klik hier - Stichting Jonge Balie Nederland

Report
Dit werk is gelicenseerd onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie
Resultaten SJBN Enquête 2012
Inhoudsopgave
• Achtergrond
• Resultaten enquête
–
–
–
–
–
–
–
Steekproef
Algehele tevredenheid
Tevredenheid over het werk en het kantoor
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk
Impact analyse
Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst
Advocaat-stagiaires
• Conclusies
2
Achtergrond
• De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) heeft sinds dit jaar een
samenwerkingsverband met Movir. Eén van de zaken die hieruit
voortvloeit is een enquête onder de leden van de SJBN.
• De enquête is gericht op het welbevinden van (jonge) startende advocaten
(niet langer dan 7 jaar geleden beëdigd)
• 955 respondenten hebben de enquête ingevuld; dit betekent een respons
van ongeveer 15% (circa 7.000 SJBN leden zijn aangeschreven)
3
Resultaten
Steekproef: achtergrond kenmerken
5
Steekproef: achtergrond kenmerken
• Meeste jonge advocaten zijn in loondienst. 66% van de respondenten is
advocaat-stagiair
• 61% is vrouw (NB. Movir portefeuille advocaten t/m 35 jr: 52% vrouw)
• Een vijfde werkt korter dan 1 jaar, twee vijfde langer dan 3
• 57% van de respondenten werkt in de arrondissementen Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag of Utrecht
6
Salaris en aantal uur per week werkzaam
Tweederde van de advocaten verdient meer dan 2.716 Euro bruto. De
advocaten die bij de grote kantoren werken geven bijna allemaal aan boven
de 2.716 Euro te verdienen
7
Salaris en aantal uur per week werkzaam
De meerderheid van de respondenten werkt tussen de 40 en 50 uur
per week. Een vijfde geeft aan meer dan 50 uur per week te werken, dit
is met name bij de grote kantoren
8
Algehele tevredenheid
9
Algehele tevredenheid
•
83% van de advocaten is (zeer) tevreden met zijn/haar beroep als advocaat.
Slechts 4% geeft aan (zeer) ontevreden te zijn
•
Er zijn geen verschillen in tevredenheid tussen mannen en vrouwen. Ook is de
hoogte van het salaris niet van invloed op de tevredenheid
•
Verder is er ook geen direct verband tussen de algehele tevredenheid en het
arrondissement, of de regio waar advocaten werken. (NB: op basis van
arrondissement is een regio-indeling gemaakt: vier grote steden en overig. Het
aantal uur dat een advocaat per week werkt of het al dan niet advocaat-stagiair
zijn geven ook geen significant verschil in tevredenheid. Andersom geldt wel dat
advocaten die meer dan 50 uur werken iets vaker (zeer) ontevreden zijn dan
advocaten die minder werken
•
Wat wel invloed heeft op de algehele tevredenheid is het aantal jaar dat men
werkzaam is als advocaat, de grootte van het kantoor en of men al dan niet in
loondienst werkt
10
Algehele tevredenheid - verschillen
11
Algehele tevredenheid - verschillen
12
Algehele tevredenheid - verschillen
13
Algehele tevredenheid - verschillen
• Zelfstandige advocaten ervaren een grotere tevredenheid dan advocaten
in loondienst. Hoe kleiner het kantoor hoe vaker advocaten aangeven zeer
tevreden te zijn over hun beroep als advocaat. Dit hangt samen; de
meeste zelfstandige advocaten werken bij een klein kantoor. Wordt
gekeken naar de tevredenheid van in loondienst werkende advocaten dan
blijft het verband tussen kantoorgrootte en tevredenheid bestaan maar
wordt wel minder sterk
• Wat betreft het aantal jaar dat men als advocaat werkzaam is valt op dat
de advocaten die net starten het meest tevreden zijn; in de twee jaar
daarna neemt dat af en vervolgens zien we weer een stijging binnen de
groep die meer dan 3 jaar werkzaam is. Ook hier zien we dat de meeste
zelfstandige advocaten meer dan 3 jaar werkzaam zijn; maar ook als
hiervoor gecorrigeerd wordt blijft het verband bestaan
14
Tevredenheid over het werk en het kantoor
15
Tevredenheid over het werk en het kantoor
• Een meerderheid van de advocaten is positief over de werksfeer, de
opleidingsmogelijkheden, ruimte voor nevenactiviteiten en de
werktijden van het kantoor waar zij werkzaam zijn.
• De hoogte van het salaris wordt hier het minst positief beoordeeld;
een derde vindt dit matig of slecht. Hier zien we dat hoe hoger het
daadwerkelijke salaris hoe positiever men dit beoordeeld
• Over de werktijden is 19% niet positief; dit houdt direct verband
met het aantal uur dat men aangeeft per week te werken: 49% van
advocaten die meer dan 50 uur werken is niet positief (t.o.v. 14% bij
40-50 uur en 2% bij minder dan 40 uur)
16
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
loondienst en zelfstandigen
Mening over:
-betrekkingDe werksfeer op mijn kantoor vind ik: loondienst
(N=866)
zelfstandige (N=88)
De opleidingsmogelijkheden die mijn kantoor
biedt vind ik: loondienst (N=866)
zelfstandige (N=88)
17%
32%
24%
37%
36%
9%
35%
30%
8%
11% 3%
5%
45%
26%
13% 3%
60%
5% 1%
Uitstekend
Heel goed
Mijn werktijden vind ik: loondienst (N=866) 2% 13%
zelfstandige (N=87)
6%
65%
22%
59%
18% 2%
Goed
13%1%
Matig
Slecht
De ruimte die ik krijg voor nevenactiviteiten vind
5% 20%
ik: loondienst (N=866)
zelfstandige (N=88) 8% 17%
De hoogte van mijn salaris vind ik: loondienst
6% 16%
(N=866)
zelfstandige (N=88) 5%7%
55%
17% 4%
63%
45%
57%
11%1%
28%
5%
24%
8%
17
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
loondienst en zelfstandigen
• Op vier van de vijf aspecten scoren zelfstandigen hoger dan
advocaten in loondienst; alleen over het salaris zijn loondienst
advocaten positiever. Dit komt doordat zij vaker bij de grote
kantoren werken en meer salaris ontvangen dan advocaten bij de
kleine kantoren
• Zelfstandige advocaten zijn positiever over hun werktijden dan
advocaten in loondienst; zij geven ook vaker aan minder dan 40 uur
te werken. Bekijken we beide kenmerken (loondienst/zelfstandige
en uren per week) los van elkaar dan blijkt dat bij zowel
zelfstandigen als loondienst advocaten het aantal uren per week
negatief correleert met het oordeel over werktijden, maar dat
loondienst advocaten overall negatiever zijn dan zelfstandigen
18
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
kantoorgrootte
Mening over:
-KantoorgrootteDe werksfeer op mijn kantoor vind ik: groot (N=273)
middelgroot (N=294)
klein (N=387)
De opleidingsmogelijkheden die mijn kantoor biedt vind ik: groot (N=273)
middelgroot (N=294)
klein (N=387)
14%
16%
21%
15%
7%
6%
34%
36%
29%
35%
Uitstekend
8% 1%
11% 3%
16%
5%
49%
48%
61%
26%
4%
15% 0%
14% 1%
23%
5%
14%
2%
14% 3%
70%
62%
16%
22%
19%
De hoogte van mijn salaris vind ik: groot (N=273)
13%
middelgroot (N=294) 4% 11%
klein (N=387) 1% 7%
12% 2%
10%
10% 4%
41%
30%
24%
Mijn werktijden vind ik: groot (N=273) 0% 9%
middelgroot (N=294) 1% 13%
klein (N=386) 4%
18%
De ruimte die ik krijg voor nevenactiviteiten vind ik: groot (N=273) 4%
middelgroot (N=294) 5%
klein (N=387) 5%
37%
37%
36%
52%
56%
58%
30%
44%
50%
30%
45%
Heel goed
37%
Goed
Matig
12% 1%
5%
9%
Slecht
Advocaten van grote kantoren zijn veel positiever over hun salaris en de opleidingsmogelijkheden. De
werktijden bij de grotere kantoren daarentegen worden veel vaker minder goed beoordeeld
19
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
# jaar werkzaam
Net als bij de algehele tevredenheid zien we hier dat advocaten die korter dan 1 jaar werken het meest
tevreden zijn over de aspecten met betrekking tot hun kantoor en werkzaamheden
20
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
regio
21
Tevredenheid over het werk en het kantoor –
regio
• Advocaten die werken in het arrondissement van 1 van de 4 grote steden,
zijn positiever over hun salaris maar minder positief over hun werktijden.
Dit heeft deels te maken met het feit dat in deze regio meer grote
kantoren zitten. Vergelijken we echter de grote kantoren in deze regio met
de grote kantoren buiten deze regio, dan zien we nog steeds dat
advocaten in de 4 grote steden positiever zijn over salaris. Qua werktijden
is er geen verschil; dit wordt dus alleen veroorzaakt door het verschil
tussen grote en middelgrote/kleine kantoren.
22
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk
Mening over:
Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat
14%
Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé
9%
Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke
omstandigheden zijn goed bespreekbaar binnen mijn
kantoor
9%
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
64%
49%
41%
Mee oneens
15% 6%
24%
30%
17% 2%
17% 4%
Helemaal mee oneens
Basis: allen (N=955)
23
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk
• 4 van de 5 advocaten ervaart plezier in het dagelijkse werk als
advocaat (ter vergelijking: bij Movir is dit met 90% een stuk hoger)
• Bijna een vijfde ervaart geen goede balans tussen werk en privé
(Movir: 7%). Hier is sprake van een hoge correlatie met de mate
waarin stress/werkdruk bespreekbaar zijn op het kantoor: hoe
meer het bespreekbaar is hoe vaker men een goede balans tussen
werk en privé ervaart. Verder is het zo dat hoe meer uren men per
week draait, hoe slechter de balans werk/privé
• 8% van de advocaten werkt veel (meer dan 50 uur) en heeft daarbij
ook het gevoel heeft geen goede werk privé balans te hebben
24
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
loondienst en zelfstandigen
Mening over:
-betrekkingIk heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat: loondienst (N=867)
zelfstandige (N=88)
Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé: loondienst (N=867)
8%
40%
15%
Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke omstandigheden zijn goed
bespreekbaar binnen mijn kantoor: loondienst (N=867)
13%
24%
50%
64%
17%
Neutraal
14%
16%
64%
Mee eens
3%2%
22%
24%
Helemaal mee eens
4%
31%
49%
13%
18%
49%
8%
zelfstandige (N=88)
zelfstandige (N=88)
30%
Mee oneens
2%
2%
6%
8% 3%
Helemaal mee oneens
Op alle drie de onderdelen reageren zelfstandige advocaten positiever dan loondienst advocaten
25
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
kantoorgrootte
Mening over:
-kantoorgrootteIk heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat: groot (N=273)
13%
middelgroot (N=294)
15%
64%
klein (N=388)
15%
63%
Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé: groot (N=273)
middelgroot (N=294)
klein (N=388)
5%
42%
8%
6%
middelgroot (N=294)
7%
15%
23%
31%
47%
Neutraal
5%
14%
19%
36%
Mee eens
6%
23%
53%
42%
5%
15%
29%
30%
5%
15%
49%
11%
Helemaal mee eens
16%
25%
12%
Stress, (te) hoge werkdruk en persoonlijke omstandigheden zijn goed
bespreekbaar binnen mijn kantoor: groot (N=273)
klein (N=388)
64%
18%
26%
Mee oneens
5%
11%
5%
Helemaal mee oneens
26
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
kantoorgrootte
• Plezier in het dagelijkse werk verschilt niet per kantoorgrootte
• De werk privé balans wordt als beter ervaren bij de kleine en
middelgrote kantoren. Dit hangt samen met het feit dat men
minder positief is over de werktijden en dat men
daadwerkelijk meer uren maakt bij de grotere kantoren.
Daarbij komt ook dat men ervaart dat stress/werkdruk minder
goed bespreekbaar is bij grotere kantoren
27
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
# jaar werkzaam
Hier zien we wederom hetzelfde beeld als bij de algehele tevredenheid en de tevredenheid over het werk en
het kantoor waar men werkt: advocaten die kort werken en die langer dan drie jaar werken zijn positiever
dan advocaten die tussen de 1 en 3 jaar werkzaam zijn
28
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
regio
29
Overige stellingen: plezier in werk / werkdruk –
regio
Advocaten die werken in de arrondissementen Den Haag, Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht ervaren minder vaak een goede werk privé balans en
vinden dat stress/werkdruk minder goed bespreekbaar is. Dit komt deels
doordat in deze regio vaker de grote kantoren zitten. Als we kijken naar grote
kantoren in de randstad dan zien we dat de werk privé balans minder vaak als
goed wordt ervaren dan bij de grote kantoren daarbuiten. Wat betreft de
bespreekbaarheid van stress/werkdruk is er geen regionaal verschil
30
Impact op algehele tevredenheid
Impact analyse algehele tevredenheid
5
Oordeel
4
3
6
7 4
8
1
2
3
1.Plezier in dagelijks werk
2.Werksfeer op kantoor
3.Werktijden
4.Ruimte voor nevenactiviteiten
5.Salaris
6.Goed balans tussen werk en privé
7.Stress/werkdruk bespreekbaar
8.Opleidingsmogelijkheden kantoor
5
2
1
0%
10%
LAAG
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Impact op algehele tevredenheid met beroep als advocaat
31
Impact op algehele tevredenheid
• Plezier in het dagelijkse werk heeft verreweg de grootste
impact op de algehele tevredenheid met het beroep als
advocaat. Plezier in het werk hangt overigens het sterkst
samen met de werksfeer op kantoor
• Salaris, opleidingsmogelijkheden, balans werk en privé en de
mate waarin stress/werkdruk bespreekbaar is hebben relatief
weinig impact
• Van de relatief ‘slecht’ scorende aspecten zijn de werktijden
het meest van belang
32
Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst
Mening over:
Ik vind het belangrijk dat mijn inkomen verzekerd is,
mocht ik (tijdelijk) mijn beroep als advocaat niet
kunnen uitoefenen
Ik zie voor mijzelf een veelbelovende toekomst als
advocaat
Het risico dat ik mijn werk als advocaat niet meer
zou kunnen uitoefenen als gevolg van
ziekte/ongeval, acht ik zeer klein
Helemaal mee eens
Mee eens
19%
10%
63%
55%
48%
6%
Neutraal
13% 4%
Mee oneens
30%
38%
5%
8%
Helemaal mee oneens
Basis: allen (N=955)
33
Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst
• De meerderheid van de advocaten vindt het belangrijk hun inkomen te
verzekeren; 54% denkt echter dat het risico op arbeidsongeschiktheid zeer
klein is. Slechts 1% van de advocaten ziet het risico op arbeidsongeschikt
en vind het tegelijkertijd niet belangrijk om dat te verzekeren
• Tweederde ziet voor zichzelf een veelbelovende toekomst als advocaat
• Hier is wel een verschil tussen mannen en vrouwen te zien: vrouwen
vinden het belangrijker hun inkomen te verzekeren en zien ook eerder het
risico op uitval dan mannen. Daarentegen zijn zij minder stelling over een
veelbelovende toekomst: 60% (helemaal) eens t.o.v. 73% (helemaal) eens
bij mannen
34
Overige stellingen: inkomenszekerheid / toekomst
• Zelfstandigen zijn stelliger over het belang van verzekerde inkomen
en een veelbelovende toekomst dan advocaten in loondienst dat
zijn
• Advocaten die korter dan 1 jaar werken vinden het belangrijker dat
hun inkomen verzekerd is maar tegelijkertijd achten zij het risico op
arbeidsongeschikt het laagst in
• Advocaten die meer dan 40 uur werken vinden het belangrijker dat
hun inkomen verzekerd is en zien vaker een veelbelovende
toekomst
35
Advocaat-stagiaires
Mening over:
Begeleiding door patroon (N=618)
De waarde van de kennis van het "civiel effect" van
mijn masterdiploma (N=574)
13%
39%
12%
De Stagiaire Opleiding van de Nederlandse Orde
4%
van Advocaten (N=604)
Basis: advocaat-stagiaires (N=630)
20%
Uitstekend
51%
31%
54%
Heel goed
21%
37%
Goed
Matig
7%
4%
4%
Slecht
36
Advocaat-stagiaires
• Advocaat-stagiaires zijn niet allemaal positief over de begeleiding door de
patroon, de waarde van hun master diploma en de opleiding. 28% vindt de
begeleiding door hun patroon matig of slecht, 35% vindt de waarde van de
kennis van hun diploma matig of slechts en maar liefst 41% is negatief
over de Stagiaire opleiding van de NOvA
• 6% van de stagiaires is vindt alle drie de aspecten matig of slecht
• Alleen het aspect ‘begeleiding door patroon’ heeft direct impact op de
algehele tevredenheid met het beroep als advocaat. Van de stagiaires die
de begeleiding als ‘slecht’ beoordelen is maar liefst 22% (zeer) ontevreden
over hun beroep als advocaat (in totaal is slechts 3% van de advocaat
stagiaires zeer ontevreden of ontevreden over het beroep)
37
Conclusies
Conclusies - algemeen
• 4 van de 5 advocaten zijn (zeer) tevreden over hun beroep als advocaat
• De meerderheid is positief over de werksfeer, opleidingsmogelijkheden,
de ruimte voor nevenactiviteiten en de werktijden. Salaris wordt iets
minder goed beoordeeld
• 4 van de 5 advocaten heeft plezier in zijn of haar dagelijkse werk
• 1 op de 5 ervaart geen goede werk privé balans. Verder is het zo dat hoe
beter stress, werkdruk en persoonlijke omstandigheden bespreekbaar zijn
op het kantoor, hoe vaker advocaten een goede balans tussen werk en
privé ervaren
39
Conclusies - algemeen
• Plezier in het dagelijkse werk heeft verreweg de meeste impact op de
algehele tevredenheid met het beroep als advocaat; salaris (het minst
scorende onderdeel) heeft weinig impact. Plezier in het dagelijkse werk
hangt sterk samen met de werksfeer op kantoor
• 82% van de advocaten vindt het belangrijk dat het inkomen verzekerd is;
ruim de helft denkt overigens dat het daadwerkelijke risico op uitval zeer
klein is
• Advocaat stagiaires zijn niet onverdeeld positief over de begeleiding door
hun patroon, de waarde van het master diploma en de stagiaire opleiding.
Echter, alleen de begeleiding door de patroon heeft daadwerkelijk invloed
op de algehele tevredenheid. Verder valt op dat er geen significante
verschillen zijn tussen advocaat-stagiaires en advocaten als het gaat om de
tevredenheid
40
Conclusies - verschillen
•
De volgende kenmerken zorgen voor een verschil in tevredenheid op vrijwel alle
onderdelen: het al dan niet in loondienst zijn, het aantal jaar dat men werkzaam is als
advocaat, de kantoorgrootte en de regio waar men werkzaam is
•
Advocaten in loondienst zijn over de meeste aspecten minder tevreden dan zelfstandige
advocaten
•
Als men korter dan 1 jaar werkt is men over het algemeen het meest positief.
Vervolgens zien we een daling bij advocaten die tussen de 1 en 3 jaar werkzaam zijn en
daarna zien we weer een herstel van de tevredenheid
•
Bij grote kantoren is men meer tevreden met het salaris (en ontvangt men ook
daadwerkelijk een hoger salaris) maar daar staat wel tegenover dat de tevredenheid
met de werktijden en de werk / privé balans minder hoog is. Advocaten bij grote
kantoren geven ook vaker aan dat zij meer dan 50 uur per week werken. Bij grote
kantoren zien we ook nog een regionaal verschil; grote kantoren in de 4 grote steden
(Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) scoren hoger op tevredenheid over
salaris dan de grote kantoren die buiten deze regio vallen. Zij scoren lager op
tevredenheid over de werk / privé balans
41

similar documents