ∫˘Úȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ
Head Office
Also receiving address for cars
Unit 26
RIVERWALK BUSINESS PARK
RIVERWALK ROAD (off Jeffreys Rd.)
ENFIELD EN3 7QN
°ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô Û‹ÌÂÚ· ‰È¿ÛË›ӷÈ
ÌÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·Ô‡Ú·˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÎË
·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Î·È Â›Ó·È
Ô ™·‚‚¿Î˘ Ô˘ ›ÛÙ„ ے·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘
ÂÌÈÛÙ‡ıËΠ‰Èο ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔÓ
·Ó¿‰ÂÈÍÂ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ™·‚‚¿Î˘
¤ÁÚ·„ ¤Ú·Ó ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘
Ù· ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌÔ‡˜.
Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Ûı› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Ûı› Î·È ÌÂ
ÔÈËÙ¤˜ fiˆ˜ ÙÔÓ Ã·Ì‹ ∞¯ÓÈÒÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
∫¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘ÌÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊȤڈÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔÓ ™·‚‚¿ÎË, Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘, ÙÔ Á¤ÏÈÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘, Î·È Ë Î·Ï‹ ÙÔ˘ ηډȿ.
∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ™·‚‚¿ÎË ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘
Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
Receiving address for Goods
UNIT 15
RIVERWALK BUSINESS PARK
RIVERWALK ROAD
(Off Jeffreys Road)
ENFIELD EN3 7QN
ñ Regular Worldwide Service by Air,
Sea & Road
ñ Excess Baggage and Household Effects
ñ Specialist Packing Service on & Off Site
ñ Storage Facilities
ñ Full Insurance Service – All Risk
ñ Door to Door Service
ñ Motor Vehicles, Bikes and Boats
ñ Commercial Cargo
Ó· Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ÙÔÓÒÓÂȘ ÙÔ
ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ
Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿, Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È
Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜.
∂Ì›˜ ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ οÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ì›ӷÌ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ™·‚‚¿Î˘
§¿ÌÚÔ˘ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ «ÙÔ
‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ·
¯¤ÚÈ· Û·˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ı·
‚Ëı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó
ˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ì ˆ˜
·fi‰ËÌÔÈ Û ͤÓÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜».
ªÂ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. §¿ÌÚÔ˘, «ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·
ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÓÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ
Ì·˜ fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È
̤۷ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘
ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ê·ÓÂÚˆı› Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ˙‹ÏÔ˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ
‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì».
ñ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Δ·ÎÙÈ΋ ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi
THE COMPANY WITH OVER 45 YEARS
OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
Telephone: 020 8805 5588
Fax: 020 8805 8855 / 020 8344 4250
[email protected]
ñ
www.andrewsshipping.co.uk
∞¤Ú·, £¿Ï·ÛÛ· Î·È •ËÚ¿
ñ ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ŒÍÙÚ· ∞ÔÛ΢ÒÓ ÁÈ·
ÙÔ ¡ÔÈÎÔ΢ÚÈfi Û·˜
ñ ∂ȉÈÎfi ¶·ÎÂÙÙ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ™›ÙÈ Û·˜
‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡
ñ ∂ȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ¶·ÎÂÙÙ¿ÚÈÛÌ·
ñ ¶Ï‹Ú˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· (All Risk)
ñ ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ¶fiÚÙ· Û ¶fiÚÙ·
ñ ∞˘ÙÔΛÓËÙ·, ¶Ô‰‹Ï·Ù· Î·È ¶ÏÔÈ¿ÚÈ·
ñ ∂ÌÔÚÈÎfi ºÔÚÙ›Ô
Warehouses: LONDON * BIRMINGHAM * MANCHESTER * SOUTHAMPTON
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ¶ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË
07:30 ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ
09:00 ª·ÓÒÏ˘ Î·È ∫·Ù›Ó·
09:30 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
10:00 Afi ª¤Ú· Û ª¤Ú·
13:00 πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡
13:30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
14:30 ª·˙›
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:20 ∫·˘Ù¤˜ ¶ÈÂÚȤ˜
16:45 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
17:20 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ¶·Ù¿Ù˜ 11
20:30 ΔÂÙ · ÙÂÙ
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ¶ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË
07:30 ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ
09:00 ª·ÓÒÏ˘ Î·È ∫·Ù›Ó·
10:00 Afi ª¤Ú· Û ª¤Ú·
13:00 πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡
13:30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
14:00 ª·˙›
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:20 ∫·˘Ù¤˜ ¶ÈÂÚȤ˜
16:45 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
17:20 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ¶·Ù¿Ù˜ 11
20:30 «º›ÏÔÈ»
™∞μμ∞Δ√ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
06:00 ΔÚÂȘ Î·È Ô ∫fiÎÔ˜
06:30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
07:30 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
09:00 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
11:00 ¶ÂÏ¿ÁˆÓ °Â‡ÛÂȘ
11:30 «ŒÓ· Ì‹ÏÔ ÙËÓ Ë̤ڷ»
12:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
12:15 ∫‡ÚÔ˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È
13:00 ∫˘ÚÈÒÙÈÎÔ ÛÎÂÙ˜
13:50 Δ·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ
15:30 H ¶·ÚÔÈΛ·˜ Ì·˜
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:15 ∫˘ÚÈÒÙÈÎÔ ™ÎÂÙ˜ ∞’
̤ÚÔ˜
16:45 Èڛ˜ ·ÔÛ΢¤˜
17:20 ¶·Ù¿Ù˜ 11
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:30 ™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ∞fi‚Ú·‰Ô
21:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
∫Àƒπ∞∫∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:30 £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
08:15 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
09:15 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
10:30 H ∫‡ÚÔ˜ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜
11:30 ∞̇ÓÂÛı·È ¶ÂÚ› ¶¿ÙÚ˘
12:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
12:10 Èڛ˜ ∞ÔÛ΢¤˜
™ÂÏ›‰· 19
12:45
14:15
15:30
16:00
16:15
16:45
17:20
18:00
19:30
™¿‚‚·ÙÔ ÎÈ ∞fi‚Ú·‰Ô
ΔÂÙ · ÙÂÙ
™›ÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË
∂ȉ‹ÛÂȘ
∫˘ÚÈÒÙÈÎÔ ™ÎÂÙ˜
ª¿ı ٤¯ÓË ÎÈ ¿ÛÙËÓÂ
¶·Ù¿Ù˜ 11
∂ȉ‹ÛÂȘ
∏ ·ÚÔÈΛ· Ì·˜
¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ¶ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË
07:00 ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ
09:00 ª·ÓÒÏ˘ Î·È ∫·Ù›Ó·
09:30 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
10:00 Afi ª¤Ú· Û ª¤Ú·
13:00 πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡
13:30 √‰fi˜ ·ÍÈÔı¤·˜
14:30 ª·˙›
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:20 ∫·˘Ù¤˜ ¶ÈÂÚȤ˜
16:45 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
17:20 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 °ÎÔÏ Î·È £¤·Ì·
ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ¶ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË
07:30 ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ
09:00 ª·ÓÒÏ˘ Î·È ∫·Ù›Ó·
09:30 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
10:00 Afi ª¤Ú· Û ª¤Ú·
13:00 πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡
13:30 ∂ÓÙ¤¯Óˆ˜
14:30 ª·˙›
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:20 ∫·˘Ù¤˜ ¶ÈÂÚȤ˜
16:45 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
17:20 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘
Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ¶ÚÒÙË ÂÓË̤ڈÛË
07:00 ∫·Ï‹ Û·˜ ̤ڷ
09:00 ª·ÓÒÏ˘ Î·È ∫·Ù›Ó·
09:30 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
10:00 Afi ª¤Ú· Û ª¤Ú·
13:00 πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡
13:30 √‰fi˜ ∞ÍÈÔı¤·˜
14:30 ª·˙›
16:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
16:20 ∫·˘Ù¤˜ ¶ÈÂÚȤ˜
16:45 ¶fiÛ· ͤÚÂȘ
17:20 ∫·ÌÒÌ·Ù· Ù˙È ∞ÚÒÌ·Ù·
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ
21:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
Enjoy the best of TV
with Cyta UK TV
Enjoy the best of TV from Cyprus,
Greece and around the world.
For a live demo visit our Cytashop at
10 Ashfield Parade, London N14 5AB
Through Cyta UK TV you will be able to watch:
• 18 channels in Greek including Hellenic TV1,
Sigma, Mega, Plus, RikSat
• Live Cyprus Football
• Many international channels
including Netflix and BBC iPlayer
• Movies on Demand, Games
and a lot more
Or call us free on 0800 036
or visit www.cytauk.com
0078
Pricing info:
Cyta UK TV Box purchase price (one off): £120
Monthly Subscription: £13
¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:05 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
11:00 ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ - ƒπ∫
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:05 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ
- ª·Î‰ÔÓÈ΋ ∞ÓÙ¿Ú·
ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Á›·
÷ÏÎȉÈ΋˜, ·Óٿ̷̈
¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ
21:00 ΔÂÙ · ΔÂÙ - ƒπ∫
22:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Δ·ÈÓ›·: √
∞ÓÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ μ¿ÏÙÔ˘
23:30 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:30 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
11:00 ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ - ƒπ∫
17:20 ¶·Ù¿Ù˜ 11-ƒπ∫
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:05 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 √ª√°∂¡∂π∞ ∂¢ø §√¡¢π¡√ Ì ÙËÓ ¢‹ÌËÙÚ·
¡ÈÎËÙ¿ÎË
21:30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ΔÔ
ΔÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ
22:40 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ∞Ô˘Û›Â˜
00:20 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
¶EM¶TH 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
03:45 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì
04:45 ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA
08:00 K·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·
11:10 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù·
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
13:00 §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜
14:40 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢
15:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
15:40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ôχ‰·
15:50 ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜
16:50 ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·
20:00 ΔÔ ÓËÛ›
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
03:45 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì
04:45 ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA
08:00 K·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·
11:10 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù·
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
13:00 §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜
14:40 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢
15:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
15:40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ôχ‰·
15:50 ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜
16:50 ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·
¶EM¶TH 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰·
08:00 ΔÔ ÚˆÈÓfi
10:50 ªÂ ·Á¿Ë
11:00 ANT1 News
11:30 ªÚÔ‡ÛÎÔ
12:15 ∫¿ÚÌ·
14:00 Spata live
15:20 ∂Ï¿Ù ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ
16:05 H Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
17:05 Èڛ˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 ªÚÔ‡ÛÎÔ
H
TV1
ELLENIC
™∞μμ∞Δ√ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:30 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
12:00 ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ - ƒπ∫
17:20 ¶·Ù¿Ù˜ ∞ÓÙÈÓ·¯Ù¤˜ 11
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ¢ÂÏÙ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:30 ∞Ó¤ÛÂÚÔÓ ºˆ˜, Ì ÙÔÓ
. ™¿‚‚· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë
20:15 ∞‡ÚÈÔ Â›Ó·È ∫˘Úȷ΋, ÌÂ
ÙÔÓ . πˆÛ‹Ê ¶·ÏÈÔ‡Ú·
21:00 ªÂ ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ Hellenic
TV: eproperties
21:30 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: √ ∞Á·ıÈ¿Ú˘ Î·È Ë ∞ÙÛ›‰·
22:55 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ŒÓ·˜
¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó ÁÈ· ∫Ï¿Ì·Ù·
00:10 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
∫Àƒπ∞∫∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:50 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
14:30 ∏ ¶·ÚÔÈΛ· Ì·˜
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:30 £∂ª∞Δ∞ À°∂π∞™ Ì ÙËÓ
Dr. ∫È΋ ™ÔÓ›‰Ô˘
20:15 ¶ÚfiÛˆ·, Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶·Ó·Á‹
20:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ∏ ·Ì·ÚÙ›· Ù˘ ÔÌÔÚÊ›·˜
™ABBATO 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
04:45 MEGA ™·‚‚·ÙÔ΢ڛ·ÎÔ
08:00 I dream of Jeannie
08:40 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿
09:10 Drop dead Diva
10:00 Jenny Jenny
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
12:50 My Life
14:00 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜
15:28 ªÔÓfiÏÂÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ
15:30 ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜
18:00 ∂ȉ‹ÛÂȘ
19:00 •¤ÓË Δ·ÈÓ›·: ƒ·ÓÙ‚ԇ
ÛÙ· Ù˘ÁÏ¿
21:10 •¤ÓË Δ·ÈÓ›·: ¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË
KYPIAK∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
04:45 MEGA ™·‚‚·ÙÔ΢ڛ·ÎÔ
08:00 I dream of Jeannie
08:40 ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ Ì ·È‰È¿
09:10 Drop dead Diva
10:00 Jenny Jenny
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰·
08:00 ΔÔ ÚˆÈÓfi
10:50 ªÂ ·Á¿Ë
11:00 ANT1 News
11:30 ªÚÔ‡ÛÎÔ
12:15 ∫¿ÚÌ·
14:00 Spata live
15:20 ∂Ï¿Ù ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ
FREEVIEW CH. 244
www.hellenictv.net
Tel: 020 8292 7037
21:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ∫·Ù¿¯ÚËÛȘ ∂ÍÔ˘Û›·˜
22:40 ∂ÏÏËÓÈ΋
Ù·ÈÓ›·:
ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ
00:00 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 1 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:40 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
11:00 ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ - ƒπ∫
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ¡¤· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ∂ÎÔÌ‹ ''∞Ó¿‰ÂÈͤ ÙÔ'' ÌÂ
ÙËÓ ÕÓÓ· ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë
21:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ¶¿ÚÂ
∫fiÛÌÂ
22:25 ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÌÂ
ÙËÓ ÕÓÙ˙˘ §Ô˘¤ÛÎÔ˘
23:45 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:00 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
11:00 ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:10 ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ¢Ú¿Í·Ûı ·È‰Â›·˜, ÌÂ
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
12:50 •¤ÓË Δ·ÈÓ›·: ∫·Ú¿Ù ÎÈÓÙ 2
15:13 ªÔÓfiÏÂÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ
15:15 ™’·Á·Ò Ì’·Á·¿˜
16:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·:
∞Ì·ÚÙ›· Ù˘ ÔÌÔÚÊ›·˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·: The tourist
¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
03:45 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì
04:45 ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA
08:00 K·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·
11:10 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù·
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
13:00 §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜
14:40 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢
15:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
15:40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ôχ‰·
15:50 ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜
16:50 ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·
20:00 ª¿ÏÈÛÙ· ÛÂÊ!
16:05 H Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
17:05 Èڛ˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 ªÚÔ‡ÛÎÔ
™ABBATO 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:30 Cheek to cheek
06:00 7 ˙ˆ¤˜
06:45 ™fiÏÔ Î·ÚȤڷ
07:30 ¢·ÓÂÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜
08:00 ¶ÚˆÈÓfi ÛÔ˘ ÎÔ˘
11:00 ∞¡Δ1 News
11:30 √Ï· ηϿ
13:00 Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ∞¡Δ1 ∫‡ÚÔ˘
14:00 ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ È¿ÙÔ
14:30 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ·
15:10 Èڛ˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 Joy
KYPIAK∏ 7 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:30 Cheek to cheek
06:00 7 ˙ˆ¤˜
06:45 ™fiÏÔ Î·ÚȤڷ
07:30 ¢·ÓÂÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜
08:00 ¶ÚˆÈÓfi ÛÔ˘ ÎÔ˘
11:00 ∞¡Δ1 News
11:30 √Ï· ηϿ
13:00 MÚÔ‡ÛÎÔ
14:30 ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ·
15:10 Èڛ˜ ÂÛ¤Ó·
16:00 ∏ Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
18:00 ∞¡Δ1 News
19:00 Joy
ÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ
πˆÛ‹Ê ¶·ÏÈÔ‡Ú·
20:35 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
22:00 ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ
23:40 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
00:00 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
11:00 ∞fi ̤ڷ Û ̤ڷ
18:00 μÚ·‰ÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ƒπ∫
19:10 ∫˘Úȷ΋ ÛÂÈÚ¿ ƒπ∫: ¶¤ÙÚÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ
20:00 ªÂ ÙÔÓ º·Îfi ÙÔ˘
Hellenic TV: ∂χıÂÚÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ë ∂›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜
ŒÏÂÓ· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘.
21:10 ∂ÏÏËÓÈ΋ Δ·ÈÓ›·: ŒÏ·
ÛÙÔÓ £Â›Ô
22:35 ªÂ ÙÔÓ º·Îfi ÙÔ˘
Hellenic TV: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ §˘ÌÈÒÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ
Ì ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ
ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ
00:00 ™‡Ó‰ÂÛË Ì ƒπ∫
ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
03:45 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì
04:45 ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA
08:00 K·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·
11:10 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù·
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
13:00 §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜
14:40 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢
15:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
15:40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ôχ‰·
15:50 ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜
16:50 ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·
20:00 ΔÔ ÓËÛ›
TEΔ∞ƒΔ∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
03:45 T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì
04:45 ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA
08:00 K·ÏËÌÂÚÔ‡‰È·
11:10 ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù·
12:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
13:00 §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜
14:40 ∫¿Ó’ ÙÔ fiˆ˜ Ô Õ΢
15:30 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
15:40 √ ηÈÚfi˜ Ì ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ôχ‰·
15:50 ƒ·ÁÈṲ̂Ó˜ ηډȤ˜
16:50 ΔÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ʈÙÈ¿˜
18:00 ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ
19:00 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÏfiÁÈ·
20:00 •¤ÓË Ù·ÈÓ›·: Hancock
¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 8 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰·
08:00 ΔÔ ÚˆÈÓfi
10:50 ªÂ ·Á¿Ë
11:00 ANT1 News
11:30 ªÚÔ‡ÛÎÔ
12:15 ∫¿ÚÌ·
14:00 Spata live
15:20 ∂Ï¿Ù ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ
16:05 H Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
17:05 XˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 ªÚÔ‡ÛÎÔ
ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰·
08:00 ΔÔ ÚˆÈÓfi
10:50 ªÂ ·Á¿Ë
11:00 ANT1 News
11:30 ªÚÔ‡ÛÎÔ
12:15 ∫¿ÚÌ·
14:00 Spata live
15:20 ∂Ï¿Ù ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ
16:05 H Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
17:05 XˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 ªÚÔ‡ÛÎÔ
ETAPTH 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
05:00 ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰·
08:00 ΔÔ ÚˆÈÓfi
10:50 ªÂ ·Á¿Ë
11:00 ANT1 News
11:30 ªÚÔ‡ÛÎÔ
12:15 μ·Ï˜ Ì ‰Ò‰Âη ıÂÔ‡˜
14:00 Spata live
15:20 ∂Ï¿Ù ӷ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂ
16:05 H Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ
ηχÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È΋
ÛÔ˘
17:05 XˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·
18:00 ANT1 News
19:00 ªÚÔ‡ÛÎÔ
™ÂÏ›‰· 20
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
ÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ·fi ÙÔ HELLENIC TV1
Ë
Ï
Ï
∂
√ ∞ÓÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ μ¿ÏÙÔ˘
(1969)
¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ºÔ‡ÓÙ·, ª›ÏÙÔ
∫ÔÓÙ¤·, ∂ϤÓË ∂Ú‹ÌÔ˘, ªÈ¯¿ÏË ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ¡›ÎÔ ¶·Û¯·Ï›‰Ë. £ÂÛÛ·Ï›· 1868. ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘
£·Ó¿ÛË μ¿Ú‰· ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ‡·ÚÍË
ÂÓfi˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡.
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÈÎfiÓÈÛÌ·
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi fï˜
ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ
Ô˘ ·Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ªË
ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ £·Ó¿ÛË.
∞˘Ùfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÙÔÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÚÂÌfi. √ £·Ó¿Û˘ fï˜ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ›¯Â
ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ
ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ηÏfiÁÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ
ªÂÙÂÒÚˆÓ.
ñ ¶∂ª¶Δ∏ 4 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
22:00
ΔÔ ΔÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛÔ (1959)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙËÓ Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, ∞Ó‰Ú¤· ª¿ÚÎÔ˘ÏË, §¿ÌÚÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ∞Ϥη
™ÙÚ·ÙËÁÔ‡, ∫ÒÛÙ· ∫·Îη‚¿,
Δ¿ÛÔ ¢·Ú›Ô, °È¿ÓÓË °ÎȈӿÎË, Δ¿ÎË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë. ªÈ·
ÎÔ¤Ï·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›·
ÛÙÔ „¤Ì·, ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÛÙȘ
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.
ŸÙ·Ó ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó
ÏÔ‡ÛÈÔ Ó·Úfi, ı· ˘Ô‰˘ı›
ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·. ŸÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ı·
˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, Ë ÎÔ¤Ï· ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÈÔÚÙ‹ Û οÔÈ· ‚›Ï· fiÔ˘
‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û·Ó ÎËÔ˘Úfi˜ ¤Ó·˜
Ê›ÏÔ˜ Ù˘, ÂÓfiÛˆ Ï›Ô˘Ó ÔÈ
ȉÈÔÎً٘. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·’ ÙÔ Â˘˘fiÏËÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
·Ù¤Ú· Ù˘.
ñ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 21:30
∞Ô˘Û›Â˜ (1987)
∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔ˘˜
£¤ÌË ª·˙¿Î· , ¶¤Ì˘ ∑Ô‡ÓË,
¡È΋ٷ Δ۷ΛÚÔÁÏÔ˘ , ∫·ÙÂÚ›Ó· ™·ÚÚ‹.
∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ
ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú·
Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· ¤¯ÂÈ
ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ÎÈ Ô ·Ù¤Ú·˜, ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜
·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ÙÚÂȘ
ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÓfiıÔ
ÁÈÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘, ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ.
ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÔÈ
ÙÚÂȘ ·‰ÂÏʤ˜ ˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Ì·, ηıÒ˜
ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì’ ¤Ó·Ó ÏÔ¯·Áfi
Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜,
ÙÔÓ ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, Ë ∂ϤÓË, ‰È·ÔÙÈṲ̂ÓË
·fi ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ηÈ
Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘. ∏ ÌÂÛ·›·, Ë ª·Ú›·,
Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ ÛοÂÈ Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÚÔ‡˙Ë, ÂÓÒ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë
ÕÓÓ·, ·ÎÚÔ‚·Ù› ̤۷ Û’ fiÏ·
·˘Ù¿.
ñ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 5 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 22:40
√ ∞Á·ıÈ¿Ú˘ Î·È Ë ∞ÙÛ›‰·
(1971)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË °ÎȈӿÎË, ÕÓÓ· ª·ÓÙ˙Ô˘Ú¿ÓË,
ƒ›Î· ¢È·Ï˘Ó¿, ™ˆÙ‹ÚË
Δ˙‚ÂϤÎÔ, ™Ù·‡ÚÔ •ÂÓ›‰Ë,
°ÈÒÚÁÔ ª¿ÚÙË, ª¿ÎË ¢ÂÌ›ÚË, ª·ÓÒÏË ¢ÂÛÙÔ‡ÓË, £¿ÓÔ
¶··‰fiÔ˘ÏÔ.
™Ù· ÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ÙÂÚÙ›È·.
ŸÌˆ˜, Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·Á·ıÈ¿ÚË ·ÓÈ„ÈÔ‡ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘
Û˘ÓÙÂÏ› ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. √
¿ÂÈÚÔ˜ Ó¤Ô˜ ÌÂډ‡ÂÙ·È ÌÂ
ÌÈ· Û›ڷ ·Ú¯·ÈÔοËψÓ
Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·
·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ.
ñ ™∞μμ∞Δ√ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 21:30
ŒÓ·˜ ¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó ÁÈ· ∫Ï¿Ì·Ù· (1960)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙÔ˘˜ §¿ÌÚÔ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡,
∫·›ÙË ¶¿ÓÔ˘, ∞Ó‰Ú¤· ª¿ÚÎÔ˘ÏË, ÕÓÓ· ºfiÓÛÔ˘, ¡Ù›Ó·
ΔÚÈ¿ÓÙË, °È¿ÓÓË °ÎȈӿÎË,
™·ÊÒ ¡ÔÙ·Ú¿.
ŒÓ·˜ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜
Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘
ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ. ∏
ÎÔ¤Ï· ı· οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
¿Óˆ οو Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙÔÓ
ÂÚˆÙ¢ı›. ∂ΛÓÔ˜, ·Ó Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó ·Ù¤Ú·˜,
ı· ‰ÂÏ·ÛÙ› Î·È ı· ÙËÓ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ·fi ˙‹ÏÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹ Ù˘ Ô
ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ.
ñ ™∞μμ∞Δ√ 6 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 22:55
∫·Ù¿¯ÚËÛȘ ∂ÍÔ˘Û›·˜ (1971)
∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ, ª¤Ù˘
§È‚·ÓÔ‡, ª¿ÓÔ ∫·ÙÚ¿ÎË, °È¿ÓÓË ∞ÚÁ‡ÚË, ∞Ó‰Ú¤· ºÈÏÈ›‰Ë, ™‡ÚÔ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, °ÈÒÚÁÔ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ, ¡Ù›ÓÔ
∫·Ú‡‰Ë, ¡¿ÛÔ ∫‰ڿη.
ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘
‹Ù·Ó È·Ó›ÛÙ·˜ Î·È ÌÔÚÊÈÓÔÌ·Ó‹˜. ø˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ
ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÌÈ·˜ Û›ڷ˜
ÂÌfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ŸÌˆ˜ Ô
·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘
ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ
¤Ú¢Ó˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘fiÎÔÛÌÔ.
ñ ∫Àƒπ∞∫∏ 7 º∂μƒ. 21:00
ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ
(1960)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙËÓ Δ˙¤ÓË ∫·Ú¤˙Ë, ∞ϤÎÔ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË,
∂ϤÓË Ã·ÏÎÔ‡ÛË, §˘ÎÔ‡ÚÁÔ
∫·ÏϤÚÁË, μ·ÁÁ¤ÏË ¶ÏÔÈfi,
∞Ï›ÎË °Îڤη.
∏ ¡ÙÈ¿Ó·, Ë fiÌÔÚÊË Î·È ÙÂÙÚ·¤Ú·ÙË ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· §·Ó›ÙË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ
·Í›· Ù˘ Î·È fi¯È Ì ٷ ÏÔ‡ÙË
ÙÔ˘ Ì·Ì¿ Ù˘, ÙËÓ Î·Ú‰È¿
ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ ∞Ó‰Ú¤·,
ı· ˘Ô‰˘ı› ÙËÓ ÊÙˆ¯‹ ª›Úη Î·È ı· È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ
∫¤Ú΢ڷ ÛÙË ÚÂÛ„ÈfiÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, ∂ϤÓË.
ñ KYƒIAKH 7 º∂μƒ.22:40
¶¿Ú ∫fiÛÌ (1967)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË
Mears Repatriation
μ¤ÁÁÔ, ∂ϤÓË ∞ÓÔ˘Û¿ÎË, Δ¿ÎË
ªËÏÈ¿‰Ë Î·È ÕÓÓ· ª·Ù˙Ô˘Ú¿ÓË. √ ∞Á·ıÔÎÏ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜
ÊÙˆ¯fi˜ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ‹˜ Ô˘
¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
ÛÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ
Î·È fiÏˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË
·fi ‚Ô‹ıÂÈ·. ŸÌˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË.
ŸÙ·Ó Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ ı·
ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Î·È Ó· ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ƒÔ‡Ï·, Ô ∞Á·ıÔÎÏ‹˜ ı· Ê¿ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÂÍ·ÁÚȈ̤ӷ
·‰¤ÏÊÈ· Ù˘. ∫·È ·ÎfiÌ· Ë
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ηÏÔÛ‡ÓË ı·
Á›ÓÂÈ Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ
·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î· ∂ϤÓË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂıÂÚ¿˜ ÙÔ˘
∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜.
ñ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 8 º∂μƒ. 21:00
À¿Ú¯ÂÈ Î·È ºÈÏfiÙÈÌÔ (1965)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙÔ˘˜ §¿ÌÚÔ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ¢ÈÔÓ‡ÛË ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, ¡›ÎË §ÈÓ¿Ú‰Ô˘,
ª¤Ïˆ ∑·ÚfiΈÛÙ· Î·È ∞Ó‰Ú¤· ¡ÙÔ‡˙Ô.
∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ
Ì ÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ
Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÏÔ‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ô˘ ÙÔÓ
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÔÙ¤ ηıÒ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ Î·Ù·¯ÚÒÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ŒÓ·
ΈÌÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ·fi
ÙËÓ ÌÈ· Áοʷ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ
¿ÏÏË ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘.
μÚ›ÛÎÂÙ·È Í·ÊÓÈο ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘
Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ª·‡ÚÔ ÛÙÔÓ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÏÔ‡ÚÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó
ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ÏfiÁˆ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˘.
ñ ΔƒπΔ∏ 9 º∂μƒ√À∞ƒπ√À
22:00
ŒÏ· ÛÙÔÓ £Â›Ô (1950)
∫ˆÌˆ‰›· Ì ÙËÓ ™Ì·ÚԇϷ
°ÈÔ‡ÏË, ¡›ÎÔ ™Ù·˘Ú›‰Ë, ª›ÌË
ºˆÙfiÔ˘ÏÔ, °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë
Î·È ™ÂÚ¿ÓÙ˙· μÚ·Ó¿.
§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ¤Ó·˜ ‡ÔÚÔ˜ Ì·Î¿Ï˘
ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ
·ÓÂÚfiÎÔÔ ·Ó„Èfi ÙÔ˘ ÌÂ
¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi Û›ÙÈ.
ñ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 10 º∂μƒ. 21:10
ªÂ ÙÔÓ º·Îfi ÙÔ˘ Hellenic
TV: ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ §˘ÌÈÒÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙËÓ
¶Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ.
ñ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 10 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 22:00
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈο
M ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶·Ó·Á‹
∞Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ηϋ ‚‰ÔÌ¿‰· Û·˜ ‡¯ÔÌ·È.
∞§∫π™Δ∏ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Saara Salem
Î·È Executive Producer Mr David Bullen, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Kings College ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016,
ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÙȘ 7.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.
£· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÚÈÓ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 6.00 ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì· Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Û fiÛÔ˘˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÊ’ fiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ.
- ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Professor Hugh
Bowden (KCL).
- ¶¤ÌÙË 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ: Professor Edith Hall
(KCL).
- ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Dr James Robson
(Open University).
°È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÂÈÛ¢Ù›Ù ÙÔ King’s estore: http://
store.kcl.ac.uk - Email: [email protected]
∏
√ °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ
√ °È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÚ·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
§ÔÓ‰›ÓÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016
fiÔ˘ ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙÔ The Union Chapel.
ª·˙› ÙÔ˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›
Õ΢ ∫·ÙÛÔ˘¿Î˘, ÛÙÔ È¿ÓÔ, Ô˘ ı· οÓÂÈ Î·È ÙȘ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ. ∂›Û˘ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·¯·ÈÚ¿˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹¯·ÏÔ˜.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó í28 ÁÈ· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 18 Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Î·È 30 ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÔÙ·ı›Ù ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.kotsiras.gr ‹ www.enjoyendshare.net.
√È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 7.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ë Û˘Ó·˘Ï›·
·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Union Chapel,
19b Compton Terrace, London, N1 2UN
ªÈ· Ó¤· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «¢ÂÓ Â›Û·È Â‰Ò» ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘
¢ÂÓ Â›Û·È Â‰Ò…
Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘
ÌÂψ‰È΋˜ Ì·Ï¿ÓÙ·˜ Ô˘ ı· ÌÂÈ
ÛÙȘ ηډȤ˜ fiψÓ!
√ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿
˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ ʈӋ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Â˘·›ÛıËÙ· Î·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ™Ù¿ıË
•¤ÓÔ˘ Î·È ÛÙ›¯Ô˘˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞‰·Ì·ÓÙ›‰Ë. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·
ı· ÌÂÈ Û fiÏ· Ù· playlist ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ… ªÈ· Ì·Ï¿ÓÙ· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ͷӿ Î·È Í·Ó¿!
√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÌfiÏȘ 9 ÂÙÒÓ Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÔ˜
ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ̷ı‹Ì·Ù· ÎÏ·ÛÈ΋˜
Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯·ÓfiÙ·Ó ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ Û ԛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, studio ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛˆÓ
Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù· 14 ·fi ÙËÓ
·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ΢ڛˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È,
·Ú¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘. ªÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì·ı‹Ì·Ù· ʈÓËÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ Î·È Ë¯ÔÏË„›·. ΔÔ 1995
ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, fiÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ›ÛÙ·˜.
∞fi ÙfiÙ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙË
ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·.
Independent International Funeral Directors
Our fixed cost repatriation for your loved one to Cyprus includes:
~ All Funeral Director charges
~ Zinc-lined coffin, suitable for burial in Cyprus
~ Air freight to Larnaca
Fixed cost
~ All Consulate fees
~ All documentation
£2,315
Please call us on 020 3455 0305 or see our website for details.
Local Office: 134 High Street, Epping CH16 4AG
Head Office: 123-125 Sydenham Road, London SE26 5HB
Email: [email protected]
www.mearsrepatriation.com
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
°Ú¿ÊÂÈ Î·È ÂÈÌÂÏ›ٷÈ:
∞¡Δø¡∏™ ∞¡Δø¡π∞¢∏™
∫¿ı ∫˘Úȷ΋
ñ ∏ ∂∫√¡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ,
ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÛÙȘ
2.00ÌÌ, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ Wood Green N22 5HJ.
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.
12 ºÂÚÔ˘·Ú›Ô˘ (¶·Ú·Û΢‹)
ñ √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Enfield
‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ÚÈˆÓ ‰ÚfïÓ. £¤ÏÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒ̘
Û·˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ 12.2.16. ∞ÔÙ›ÓÂÛı Enfield Council.
∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ÀÂÚËÏ›ÎˆÓ Î·È ∞Ó·‹ÚˆÓ Enfield
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ Ruth Winston Centre, Green Lane N13, Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ηʤ ‹ ÙÛ¿È, Û˘ÓÔÌÈÏ›· Î·È Bingo ·fi ÙȘ 12.30ÌÌ
- 3.30ÌÌ. ΔËÏ. ª·ÚԇϷ 020 8443 1843 / §Ô‡Ï· 020 8884 4569.
ñ ∏ ∂∫√¡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ,
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, ÛÙȘ 2.00ÌÌ ÛÙÔ
∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Grove N22 5HJ.
14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘Úȷ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ 3.30
ÌÌ ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· Ù˘, Britannia Road, London N12 9RU. £·
Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. √È ÂÎı¤ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¢.™. Î.·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋.
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ¡¤Ô˘ ÃˆÚ›Ô˘ ∫˘ıÚ¤·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ
ÙÔÓ ÕÁÈÔ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, Wightman Road, N8 0LY. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¯ˆÏ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ¡¤Ô˘ ÃˆÚ›Ô˘ ∫˘ıÚ¤·˜ ÙÂÏ›
ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ¡ÂÔ¯ˆÚÈÙÒÓ ·fi Ù· ÙÔ‡ÚÎÈη
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ
·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 020 8368 7302.
∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË
ñ ™ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·fi ÙȘ 10.00Ì - 3.00ÌÌ (Earlham
Grove N22 5HJ) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘ËÚÂÛ›· Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·. ∞ÔÙ›ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë ÙËÏ: 020 8881 2329 ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ.
∫¿ı ΔÚ›ÙË
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ÀÂÚËÏ›ÎˆÓ Î·È ∞Ó·‹ÚˆÓ Enfield ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Reardon Court, Cosgrove
Close, Winchmore Hill N21, ·fi ÙȘ 10Ì - 2.30ÌÌ, Ì Á‡̷
ÛÙȘ 1.00ÌÌ ÚÔ˜ í3.10. ΔËÏ. 020 8443 1843 / 020 8884 4569.
ñ ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «√È ºˆÓ¤˜» Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ
Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ‰›¯ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫¿ÏÈ·
¶·¯ÏÈÙ˙·Ó¿ÎË. ∂›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi Û fiÏÔ˘˜. √È Úfi‚˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
£¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜: www. kaliamusic.com/fones
∫¿ı ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ
ñ ™˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û Úfi‚˜ Ë ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ∂∫∞ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
22 Lynmouth Road N2, ÛÙȘ 8.00ÌÌ ˘fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ Î.ªÈ¯·ËÏÔ‡‰Ë Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ. ΔËÏ. 020 8883 7089.
∫¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ Enfield ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÁÈ·
ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ·È‰È¿ ·fi 12–2.30ÌÌ ÛÙÔ Boleyn Hall, St. Martin’s
Close, EN1 4HR fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î˘Úȷ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì ηʤ Î·È ·È¯Ó›‰È·. ΔËÏ. 07885 680 033.
∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË
ñ ∏ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·, ‰È·˙‡ÁÈ·, ‰È·ı‹Î˜ ηÈ
ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚›·, ∫ԇϷ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ‰›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ
∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ Wood Green N22 5HJ ·fi ÙȘ 10Ì-4ÌÌ. °È·
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 07973 895 657.
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ÀÂÚËÏ›ÎˆÓ Î·È ∞Ó·‹ÚˆÓ Enfield ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Community House,
311 Fore Street, Edmonton N9, ÛÙȘ 12.30 - 3.30ÌÌ ÁÈ· ηʤ ‹
ÙÛ¿È, ·Û΋ÛÂȘ Î·È Bingo. ΔËÏ. 020 8443 1843 / 020 8884 4569.
∫¿ı ¶¤ÌÙË
ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¿ÍË ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ Ì ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¶·Ó·Á‹, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Grove, London N22, ÛÙȘ
7.30Ì.Ì. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ÂÁÁڷʤ˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔÓ Î. ¶·Ó·Á‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Ù¿Í˘.
∫¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó·
ñ ∫¿ı ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË
ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘
39 Winkfield Road, London N22 5RP ÁÈ· ÙË ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 020 8889 1872.
∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹
ñ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ƒ·‰ÈÔÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
club ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ
Turkey Street, Enfield ·fi ÙȘ 6.30Ì.Ì - 9.00Ì.Ì. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿
Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ·. ΔËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 020 7229 2244.
K¿ıÂ ™¿‚‚·ÙÔ
ñ ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ A/s ηÈ
A level ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·fi ÙȘ 9Ì - 1.00ÌÌ ÛÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ™∂°, 39 Winkfield Road N22. Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· Â›Ó·È í95
ÂÙËÛ›ˆ˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 020 8889 1872 / 07939 589 759
ñ ™ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Grove, London
N22 5HJ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Yoga ·fi ÚÔÛÔÓÙÔ‡¯Ô ¿ÙÔÌÔ,
·fi 9.30 – 11.30Ì. ªÂ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Yoga ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë
˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÛˆÌ·Ù΋ ‰È¿Ï·ÛË.
º∂μƒ√À∞ƒπ√™
6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (™¿‚‚·ÙÔ)
ñ ΔÔ ¢∏∫√ ∞ÁÁÏ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ
Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11. ™ÙË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
ı· Â›Ó·È Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ¡. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
Î·È ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.
7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›ˆÓ ƒ·Ê·‹Ï, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹Ó˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ
ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘ ÛÙÔ Luton. £·
¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÎÎ °ÚÁfiÚÈÔ˜. ∂ÎΛÓËÛË ÛÙȘ 8
Î·È 8.30Ì. °È· ÏËÚÔÊڛ˜ ÙËÏ. Î. ¶ÈÙÛÈÂÏ‹ 07802 277 272.
10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (TÂÙ¿ÚÙË)
ñ √ ∫‡ÚÈÔ˜ ⁄·ÙÔ˜ ∞ÚÌÔÛÙ‹˜ ∂. ∂˘Ú˘‚È¿‰Ë˜ ‰›‰ÂÈ ‰È¿ÏÂÍË
ÛÙÔ London School of Economics, 54 Lincoln’s Inn Fields, WC2A
3LJ Ì ı¤Ì· «Cyprus and New Security Issues in the Eastern
Mediterranian». ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂÏ¢ı¤Ú·.
27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (™¿‚‚·ÙÔ)
ñ ∏ ∂Ù‹ÛÈ· ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
™¯ÔÏ›Ԣ Manor Hill, ÛÙÔ Royal National Hotel. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜
Î·È ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÙËÏ. 07711 663 929. K·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ
ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ fiˆ˜ ·Ú·ÛÙÔ‡Ó.
ñ √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÛÙÔ
Royal National Hotel. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜
Ó· ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 07711 664 929.
ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÎË §¿ÌÚÔ˘ «Δ˘
∫‡ÚÔ˘ Ë ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ΔfiÔ Ù˙È·È ÛÙ· •¤Ó·» ·fi ÙÔÓ ‰Ú·
∑·ÓÓ¤ÙÔ ΔÔÊ·ÏÏ‹ ÛÙȘ 7.00ÌÌ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
ÛÙÔ Wood Green N22. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
ñ ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Queenswell (Finchley Catholic School),
ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 50¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔ Penridge Suite, Bowes Road, London
N11. ∂›ÛÔ‰Ô˜ í35 Î·È í20 ÁÈ· ·È‰È¿. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Ê·ÁËÙfi, ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÈ
ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °È· ı¤ÛÂȘ ÙËÏ. 07977 939 902.
ñ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi
ÔÌ¿‰· ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ·Ú¯È‰·ÛοϷ ÙË °ÂˆÚÁ›·
∫›ÚÚË, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ Wood Green N22.
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 07519 687 446 (ÛÙȘ 26-29.2.16).
28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
°È·ÏÔ‡Û·˜, ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Î·È ªÂÏ¿Ó·ÚÁ·˜, ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi
∫ÔÈÓÔÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Grove, N22 5HJ ÛÙȘ 3.00ÌÌ. £· Á›ÓÂÈ
Î·È ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜. ΔËÏ. 07795 060 207.
ñ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· «¶·ÚÔÈÎȷ΋» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹
ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· °Ï˘ÎÂÚ›· ÛÙÔ Regency Banqueting Suite, 113
Bruce Grove, London N17 6UR. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 020 8341
5853. ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Ô ª. James (Properties Agent).
ñ √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∫·Ù·‰ÚÔ̤ˆÓ ∞ÁÁÏ›·˜
ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ· °ÚËÁfiÚË ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiψÓ, Hatfield Herts AL9 6NG. °È·
ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÙËÏ. ̤¯ÚÈ 24.2.16, 07767 855 / 07723 069 879.
ª∞ƒΔπ√™
6 ª·ÚÙ›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μ·Ù˘ÏȈÙÒÓ ∏.μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰·
ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Earlham Grove, London N22
5HJ ÛÙȘ 4ÌÌ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÙËÏ. 020 8807 1435
/ 07952 475 181.
12 ª·ÚÙ›Ô˘ (™¿‚‚·ÙÔ)
ñ ∏ ∂¢∂∫ ∏.μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘ ÛÙÔ
Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11 1NL. £· ·Ú·ÛÙ›
Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ™È˙fiÔ˘ÏÔ˜. °È·
ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÏ. 020 8368 7302 / 020 8920 2040.
ñ √ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫˘Ú›ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ï› °ÂÓÈ΋
™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 2.30ÌÌ ÛÙÔ ¯ˆÏ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á›·˜
∞ÈηÙÂÚ›Ó˘. ŸÛ· ̤ÏË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·
Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË °Ú·ÌÌ·Ù¤· 48 ÒÚ˜ ÚÈÓ.
13 ª·ÚÙ›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞¯ÓȈÙÒÓ ∏.μ. ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 2ÌÌ ÙÔ ‰ˆÚ¿Ó
Á‡̷ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞¯ÓȈÙÒÓ, ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ,
Earlham Grove, ¡22 5∏J. í20 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜.
ΔËÏ.020 8778 8574 / 020 8723 1925.
∞¶ƒπ§π√™
12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ΔÚ›ÙË)
ñ √ Antony Costa Ô˘ ‹Ú ÙËÓ Ê‹ÌË Û·Ó Ì¤ÏÔ˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜,
¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ West End. ΔÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ New Wembledon Theatre, ÛÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ Kings
Theatre, ÛÙË °Ï·ÛÎÒ‚Ë Î·È ÛÙÔ New Theatre ÛÙÔ Cardiff.
17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (∫˘Úȷ΋)
ñ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi
ÙÔ˘ ÛÙÔ Regency Banqueting Suite, Bruce Grove, London N17.
E›ÛÔ‰Ô˜ í35 Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ í20. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
·ÚÁfiÙÂÚ·. ΔËÏ. 020 8889 1872.
ª∞´√™
15-21 ª·˝Ô˘ (∫˘Úȷ΋-™¿‚‚·ÙÔ)
ñ ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 6 ̤Ú˜ ηÈ
ÚÔÛηÏ› ŒÏÏËÓ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
¤ÚÁˆÓ, ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. °È·
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù www.londongreekfilmfestival.com
°ˆÓÈ¿
™ÂÏ›‰· 21
¶·ÚÔÈÎȷ΋˜ ¶Ô›ËÛ˘
¶fiÛÔ ˆÚ·›· ı· ’Ù·Ó
Δ˘ ∫Ô‡ÏÏ·˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË
∞˜ ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
‰›¯ˆ˜ ›ÎÚ˜ Î·È Ê·ÚÌ¿ÎÈ· ‚¿Û·Ó· Î·È Î·ËÌÔ‡˜
∞˜ ‹Ù·Ó ÂÓ’ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÈÎÚÔ›
ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ó· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó
Û·Ó ·ÓËÁ‡ÚÈ ÁÈÔÚÙÈÓfi Ô˘ ·’ ÙË ¯·Ú¿ fiÏÔÈ ÌÂıÔ‡Ó
∞˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ΋Ô˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿
Ó· ’Ù·Ó ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ë ÁË Ó· ’Ù·Ó £ÂÔ‡ ¯·Ú¿
∞˜ ‹Ù·Ó Ë ˙ˆ‹ Û·Ó ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú·
ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ
Ó’ ·ÓÙ˯› ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜ ·Á¿˘ ÊÏÔÁ¤Ú·
ÔÏÔÓÒÓ ÙȘ „˘¯¤˜ Ó· ¢ÊÚ·›ÓÂÈ
ª·Î¿ÚÈ Ó· ’Ù·ÓÂ Ë ˙ˆ‹ Ì¿Ó· ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋
fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘
Ó· ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘
¡· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¿ÎÚ˘ fiÓÔ˜ ÎÈ ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜
Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›ӷ Êfi‚Ô˜ Î·È Î·Ù·ÙÚÂÁÌfi˜
¶fiÛÔ fiÌÔÚÊ· ı· ’Ù·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ë ˙ˆ‹
·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô ‚Ú·¯Ó¿˜ ÎÈ ·ÂÈÏ‹
¶fiÛÔ ˆÚ·›· ı· ’Ù·Ó ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÔÏ’ ·˘Ù¿
Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó ·Í›· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ù· ÏÂÊÙ¿
¡· ’Ù·Ó £Â¤ ÌÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÌÈ· ‚Ú˘ÛÔÌ¿Ó· ·fi ·Á¿Ë
Ó· ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂ‰È„Ô‡Ó ÔÏ’ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ Á˘ ·’ ¿ÎÚË Û’ ¿ÎÚË
¡· ’Ù·Ó ·ÛÙ‹Ú¢ÙË ËÁ‹ Ó· ÙË ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË
¿Óˆ ÛÙË ÁË Ó· ‚·ÛÈχÂÈ Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È Ë Á·Ï‹ÓË
\
∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ
ΔÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó·Ú¯Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
Œ¯ÂȘ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Û˘, ÙË Ì¤Ú· ÙË ‰È΋ ÛÔ˘
ÙˆÓ ÒÚ· Ô˘ Û ‚¿ÙÈÛ·Ó, Î·È fiÓÔÌ· ÛÔ˘ ¯¿ÚÈÛ·Ó
ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÛÔ˘!
Œ¯ÂȘ οı ‰Èη›ˆÌ·, Û‹ÌÂÚ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂȘ
ÂχıÂÚÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛÌ¿, ·Á·Ë̤ӷ Î·È ÛÂÌÓ¿
Ó· ÙÔ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ!
÷›Ú ÏÔÈfiÓ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘, ¯·›Ú ÙËÓ ∂ÔÚÙ‹ ÛÔ˘
‰¤Î· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÛÔÊϤ‚·ÚÔ˘, ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘, ÙÂÌ¤Ï·ÚÔ˘
¿Ó·„Â ÙÔ ÎÂÚ› ÛÔ˘!
Δ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÛÔ˘ ÊfiÚÂÛÂ, ÛÙfiÏÈÛ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘
Ô ÕÁÈÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜ Î·È Ô £Âfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘
Ó· Û’ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙ ηϿ, Ì Ï‹ÚË Â˘Ù˘¯›·
¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Ó· ¯·›ÚÂÛ·È, Ì’ ·Á¿Ë Î·È ˘Á›·!
ªÂ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¢¯¤˜, Û ¯·ÈÚÂÙÒ Î·È ¿ÏÈ
Ó· ’Û·È ÁÂÚfi˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜, Û·Ó ·Ù۷ϤÓÈÔ˜ ·ÂÙfi˜
‚Ú¿¯Ô˜ Î·È ÛÙË ‚ÈÔ¿ÏË!!!
∂π™ ª¡∏ª∏ Δ√À π∞∫øμ√À ¶ƒ√¢ƒ√ª√À
∂¡∞ ∫∞£∂ μ¢√ª∞¢∞
∞fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘
Ï·˚ÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ¶·ÚÔÈΛ·˜
√π °ƒ∞ªª∞Δπ∑√Àª∂¡√π ª∞™...
¶Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ’¯Ô˘Ó ÌfiÚʈÛËÓ Ù˙È’ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛfiÓ Ì·˜
˙Ô˘Ï‡ÎÔ˘ÌÂÓ, ıˆÚÔ‡ÌÂÓ ÙÔ˘˜, ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÌÈÛfiÓ Ì·˜...
¢·ÛοÏÔÈ Ù˙È·È Î·ıËÁËÙ¤˜, ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˙È·È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ
Ì·ÎοÏÏ˘, ÔÏÈÙÈÎÔ›, „·Ú¿Â˜ Ù˙È·È ÂÌfiÚÔÈ
Ù˙È·È Û˘ÁÁڷʤ˜, ÔÈËÙ¤˜ Ù˙È·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ
Ù˙È’ ·Ó οÔÙ Í˯¿ÓÓÔ˘ÛÈÓ Ó· Ô˘Ó ÙËÓ ÛοÊË-ÛοÊË
¿ÓÙ· ÛÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚ¿˜, ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈοÛÂȘ
ÊÙ·›ÂÈ Ë ÒÚ· Ë Î·Ù˙È‹ Ù˙È·È ¿ÏϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ...
Œ¯Ô˘ÌÂÓ Ï¿ÛÌ·Ù· ηϿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô¯ÙÔÚ¿Ù·
‰ÎÈ‚¿˙ÂÙ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂÓ ÛÙ· ›ÛÈ· Ù˙È·È ÛÙ·Ú¿Ù·
Ù˙È·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó Ì·˜ Ù˙È·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfiÓ Ì·˜
ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·Ó Ì·˜ Ù˙È·È ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfiÓ Ì·˜...
¶Ô˘ Ù· ÔÏÏ¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÛÈÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ’ ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó
Ù˙È’ ·Ó ÁÂÓÓËı‹Î·ÛÈÓ ·ÚÓÈ¿, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÛȇÏÏÔ˘˜ Ï¿ÛÛÔ˘Ó...
ŒÛÈÂÈ Ô˘ ÌÔÚʈı‹Î·ÛÈÓ ¿Óˆ Ô˘ ÙÔ Î·Ú¿ÚÈÓ
Â·Ú·ÌÔÚʈı‹Î·ÛÈÓ Ù˙È·È ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯·¿ÚÈÓ...
∂ÁÈÒ ¿ÓÙ· ı·˘Ì¿˙ˆ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È ¿ÓÙ· ¯ÙÈÌÒ ÙÔ˘˜
Ù˙È’ ·Ó ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÓÈÒıˆ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È ÔÓÒ ÙÔ˘˜.
E›Ó·È Ù˙È·È ÔÈ ·¿Â˜ Ì·˜ Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘˜...
∞Ì‹Ó, ∞Ì‹Ó, ÁÚÂÈ¿˙Ô˘ÓÙ·È Ù˙È·È Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜...
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 22
ÁÀ¡∞π∫∞ ˙ ø∏
Beauty tips ·fi Ù· 50s Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
1. Œ¯ÂÙ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·
Î·È ·Ú' fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÂȉÂÚÌ›‰· Û·˜ Â›Ó·È ı·Ì‹ Î·È ¿ÙÔÓË;
ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎÔ Î·È
Ï·ÌÂÚfi ‰¤ÚÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ì ··Ï¿ ηı·ÚÈÛÙÈο
ÚÔÛÒÔ˘. ™·Ô‡ÓÈ·, ÏÔÛÈfiÓ,
·ÊÚÔ› Î·È ˘ÁÚ¿ ηı·ÚÈÛÙÈο
ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·˘ÙÒÓ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Û·˜ ηı·ÚÈÛÌfi. ∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î¿ıÂ
ÂÔ¯‹ (ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÈÔ ··Ïfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·) ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Û·˜.
2. ªÂÙ¿ ·fi οı ηı·ÚÈÛÌfi
Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘Ú˜
ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi
ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Î·È Î¿ı ›¯ÓÔ˜ Û·Ô˘ÓÈÔ‡. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ‚‹Ì·
ηıÒ˜ ·Ó ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡
Û·˜, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÍËÚ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Û·˜. ∫¿ÓÙ ÙÔ ÙÂÛÙ Ì ÙË Ï¢΋ ÂÙÛ¿ÂÙ·.
3. ŸÙ·Ó ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Û·˜ Ì Á·Ï¿Îو̷ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ΔËÓ ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ
Ú‡ÔÈ, Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÂÓÒ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Á›ÓÂÙ·È Ë
ηχÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ηıÒ˜ Ë
ÂȉÂÚÌ›‰· ηı·Ú›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ Îڤ̷ Û·˜.
4. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ¯¤ÚÈ·
Û·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜. ŒÙÛÈ,
·ÔʇÁÂÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Û·˜
Èηӿ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Î·È ÏÔÈÌÒÍÂȘ.
5. μ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ηı·Ú›˙ÂÙ ۯÔÏ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡-
ËÏÈΛ·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜; ∏ χÛË Â›Ó·È ·Ï‹. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ
ÏÔ‡ÛÈ· ‰fiÛË Îڤ̷˜ οÓÔÓÙ·˜ ··Ïfi Ì·Û¿˙ ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi Û·˜, Á‡Úˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ηÈ
ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÚÔÛÙ¿
·fi Ù· ·˘ÙÈ¿, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
‰Ú·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘
11. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› ˆ˜ ÔÈ ‰ÈÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔÈ fiÚÔÈ
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ù˘ η΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‹ ÈÔ Èı·Ófi, ÌÈ·˜ η΋˜ Î·È ÌË ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜; ∫·ÚfiÙ·, οډ·ÌÔ,
Ú¿ÛÈÓ˜ Û·Ï¿Ù˜, ΛÙÚÈÓ·
ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Â›Ó·È Ô
ηχÙÂÚÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ
‰¤ÚÌ· Û·˜.
12. Œ¯ÂÙ ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË
ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È
ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ; ΔÔ ÊÔÓ-ÓÙÂ-ÙÂÓ ‰›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ÙfiÓÔ Î·È ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÊÈÏÌ
Ù˘ Îڤ̷˜ ¯ÂÚÈÒÓ Î¿Ùˆ ·fi
ÙËÓ Ô‡‰Ú·.
Úˆ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Á‡Úˆ ·fi Ù·
¯Â›ÏË Î·È ÙË Ì‡ÙË. ∏ fiÔÈ·
·Ì¤ÏÂÈ· ı· Ê·Ó› ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Û·˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
6. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ·
ÏÔ‡ÛÈ· Îڤ̷ ÁÈ· ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ fiÔÈÔ ÛËÌ¿‰È
ÍËÚfiÙËÙ·˜. ŒÓ· ηϿ ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ ‰¤ÚÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ê¤Ûٷٷ ÓÂfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÍËÚfi.
7. Œ¯ÂÙ ʷÓÙ·ÛÙ› ˆ˜ ÔÈ Ú˘Ù›‰Â˜, ÔÈ ‚·ıȤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ηÈ
ÔÈ Ù˘¯ÒÛÂȘ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÂ
¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘
Á‹Ú·ÓÛ˘.
8. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÎÚ‡Ô
ÓÂÚfi ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ÙÔÓÒÓÂÈ Î·È
Û˘ÛÊ›ÁÁÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ‰¤ÚÌ·
Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ,
ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.
9. ¡· ›ÓÂÙ Ôχ ÓÂÚfi - ¤ÍÈ
Ì ÔÎÙÒ ÔÙ‹ÚÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ.
10. ∞ÔʇÁÂÙ ٷ Û˘ÓÔÊÚ˘ÒÌ·Ù·, ÙȘ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. √È ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘
ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ
Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó.
13. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙÂ ÙËÓ
Îڤ̷; ªÂ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ
·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Î·È ¤Íˆ ›ӷÈ
Ë ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂ Ù·ÌÔÓ·ÚÈÛÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙȘ
ÁÚ·Ì̤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿Ùˆ ·fi
Ù· Ì¿ÙÈ·, Î·È Ì ··Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·Û¿˙ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙË Ì‡ÙË.
14. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο
¤Ó· ηıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜
Û·˜; ∞Ó fi¯È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ¿ÌÂÛ·
Î·È ÚÔÓÔ‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Û·˜ ˘ÁÈ‹ Î·È Ó·ÓÈ΋
ÁÈ· ¿ÓÙ·.
øÚÔÛÎfiÈÔ
∫ÚÈfi˜
a
b
ÏÔÓ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó
ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿.
¡· Â›Û·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÛÔ˘ Î·È ı·
ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ.
5. ¡· ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ
ÛÔ˘: ∂Ì, Ê˘ÛÈο.
6. ΔËÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘: μ·ÛÈο ÂÛ¤Ó·, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙÔ
·›ÍÂȘ Ì·Ì¿ ÙÔ˘. ™Â ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ¿ÏÏË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÏÔ.
Wedding
7. ΔËÓ ·Á¤ÓÂÈ·: ∏ ·Ó¿ÁˆÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ turn off ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜.
º˘ÛÈο ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Î¿ÔȘ bad days, ·ÏÏ¿ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Î¤˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ηϤ˜,
ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂȘ
οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·.
8. ¡· ÙÔ ·›˙ÂȘ ‰‡ÛÎÔÏË: √È
¿ÓÙÚ˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ
΢ÓËÁÔ›, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ··ÓÙ¿˜ ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘, ÂÓÒ
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η›ÁÂÛ·È Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ù· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ.
9. ¡· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÂÛ·È Ó·
ÏËÚÒÛÂȘ: ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó·
ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó oÈ gentlemen.
∫¿Ó fï˜ Î·È ÂÛ‡ ∂™Δø ÙËÓ
ΛÓËÛË Ó· ÏËÚÒÛÂȘ - ı· ÙÔ
ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ·ÚÓËı›.
10. ¡· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂȘ: ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ›ӷÈ
Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ô‰¤¯ÂÛ·È
¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. ÕÌ· ‰ÂÈ ˆ˜
ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘ ı· ÓÈÒÛÂÈ
·ÓÂ·Ú΋˜.
11. ¡· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜..: ..ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ∞Ï¿
ηٷÛÙÚÔÊ‹.
MANY VENUES AVAILABLE – (Some examples):
London Marriott, Landmark, London Hilton, Inter-Continental, The
Brewery, Renaissance, Alexandra Palace, Decorium and many others.
You are only ‘One Stop’ away from Your perfect day.
For more information on our competitive packages and prices
please contact TONY VOUROS
Tel: 020 8445 6720
Mbl: 07802 266 841
E-mail: [email protected]
www. Onestopcoordinations.com
21/4 -20/5
c
¢›‰˘ÌÔÈ
21/5 - 21/6
∏ Ù‡¯Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È ·˘Ù‹
Â›Ó·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ fiÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÙfiÏÌË. £· ‚Ú›Ù ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÙ ÔÏÏ¿
·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. ∏
ÂÔ¯‹ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Û·˜ ȉ¤Â˜.
d
∫·ÚΛÓÔ˜
22/6 - 22/7
¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯Ù›Ù οÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó·
ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÚıÂÙ Ì ¿ÓÂÛË
ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜. ¡· ›ÛÙ ÚÔÓÔËÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ·Á›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
e
§¤ˆÓ
23/7 - 22/8
◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ¤Ó· Ó¤Ô ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ ı· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi
Ù· ·‰È¤ÍÔ‰¿ Û·˜ ¢Â›Ù ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ·ÏfiÙËÙ·, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi.
f
¶·Úı¤ÓÔ˜
23/8 - 22/9
∞Ó·¿ÓÙ¯˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Û ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÛÙÂ Û˘¯Ó¿
˘ÎÓ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ıÂÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜. ¢È·Ó‡ÂÙ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó·
ÛÒÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜.
g
∑˘Áfi˜
23/9 - 23/10
£· ηٷʤÚÂÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ›Ûˆ
·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜ Î·È ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË
˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ı· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Û·˜. ª¿ıÂÙ ӷ
‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ∏
·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ˙ˆ‹ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÚ›ÛË.
™ÎÔÚÈfi˜
24/10 -22/11
™·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ηÈ
·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜ ÛÙÔÓ
·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂÙ Ì ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Î·Îfi ÚÔηÏ›ÙÂ. Δ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ
ÈÔ ·ÚfiÛÂÎÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
i
ΔÔÍfiÙ˘
23/11 -21/12
ªÂ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ı· ·Ó·ÎÙ‹ÛÙ ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ϤÔÓ Ó· ‰Â›ÙÂ
ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ
‚¿ÏÂÙ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ʇÛ˘ ‹ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ï¿ıË ‹
ÌÂÚ‰¤Ì·Ù·.
j
∞ÈÁfiÎÂÚˆ˜
22/12- 20/1
∏ Û¯¤ÛË Û·˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú·Û ·fi ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, Á›ÓÂÙ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ì Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ. ∂ÚÁ·Ûȷο ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ Ï·ÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
Û·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·.
k
À‰ÚÔ¯fiÔ˜
21/1 -19/2
μÚ›ÛÎÂÛÙ Û ÌÈ· Ê¿ÛË, fiÔ˘ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Û˘Ó¤ÏıÂÙ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·ԉȤ˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ
Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ηϿ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÈÓ ÚԂ›Ù ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.
l
π¯ı‡Â˜
20/2 -20/3
£· ¤¯ÂÙ ¿ÊıÔÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ
Ù· Û¯¤‰È· Û·˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ı· Â›Ó·È ‰È΋ Û·˜. ¡¤Â˜
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ·ÏÏ¿ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË Û·Ù¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
H Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜
∞ÚÓ¿ÎÈ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·˜
Ì Ú‚‡ıÈ·
Co-ordinations
* We have competitive packages available and the expertise to
plan your wedding, engagement or social event down to the
last detail.
* Our professional team are experts in coordinating your
special day.
T·‡ÚÔ˜
∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘. ™¿ÛÙ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›·, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ Û·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ‰ÈΤ˜ Û·˜
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜..
11 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÈÛÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ h
1. Δ· Ì·ÎÚÈ¿ Ó‡¯È·: º˘ÛÈο
¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ
ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, fi¯È
fï˜ Î·È Ù· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ Ó‡¯È·, Ì fiÛ· ÁÎÏ›ÙÂÚ, ¯ÚÒÌ·Ù·, Û¯¤‰È· Î·È Â¿Ó Ù· ¤¯ÂȘ
‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ηχÙÂÚ· Ó· Ù· ‰È·ÙËÚ›˜ ÛÙÔ
Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˜, ÁÈ·Ù› Ù·
Ì·ÎÚÈ¿ Ó‡¯È· a la ηÎÈ¿ Ì¿ÁÈÛÛ· ÙÔÓ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó.
2. ΔÔ Ôχ ¿ÚˆÌ·: ΔÔ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ï·ÙÚ‡ÂȘ Ó· „Âο˙ÂÛ·È Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ
¿ÚˆÌ·, ·ÏÏ¿ ¿Ì· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ ηٷϋÁÂÈ Ó·
Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
fiˆ˜ Î·È ÂÛ‡, ÙfiÙ οÙÈ ¤¯ÂÈ
¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿.
3. ΔËÓ ·ÂÏÈṲ̂ÓË: °È· ·˘Ùfi
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿
fiÙ·Ó ıÂÏ‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ˘ ÛÙ›ÏÂȘ
ÁÈ· 5Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ fiÙÈ
ÛÔ˘ Ï›ÂÈ.
4. ¡· ÙÔ ·›˙ÂȘ ¯·˙‹: Ÿ¯È, ÙÔ
bimbo-girl ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, fiÛÔ Ì¿Ï-
21/3-20/4
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú·Û‡ÚÂÛÙ ·fi ·ÎÚ·›· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
Ӥ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ë Û˘Ìʈӛ˜. ¢Â›ÍÙ ÛÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Í›· Û·˜, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ·.
ÀÏÈο:
1 ÎÈÏfi ·ÚÓ› ÎÔÌ̤ÓÔ Û ÌÔ˘ÎȤ˜,1/4 ÊÏ. ÙÛ·ÁÈÔ‡ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, 2 ÌÂÁ¿Ï· ÎÚÂÌ̇‰È· ÎÔÌ̤ӷ Û ʤÙ˜, 4 ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô, 500 ÁÚ·ÌÌ. Ú‚›ıÈ· ÌÔ˘ÏÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ‚Ú·Ṳ̂ӷ, 1/2 ÎÈÏfi
ÓÙÔÌ¿Ù˜ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜, 1 ÎÏ·‰¿ÎÈ ı˘Ì¿ÚÈ, 1 ‰·ÊÓfiÊ˘ÏÏÔ,
·Ï¿ÙÈ, ÊÚÂÛÎÔÙÚÈÌ̤ÓÔ È¤ÚÈ.
∂ÎÙ¤ÏÂÛË:
∞fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔ˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú‚›ıÈ· Û ÌfiÏÈÎÔ ÓÂÚfi Ì ϛÁË Ûfi‰· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÔ˘Ó. ΔËÓ
ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù· ÍÂϤÓÔ˘ÌÂ, Ù· ‚Ú¿˙Ô˘Ì Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi
ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ. ∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ÙÔ
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Û ηÙÛ·ÚfiÏ· Î·È ÚÔ‰›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙȘ ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô ÔÏfiÎÏËÚ˜ Î·È Ù· ÎÚÂÌ̇‰È· ÛÂ
ʤÙ˜. Δ· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ Ù· ÎÚÂÌ̇‰È· Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿Ê·Ó·.
™ÂÏ›‰· 23
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
ª¡∏ª√™À¡√
† TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋
07.02.2016 ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›-
Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Δown Road/Logan
Road, London N9 0LP, ÙÔ 40‹ÌÂÚÔ
™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞oÛÙfiÏÔ˘
μ·ÚÓ¿‚·, Finsbury Road,
Wood Green, London N22
8PA, ÙÔ 6ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘
ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·
Î·È ·Ô‡
ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ηÈ
·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡
°ÚËÁfiÚË ª·ÚÙ›‰Ë
(•˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘)
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
¶·È‰È¿: ∞ÓÙÚ¤·˜ Î·È Angela, Ó‡ÊË ª·Ú›·, Á·ÌÚfi˜ John,
ÂÁÁfiÓÈ·: ∂ÏÈ¿Ó· Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
∞°°∂§π∞ £∞¡∞Δ√À - ∫∏¢∂π∞
(™Ù¤ÏÈÔ˜ Ô „ˆÌ¿˜)
(·fi ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ §ÂÌÂÛÔ‡)
§ÂˆÓ›‰· ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë
(∂ÏÏ¿‰·)
EYXAPI™THPIO
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ
ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜
·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
MË ·Ó·Î‡„·ÓÙ˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙ˘ Ì·˜ ı˘Á·Ù¤Ú·˜, ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿˜
∞‚›ˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22.01.2016
Ô ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Û ËÏÈΛ· 80 ÂÙÒÓ.
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÎfiÚ˜: N›ÎË Î·È °ÂˆÚÁ›·,
Á·ÌÚÔ›, ÂÁÁfiÓÈ· Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
∞ÚÙÂÌÈÛ›· (∞Ó›Ù·) ∞ÓÙÒÓË
(∞ıË·›ÓÔ˘)
∏ «¶·ÚÔÈÎȷ΋» ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
Ù· ‚·ıÈ¿ Ù˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·
ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜
ÙˆÓ ·Ôı·ÓfiÓÙˆÓ
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜
fiÛÔÈ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ Îˉ›·,
¤Î·Ó·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, η٤ıÂÛ·Ó
ÛÙÂÊ¿ÓÈ·, ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÌËӇ̷ٷ ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜.
∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ∂ϤÓË ∫Ô˘˙·¿˜, ˘ÈÔ›: Michael Î·È David,
ÂÁÁfiÓÈ·, Ӈʘ Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
∞Ê‹ÓÂÈ ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ μ·ÚÒÛÈ, 6 ·È‰È¿,
16 ÂÁÁfiÓÈ·, 5 ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·, 2 ·‰ÂÏʤ˜ Î·È 1 ·‰ÂÏÊfi (‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ).
∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10.02.2016 Î·È ÒÚ· 12.30ÌÌ
·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Δown Road /
Logan Road, London N9 0LP Î·È Ë Ù·Ê‹ ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
New Southgate.
°›ÓÂÙ·È ¤ÎÎÏËÛË ·ÓÙ› ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ·
ÙÔ Cancer Research Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ.
∏ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.
ΔËÏ. ÔÈΛˆÓ: 07885 588 611
ª¡∏ª√™À¡√
4th year Memorial of
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ μ·ÙÈÛÙ‹, Wightman
Road, London N8 0LY, ÙÔ 4ÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ù˘
ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÁÈ·ÁÈ¿˜
Katerini Kashimeri
∫·ÙÂÚ›Ó˘ ∫·ÛÈË̤ÚË
Will be held
at the Greek Orthodox Church
of St. John the Baptist,
(from Yialousa)
(°È·ÏÔ‡Û·)
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó
Wightman Road, London N8 0LY
on Sunday 07 .02.2016.
√ Û‡˙˘ÁÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ·È‰È¿: ÕÓÙÚÔ˜, ∂ϤÓË Î·È
πˆ¿ÓÓ·, Á·ÌÚÔ›: Jez Î·È ∞ÓÙÚ¤·˜, Ó‡ÊË ŒÏÂÓ·,
ÂÁÁfiÓÈ·: ªÈ¯¿Ï˘, °È¿ÓÓ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∫·ÙÂÚ›Ó·,
§Ô˘Î›· Î·È ™ÔÊ›·.
burgeon
floral design
Flowers for Weddings,
Funerals and all Occasions
[email protected]
www.polaflorist.com
101-103 Green Lanes,
London N13 4SP
Tel: 020 8881 0228
Friends and relatives
are invited to attend.
∞Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ∫·ÙÂÚ›ÓË, Â›Ó·È 4 ¯ÚfiÓÈ·
Ô˘ ¤Ê˘Á˜ Î·È ¿ÓÙ· Û ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ.
∞πø¡π∞ ™√À ∏ ª¡∏ª∏
¶¿ÓÙ· ı· Â›Û·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.
SPECIALISING IN FUNERALS
Δ√ ¶∂ƒπμ√§π Δø¡ ∞°πø¡
Δ√ ¶ƒøΔ√ ∂§§∏¡√∫À¶ƒπ∞∫√
√ƒ£√¢√•√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎfiÓ˜, ÎÂÚÈ¿, Ï¿Ì˜ Î·È Ï¿‰È ÁÈ· Ù¿ÊÔ˘˜,
ηÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ηÓÙ‹ÏÈ·, ÛÙ·˘ÚÔ›, ıÚËÛ΢ÙÈο CDs,
ÛÙÂÊ·ÓÔı‹Î˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë. ∂›Û˘ Û·ÎÎÔ˘Ï¿ÎÈ· ÁÈ· ÎfiÏÏ˘‚·.
§Ô˘Ïo‡‰È· Î·È ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÁÈ· Îˉ›˜
∞ÔÙ·ı›Ù ÛÙËÓ HELEN
106 Cockfosters Road, Cockfosters, Herts EN4 0DP
t: 020 8441 6661 f: 020 8364 9146
www.burgeon.co.uk e: [email protected]
§√À∫∞™ ¢∏ª√™£∂¡√À™
134 ªYDDLETON ROAD, WOOD GREEN, N22 8NQ
(∞¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ Demetriou & English)
➤ ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÔÈÎÙÔ› 6 ̤Ú˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·
ÁÈ· Δ¿Ì·Ù·, ÁÈ· §·Ì¿‰Â˜ Î·È ÁÈ· °¿ÌÔ˘˜.
Demetriou &English
WEDDINGS CHRISTENINGS BIRTHDAYS ANNIVERSARIES CORPORATE SPECIAL OCCASIONS
TEL/FAX: 020 8889 8389
FUNERAL DIRECTORS LTD
Your Local Independent Funeral Director & Monumental Mason
For all funeral related
requirements
Burials and Cremations
Worldwide Repatriations
Chapel of Rest Facilities
Assistance with DSS Claims
24 Hours Personal Service
We guarantee best prices,
quality and professionalism
Memorial Stones
Δ·Ê¤˜ Î·È ·ÔÙÂÊÚÒÛÂȘ
ÃÒÚÔÈ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ
μÔ‹ıÂÈ· Ì ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ
∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÔÚÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
24-ˆÚË ÚÔÛˆÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË
Δ·ÊfiϷΘ
∫·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ÔÈfiÙËÙ· ηÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜
For further information, call us on: 020 8889 9888
131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG
Tel: 020 8889 9888
Fax: 020 8888 9205
[email protected]
www.d-e.co.uk
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 24
DEATH ANNOUNCEMENT
Panayioda Atkins
(from Vokolida)
Passed away on Monday 1st February 2016,
at the age of 74.
Panayioda was much loved
and has left behind her partner Ray,
her brother Neoclis and sister Nina,
her 4 children: Mary, Georgina, Helen and Tony
and 9 grandchildren.
Her funeral will be held at the
Greek Orthodox Church of St Mary's,
Trinity Road, Wood Green, N22 8LB
on Monday 15th February 2016
at 1pm
and the burial at New Southgate Cemetery.
Kindly do not send flowers
but you may make a donation if you wish
to Barnet General Hospital.
The wake will take place at the family home.
Tel: 07776 188 670
Δƒπ™∞°π√ ™Δ∏ ª¡∏ª∏
Δ√À
°ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘
ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016,
ÛÙȘ 1:00 ÌÌ,
ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ
ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘,
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Friern Barnet Lane,
London N20 0NL
™Δ∏ ª¡∏ª∏ Δ√À
°πøƒ°√À ∞¶√™Δ√§√À ,
°π√À Δ√À ¢∏ª∏Δƒ∏ ∞¶√™Δ√§√À (JIMMY)
π¢π√∫Δ∏Δ∏ Δ∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™ GARLAND ELECTRONICS
∫∞π Δ∏™ ª∞ƒπ∞™ π∞∫øμ√À,
√ √¶√π√™ ¶∂£∞¡∂ •∞º¡π∫∞ ™Δ∏¡ ∞À™Δƒ∞§π∞
Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ 29 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2015.
ªÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ı· ‰Ôı› ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙÔ hall ÙÔ˘ Ó·Ô‡.
∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
™ÂÏ›‰· 25
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
† ª¡∏ª√™À¡√
ª¡∏ª√™À¡√
Diana (Helen) ∞Ú¤ÛÙË
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘
¶·Ó·Á›·˜, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,
ÙÔ 3ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘
Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·Ù¤Ú·
(§ÔÓ‰›ÓÔ)
ª¿Ì· (ª¿ÎË) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
(ΔÚÔ‡ÏÏÔ˘˜)
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÕÓÓ·, ÎfiÚ˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Î·È £ÂÔ‰ÒÚ·,
Á·ÌÚfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Δown Road / Logan Road, London
N9 0LP, ÙÔ 2ÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ ηÈ
·Í¤¯·ÛÙ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ·‰ÂÏÊ‹˜
Diana (Helen) ∞Ú¤ÛÙË
ª¡∏ª√™À¡√
† MNHMO™YNO
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Kentish Town Road, London NW1
9QA, ÙÔ 9ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡
ÃÚÈÛÙ¿Î˘ °·‚ÚÈ‹Ï
ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ (ÃÚÈÛÙ¿ÎË) °È·ÓÓ·ÎÔ‡
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙˆÓ ¢Ò‰Âη ∞ÔÛÙfiψÓ, Kentish Lane, Brookmans Park,
Hatfield, Herts, AL9 6NG, ÙÔ 6ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ ÃÚÈÛÙ¿ÎË °·‚ÚÈ‹Ï Î·È
ηÏԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ, ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·.
√ Í¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ §¤ˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.
ª¡∏ª√™À¡√
MEMORIAL SERVICE
(°È·ÏÔ‡Û·)
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
O Û‡˙˘ÁÔ˜ ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜, ·È‰È¿: Lillian Î·È Leon,
Ó‡ÊË ∂ϤÓË, ÂÁÁfiÓÈ·: Harris Î·È Evangelos,
·‰ÂÏÊfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘-Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Rita
Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
EYXAPI™THPIO
ªË ·Ó·Î‡„·ÓÙ˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÙÔ˘
ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜
Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡
(∞ÚÁ¿ÎÈ ªfiÚÊÔ˘)
∫ÔÛÌ¿ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (∫˘Ú‹)
(∫ÒÌË ∫Â›Ú)
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙËÓ Îˉ›·, ¤Î·Ó·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ British Heart
Foundation, η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ·, ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÌËӇ̷ٷ ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜.
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, Trinity Road,
Wood Green, London N22
8LB ÙÔ 6ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Ù˘
ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜,
ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ·‰ÂÏÊ‹˜
μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∂˘·ÁfiÚ·
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ °ÂÓÓÔ‚¤Ê·,
·È‰È¿: Joanna, ∞ÓÙÒÓ˘-Û‡˙˘ÁÔ˜ §Ô‡ÛË
Î·È ∞ÏÂÍ›·, ÂÁÁfiÓÈ·: Christia Î·È Marco,
·‰¤ÏÊÈ·: °ÈˆÚÁÔ‡ÏÏ· Î·È ¢ËÌËÙÚ¿Î˘
Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
9ÌËÓÔ
To Á¤ÓÔ˜ ÷Ù˙Ë·‰¿ÌÔ˘
(·fi ÙËÓ ∫·ÏÔ„›‰·)
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜
fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
√ Û‡˙˘ÁÔ˜ ∏Ï›·˜, ·È‰È¿: ∂˘·ÁfiÚ·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜
Î·È ª·Ú›·, ÂÁÁfiÓÈ·, Ó‡ÊË, Á·ÌÚfi˜, ·‰ÂÏʤ˜
Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
ª¡∏ª√™À¡√
ΔÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜,
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,ÙÔ 9ÌËÓÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ
°ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
The 6 month memorial service
for our much loved and
dearly missed wife, mother,
grandmother and sister
Vasiliki Evagora
(from Kalopsida)
Will take place on Sunday
07.02.2016
at the Greek Orthodox
Church of St. Mary’s,
Trinity Road, Wood Green,
London N22 8LB
Relatives and friends
are invited to attend.
Her husband Elias, children: Evagoras, Kyriacos and Maria,
grandchildren, daughter-in-law, son-in-law, sisters
and other relatives.
∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ Ì·˜
∂›¯Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ fiÓÂÈÚ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÎÏÂÈṲ̂ӷ
Ì· fiÏ· ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÙ·Á̤ӷ.
¢Èο ÛÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘
ʇÁÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿˙„˜ Ì·˙› Ì ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘.
∫¿Ùˆ ·’ ÙÔ ¯ÒÌ· Û’ ¤‚·Ï·Ó ·Ó¿·˘ÛË Ó· ¤¯ÂȘ
ÙÔ Í¤Úˆ, ‰·ÎÚ‡˙Ô˘Ì ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂȘ.
ªÂÙ¿ ÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÔ ÙÔ˘ New Southgate
˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. £· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÙÛ¿È Î·È
·ÏÌ˘Ú¿, ÛÙËÓ ÔÈΛ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.
¢›Ï· Ì·˜ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì ¯Â›ÏË ÁÂÏ·Ṳ̂ӷ
ηډȿ Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ·Á·¿ ÎÈ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·Ṳ̂ӷ.
∞Ȉӛ· ÛÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË, ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÔ ¯ÒÌ· Ô˘ Û ÛΤ·ÛÂ. ¢ÂÓ ı· ۠ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÔÙ¤, ¿ÓÙ· ı· Â›Û·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜.
ªËӇ̷ٷ ÛÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ· Ï›ÁÔ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ
Ì· Ô‡ Ó· ͤڈ ˆ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÛÂȘ.
√È ÙÂıÏÈÌ̤ÓÔÈ ÁÔÓ›˜: X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ¢ÈÁÂÓÔ‡ÏÏ· (§Ô‡ÏÏ·),
·‰¤ÏÊÈ·: ª¿ÚÈÔ˜-Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Paola, AÓÙÚ¤·˜-Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Tracey,
·‰ÂÏÊfiÙÂÎÓ·, Ê›ÏË ™Ô‡ÏÏ· Î·È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜.
ΔËÏ. ÔÈΛˆÓ: 020 8888 0939
ΔÈ Î·È ·Ó ÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ ¤Ê˘ÁÂ, ÙÔ Í¤Úˆ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂȘ
ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÌÈÏ¿˜ Î·È ·˜ ÌË ˙ËÙ¿˜
ÛÙ· fiÓÂÈÚ· Ì·˜ Ó· ’ÚıÂȘ.
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 26
Δ√ ™Ã∂¢π√ "ANARCHIST" ∏¶∞ Î·È ∏μ
ηٷÛÎfi¢·Ó ÙÔ πÛÚ·‹Ï ̤ۈ ∫‡ÚÔ˘
ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ηÈ
ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜
ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Û ÌÈ·
Âȯ›ÚËÛË Î˘‚ÂÚÓÔηٷÛÎÔ›·˜/hacking Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ 1998, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ
‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
˘fiıÂÛ˘ ™ÓfiÔ˘ÓÙÂÓ.
À
ª¤Ûˆ... ∫‡ÚÔ˘
ΔÔ πÛÚ·‹Ï ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ôηχ„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ªª∂, Î·È ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ·
ÎÚ›ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ
√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ - ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜. ™Â ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜
ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
«Yedioth Ahronoth» ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ë NSA Î·È Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ GCHQ ηٷÛÎfi¢·Ó ÙȘ
ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ηٿ Ù˘ °¿˙·˜, Ù˘
™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ∏ ÂÓ Ïfi-
Áˆ Âȯ›ÚËÛË, ˘fi ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· «Anarchist», ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ·fi ‚¿ÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Î·È Â›¯Â ÛÙfi¯Ô Î·È ¿ÏϘ
¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·.
¶ÔÏÏ¿
‰ËÌÔÛȇ̷ٷ
∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ The
Intercept, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô °ÎÏÂÓ °ÎÚ›ÓÁÔ˘·ÏÓÙ,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ o
ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ ™ÓfiÔ˘ÓÙÂÓ. ™Â ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ drones.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÂ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ı·
ÚԂ› Î·È ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi «Der
Spiegel» ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. Ÿˆ˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·„‡ÛÂÈ ‹
ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ
ÔÏÈṲ̂ӷ drones, ·Ó ηÈ
·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘
ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Û ‰Èψ̷ÙÈÎfi ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ Wikileaks.
¶Ï‹ÁÌ· ÛÙ· drones
∫·Ù¿ ÙË «Yedioth», ÔÈ ·Ôηχ„ÂȘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó·
Ï‹ÍÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ drones ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·,
Â¿Ó ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙˆÓ
·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È
ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ fiÙÈ
·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË
drones Ù‡Ô˘ Heron TP ·fi
ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ π∞π. ™‡Ìʈӷ
ÌÂ ÙÔ The Intercept, Ë GCHQ,
ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ NSA,
ÛÙfi¯Â˘Û ÂȉÈο Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿
drones, ÂÓÒ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜.
∫¿ÔȘ ÂÎ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂٷ͇
2009 Î·È 2010 ʤÚÔÓÙ·È Ó·
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÛÙ· drones. ø˜ ‚¿ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Anarchist ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ RAF ÛÙÔ
fiÚÔ˜ ΔÚfiÔ‰Ô˜, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘
¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ÎȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›
«ÎfiÛÌËÌ·» ÁÈ· ÙËÓ NSA, ηıÒ˜ ·Ú¤¯ÂÈ «ÚfiÛ‚·ÛË» ÛÂ
ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, μfiÚÂÈÔ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ΔÔ˘ÚΛ·.
√ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘ ÛÙÔ Harrow
ªÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ μÔËıËÙÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫˘ÚÈÒÓ
«∞Á. ∞Á¿ıË» Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜
¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ªÂÁ¿Ï˘
μÚÂÙ·Ó›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2016 ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á.
¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ Harrow - μ¢
§ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û·
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË, Ë ÔÔ›·
‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙˆÓ ∂ÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ & ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ΔÚÂȘ πÂڿگ˜ Î·È Ù·
∂ÏÏËÓÈο & ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·.
™Â ÌÈ· ηٿÌÂÛÙË ∞›ıÔ˘Û·,
‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ, Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘
∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¢Ú. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫fiÛ˘‚·˜, Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚıÔ‰fiÍˆÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ
ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ªËÓ·˝‰Ë˜, ¶Úfi‰ÚÔÈ Î·È
̤ÏË √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ∫ÏËÚÈÎÔ›,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜,
Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘.
™ÙË ™‡Ó·ÍË ·˘Ù‹, ÙÂϤÛÙËΠηْ ·Ú¯¿˜ Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›·
∫Ô‹˜ Ù˘ μ·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙˆÓ
¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ªÂÁ. μÚÂÙ·Ó›·˜, ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÚ. πˆÛ‹Ê ¶·ÏÈÔ‡Ú· Î·È ÙÔÓ ¶Úˆ-
† ∞°°∂§π∞ £∞¡∞Δ√À - ∫∏¢∂π∞
MËÓ¿˜ °È·ÓÓ‹ ªËÓ¿
(·fi ÙÔ §Â˘ÎfiÓÔÈÎÔ)
∞‚›ˆÛ ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜, ÛÙÔ Northwick Park Hospital, ÙËÓ
∫˘Úȷ΋ 31 .01.2016, Ô ªËÓ¿˜ ªËÓ¿ ·fi ÙÔ §Â˘ÎfiÓÔÈÎÔ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
Û ËÏÈΛ· 88 ÂÙÒÓ.
◊Ù·Ó ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §Â˘ÎÔÓoÈÎÈ·ÙÒÓ ∞ÁÁÏ›·˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ·.
ÙÔÚ. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ™·Ï·¿Ù·.
∫·ÙfiÈÓ Ì›ÏËÛ ÌÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜
¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ
§ÔÓ‰›ÓÔ Î. ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ¢Â̤ÛÙȯ·˜, Ì ı¤Ì·: «°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘: ¢Èψ̿Ù˘ Î·È ¶ÔÈËÙ‹˜»! ΔÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ ¢Ú. §¤Ó· ª¿ÚÎÔ˘.
√ °ÂÓÈÎfi˜ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ· ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ (·ÊÔ‡ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ
Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘ ›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ °ÂÓÈÎfi˜ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜
Î·È ˆ˜ ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ), Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ¶Ô›ËÛË. ŒÁÚ·„ ˘¤ÚÔ¯· ¤ÚÁ·,
ÙÈÌ‹ıËΠfiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ·Á¿ËÛ Ôχ ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô˘ ÙÔ˘ ı‡ÌÈ˙ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙË
™Ì‡ÚÓË, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿
Î·È ÂÓ¤Ó¢Û ÔÏÏÔ‡˜.
∏ ‰È¿ÏÂÍË ‰È·Óı›ÛÙËΠ·fi
ÌÔ˘ÛÈ΋ ÷Ù˙ˉ¿ÎÈ Î·È
¤Á¯ÚˆÌ˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ. √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ∞Ϥ͢ ∫·Ú¿Ú·˜
·ÚÔ˘Û›·Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ™‡Ó·Í˘ Î·È ‰‡Ô ›Ó·Î¤˜
ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ™ÂʤÚË.
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ¢Ú.
™ÂÚ·ÊÂ›Ì ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. °ÂÓÈÎfi ¶ÚfiÍÂÓÔ Î·È
ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›Ó·Î· ÁÈ· ÙÔ
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â
ÂÈÌÂÏËı› Ô Î. ∫·Ú¿Ú·˜. √È
∫˘Ú›Â˜ Ù˘ μÔËıËÙÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫˘ÚÈÒÓ «∞Á. ∞Á¿ıË»,
Ì ¶Úfi‰ÚÔ ÙËÓ Î·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÙԛ̷۷Ó
Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Â‡Á¢ÛÙ· ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
9Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡
∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘
(15-21 ª¿Ë 2016)
Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘,
ÚÔÛηÏ› ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜
(Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ı¤Ì·ÙÔ˜) Î·È Í¤ÓÔ˘˜
ÔÈËÙ¤˜ (Ì ı¤Ì· Ô˘ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ·fi
fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó
Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.
°ÏÒÛÛ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∂ÏÏËÓÈ΋ ‹/Î·È ∞ÁÁÏÈ΋.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ˘Ô‚ÔϤ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜.
Δ
∫·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜
(on-line ˘Ô‚ÔÏ‹ & email):
∫·ÓÔÓÈ΋ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ
˘Ô‚ÔÏ‹˜: 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
2016
∞ÚÁÔÔÚË̤ÓË ÙÂÏÂ˘Ù·›·
Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜: 18 ª·ÚÙ›Ô˘
2016
¶Ôχ ·ÚÁÔÔÚË̤ÓË ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙÂÏÈ΋: 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2016
Website: www.londongreekfilmfestival.com
London Greek Film Festival
www.londongreekfilmfestival.com
°È· A°°E§IE™, MNHMO™YNA
√ ÂÎÏÈÒÓ ‹Úı ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙÔ 1950 Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙÔ Wembley.
◊Ù·Ó ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È ¤¯·ÈÚ ·Á¿˘ ηÈ
ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ·fi fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó.
Î·È £ANATOY™
∞Ê‹ÓÂÈ ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· (™Ô‡ÏÏ·) Â›Û˘ ·fi ÙÔ §Â˘ÎfiÓÔÈÎÔ,
2 ·È‰È¿: °È·ÓÓ¿ÎË Î·È ¡ÈÎfiÏ·, ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË, ÙË Ó‡ÊË ÙÔ˘
™¿ÏÏË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜.
TËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 020 8341 5853
∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016 ηÈ
ÒÚ· 11.00Ì ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜, 660 Kenton
Road, Harrow, Middlesex HA3 9QN Î·È Ë Ù·Ê‹ ÛÙÔ Pinner New
Cemetery, Pinner Road, Pinner HA5 5RH.
† ª¡∏ª√™À¡√
°›ÓÂÙ·È ¤ÎÎÏËÛË ·ÓÙ› ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ British
Heart Foundation Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÏ‹ÌÔÓÔ˜.
(£· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘Ù› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·).
ΔËÏ. ÔÈΛˆÓ: 020 8904 6069
† MNHMO™YNO
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ EÎÎÏËÛ›· Ù˘
∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, ÙÔ
12ÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜
Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡
§Ô˝˙Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
(§ÂÈ‚¿‰È· §¿Úӷη˜)
¢ËÌ‹ÙÚ˘ (ª¿ÚÈÔ˘) ∫ˆÛÙ‹
06.10.1927 – 31.01.2016
(§ÂÔÓ¿ÚÈÛÛÔ)
† ª¡∏ª√™À¡√
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ μ·ÙÈÛÙ‹, Wightman Road, London N8
0LY, ÙÔ 12ÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ ηÈ
·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡
™Ù¤ÏÈÔ˘ ™Ù·˘ÚÈÓÔ‡
TÂÏԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ K˘Úȷ΋ 07.02.2016, ÛÙËÓ
EÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, Trinity Road, Wood Green,
London N22 8LB, ÙÔ 5 oÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·,
·Ô‡ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ı˘Á·Ù¤Ú˜: ∑ˆ‹, ™·‚Ô‡ÏÏ· ηÈ
Gina, ˘Èfi˜ ÕÓÙÚÔ˜, ÂÁÁfiÓÈ· Î·È ·‰ÂÏʤ˜.
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
¢ËÌ‹ÙÚË (ª¿ÚÈÔ˘) ∫ˆÛÙ‹
™Ô˘ ÛÙ¤Ïψ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Ô˘ ̤۷ ÎÚÔÓÔÈ̤ӷ
Î·È ÚÒÙ· Ù· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Ô˘Ó §Ô˝˙Ô ÌÔ˘ ÁÈ· ̤ӷ.
∞πø¡π∞ ™√À ∏ ª¡∏ª∏
∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ·È‰È¿: ™Ù·˘Ú¿Î˘, £Â›Ô, ÕÓÙÚÔ˜,
Ó‡ÊË ™Ù·˘ÚÔ‡ÏÏ·, ÂÁÁfiÓÈ·: ¶fiÏ·, ™Ù¤ÏÈÔ˜ Î·È ·‰¤ÏÊÈ·.
Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
fiˆ˜ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.
(∞ÏÂıÚÈÎfi)
™ÂÏ›‰· 27
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË
« (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ.)
ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¢∏™À-¢∏∫√ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘
ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ ηÓ
Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ‹ ·˘Ù‹ Ë
ÚfiÙ·ÛË Ó· Ù‡¯ÂÈ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÙÔ˘˜.
¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë̤ڷ Ù˘ ÂÍ¿ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ,
fiÏ· Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â͢ËÚÂÙ‹ıËηÓ.
√È ÁÈ·ÙÚÔ›, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ,
ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ÙÂı› ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Û ΛӉ˘ÓÔ
ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÙ¿ÛË
ÂÚÁ·Û›·˜. √ È·ÙÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ı·
Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·.
£· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ˆÛÙfiÛÔ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÙfiÙÂ
¿ÌÂÛ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ
24ˆÚË ·ÂÚÁ›·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ
ÛÙË «Ã» Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞™À∫π.
™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜,
·Ó Î·È ÙÔ ¢∏∫√ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
οÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘
ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ô ¢∏™À ÂÈ̤ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ‰È·Ù›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë
ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ·
‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È
ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.
√ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜
Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ∞ÁÁÂÏÔ˜ μfiÙÛ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ï‹ÊıËΠÔÌfiʈӷ.
∏ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ
‰ÂÓ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È, ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› fiÙ ı· Û˘˙ËÙËı›.
ΔÔ ¢∏∫√, ÛËÌ›ˆÛÂ, ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û’
·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·.
√È ¿ÎÚˆ˜ ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ ηÈ
··ÍȈÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘
∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜
ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· οÙÛÂÈ Ì ¯¤ÚÈ·
ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ô ¢∏™À ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ
Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜.
ΔÔ ‰ÚÈ̇ ηÙËÁÔÚÒ ÙÔ˘
∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠfï˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. «Δ· ¤‚·Ï» Î·È Ì ÙÔ˘˜
‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ۷ʤÛٷ٘ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ¢∏∫√ Ô˘ ¯ı˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹
Û˘˙‹ÙËÛ˘
Ù˘
ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘.
«ªÈ· ÔÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚÒÓ, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈÛ·Ó ÙË
μÔ˘Ï‹. §˘ԇ̷È. ªÚ¿‚Ô
ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, Ï˘Ô‡Ì·È ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹. °›ÓÂÙ·È ˘fi
ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ó·
ÌË Û˘˙ËÙ¿ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÛÒÌ·; ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ ˘fi ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ·ÂÚÁÈÒÓ, Ó· ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÛ·È ·ÓˆÌ¿Ïˆ˜.
¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜,
ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·;» ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ η-
ÚÔηÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›·. «∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ‚Á‹Î·Ì ·fi
ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· Ù‡Ì·Ó· ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ» ›Â.
«ΔË ÌÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÙËÓ
¿ÏÏË ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹Ù·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ
ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË
Ë μÔ˘Ï‹ ·Ô ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ
¢∏™À-¢∏∫√ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË
Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘
ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙÔ 68Ô ¤ÙÔ˜, Ì ηı·Ú¿ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
Ù¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ¤ÛÙÚ„ ηÈ
Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢∏™À, ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘.
«¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÂȉ‹ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ‡˜
¤¯ÂÈ Ù¿ÍÂÈ Û ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ηٷ¯ÚÒÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË
‰‡Ó·ÌË», ›Â.
√È ÁÈ·ÙÚÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞™À∫π, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜
·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¿ÌÂÛË
Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜.
ÔÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ» ηٿ
ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘.
¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô ¢∏™À
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˘·›ÛıËÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘
ÀÁ›·˜.
∞˘Ùfi fï˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ‰ÂÓ
‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ.
∫·È ÂÂȉ‹ ԉ‡ԢÌ ηÈ
ÚÔ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı·
Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜, ÌˉÂÓfi˜
ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ›Â, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ٷ fiÛ· ÎÙ›Û·ÌÂ.
Δ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈχÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi
‰È¿ÏÔÁÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘Ì¿ÚÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘, ›Â, Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ì ٷ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi
ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ fiÏˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó
Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ
ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â, ·ÎfiÌ· Ó·
ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜
ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·Ó¤Ó·˜
«Ó· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ Í·Ó¿ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·.
∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ·Ó‹ıÈÎÔ
Î·È ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡‚ÚË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘»
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À η٤ÏËÍ Ì ¤ÓÙÔÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·
ÊÈÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ˆ˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË,
Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘
˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜.
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞∫∂§,
°ÈÒÚÁÔ˜ §Ô˘Î·˝‰Ë˜, ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∞.
¡ÂÔʇÙÔ˘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ıÈÁ̤ÓÔ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ÙË
‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ
̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ „‹ÊÈÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ê˘ËÚ¤ÙËÛ˘.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·ÏÏ¿
Ë ·fiÂÈÚ· ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi
ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ·Ó¤ÊÂÚÂ.
¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹
ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹ ·ÔÙÂÏ› Ô ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Ë
·fiÂÈÚ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, ¤Íˆ ·fi Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤ÛÌÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÚÔËÁËı› ηӤӷ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜
Î·È ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿Ô„Ë
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·ÊÒÓËÛÂ.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹
·ÔÙÂÏ› Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ÂΛӈÓ
Ô˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ È‰ÚÒÓÂÈ ÙÔ ·ÊÙ›
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ
‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙËÚ›ˆÓ,
ÂÓÒ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓԯϋıËÎ·Ó ÁÈ·
ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ?185 ÂηÙ. Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ
ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ À.
ÀÁ›·˜, ÙÒÚ· ÍÈÊÔ‡ÏÎËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ‰‹ıÂÓ
¢·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜
Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ
·ÂÚÁ›·, ·Ó¤ÊÂÚÂ.
¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹,
η٤ÏËÍÂ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Û ·ıËÙÈÎfi, ÂÈÎ˘ÚˆÙÈÎfi
fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ Ù˘
ΔÚfiÈη˜, ¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ
Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
∞‚¤ÚˆÊ ηٿ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÒÚ· Î·È ÁÈ·
¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘
΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞‚¤ÚˆÊ ¡ÂÔʇÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÂÈ̤ÓÂÈ Û ηı·Ú¿
·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢∏™À ÌÂÙ¿
ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· «ÚÂ˙›ÏÂÌ·» Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·fi ¤ÓÙÂ
Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜,
ÚÔ¤‚Ë Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ‰ËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·
Î·È Ì¤ÙÚ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜.
∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÌÈ·
‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›·, Ë ∫‡ÚÔ˜ ı·
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÔÚı‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ ÙÔ ª¿ÚÙË ı·
·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη
Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ.
øÛÙfiÛÔ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›·
∂¶∞¡∞¶∞Δƒπ∑∂™£∂;
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ΔÛÈ·Ïԇʷ
00357 99 687 228 ‹ 00357 25 711 746
REPATRIATION?
For information and advice
Tel. A. Chialoufas
00357 99 687 228 or 00357 25 711 746
∞¿ÓÙËÛË ∞∫∂§
£ÈÁ̤ÓË ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ
§Ô˘Î·˝‰Ë˜:
∞·Ú¿‰ÂÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÁÁڿʈÓ
̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú·
ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›», ›Â Ô Î.
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜.
∫ÏËı›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ηْ
ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ηْ
ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ó·
Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù·. «∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›
·fiÊ·ÛË. §¤Áˆ ·ÏÒ˜ fiÙÈ ÌÈ·
ÂÎ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ», ·Ó¤ÊÂÚÂ.
∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ‰›‰ÔÓÙ·È
¤ÁÁÚ·Ê·, Ô ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ «‰ÂÓ Ù¤ıËΠ٤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‰›‰ÔÓÙ·È
Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. £· ‰Ô‡ÌÂ. ¢ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜
·ÔÊ¿ÛÂȘ".
«∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· ηÈ
¯ı˜, ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·
ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ·˘-
Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿.
ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó
ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋
‰È·‰Èηۛ·.
™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë
‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË Û ı¿Ó·ÙÔ.
√ Δ. ΔÛÂÏÂ‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ
fiÙÈ ϤÔÓ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰Â ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ
Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ
‰ÈÂÚˆÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜.
*°È· ·ÓÔ‡ÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ
¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
∂¢∂∫ ª·Ú›ÓÔ˜ ™È˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fiˆ˜
› ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ̤۷ ηÈ
·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∞™Δƒ∞, Ô Î.
™È˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·-
Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠ·˘Ù‹ Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË
ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ fiÙÈ Ë
‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Â›Ó·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È. ¶Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜»,
ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜.
«√È ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÁÁڿʈÓ
ÙÔÚÈÏ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·»
∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∞∫∂§
ΔÔ˘Ì¿˙Ô˜ ΔÛÂÏÂ‹˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·˘Ùfi ‰È·ÚÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ
ÙËÓ ÂÔ̤ÓË.
√ Δ. ΔÛÂÏÂ‹˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ
fiÙÈ Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó
¶Úfi‰ÚÔ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ηıÒ˜ ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ÙË ‰È·-
¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi.
÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· οıÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È Ó·
ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·È
Ó· ÙÔ˘˜ ϤÓ ӷ ÙÔ ·ÔÛÙËı›ÛÔ˘Ó.
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·fi
ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘.
*∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Àƒø∫√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘
™˘ÏÏÔ‡Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ
ı¤ÏËÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË
ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘
Ô˘ ·Ó¤ÁÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜
ÛÙÔÓ °° ÙÔ˘ √∏∂.
√ Î. ™˘ÏÏÔ‡Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ
fiÙÈ ·ÓÙ› ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È
ÛÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.
™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ó ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ıˆÚ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÔ
∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·˜ ÌËÓ ÙÔ
Û˘ÁηÏ› fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·fi ̤ÚÔ˘˜
Ù˘ Â/Î ÏÂ˘Ú¿˜ οÔÈÔÈ ÁÂÓÓÔ‡Ó È‰¤Â˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó
ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿.
« (™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ.)
™ÂÏ›‰· 28
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
° Ú¿ÊÂÈ Î·È ∂ÈÌÂÏ›ٷÈ:
°ÈÒÚÁÔ˜
ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜
Œ ‚ · Ï · Ó Ù · ¯ ¤ Ú È · ÙÔ˘˜
Î·È ¤‚Á·Ï·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜
∞˘Ùfi Î·È ·Ó ‹Ù·Ó
·Ù·ÙÚ¿Î!!
ªÂ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó
Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ™·Ï·ÌÈÓ·›ÔÈ
ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi
Market Road.
∏ ™·Ï·Ì›Ó· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ
ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ
3-0, Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂ
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜
Ù˘ Ô·‰Ô‡˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¿ÚÙÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ˘¤Ú Ù˘ ÛÙÔ ‚
̤ÚÔ˜ ·ÏÏ¿.... Ì›ӷÌ fiÏÔÈ
ÛÙÔ ·ÏÏ¿. ª¤Û· Û 3 ÏÂÙ¿
·fi ÙÔ 45 ̤¯ÚÈ ÙÔ 48 Ì·˜
‹Úı ÎÂÚ·Ì›‰· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÂ
ÙËÓ Kenningwell United Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ Û 3-3 Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È
··ÈÙ‹ÛÂȘ.
Δ› Û˘Ó¤‚ËÎÂ Î·È ÊÙ¿Û·ÌÂ
¤ˆ˜ ÂΛ, ηӤӷ˜ Ì· ηӤӷ˜
ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¿ÎÚË. ŒÊ˘Á·
·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο Î·È Î¿ıÈÛ· Ó· ͷӷʤڈ
ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÂ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË
ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. ŸÛÔ Î·È Ó·
¿Û¯È˙· ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·.
ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ
ÁÈ· 5 ÏÂÙ¿ Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ‹Ú ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ¤ÁÈÓ fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ. √
·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜
Ì 4-3 ·fi ÙÔ LFA ‹Ù·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi
Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È fiˆ˜
·Ó¿ÊÂÚÂ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ Ô
ÃÚÈÛÙ¿Î˘ ÛÙÔ 3-0, ηӤӷ
ÚÔ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ̷οÚÈ˙ ηÈ
›¯Â ‰›Î·ÈÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜.
∂˘Ù˘¯Ò˜ ›¯·ÌÂ
ÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·
·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÙ‡ËÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ ı‡ÌÈ˙ «ÓËÈ·ÁˆÁ›Ի, ¤ÙÛÈ ÙÔ 20 ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ·ÊÔ‡
Û οÔÈ· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ›¯·Ì ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜, ÌÈÎÚÔ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· Î·È ÌÔ˘ÓȤ˜ Ô˘
Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ¯¿ÚȘ ÛÙÔ˘˜ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚÔ˘˜
Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û˘Ó¯›ÛÙËΠÌÂ
ÙËÓ ¶·ÓÙ¤Ï Ó· ̤ÓÂÈ Ì 10 ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı› Ì¿Ù·È·
Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· 10
ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∞Ó‰Ú¤·
∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ ÙËÓ ∫ÒÌË
∫Â›Ú ÛÙÔ˘˜ 24 ‚·ıÌÔ‡˜ ηÈ
ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ‡„Ë.
√‡Ù ¿Ú¯ÈÛÂ
Ô‡Ù ÙÂÏ›ˆÛÂ
√ ·ÁÒÓ·˜ ∞Ô¤Ï-√ÌfiÓÔÈ·˜
Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿
ÛÙÔ Southbury Road, ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
∞Ô¤Ï ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÔÌ¿‰·. ΔÒÚ· Í·Ó¿ Ô
∫√¶∞ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù·
οÛÙ·Ó· ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿. ¡·
Û·˜ ‰ˆ Ú ̿ÁΘ ÌÔ˘ ÙÈ ·fiÊ·ÛË ı· ¿ÚÂÙÂ;
ΔÔ Ê˘Û¿
Î·È ‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ
¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È
fiÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÈ Ì ÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ’Ó·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ ·ÊÔ‡ ·›˙Ô˘Ó ÌÈ·
ÛÂ˙fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË Î¿ı ·È¯Ó›‰È.
ΔÔ 7-0 Ù˘ Cinar Â› Ù˘
∫§¡ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ
ÙÔ‡ÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÛÙË
μ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∫§¡, ·ÊÔ‡
¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÓÒ ÈÔ
¿Óˆ Ì ‰˘Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ ∞Ô¤Ï.
ΔÔ ÓÙ¤ÚÈ
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÙ¤ÚÈ
∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ë ∞Ú¿¯ÓË Î·Ï‡ÙÂÚË Û fiϘ ÙȘ
ÁÚ·Ì̤˜ ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ
ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi Õ¯Ó· Ì 51. ªÂ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ë ∞Ú¿¯ÓË
¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ˘fi
fiÚÔ˘˜. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ
ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÔÙȉ‹ÔÙÂ.
∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È
∫ÒÌË ∫Â›Ú-¶·ÓÙ¤Ï
∫¿ÙÈ ‹Á ÛÙÚ·‚¿ Û›ÁÔ˘Ú·, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÏÈÒ˜, Ϙ Ó· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‹È·Ó;
∏ ∫ÒÌË ∫Â›Ú ‹Ú ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ¶·ÓÙ¤Ï
∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÚÙ›‰·
ÙËÓ ÁϛوÛÂ Ë ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·
ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ LFA,
ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Springhill ÌÂ
ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 5-0 Î·È ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡.
∂Ì›˜ ı· ÛÙ·ıԇ̠‰›Ï·
ÛÙËÓ ·ÚÔÈÎȷ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·
̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙÂ
Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ
ÙfiÛÔ ÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È
ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì·˜.
μ‹Ì· ·Ófi‰Ô˘
™Â ¤Ó· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È, Ë ∫ÒÌË ∫Â›Ú
ΤډÈÛ ÙËÓ ¶·ÓÙ¤Ï Ì 2-0
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÁÈ· Ù·
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.
¢˘Ó·Ù‹ Ë ∫ÒÌË ‚Ú¤ıËÎÂ
Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÌÂ
2-0.
∏ ¶·ÓÙ¤Ï Î¤Ú‰ÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ
ªÔÓ·¯ÈÎfi˜ η‚·ÏÏ¿Ú˘
Ô Ê›ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¯ı˜
ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È
∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁϛوÛ ÙËÓ ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ì·˜ Ë ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· - ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ó›ÎË ÛÙÔ LFA
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 29
° Ú¿ÊÂÈ Î·È ∂ÈÌÂÏ›ٷÈ:
°ÈÒÚÁÔ˜
ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜
K˘ÚÈ·Îfi ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ
Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË
«∫·ı¿ÚÈÛ» Ô ™¿ÓÙÛ˜ ÁÈ· ÕÚÛÂÓ·Ï, «·¤Ú·˜» Ë ™›ÙÈ
 ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹
ÙÔÓ ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜ Ô˘ ›¯Â ·Û›ÛÙ Î·È ÁÎÔÏ, Ë ÕÚÛÂÓ·Ï
Ó›ÎËÛ 2-1 ÙËÓ ª¤ÚÓÏÈ Î·È
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘
ÛÙÔ˘˜ «16» ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ,
Ô˘ ‰È¤Ï˘Û Ì ÛÎÔÚ 4-0 ÙËÓ
ÕÛÙÔÓ μ›Ï· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È·.
•ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ «Emirates» Ô˘ ÌÂÙ¿
·fi ηÈÚfi ›¯Â ÙË ÛÊÚ·Á›‰·
ÙÔ˘ ∞ϤÍȘ ™¿ÓÙÛ˜. √
ÃÈÏÈ·Ófi˜ ÌÔ›Ú·Û ÙËÓ ·Û›ÛÙ
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ
ΔÛ¤ÈÌÂÚ˜ (19') Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ÁÎÔÏ ÛÙÔ 53', ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ «Î·ÓÔÓȤÚˉ˜»
ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË
Ê¿ÛË! ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û 1-1.
™ÙÔ «μ›Ï· ¶·Úλ, Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ
·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÕÛÙÔÓ μ›Ï·, ÙËÓ
ÔÔ›· Î·È ‰È¤Ï˘Û Ì ÛÎÔÚ 40. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô Ó·Úfi˜ π·ӿÙÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ù ÙÚÈÎ (4', 24' ÂÓ, 74'),
ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù¤ÚÌ· ¤Ù˘¯Â Ô
ƒ·¯›Ì ™Ù¤ÚÏÈÓÁÎ ÛÙÔ 76'.
™ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ… ÂÌʇÏÈÔ Ù˘
¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, Ë ∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜ Ó›ÎËÛ ‰‡ÛÎÔÏ· 1-0 ÙËÓ
™ÙfiÔ˘Î, ¯¿ÚË ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘
∑·¯¿ ÛÙÔ 17' Î·È ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ.
£¤ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ «16» ¤ÎÏÂÈÛÂ
Î·È Ë ªfiÚÓÌÔ˘ı, Ë ÔÔ›· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙÔ
ÛÎÔÚ ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı ηٿÊÂÚ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙÔ ∫ÈÓÁÎ
ÛÙÔ 71' Î·È ÙÔ˘ ¶¿Ô˘ ÛÙÔ 84'
Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË (21), ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë °Ô˘¤ÛÙ
ªÚÔÌ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 2-2 Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ¶ÈÙ¤ÚÌÔÚÔ, ÛÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ (Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠÌÂ
ÁÎÔÏ) ÙÔ˘ ªÂÚ·¯›ÓÔ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ı· ·Ó·ÁηÛÙ›
Ó· ‰ÒÛÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi.
Δ¤ÏÔ˜, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·- ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘- ÙÔ˘ πÁοÏÔ ÛÙÔ 89',
Ë °Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ ·¤‰Ú·Û ·fi
ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¡fiÙÈÁ¯·Ì ºfiÚÂÛÙ (1-0) Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ
ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Á‡ÚÔ˘.
ª
Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘:
∫fiÏÙÛÂÛÙÂÚ- ΔfiÙÂÓ·Ì 1-4
°. ªÚÔÌ- ¶ÈÙ¤ÚÌÔÚÔ 2-2
∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜- ™ÙfiԢΠ1-0
ª¤ÚÈ- Ã·Ï 1-3
ªfiÏÙÔÓ- §ÈÓÙ˜ 1-2
¡fiÙÈÁ¯·Ì º.- °Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ 0-1
¶fiÚÙÛÌÔ˘ı- ªfiÚÓÌÔ˘ı 1-2
ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ- °Ô˘fiÏÛÔÏ 4-0
™ÚÈÔ‡ÛÌÂÚÈ- ™¤ÊÈÏÓÙ °. 3-2
ÕÚÛÂÓ·Ï- ª¤ÚÓÏÈ 2-1
ÕÛÙÔÓ μ›Ï·- ª¿Ó. ™›ÙÈ 0-4
ŸÍÊÔÚÓÙ- ªÏ¿ÎÌÂÚÓ 0-3
§›‚ÂÚÔ˘Ï- °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì 0-0
ΔÔ «·ÓÙ›Ô»ÙÔ˘ Δ¿Ô˘ÓÛÂÓÙ
Î·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘...
Football Manager
√ ÕÓÙÚÔ˜ Δ¿Ô˘ÛÂÓÙ ÂȂ‚·›ˆÛ ̤ۈ Twitter ˆ˜ ı·
·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ
ΔfiÙÂÓ·Ì, ÌÂ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi
ÙÔ˘ Football Manager Ó· ÙÔ˘
‰›ÓÂÈ (Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ)... Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ı-
√È ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË
ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Hellenic TV - CYTA UK
·˘Ù‹ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ›ӷÈ:
17.00
19.00
™¿‚‚·ÙÔ 06.02.2016
∞∂§ §ÂÌÂÛÔ‡ - ∂¡ø™∏ ¡∂ø¡ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘
∞°π∞ ¡∞¶∞ - ∂ƒª∏™ ∞Ú·‰›Ô˘
16.00
18.00
∫˘Úȷ΋ 07.02.2016
¢√•∞ ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜ - ∞¶√§§ø¡ §ÂÌÂÛÔ‡
∂£¡∫√™ Õ¯Ó·˜ - ∞¶√∂§
19.00
¢Â˘Ù¤Ú· 08.02.16
∞¡√ƒ£ø™∏ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ - ¶∞º√™ FC
°È· Ó· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜, ηϤÛÙ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ÛÙËÓ
CYTA UK ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 0800 036 0078
¶∞°∫À¶ƒπ√ - ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞
∞Úfi‚ÏÂÙË Ë ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·
·È Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÙÂÏÈ΋
¢ı›· Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘
ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë. °È·Ù› ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ
ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ηο ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, οÙÈ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÁˆÓ›· Î·È Û·Û¤Ó˜.
ª¤ÓÔ˘Ó 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘
ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ÎÚÈı› Ë 6Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ
ÚÒÙÔ ÁÎÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ı· (˘Ô‚·ıÌÈÛÙ›
·¢ı›·˜) ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ
∞Á›· ¡¿· ÛÙË ‚’ ηÙËÁÔÚ›·.
∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ·
ÔÌ¿‰· ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙË 1Ë
ı¤ÛË Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ 26 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·
ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ
ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ 6¿‰·˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙȘ 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ.
∫
Ìfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘.
√ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì ¤¯·Û ÙËÓ
ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·
Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È
·fi ÙÔÓ ª·Ô˘Ú›ÛÈÔ ¶ÔÎÂÙ›ÓÔ
·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÌ¿‰·
ÙÔ˘. º‹Ì˜ ϤÓ ˆ˜ ·˘Ù‹ ı·
Â›Ó·È ÂΛÓË Ù˘ ¡ÈԇηÛÙÏ,
Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ 12 ÂÎ. ÏÈÚÒÓ.
ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘
(26/1) ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘
¤Ú·Û ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ «ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ» Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ̤ۈ
Twitter.
«™˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi. 16 ¯ÚfiÓÈ·»
¤ÁÚ·„Â Î·È fiÛÙ·Ú ÌÈ· ʈÙÔ-
ÁÚ·Ê›· ̤۷ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜,
ÌÂ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘
Football Manager Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›
ηχÙÂÚ·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘:
«∫·Ï‹ ÛÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛ‹ ÛÔ˘. ¡· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÔ˘»,
Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Ë ÎÔ¤Ï·
ÙÔ˘ ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ Ô Δ¿Ô˘ÓÛÂÓÙ
ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì,
‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ print screen
ÿϷÛ ÙÔ deal
ÁÈ· ¡ÙÂÌÂϤ!
™ÙËÓ ºÔ‡Ï·Ì ı· Ì›ÓÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó- Ô ªÔ˘Û¿
¡ÙÂÌÂϤ, ·ÊÔ‡ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì
‹Ù·Ó ·Úfiı˘ÌË ÛÙÔ Ó· ÙÔÓ
·Ê‹ÛÂÈ ÂΛ ‰·ÓÂÈÎfi ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ.
∏ η΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ «ÎfiÙ·Ù˙ÂÚ˜» ÛÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ηÈ
Ù· 11 ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô
°¿ÏÏÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, Ì ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‹Ù·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ
Ó· ‰Â¯ı› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ
«ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ» ·ÏÏ¿ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.
∫È ·ÊÔ‡ Ô ¡ÙÂÌÂϤ -fiˆ˜
ÊËÌÔÏÔÁ›ٷÈ- ¤Ú·Û ٷ È·ÙÚÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÓÒ Â›¯Â
Û˘ÌʈÓËı› ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜, ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù·
¯¿Ï·Û·Ó ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ «ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·» Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ·.
¶·›ÚÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘
ÁÈ· ¶ÔÎÂÙ›ÓÔ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì!
ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¶ÔÎÂÙ›ÓÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ
ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ë ΔfiÙÂÓ·Ì Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË
Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ
ÛÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi, «‰¤ÓÔÓÙ¿˜»
ÙÔÓ ÛÙÔ «°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ»!
™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ΔfiÙÂÓ·Ì Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ‰Â̤ӷ Ù· ¯¤ÚÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¶ÔÎÂÙ›ÓÔ.
ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡
ÎfiÔ˘Ù˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, fiÓÙ·˜ ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô
Û˘ÏÏfiÁˆÓ.
ΔÔ ÙÚ¤¯ˆÓ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘
¶ÔÎÂÙÈÓfi ÌÂ Ù· «ÛÈÚÔ‡ÓÈ·»
¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ
§ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ, ¡Ù¿ÓÈÂÏ §›‚È, ›ӷÈ
¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ,
Ì ۷ÊÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÈÎfi
ÙÔ˘ «Ì‹Ó˘Ì·» ÛÙÔ˘˜... ÌÓËÛÙ‹Ú˜.
ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÂʇϷÛÛÂ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ
ΔÛ¤ÏÛÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ·ÙÈ΋ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ª∫
¡ÙÔÓ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ «16» ÙÔ˘
∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ
ÛÙÔ «™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙».
™Ù·... ̷Ϸο ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜.
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ê¿Û˘
ÙˆÓ «32», ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ·È¯ÙÔ‡Ó,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ÌÂ
ÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· Ó· ¤¯ÂÈ... ΤÊÈ·
Î·È Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∞ÁÁÏ›·˜ ˆ˜
ÙÔ ÚÒÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.
∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
ÙÔ ÕÚÛÂÓ·Ï-Ã·Ï (ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi
ÙÔ˘ 2014 Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË), Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô
˙¢Á¿ÚÈ· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ,
·˘Ùfi ÙˆÓ ªfiÚÓÌÔ˘ı-Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ÂΛÓÔ ÙˆÓ ΔfiÙÂÓ·Ì∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜.
∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ·:
ΔÛ¤ÏÛÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ
™ÚÈÔ‡ÛÌÂÚÈ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ
°ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ
°Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ-§ÈÓÙ˜
ΔfiÙÂÓ·Ì-∫Ú›ÛÙ·Ï ¶¿Ï·˜
ÕÚÛÂÓ·Ï-÷Ï
ªfiÚÓÌÔ˘ı-Œ‚ÂÚÙÔÓ
ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-§›‚ÂÚÔ˘Ï/°Ô˘¤Û٠÷Ì
ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ-°Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌ/¶›ÙÂÚÌÚÔ
∂fiÌÂÓË ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋
™¿‚‚·ÙÔ, 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
√ª√¡√π∞- ∞.∂.∫
∞∂§ §∂ª∂™√À- ∂¡ø™∏ ¶∞ƒ∞§πª¡π√À
¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞- ∞ƒ∏™
∞°. ¡∞¶∞-∂ƒª∏™ ∞ƒ∞¢.
∫˘Úȷ΋, 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
¢√•∞ ∫∞Δø∫-∞¶√§§ø¡∞™
∂£¡π∫√™ ∞á∞™- ∞¶√∂§
¢Â˘Ù¤Ú·, 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘
∞¡√ƒ£ø™∏-¶∞º√™ F.C.
μ∞£ª√§√°π∞
AEK . . . . . . . . . . . . . . . . 49
∞¶√∂§ . . . . . . . . . . . . . . 47
∞ÓfiÚıˆÛË . . . . . . . . . . . 45
∞fiÏÏˆÓ . . . . . . . . . . . . 40
OÌfiÓÔÈ· . . . . . . . . . . . . . 37
¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· . . . . . . . . 29
¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . . . 26
ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . 23
EıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . 22
∂ÚÌ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 21
∞∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
¶¿ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 18
∂¡¶ . . . . . . . . . . . . . . . . 15
∞Á›· ¡¿· . . . . . . . . . . . . 6
™ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ô ¶Â!
∞ÁÁÏ›· Î·È ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ
ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜
ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ηÚȤڷ
ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·Ú‰ÈfiÏ·. ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÂȂ‚·›ˆÛ ηÈ
Â›ÛËÌ· ˆ˜ Ô ∫·Ù·Ï·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ.
√‡ÙÂ Ë ΔÛ¤ÏÛÈ, Ô‡ÙÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ! √ ¶Â
°ÎÔ˘·Ú‰ÈfiÏ· Â¤ÏÂÍÂ Î·È ı·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ
ηÏÔη›ÚÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË
ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ!
ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ
Û ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË,
ˆÛÙfiÛÔ Ë ™›ÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÌÂ
ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›·
¯ÚfiÓÈ·!
√ ∫·Ù·Ï·Ófi˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ
Ù· ËÓ›· ÙˆÓ «ÔÏÈÙÒÓ» ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹
ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ
ÂÓ ÏfiÁˆ ΛÓËÛË ·fi Û‚·ÛÌfi
ÛÙÔÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ Î·È
ÙËÓ ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙÔ˘.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ™›ÙÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ
∏
ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘
°ÎÔ˘·ÚÓÙ›ÔÏ· ÙÔ 2012, fiÙ·Ó
·˘Ùfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·,
Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË
ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘
∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:
«∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÌÔÚ›
Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ
Ì ÙÔÓ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·,
ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘
ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ·fi ÙË ÛÂ˙fiÓ 16/17 Î·È ÌÂÙ¿. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. √È
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÎ
Ó¤Ô˘ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ
Ô˘ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÙÔ 2012.
∞fi Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘,
ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÙÙfi ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜.
√ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜
ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔ‚Ô‡ÌÂ
ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ù‹, ›ӷÈ
·Ôχو˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ
Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiψÓ
ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘».
www.parikiaki.com
30 – English Section Sports, 4th February 2016
ueiopasdfhjklcvbnDZC
C Y P R I O T F O O T B A L L Cypriot football stars talk about old times
Lowly teams surprise
championship contenders
TWO relegation-threatened
teams, Ermis Aradippou and
Paphos FC, were unexpected
winners in their respective
weekend games against championship contenders Anorthosis
and Omonia.
Despite the narrow 1-0 scoreline, leaders AEK had few problems against Ethinkos Achnas
while APOEL leapfrogged over
Anorthosis into second place
following their six goal blitz
against Nea Salamina.
Dickson got onto the scoresheet as he prodded the ball into the net following a knockdown by Weeks.
The impressive Weeks
sealed Ermis’ victory with a goal
deep into injury time and it was
no more than the 26-year-old
Liberian deserved as he was instrumental in his team’s big win.
Paphos FC came from behind to stun big boys Omonia in
Paphos 2-1
The Nicosia team took the
lead in the 25th minute when
Irishman Cillan Sheridan
volleyed past Paphos keep
Kodina. The lead was shortlived, as De Melo struck from
inside the area four minutes later to level the score.
In the final third of the game
it was Paphos FC who pushed
forward for the win while
Omonia inexplicably dropped
back and allowed the home
team to control play.
With barely a couple of min-
Michalakis Michael well
known in England as the
Chairman of New Salamis and
a former player of New Salamis
and the national team in Cyprus
had the chance to talk about old
times with Nicos Charalambous
Michalakis Michael and Nicos Charalambous
when they met up recently
utes of normal time left
Dutchman Maatchi raced onto
a Matuku flick-on to slide the
ball past the oncoming Christofi
and record Paphos FC’s first
win since mid-October.
A first half goal by Andre
Alves was enough to give AEK
the three points against
Ethnikos Achnas.
The Larnaca team were in
control from the first whistle and
more than deserved their win
against a team that barely ventured forward.
APOEL continued their surge
to the top with an impressive 61 win against Nea Salamina.
The teams were level at half
time after a Makriev penalty had
cancelled out Soteriou’s opener. In the second half though
APOEL poured forward and
with recent signing Yianniotas in
irresistible form they proved too
strong for Nea Salamina.
Argentinian de Vincenti started and finished the second-half
rout with Vander, Vinicius and
Cavenaghi scoring in between.
Enosis failed to get anything
out of their game against Doxa
and are now favourites for the
second automatic relegation
slot with Doxa’s Edmar getting
the only goal of the game.
As expected, Apollon defeated relegated Ayia Napa 4-0 with
Serbian Stojanovic grabbing a
brace with Maglica and Angeli
completing the score.
AEL beat Aris 1-0 in an allLimassol clash in the final
match of the round on Monday
night.
Standings: AEK 49, APOEL
47, Anorthosis 45, Apollon 40,
Omonia 37, Nea Salamina 29,
Doxa 26, Aris 23, Ethnicos
Achnas 22, AEL 22, Ermis 21,
Paphos 18, ENP 15, Pafos 15,
Ayia Napa 6.
A photo of Michalakis Michael and Nicos Charalambous
in action Cyprus v Greece
Eusebio
Omonia and Cyprus international player.
In their time they played
against each other several times,
and spoke about their experiences in football.
One of the photos show
Michalakis Michael and Nicos
Charalambous playing for
Cyprus v Greece in Athens 1972
where Cyprus were leading 2-0
but eventually to lose 4-2.
From there the Cyprus national side went to Portugal where
they played a world cup qualifying game versus Portugal that
included the world famous
Eusebio but lost 4-0.
Below are the Portugal v
Cyprus team players and goal
statistics.
NEWS FROM GREECE
PAOK drop points
Igor Tudor’s position at the
PAOK bench is under serious
threat after the Thessaloniki giant
stumbled at home with struggling
Atromitos,
while
Olympiakos,
AEK
and
Panathinaikos scored three
goals each to continue winning.
PAOK drew 1-1 with Atromitos
at Toumba on Saturday after
Nikos Lazaridis equalized Robert
Mak’s goal for PAOK. The poor
results in the last few weeks and
the clash between Tudor and
PAOK superstar Dimitar
Berbatov have put the Croat
manager on the spot.
Fourth-placed PAOK is now
eight points behind second AEK
and four behind Panathinaikos.
AEK saw off visiting Veria 3-0 via
goals by Ronald Vargas,
Christos Aravidis and Petros
Mantalos.
Panathinaikos registered its
third consecutive win on the
road, outscoring host Platanias
3-2 at Hania on Sunday. Nikos
Kaltsas scored a brace and
Viktor Klonaridis added the third
for the Greens, while Fanouris
Goundoulakis and Leonardo
Ramos scored for Platanias.
For Olympiakos it was business as usual as the Reds
recorded their 19th win in 20
games, beating host PAS
Giannina 3-0. Costas Fortounis
scored twice for Olympiakos to
get to a chart-topping 15 goals
in the Super League this season,
and Jimmy Durmaz added the
third.
The champions need five
more wins in the 10 remaining
games to win the title mathematically.
In other weekend games
Xanthi downed Iraklis 2-0 at
home, Panetolikos sank bottom
Kalloni Lesvou further with a 1-0
home win, Panionios needed a
late penalty kick to defeat relegation-threatened Panthrakikos 10 away, and Asteras, still without a manager, overcame
Levadiakos 2-0 in Tripoli.
Australian Open
Djokovic wins Title. Novak
Djokovic vanquished Andy
Murray for the fourth time in an
Australian Open final on Sunday
to win a record-equalling sixth
title and serve notice to his rivals that he could surpass even
his stellar 2015 this year.
The Serbian’s fifth crown in
six years on his favourite court
not only allowed him to match
Roy Emerson’s record Austra-
lian Open tally but also brought
him level with Rod Laver and
Bjorn Borg on 11 grand slam titles.
Angelique Kerber stunned
Serena Williams to win
Australian Open
On a night when Steffi Graf
loomed large over Rod Laver
Arena, an inspired Angelique
Kerber stunned Serena Williams
in a three-set classic to win the
Australian Open on Saturday
and become Germany’s first
grand slam champion in 17
years.
In the ultimate tribute to her
childhood hero, Kerber foiled
Williams’s bid to match the
German great’s tally of grand
slam titles, closing out a magnificent 6-4 3-6 6-4 win in her
first major final.
The seventh seed’s triumph
secured her nation’s first grand
slam win since Graf .
Community Youth Football Results
Sunday 31st January 2016
U15
AEK Black 2 Chorleywood 3
Brady Maccabi AEK Gold 5
Omonia White 0 Alexandra Park 2
Panathinaikos White 8 Mill Hill 3
U14
Olympiacos 4 Northwood 2
Omonia Green 3 Harvesters 2
U13
St Albans 3 AEK Black 6
Omonia white 6 Boreham Wood 0
AEK 5 Alexandra Park 3
Olympiacos 2 Whetsone Wanderers 2
U12
Omonia Gold 6 Maccabi 0
Panathinaikos 4 Hadley Wood & Wingate
11
Omonia White 2 Highgate & Muswell Hill 4
Gadeside 3 Omonia Green 2
www.parikiaki.com
English Section Sports, 4th February 2016 – 31
ueiopasdfjklcvbnDZCM
THIS PAGE IS SPONSORED BY
WORKFLAIR LTD - ESTATE LETTINGS & MANAGEMENT
T: 020 8888 7067 A: 61 GREEN LANES, LONDON N13 4TD
E: [email protected] W: www.workflair.co.uk
GUARANTEED RENTS PAID & FULL MANAGEMENT SERVICES AVAILABLE IN EAST & NORTH LONDON
Brotherhood FC reach LFA Semis
KOPA League
Official Sponsor
LEAGUE TABLES
Division 1
Brotherhood boys Chairman Yiannis Koumettou, Coach Akis
Kyriacou, Manager George Demetriou and General Secretary
Louis Pedhiou
LFA Challenge Cup
Quarter Finals
Springhill Utd 0 Brotherhood 5
Brotherhood faced the current
champions of the WESFA
Premier Division in the Quarterfinal of the LFA Challenge Cup
on a cold wet Sunday morning
in South London.
Despite being the underdogs,
and coming up against a team
who had history in the competition, it was clear from the start
that The Hood was up for the
challenge with captain Glen
McSherry taking no prisoners
and the dynamo Paul Yiannakas
First Division
Cetinkaya Cinar 7 KLN 0
A new management team for
Cinar against KLN who beat
them 4-1 last week. In very muddy conditions Cetinkaya Cinar
took control from the start and
had far greater possession but
failed to put away their early
chances. Cinar pressure paid off
in the 35th minute as Leon
Wilson’s low shot beat the Kln
keeper. A minute before half time
a long ball from Thomas simmons found Zaine Martin and his
looping header made it 2-0
Cinar.
In the 58th minute Thomas
Simmons made it 3-0 after a
great passing movement around
the Kln box. 3 minutes later a
dominant Cinar increased their
lead tp 4-0, a great low shot by
Neil Thompson.
In the 71st minute Leon
Wilson evaded a couple of tackles and chipped it over the oncoming keeper. The defenders
efforts to clear the ball were in
vain as he helped the ball in for
5-0. with 12 minutes left the tricky
Tarik Kucuk made it 6-0 and with
7 minutes left he went on a mazy
run past 5 defenders to make
running the show from midfield.
Super striker Aaron Kennedy
opened the scoring with a well
worked header on 10mins and
from then on it was one way traffic. Paul Yiannakas added to the
score on 20mins with a majestic
chip followed by a silky third from
Mark Doyle just before half time.
It turned out to be a day to be a
day to remember for Mark Doyle,
only recently back from a long
injury break, who went on to
score another two and claim his
hat-trick past the vastly experienced Springhill goalkeeper.
Brotherhood will now face
Dumlupinar of the Turkish league
in the semi-final and, although
TEAMS
Omonia
Trip-Olympia
New Salamis
Anorthosis
Brotherhood
Livadia
Apoel
Cyprus Youth
Cetinkaya C.
Maronites
Brotherhood FC reach LFA Challenge Cup Semi Finals
once again being the underdogs,
you would write them off at your
peril.
New Salamis 3 Kenningwell Utd 4
Last year’s challenge cup winners New Salamis got the shock
of their lives on Sunday when they
lost to South Londoners
Kenningwell United. The reds
were winning 3-0 half time and
coasting; their goal scorers were
Nico Muir, Mario Georgiou and
Kyri Portou.
But what happened the second half was unbelievable from
the second half kick off New
Salamis allowed their visitors to
score three goals within three
GD
44
18
30
20
7
–4
–4
–27
–22
–62
P
33
27
24
24
24
17
12
8
7
3
Division 2
Kyri Portou of New Salamis in full flow
minutes to equalise.
From then on the game looked
as if it was going to go either way
but Kenningwell were more de-
cisive and were rewarded with
a winning goal and a path to the
semi final to now play Baldon
FC.
TEAMS
P W L
St. Panteleimon 16 10
5
Komi Kebir
14 7
4
Arachne
15 7
6
Pantel
15 6
6
Asha
16 6
7
Achna
14 2 10
D GD P
1 17 31
3
6 24
2
6 23
3
8 21
3 –11 21
2 –26 8
FIXTURES
Sunday 7th February 2016
First Division
Maronites v Apoel
10.30am Winchmore Hill Cricket Club,
The Paulin Ground, Ford’s Grove,
Winchmore Hill, London N21 3ER
Anorthosis v KLN
11.30am New River Sports Centre,
White Hart Lane, N22 5QW
Cetinkaya Cinar v New Salamis
10.30am Tottenhall Recreation Ground
Tottenhall Rd, Palmers Green N13 6LH
Livadia v Tripimeni-Olympia
10.00am Southbury Leisure Centre,
192 Southbury Road, Enfield EN1 1YP
Pantel 0 Komi Kebir 2
Arachne v Achna
D
0
0
0
0
0
2
0
2
1
3
3 points deducted from New Salamis
and awarded to Brotherhood.
the final score 7-0.
Captain Mete Redif took
charge of the team with incoming new manager and ex player
Tolga Huseyin observing on the
day.
The Club would also like to
say a big thank you to the outgoing manager Ahmet Sade after
serving the club as their manager for ten years.
It was second against third in
this top of the table second division clash. The game was well
contested as both teams knew
the importance of a win.
Komi took the lead on 20 minutes when a long ball from Sotiris
Vassiliou found Andreas BryantEconomides in space - He cut
inside and finished coolly. Ten
minutes later Kyri Christofi added
to his two goals from last week
running onto a Theo Vassiliou
through ball and shooting across
the keeper and into the net.
Pantel dominated the second
half and were awarded a penalty on 55 minutes but a great save
from returning Komi keeper Ari
Hadjikkou denied them a way
back into the game.
P W L
12 11
1
13 9
4
9 9
0
12 8
4
13 7
6
12 5
5
11 4
7
14 2 10
13 2 10
13 0 10
Brotherhood v Omonia
10.15am Whittington Park,
Holloway road, London, N19 4RS
Second Division
Asha v Komi Kebir
12.00pm Southbury Leisure Centre,
192 Southbury Road, Enfield EN1 1YP
Arachne
St Panteleimon 6 Asha 1
St. Panteleimon welcomed
Asha to The Hive and continued
their momentum towards promotion with a hugely impressive
6-1 win. The Saints took the lead
on 15 minutes following a defence splitting pass from Jack
Smith that saw Kristian Neziri fire
home.
Asha responded well and
equalised on 25 minutes from a
free kick that was headed in by
Chris Spyrou The Saints restored their lead almost immediately through Nikos Salapatas
making it 2-1. The second half
belonged to St. Panteleimon and
in particular Jack Smith who
scored a superb hatrick to round
off his outstanding performance.
Igkli Sevaj completed the scoring
making the final score 6-1 underpinning another impressive
display.
Arachne 5 Achna 1
Achna started the game well
when their striker hit the post
within a minute from kick off but
were 1-0 down soon after Chris
Theodosiou heading in from a
corner. Arachne made it 2-0 just
before half time when Damien
Spyrou broke through and slotted the ball into the corner of the
net. 10 minutes into the second
half it was 3-0 when Chris
Constantinides capitalised on a
goalkeeping error. Chris then
St Panteleimon goalscorers versus Asha Nick Salapatas, Igkli Sevaj,
Kristian Neziri and Jack Smith
Arachne v Pantel
9.30am New River Sports Centre, White
Hart Lane, N22 5QW
Achna v St Panteleimon
11.00 am Peter May Sports Centre,
135 Wadham Road, London E17 4HR
made it 4-0 with a well taken
headed goal. Achna then pulled
a goal back with Chris Petrou
but Damien Spyrou completed
the scoring with a well taken
goal from a free kick into the box
which he hit first time past the
keeper. Final score 5-1.
Komi Kebir goalscorers v Pantel Kyri Christofi
and Andreas Bryant Economides on either
side of penalty saving Ari Hadjikkou
¶¤ÌÙË 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2016
™ÂÏ›‰· 32
∫fi‚Ô˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
ÛÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ
ÈÏÈ¿‰Â˜ μÚÂÙ·ÓÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜
·ÔÎÔ› ÙÔ Â›‰ÔÌ· η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ
΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ 2016 Â›Ó·È Î·È Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÂȉfiÌ·Ù· ÛÂ
μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ı· ÂÈʤÚÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ (Î˘Ì·›ÓÂÙ· ·fi í200 - í300) ÌÂ
ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ˙ÂÛÙfi
Îϛ̷ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·.
√È μÚÂÙ·ÓÔ› ÔÌÔÁÂÓ›˜ ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi Ù· ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ Î·È ÎÚ‡· ÌÂÛÔÁÂȷο ÙÔ›·, ÂȉÈο Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ, οÓÔÓÙ·˜ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜
‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
ÙÔ˘ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Roger Gale, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜, › fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.
∏ μÚÂÙ·Ó›‰· Karen Greenwood, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ·Ó οÓÂÈ
ÎÚ‡Ô ‹ fi¯È. «∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ ÌÈ· ˙ˆ‹
‰Ô˘Ï‡·ÌÂ Î·È ÏËÚÒÓ·Ì ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ηÈ
ÙÒÚ· Ì ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ì·˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È
Â‰Ò Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ÊÙÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·
ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÁÈ’·˘Ùfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË».
™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó 8.000 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÂÚ›Ô˘ 50.000 ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∏
μÚÂÙ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ í20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ÌÔÚÊ‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÛÙȘ
¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ – ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ∂ÏÏ¿‰·,
°·ÏÏ›·, °È‚Ú·ÏÙ¿Ú, ª¿ÏÙ· Î·È ∫‡ÚÔ.
Ã
πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ,
·ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÔÈ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙ¤˜
ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË
Û¯¤ÛË §ÔÓ‰›ÓÔ˘-μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ
ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙÔ Brexit ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ∂∂-μÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ.
√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ
ΔÔ˘ÛÎ ÙȘ Ôԛ˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ Ô
μÚÂÙ·Ófi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ÌÂÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ∫¿ÌÂÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂ
·Ú·ÏÏ·Á¤˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙÒÓ
ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·.
ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ «¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘»
ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ
ÚÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙË
μÚÂÙ·Ó›· ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ Â‰›ˆÎ Ô
μÚÂÙ·Ófi˜ ËÁ¤Ù˘.
øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
˘¿ÚÍÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·-
™
ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë
ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ «ÊÚ¤ÓÔ˘» ı· ¤¯ÂÈ
‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ, Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ·
ÂȉfiÌ·Ù· Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ fiÛÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ¢Â ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÂÍ¿Ï-
ÁÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰È·‚›ˆÛ˘
ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ¯ÒÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘.
∂›Û˘, ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ηÈ
ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ 55% ÙˆÓ
ÏÔ˘ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ∫¿ÌÂÚÔÓ ÁÈ· Ï‹ÚË
··ÁfiÚ¢ÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ Û ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË
μÚÂÙ·Ó›· ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜
ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û ÔÛfi ·Ó¿ÏÔ-
ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ. ™ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÚԂϤÂÙ·È ‰Â Ë ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÔÏÈÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ.
√ Î. ∫¿ÌÂÚÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ
Â›Û˘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
∫‡ÚÔ˜-μÚÂÙ·Ó›· ˘¤ÁÚ·„·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
 ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ «¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈÌÂÚÔ‡˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜
™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ÌÂٷ͇ ∫‡ÚÔ˘ ηÈ
∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠË
ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ
Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜
ºˆÎ·˝‰Ë˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË Â›-
ª
ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ Î.Î. ºˆÎ·˝‰Ë˜ Î·È º¿ÏÔÓ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù·
‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡
ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘
ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ¿ÏψÓ
·Û‡ÌÌÂÙÚˆÓ ·ÂÈÏÒÓ, Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘
ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜
ÎÚ›Û˘. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο
Ì ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.
√ Î. º¿ÏÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ºˆÎ·˝‰Ë ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘
·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÁÈ· ÙË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
Ù˘ ‚¿Û˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ÙËÓ
¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ‚¿ÛˆÓ.
™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. º¿ÏÔÓ, Ô
Î. ºˆÎ·˝‰Ë˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ
°ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ
ÃÚ›ÛÙÔ ª·ÏÈÎΛ‰Ë Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ
ÕÌ˘Ó·˜.
∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜
ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜. ΔÔ
Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ª.
μÚÂÙ·Ó›·˜ Î. °ÚËÁfiÚÈÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘
∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ú·Î·ı›ÛÂÈ Û ‰Â›ÓÔ Ô˘
·Ú·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ∫˘Úȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∏.μ.
™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Ô ΔÛ›Ú·˜:
† §∞´∫∞ ¶∂¡£∏ †
™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ª¤ÚÎÂÏ
∞‚›ˆÛ Ë
∞ÓÓÔ‡ ÃÚÈÛÙfiÊÈ·
ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
ÌÂÙ·‚› ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘
Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ϥ͢
ΔÛ›Ú·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ¢ˆÚËÙÒÓ «Supporting
Syria and the Region».
™ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡
‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÚÔ-
™
ÛÎÂ„Ë ∫‡ÚÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜
ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·.
∏ Û˘Ìʈӛ· ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ºˆÎ·˝‰Ë ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi
ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ º¿ÏÔÓ.
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜
‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜,
ÙfiÛÔ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ʇÛ˘ fiÛÔ Î·È
Û Â›Â‰Ô Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ∫‡ÚÔ Î·È ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ.
¶ÚԂϤÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È Ë ÊÔ›ÙËÛË ∫‡ÚÈÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙË Û¯ÔÏ‹
·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÓfiψÓ
‰˘Ó¿ÌˆÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜,
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì›·˜ ÒÚ·˜ Î·È ÂÓfi˜
ÛÊ˘ÁÈÎfi, Ô˘ ·˘Ùfi ÚÔηÏ›.
ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰Â ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË
Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÌÂ
ÙËÓ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ
ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÂÓÒ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È¿Û΄˘ ı·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÂÍ·ÌÂÚ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Î·È Ù˘ ËÁ¤Ùȉ·˜
Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜
ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, μ¤ÚÓÂÚ º¿ÈÌ·Ó,
Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜,
ª·ÚÎ ƒÔ‡ÙÂ, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜
Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ºÚ·Ó˜
Δ›ÌÂÚÌ·Ó˜ Î·È Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜
Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘.
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
‰È·ÚÎÔ‡˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ô˘
¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ.
∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ
ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ οı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË, Û Â›‰Ô
ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηÈ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, fiÛÔ Î·È
ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì ÙËÓ ™˘Ú›·
¯ÒÚ˜ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË.
‚›ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË
¶¤ÌÙË, 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘,
Û ËÏÈΛ· 95 ÂÙÒÓ Ë ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¢ËÌ ‹ Ù Ú Ë
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·,
π ˆ ¿ Ó Ó ·
(∞ÓÓÔ‡)
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·
·fi ÙÔ ∫¿Ùˆ
¢›ÎˆÌÔ.
∏ Îˉ›·
Ù˘ ÙÂϤÛÙËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ,
30
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙÔ
ΔÛ¤ÚÈ.
∞
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÃÚÈÛÙfiÊÈ· ¢¯·ÚÈÛÙ¿ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Îˉ›·, Ì ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ
‹
ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ
Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËηÓ
ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜
ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ηÈ
ÁÈ·ÁÈ¿˜,
∞ Ó Ó Ô ‡ ˜
ÃÚÈÛÙfiÊÈ·.
ΔÔ ∞∫∂§
BÚÂÙ·Ó›·˜
Î·È Ë «¶·ÚÔÈÎȷ΋» ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ıÂÚÌ¿
ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·.
Û›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi
ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.
√ μÚÂÙ·Ófi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ı· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ÛÙËÓ ∂∂, ·Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÏ‹
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ. ◊‰Ë
ÙËÓ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙË
¢·Ó›·.
™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Î. ∫¿ÌÂÚÔÓ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÌÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 18˘-19˘
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∂ÊfiÛÔÓ Î¿ÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ ˘ÏÔÔÈËı›, ÙfiÙ ›ӷÈ
¯ÚÔÓÈο ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘, οÙÈ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙË
‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.
∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘
˘¤Ú ÙÔ˘ Brexit ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÂٷ͇
μÚÂÙ·Ó›·˜-∂∂ ˆ˜ «Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· Â·Ó·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ ΂Ի.
∞ÂÚÔÏ¿ÓÔ
ÙÚ‡ËÛÂ
·fi ¤ÎÚËÍË
‚fiÌ‚·˜
ÙÈÁ̤˜ ÙÚfiÌÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó
ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜
·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ï›Á·
ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ªÔÁηÓÙ›ÛÔ˘
Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜.
ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ¿ÓÔÈÍÂ
™
ÙÚ‡· Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘
ηÌ›Ó·˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È
‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·
Ô˘ ηıfiÙ·Ó ‰›Ï· ηıÒ˜
˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Ú¿ ÂÁη‡Ì·Ù·
Î·È «ÚÔ˘Ê‹¯ÙËλ ¤Íˆ ·fi
ÙËÓ ÙÚ‡· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÂ
·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 15 ÌÈÏ›ˆÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Daallo Airlines, ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ‡·
ÛÙÔ Airbus A321.
«¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‹Ù·Ó ‚fiÌ‚·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ
·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‰ÂÓ Ì ÂÌfi‰ÈÛ ·fi ÙÔ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ηÈ
Ó· ÙÔ ÚÔÛÁÂÈÒÛˆ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.
ÿ۷Ì ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÛÙËÓ
ηÌ›Ó·, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ηϿ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÈÏfiÙÔ˜, Ô 64¯ÚÔÓÔ˜ ™¤Ú‚Ô˜
Vladimir Vodopivec.
∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ fiÏË Balad ‰‹ÏˆÛ ˆ˜
οÙÔÈÎÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙË ÛÔÚfi
ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤ÂÛ ·fi
·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ
Ë Daily Mail.
PARIKIAKI is published by PARIKIAKI HARAVGI (U.K.) LTD, whose registered office is situated at 35 Grafton Way, London W1T 5DB and registered at the Companies
Registry with the number 1730205 – Printed by Sharman & Company Ltd, Peterborough, PE1 5TD

similar documents