20131008 Bijeenkomst adm medewerkers okt 2013

Report
Dinsdag 8 oktober 2013
 Toelatingsvoorwaarden


Lager Onderwijs
Nu ook geldig : bewijs van genoten
Nederlandstalig onderwijs in de wereld.
Taalproef binnen de 30 kalenderdagen na
effectieve instap gewoon LO
 Schoolverandering

Nieuwe inschrijving = rechtsgeldig vanaf de dag
waarop de directie van de nieuwe school de
schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld
aan de directie van de oorspronkelijke school.
 Niet-benoembare

lestijden, punten en uren
Automatisch : komen niet in aanmerking voor
vacantverklaring/benoeming/mutatie
 Non
activiteit
Uitspraak Medex : toegelaten tijdelijk pensioen



= toestand non-activiteit
Dus : titularis van zijn betrekking;
Wederindiensttreding : periode non-activiteit =
dienstactiviteit
 Afwezigheden


Elke afwezigheid tijdens de week onmiddellijk
voor of na een schoolvakantie : medisch attest
vereist ! (luxe-verzuim)
Afwezigheid om één van de opgesomde reden
mits toestemming van de directeur wordt
vervangen door afwezigheid wegens persoonlijke
omstandigheden


Ouders : aanvraag indienen op voorhand
Directeur : verklaring akkoord
 Adoptieverlof

Aanvang nemen binnen vier maand volgend op de
datum waarop het kind daadwerkelijk in het
gezin wordt opgenomen.
 TBS/PA

voorafgaand aan het rustpensioen
Periodes van volledige LBO voor
ouderschapsverlof/medische bijstand/palliatieve
zorgen = prestaties !
LOOPBAANONDERBREKINGEN
 GLBO 55+ - 1/5e


Mogen met toestemming van het schoolbestuur
overgaan naar halftijdse LBO 55+ (of
omgekeerd).
Kan beëindigd worden voor :



Ouderschapsverlof
Medische bijstand
Palliatieve zorgen
 Nadien verderzetting GLBO 55+
LOOPBAANONDERBREKINGEN
 LBO ouderschapsverlof 1/5e

Voor 1 sept 12 opgenomen = mogelijkheid tot
bijkomende ononderbroken periode LBO :




Max 1 maand bij volledige LBO
Max 2 maanden bij halftijdse LBO
Max 14 maanden bij LBO 1/5e
Gedurende 1 sj =

Mogelijkheid om het daarop volgende schooljaar LBO
1/5e voor ouderschapsverlof te nemen,
LOOPBAANONDERBREKINGEN
 LBO bijstand of verzorging ziek kind



Tijdens of vlak na de hospitalisatie
Als gevolg van zware ziekte
Beroepsloopbaan volledig onderbreken voor één
week, eventueel verlengbaar met één week
 Palliatieve

zorgen
Na overlijden van de persoon die deze zorgen
genoot, kan het ambt opnieuw voortijdig
opgenomen worden.
 Koopkrachtverhoging
door verhoging vast
bedrag eindejaarstoelage met € 236,72
 Iedereen meer eindejaarstoelage (december
2014)
 Betaling salaris december in december


Geen gevolgen voor belastingen
Vermelding op belastingsfiches als achterstallig
loon (december 2014)
 Betaling
2014)
van het vakantiegeld in mei (mei
 Langdurig
verlof voor verminderde prestaties
wegens medische redenen


Wegens langdurige medische ongeschiktheid
Niet meer in staat totale opdracht uit te voeren
(uiterlijk 01-09-2014)
 Re-integratie en “derde weg”
 Extra verplaatsingsonkosten gemaakt door
eigen personeel voor deelname aan lokale
inspraakorganen worden vergoed als
dienstverplaatsing (01-09-2013),
 Personeelsleden
aangesteld als
kleuteronderwijzer op basis van “ander”
bekwaamheidsbewijs


Van salarisschaal 151 naar 143
(01-01-2014)
 Eerste
ervaringen…
 Wet
op de overheidsopdrachten
 Aftasten terrein nieuwe offerte
 Bevindingen vergadering
 Enkel
in Sint-Niklaas
 Oude systeem nog minstens dit jaar geldig
 Geld ontvangen = schuld kwijtschelden

Ook in de boekhouding !!!
 Pilootproject



1/3e ouders
1/3e school
1/3e stad + OCMW



Op basis van kansenpas.
Veel minder administratie.
Kansenpaspromotie

similar documents