Webquest_Kalendár.

Report
Vytvorila Mgr. Klára Vrbová
http://via-novezamky.webnode.cz//
Tento webquest slúži na zdokonalenie vašich zručností pri tvorbe projektu.
 Projektová práca je často využívaná v bežnom živote, pretože učí ľudí
spolupracovať, komunikovať, verejne vystupovať, učí ich zodpovednosti
voči iným i sebe samému.
 Zároveň je to jedinečná možnosť prezentovať svoju kreativitu v
najrozličnejších oblastiach.
 Projektová práca sa nezaobíde bez využívania IKT, ktoré prácu na projekte
nielen zjednodušujú, ale umožňujú dať projektu úplne nový rozmer.
 Dnešná moderná doba očakáva a vyžaduje práve tieto zručnosti,
schopnosti najmä od vás, mladých ľudí.
Vaše prvé skúsenosti s tvorbou projektu z predchádzajúceho ročníka tento rok
rozšírime a zdokonalíme - vytvoríme kalendár v printovej podobe.
Pri jeho tvorbe využijete:
 umelecký opis jednotlivých mesiacov roka,
 dynamický opis - tradičné slovenské recepty viažuce sa
k obdobiu Vianoc a k Veľkej noci,
 pranostiky viažuce sa k danému mesiacu ,
 esteticky kalendár doplníte kresbami, obrázkami, dátumami jednotlivých
mesiacov,
 prezentujete svoj projekt,
 prednesiete záverečnú správu.
Vytvorte kalendár na daný rok, ktorý by reprezentoval vás, vašu triedu, našu
školu.
 Na každý mesiac v roku utvorte umelecký opis.
 Vyhľadajte tradičné slovenské recepty viažuce sa k Vianociam
a k Veľkej noci.
 Vyhľadajte pranostiky viažuce sa k jednotlivým mesiacom roka.
 Výtvarne spracujte podľa vlastnej fantázie štyri ročné obdobia.
 Ku každému mesiacu vytvorte tabuľku s dátumami.
 Kalendár esteticky spracujte a vytlačte.
 Prezentujte výsledný produkt projektu.
 Predneste záverečnú správu.
 Pracujte tak, aby výsledný produkt mohol prezentovať našu školu
a aby ste ho mohli darovať rodine, kamarátom.
POZOR!
 Navrhnite vlastné nápady, čo by mohol kalendár ešte obsahovať.

 Budete pracovať samostatne aj v skupinách. Rozdelenie rolí:
1. Autori :
Každý napíše umelecký opis mesiaca, v ktorom sa narodil a vyhľadá
minimálne 3 pranostiky, týkajúce sa mesiaca narodenia.
2. Hľadači receptov:
Dvaja vyhľadajú tradičné slovenské recepty k Vianociam a k Veľkej
noci, doplnia obrázkami.
3. Výtvarníci:
Maximálne štvorčlenná skupina výtvarne spracuje podľa vlastnej
fantázie štyri ročné obdobia.
4. Tabuľkár/ zapisovateľ:
Ku každému mesiacu vytvorí tabuľku s dátumami.
Vytvorí prehľadnú tabuľku o rozdelení čiastkových úloh.
Po spoločnom schválení zapíše plán projektu (podľa vzoru v učebnici
SJ pre 7.roč.ZŠ, str.78).
5. Dizajnéri:
Zodpovedná osoba za výsledný produkt – kalendár – z estetického
hľadiska.
6. Technici:
Zodpovedné osoby za technickú úpravu kalendára.
7. Záverečná správa z priebehu projektu – vypracujú 8 žiaci na základe
vzoru v učebnici SJ pre 7.roč., str.80/1 (Správa I. a II. časť).
 http://zlatyfond.sme.sk/index.php
 Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava:
Tatran, 1975.
 http://pranostiky.host.sk/pranostiky.htm
 http://predpovede.topky.sk/pranostiky#
 http://www.juls.savba.sk/ebooks.html
 slovníky: PSP, SSS, MFS, KSSJ
 http://varecha.pravda.sk/recepty/narodne-
kuchyne/slovenska-kuchyna/
 http://receptar.zena.atlas.sk/?utm_source=google&utm_m
edium=cpc
 Krajčovičová, J., Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 7.ročník ZŠ.
Bratislava: SPN, 2010, ISBN 978-80-10-01840-6.
Úroveň riešenia
Nesplnené
Nízka úroveň
Možnosti zlepšenia
Splnené
bez chýb
Vzorové
riešenie
0
1-3
4-6
7-9
10
Bodovanie
Úvodná fáza,
rozdelenie do skupín
Práca
nezačala
Závažné nedostatky
Nedokáže samostatne
Určité problémy
Minimálne
nedostatky
Minimálne
Individuálna práca na
úlohe
Nepracoval/a
Kvalita spracovania
Žiadne
Chybné nepoužiteľné
dôležitých údajov
výsledky
výsledky
Bez
Závažné problémy v
Nízka, priemerná
Minimálne
spolupráce
komunikácii
úroveň komunikácie
nedostatky
Spolupráca v skupine
Nepracoval/a
slohových prác)
Výsledný estetický a
technický vzhľad
kalendára
Nepresné informácie,
výsledky nie sú veľmi
vhodné
nedostatky
Minimálne
nedostatky
Vynikajúco
Vynikajúco
Vynikajúco
Priemerná úroveň
Obsahová stránka
kalendára (tvorba
pracovať iba s pomocou
Dosť veľké problémy
Vynikajúco
Nedokáže samostatne
slohovej práce
Minimálne
napísať slohovú prácu
(pravopisné/štylistické
nedostatky
Vynikajúco
hľadisko)
Kalendár
neodovzdaný
Kalendár zostavený narýchlo,
Nedostatky stredného
slabá technická aj estetická
rozsahu, ktoré sa dajú
úroveň
odstrániť
Minimálne
nedostatky
Vynikajúco
Splnením úlohy tohto webquestu ste si prakticky vyskúšali prácu na
projekte, zopakovali a utvrdili učivo zo slohu umelecký opis, dynamický
opis, tvorenie tabuľky.
 Utvrdili ste si pravopis a štylistiku pri písaní slohových prác.
 Precvičili ste si prácu so slovníkmi (printovými aj online).
 Zdokonalili ste sa v práci s programom Word, pomocou ktorého ste
vytvárali dokumenty a tabuľky.
 Precvičili ste si vyhľadávanie, triedenie informácií pomocou internetu.
 Prejavili ste svoju tvorivosť vo výtvarnej oblasti.
 Vyskúšali ste svoje estetické cítenie a technické zručnosti pri zostavení
výsledného vzhľadu kalendára.
 Zdokonalili ste sa vo vzájomnej komunikácii a spolupráci.
 Vyskúšali ste si prácu v skupine, zodpovedný prístup k plneniu úloh a
prezentovanie svojej práce na verejnosti.

similar documents