Uppdraget - Svensk Kollektivtrafik

Report
1
Projektorganisation
2011
Partnersamverkan för en fördubblad
kollektivtrafik
Beslutad den 20 januari 2011
Nuläget
Styrka
• Sammanhållningen och engagemanget i Partnersamverkan
• Fler och fler deltagare från branschorganisationerna och deras medlemmar
Svagheter
• Otillräcklig styrning och samordning
• Ojämn arbetsfördelning i styrgruppen
• Orimligt hög arbetsbelastning på Svensk Kollektivtrafik
Hot
• Att inte kunna utveckla arbetet med bibehållet fokus på fördubblingsmålet och
den branschgemensamma visionen
•. Brist på resurser för att kunna kraftsamla under 2011
Möjligheter
• Bättre styrning, samordning och uppföljning
• Trafikverket tillför kompetens och erfarenhet
• Ge ökat stöd till arbetet lokalt och regionalt
• Utveckla samverkan mellan fördubblingsprojektet och andra verksamheter
2
3
Branschen och omvärlden
ska uppleva
Att Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik med
tillhörande projektorganisation är:
1. fokuserad på branschens mål att fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel
2. driver på arbetet mot den branschgemensamma
visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av
resandet i ett hållbart samhälle.
4
Gemensamma värderingar
För att steg för steg ta sig mot visionen och målet krävs att
var och en som är involverad i fördubblingsarbetet:
• är fokuserad på att leverera utifrån tydliga uppdrag och
vill bidra till fördubblingsmålet och den gemensamma
visionen.
• visar att man kan arbeta effektivt tillsammans över
gränserna med respekt för varandras olikheter och roller.
• bidrar till att skapa delaktighet genom att ge och efterfråga
information.
Syfte, avgränsning och framgångsfaktorer
Projektorganisationen ska
• vara styrgruppens verktyg och stöd för utveckling, styrning,
samordning, uppföljning och kommunikation,
• driva branschgemensamma projekt ,
• stödja fördubblingsarbetet lokalt och regionalt,
så att projektorganisationen som motor i fördubblingsarbetet bidrar till
att alla involverade arbetar i riktning mot fördubblingsmålet och den
gemensamma visionen.
För att detta ska lyckas krävs fokus på:
- kund/resenärsbehoven
- ökat engagemang och delaktighet
- effektiv styrning
- leverans utifrån tydliga uppdragsbeskrivningar
5
6
Mål 2011
1. Styrgruppen och branschens aktörer ska uppleva
Projektorganisationen som ett effektivt stöd med fokus på
att leverera
2. Projektledarna ska uppleva att de har tydliga uppdrag
och att de kan kombinera projektledarrollen med andra
uppdrag på ett bra sätt
3. Fördelningen mellan organisationerna i
Partnersamverkan vad gäller personella resurser och
finansiering ska upplevas som rimlig och rättvis av
organisationerna
4. Ansvarsfördelningen i styrgruppen ska upplevas som
balanserad av alla i styrgruppen
7
Aktiviteter
1. Besluta om tydliga uppdragsbeskrivningar med
utgångspunkt i Affärsmodellen
2. Skapa ökad delaktighet genom att utse erforderligt antal
personer i olika projekt och delprojekt
3. Prioritera genom att besluta om realistiska tider för leverans
4. Skapa system som säkerställer en effektiv samordning
mellan projekten
5. Skapa effektiva system för rapportering till styrgruppen
8
Organisation
Följande projektorganisation
gäller för 2011
9
Samverkansforum
Uppdraget
Samverkansforum för Partnersamverkan för en fördubblad
kollektivtrafik träffas 1-2 gånger per år för information och
beslut på strategisk nivå.
Samverkansforum bestå av:
Christer G Wennerholm, Svensk Kollektivtrafik
(sammankallande)
Lena Erixon, Trafikverket
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Lundström, Svenska Bussbranschens Riksförbund
Jan Sundling, Branschföreningen Tågoperatörerna
10
Styrgruppen
Uppdraget
Styrgruppen träffas en gång per kvartal eller vid behov oftare, för
diskussion om inriktningen av fördubblingsarbetet och uppföljning av
uppnådda resultat.
Styrgruppen beslutar årligen om uppdragsbeskrivningar och budget för de
olika projekten.
Styrgruppen
Charlotte Wäreborn Schultz (ordförande)
Göran Roos, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Peder Wadman, Branschföreningen Tågoperatörerna
Johan Lindberg, Trafikverket
Tydliga projektuppdrag
Varje projektuppdrag tar sin utgångspunkt i branschens
Affärsmodell med dess mål i olika perspektiv.
För att säkerställa ett kund/resenärsfokus i projekten ges alla
projektledare i uppdrag att utifrån sina respektive uppdrag att
fokusera på:
• ökat resande och marknadsandel
• ökad effektivitet i kollektivtrafiken
• ökad samhällsnytta.
Resultatet av projektuppdragen ska där så framgår av uppdraget
redovisningen ske i form av en fördubblingsrapport (X2-rapport)
12
Struktur på X2-rapporter
Uppdraget
Nuläge
Vision
Värdegrund
Syfte, avgränsningar och
Mål
Aktiviteter
Organisation
Ekonomi/finansiering
Uppföljning
Projektindelning
Från den 1 januari 2011 föreslås följande projektindelning:
1. Harmonisering av definitioner och begrepp
(Gösta Ahlberg)
1. Miljöprogram (Leif Magnusson)
2. Program för Trygghet och Säkerhet samt Tillgänglighet för
personer med funktionshinder (Charlotte Rosengren
Edgren)
3. Samordnade informationssystem (Gerhard Wennerström)
4. Framtida betallösningar (Sören Belin)
5. Regionala trafikförsörjningsprogram (Kjell-Åke Lantz)
6. Avtalsprocessen (Håkan Bergqvist)
7. Goda Exempel (Linda Larsson)
8. Kunskapslyftet (Helena Leufstadius)
9. Statistikportalen (Lars Björling)
10. Infrastruktur (Christina Bergström)
11. Skatter och lagar (Christina Bergström)
13
Projekt
1. Harmonisering av definitioner och begrepp
Uppdrag
Att redovisa väl definierade och förankrade begrepp som är nödvändiga för att
branschens aktörer med hjälp av ett ”gemensamt språk” ska kunna utveckla sin
verksamhet med fokus på kundernas/resenärernas behov när det gäller
tillgänglighet mm.
Att redovisa förslag till förankring och implementering av dessa begrepp.
.
Resultatet ska redovisas i en X2-rapport ”Branschgemensamma begrepp och
definitioner ur ett kund/resenärsperspektiv” och presenteras för styrgruppen i
december 2011.
En avrapportering till styrgruppen ska ske i juni 2011.
Projektgrupp
Gösta Ahlberg (projektledare)
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik
Janne Rusk, SKL
Eva Tiséus, People Travel Group
Claes Lindholtz , SJ
Maria Giöbel, Västtrafik
Bertil Magnusson, Trafikverket
Lars Annerberg, BR
14
Projekt
2. Miljöprogram
Uppdraget
Att driva på utvecklingen genom att vidareutveckla det branschgemensamma
miljöprogrammet med normgivande miljömål så att kollektivtrafiken alltmer
bidrar till en hållbar utveckling. Utgångspunkten för uppdraget ska vara
gällande nationell och europeisk lagstiftning.
Att involvera medlemsföretag och fordonstillverkare i samband med
uppdateringen av programmet.
Att i samverkan med projekt Avtalsprocessen ta fram förslag till uppdatering av
Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupphandling så att denna blir normgivande för
vilka miljökrav som bör ställas vid upphandlad kollektivtrafik.
Projektgrupp
Leif Magnusson, Magnusson Miljökonsult och Utbildning AB (Projektledare)
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik
Ingela Melkersson, Branschföreningen Tågoperatörerna
Lars Annerberg, Svenska Bussbranschens Riksförbund
Anders Berge, Svenska Taxiförbundet
Referensgrupp
Som stöd för arbetet med det branschgemensamma miljöprogrammet finns en
särskild referensgrupp
15
Projekt
3. Program för Trygghet och säkerhet samt
Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Uppdraget
Att ta fram ”Branschgemensamma program för Trygghet och
Säkerhet samt ”Tillgänglighet för personer med funktionshinder”,
med konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med
olika intressenter i samhället kan göra kollektivtrafiken trygg och
säker samt tillgänglig för personer med funktionshinder.
Att i samverkan med projekt Avtalsprocessen ta fram förslag till
Avtalsbilagor eller motsvarande avseende Trygghet och Säkerhet
samt Tillgänglighet.
Projektgrupp
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Håkan Åhlin, UL (delprojektledare Trygghet och Säkerhet)
Peter Eklund, UL (delprojektledare Tillgänglighet)
16
17
Delprojekt
Program för Trygghet och Säkerhet
Uppdraget
Att ta fram ett ”Branschgemensamt program Trygghet och Säkerhet" redovisa
konkreta förslag till hur branschens aktörer tillsammans med olika intressenter i
samhället kan göra kollektivtrafiken trygg och säker. Utgångspunkten för uppdraget
ska vara gällande nationell och europeisk lagstiftning.
Ett utkast till rapport ska vara klar i mars 2011. En X2-rapport ska redovisas för
styrgruppen i juni 2011
Att i samverkan med projektgrupp Avtalsprocessen ta fram förslag till Avtalsbilaga
eller motsvarande avseende Trygghet och Säkerhet.
Delprojektgrupp
Håkan Åhlin, UL (delprojektledare)
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik
Christoffer von Bothmer, Trafikverket
Greta Berg, SKL (kontaktperson)
Marcus Jansson, BR
Leif Svensson, Jernhusen
Jeanette Hegedüs, SL
Delprojekt
Program för Tillgänglighet
för personer med funktionshinder
Uppdraget
Att ta fram ett ”Branschgemensamt program Tillgänglighet för personer med
funktionshinder”, redovisa konkreta förslag till hur branschens aktörer
tillsammans med olika intressenter i samhället kan säkerställa tillgängligheten till
kollektivtrafiken för personer med funktionshinder. Utgångspunkten för
uppdraget ska vara gällande nationell och europeisk lagstiftning.
En X2-rapporten ska redovisas för styrgruppen i september 2011.
Att i samverkan med projektgrupp Avtalsprocessen ta fram förslag till
Avtalsbilaga eller motsvarande avseende Tillgänglighet.
Delprojektgrupp
Peter Eklund, UL (delprojektledare)
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik
Roland Palmqvist, Trafikverket
Sara Malm, Stockholms Stad
Lars Annerberg, BR
18
Projekt
4. Samordnade informationssystem
Uppdraget
Att ta fram förslag till samordnade system som ger resenärerna relevant neutral information som stöd för att
planera och genomföra sin resa oavsett trafikslag och trafikföretag och i såväl normalt som stört trafikläge.
Att skapa en teknikplattform för den samlade kollektivtrafiken genom att den anropsstyrda trafikens
trafiklednings- kommunikations- och informationssystem vad gäller systemägande, systemarkitektur, regelverk
och gränssnitt utformas för att kunna integreras med den linjelagda trafikens motsvarande system.
Att ta fram förslag till vilken typ av information som trafikföretagen ska lämna till ett gemensamt system för
trafikantinformation för att leva upp till kraven enligt den nya kollektivtrafiklagen (Kap 4 §2) samt formerna för
hur denna information ska lämnas, förvaltas och ajourhållas.
Ett samlat förslag i form av en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i juni 2011.
Projektgrupp
Gerhard Wennerström, Samtrafiken (projektledare)
Anders Andersson, Svenska Taxiförbundet
Trafikföretag och THM deltar i arbetet inom ramen för Samtrafikens referenskommitté
Delprojektgrupp Neutral information
Tomas Anglevik, Elias Arnestrand, Stefan Thulin och Helena Ahlin, Samtrafiken
Clas Roberg, Trafikverket
Delprojektgrupp Lagens krav
Carina Karlsson, Anders Spoonberg och Carl Kämpe, Samtrafiken
Roland Palmqvist, Trafikverket
19
Projekt
5. Framtida betallösningar
Uppdraget
Att ta fram en konkret handlingsplan för införande av framtida betallösningar
för kollektivtrafiken. Handlingsplanen ska tjäna som underlag för beslut om
genomförande av förbättringar av befintliga betalsystem på kort och medellång
sikt (1-3 år) och om införande av nya betallösningar på lite längre sikt.
Handlingsplanen i form av en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i mars
2011.
Projektgrupp
Sören Belin, BCAB (projektledare)
Björn Boldt Christmas
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik
Einar Tufvesson, Trafikverket
Janne Rusk, SKL
Stenerik Ringqvist, Svensk kollektivtrafik
Magnus Arnström, Resekortet AB
Gerhard Wennerström, Samtrafiken
Jarl Klang, Samtrafiken
20
Projekt
6. Regionala trafikförsörjningsprogram
Uppdraget
Att stödja arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram och den
efterföljande genomförandeprocessen så att förutsättningarna ökar att nå regionala mål
för marknadsandel, resande mm.
Att med utgångspunkt från Affärsmodellen, Avtalsprocessen och Vägledningen för
framtagande av regionala trafikförsörjningsprogram, samt Trafikverkets specificering av
de transportpolitiska målen, ta fram förslag till mål och mätetal som är relevanta för
planeringsprocessen.
Projektgrupp
Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik
Janne Rusk, SKL
Christer Agerback, Trafikverket
Lars Nordstrand, Keolis
Anders Åström, Alviks Trafik
Anders Berge, Svenska Taxiförbundet
Adjungerad: Magnus Forsberg, Bergkvara Buss (deltar i Pilot Småland)
Delprojekt
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare Trafikplikt.
Lars Bull, Värmlandstrafik, delprojektledare Marknadstillträde.
Carl Kämpe, Samtrafiken, delprojektledare Kollektivtrafikens Bytespunkter.
Sören Bergerland, Karlstadsbuss. Kollektivtrafiken i den fysiska planeringen.
Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare Samhällsnytta.
21
Delprojekt Regionala program
Trafikplikt
Uppdraget
Att ta fram en särskild ”Vägledning Trafikplikt” med beskrivning av vad
ett beslut om trafikplikt kan innehålla och hur ett sådant beslut
processas fram.
Ett utkast till rapport ska vara klart till 10 februari 2011 som underlag för
diskussion på de Regionala tankesmedjorna. Rapporten ska redovisas
för styrgruppen i juni 2011.
Projektgrupp
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare)
Lars Nordstrand, Keolis
Sven Tufvesson, Skånetrafiken
Lars-Erik Lorentzson, Region Halland
Jan Efraimsson, Västtrafik
Pär-Erik Westin, Trafikverket
Matti Lahtinen, Veolia
Janne Rusk, SKL
Lars Annerberg, BR
Delprojekt Regionala program
Marknadstillträde
Uppdraget
Att ta fram en särskild ”Vägledning Marknadstillträde” som redovisar vilka regler
som bör gälla för att alla aktörer ska kunna uppleva konkurrens på lika villkor som
en följd av det fria marknadstillträdet den 1 januari 2012.
Ett utkast till rapport ska vara klar till 10 februari som underlag för diskussion på
de Regionala tankesmedjorna. Rapporten ska redovisas för styrgruppen i juni
2011.
Projektgrupp
Lars Bull, Värmlandstrafik (delprojektledare)
Michael Stjernberg, Västtrafik
Conny Strand, Länstrafiken Mälardalen
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Mats Gustafsson, Svenska Tågkompaniet
Thomas Byberg, Byberg & Nordin
Pär-Erik Westin, Trafikverket
Raymond Hellmark, Veolia Transport
Göran Hallén, BR
Delprojekt Regionala program
Kollektivtrafikens bytespunkter
Uppdraget
Att med utgångspunkt i resenärernas behov och den nya kollektivtrafiklagens krav beträffande
konkurrensneutralitet mm, ta fram ett förslag till organisationsmodell med en ansvarsfördelning mellan
berörda aktörer som gör det möjligt att utveckla och finansiera bytespunkterna på ett sådant sätt att
dessa bidrar till fördubblingsmålet och den branschgemensamma visionen .
Att lämna förslag till hur det fortsatta arbetet med Attraktiva stationer kan omhändertas inom ramen för
ett sådant förslag.
Ett utkast till rapport ska vara klart till den 10 februari 2011. En avrapportering ska ske till styrgruppen i
mars 2011 och en X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i juni 2011.
Projektgrupp
Carl Kämpe, Samtrafiken (delprojektledare)
Joakim Palmqvist, Swebus
Johan Wadman, SJ
Ann Wiberg, Jernhusen
Carl-Johan Sjöberg, JLT
Markus Jansson, BR
Margareta Bergström, Västtrafik
Ejert Seijbolt, Svenska Taxiförbundet
Roland Palmqvist, Trafikverket
Sabina Anderson, Halmstad kommun
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtr.
25
Delprojekt Regionala program
Kollektivtrafiken tar plats i den fysiska planeringen
Uppdraget
Att med utgångspunkt i erfarenheterna från Karlstad, Uppsala och
Sundsvall ta fram en särskild handbok som visar hur branschen och
kommunerna kan arbeta tillsammans för att säkerställa att
kollektivtrafiken integreras i den kommunala planeringen. Härvid ska
beaktas det arbete som skett inom forskningsprojektet Proceed när
det gäller att utveckla ett planeringsverktyg för kollektivtrafiken.
Handboken ska vara klar i december 2011.
Projektgrupp
Sören Bergerland, Karlstadsbuss (delprojektledare)
Bernt Nielsen
XX, Trafikverket
Eva Hägglund, SKL (kontaktperson)
XX, BR
26
Delprojekt Regionala program
Kollektivtrafikens samhällsnytta
Uppdraget
Att ta fram en särskild Vägledning med verktyg som gör det möjligt
att synliggöra samhällsnyttan av satsningen på kollektivtrafiken i de
regionala trafikförsörjningsprogrammen, så att beslutsfattarna får ett
så bra underlag som möjligt för sina prioriteringar.
Rapporten ”Kollektivtrafikens samhällsnytta” ska redovisas för
styrgruppen i juni 2011.
Projektgrupp
Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik, delprojektledare
Håkan Bergqvist, Svensk Kollektivtrafik
Jan Efraimsson, Västtrafik
Göran Hallén, Bussbranschens Riksförbund
Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna
Erik Norlin, Trafikverket
Projekt
7. Avtalsprocessen
Uppdraget:
Att följa upp hur den rekommenderade arbetsprocessen enligt
rapporten ”Avtalsprocessen” används och resultaten av de avtal som
träffas i förhållande till uppställda mål för resandeutveckling mm.
Att se till att erfarenheterna diskuteras regelbundet mellan berörda
parter som underlag för ständiga förbättringar.
Att löpande uppdatera och sprida information om Avtalsprocessen
inklusive modellavtal och avtalsbilagor.
Att etablera ett system med best practice och öppna jämförelser.
Projektgrupp (Avtalsgruppen)
Håkan Bergqvist , Svensk Kollektivtrafik (processledare)
Henrik Dagnäs, Nobina/BR
Anders Andersson, Svenska Taxiförbundet
Magnus Andersson, SJ/Tågoperatörerna
27
28
Avtalsprocessen
Avtalsbilaga
Miljökrav vid trafikupphandling
Uppdraget
Att på förslag av projektgruppen Branschgemensamt
Miljöprogram utarbeta förslag till uppdateringar av
Avtalsbilaga Miljökrav vid trafikupphandling så att denna blir
normgivande för vilka miljökrav som bör ställas i upphandlad
kollektivtrafik.
Projektgrupp
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare)
Ingela Melkersson, Branschföreningen Tågoperatörerna
Lars Annerberg, Svenska Bussbranschens Riksförbund
Anders Berge, Svenska Taxiförbundet
Leif Magnusson, Magnusson Miljökonsult och Utbildning AB
29
Avtalsprocessen
Avtalsbilaga Buss 2010
Uppdraget
Att då det branschgemensamma programmet för
”Tillgänglighet för personer med funktionshinder” föreligger,
förändrad lagstiftning, ändrade normkrav eller andra skäl
föranleder det, utarbeta förslag till uppdateringar av den
branschgemensamma fordonskravsbilagan till trafikavtalen
avseende bussar (Buss 2010).
Delprojektgrupp
Lars Annerberg (delprojektledare)
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik
Alan Björk, Björks Buss
Claes Annerstedt, Dalatrafik
Henrik Birath, Nobina
Klas Sörensson, Skånetrafiken
Maria Övergaard, SL
Ola Deilert, Arriva
Avtalsprocessen
Delprojekt Index
Uppdraget
Att utarbeta förslag till uppdateringar av den
branschgemensamma indexmodell som ingår i
trafikavtalen.
Att utarbeta förslag till uppdateringar av de
kommersiella villkoren i avtalen.
Delprojektgrupp
Ewa Rosén, Skånetrafiken (delprojektledare)
Reija Sintonen, SL
Siw Andersson Länstrafiken Sörmland
Tommy Laestander, Länstrafiken Västerbotten
Håkan Nilsson, Nobina
Lars Annerberg, BR
Fredrik Gustafsson, VS & Perssons Buss
Martin Rybrink, Busslink
30
31
Avtalsprocessen
Avtalsbilaga Specialfordon
Uppdraget:
Att ta fram ett förslag till uppdaterad branschgemensam fordonskravbilaga
avseende specialfordon som ska ingå som bilaga till trafikavtal där specialfordon
används.
Att då förändrad lagstiftning, ändrade normkrav eller andra skäl föranleder det,
utarbeta förslag till uppdateringar av fordonskravsbilaga Specialfordon.
Ett förslag ska presenteras för Avtalsgruppen den 31 januari 2011.
Delprojektgrupp
Kenneth Svärd, SL (delprojektledare)
Benny Sköld ,Östgötatrafiken
Thomas Karlsson, Färdtjänsten Göteborg
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Niclas Aronsson, Taxi160000
Pär Åkerberg, Åkerbergstrafik AB
Lars Hellström, Skånetrafiken
Peter Holmberg, Dalatrafik
Claes Löfvenberg, Taxi020 AB
Lars Annerberg, BR
Projekt
8. Goda Exempel
Uppdraget
Att identifiera och marknadsföra goda exempel enligt fastställda
kriterier.
Att visa att fördubblingsarbetet får genomslag i praktisk verksamhet .
Att inspirera och vägleda beslutsfattare, ledare och medarbetare i
deras arbete för att tillsammans nå branschens gemensamma mål
och vision.
Att visa branschens intressenter ser att branschen går från ord till
handling.
32
33
Goda Exempel (forts)
Projektgrupp/kriteriegrupp
Linda Larsson, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Julija Markensten, Länstrafiken Kronoberg
Raymond Hellmark, People Travel Group/Veolia Transport
Åsa Rönnbäck, Victoriainstitutet
Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik
Alan Schürer, Jernhusen
Referensgrupp
Helena Gibson-Ek, Svenska Bussbranschens Riksförbund
Jens Forsmark, Spårvagnsstäderna
Björn Sundvall, Svensk Kollektivtrafik
Alan Schürer, Jernhusen
Mikael Johnson, SAMOT
Projekt
9. Kunskapslyftet
Uppdraget
Att utifrån branschens kunskaps- och utvecklingsbehov, öka insikt och kunskap om varför
det är nödvändigt att kund- och resultatorientera kollektivtrafiken och vad som krävs för att
lyckas med det så att Kunskapslyftet bidrar till att öka förutsättningarna för att fördubbla
kollektivtrafikens marknadsandel och ta steg mot den gemensamma visionen.
Att planera och genomföra tankesmedjor, seminarier, utbildningar mm bla på uppdrag av
projektledarna.
Att definiera vilka önskemål om forskning som finns med hänsyn till behovet av kunskap
som stöttar branschens fördubblingsarbete, ta fram förslag till forskningsområden och
lämplig samverkansmodell mellan forskningen och branschen samt ge förslag på hur för
fördubblingsarbetet relevanta forskningsresultat, kan föras ut i Kunskapslyftets olika
”kunskapskanaler”.
Styrgrupp
Charlotte Wäreborn Schultz (ordförande)
Peder Wadman, Tågoperatörerna
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Göran Roos, SKL
Margareta Friman, SAMOT
Torbjörn Suneson, Trafikverket
Anna Grönlund, BR
Emma Gretzer, VINNOVA
34
35
Kunskapslyftet (forts)
Projektgrupp
Helena Leufstadius, Veolia Transport (projektledare)
Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik (biträdande projektledare)
Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet
Sven Tufvesson, Skånetrafiken
Göte Persson, BR
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik
Gun Söderberg, LLT
Carl-Johan Sjöberg, JLT
Delprojektgrupper
Kerstin Mattsson, delprojektledare Regionala tankesmedjor
Charlotte Rosengren Edgren, delprojektledare FoU
Sven Tufvesson, delprojektledare Breddutbildning
Kjell-Åke Lantz, delprojektledare Verktyg för verksamhetsutveckling
36
Delprojekt Kunskapslyftet
Ledarutvecklingsprogram
Uppdraget
Att tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
löpande vidareutveckla och erbjuda branschens aktörer ett
ledarutvecklingsprogram som syftar till att utveckla ett nytt
slags ledarskap ”på tvärs” där ledarna i branschen arbetar
tillsammans på nya sätt
Ansvariga
Helena Leufstadius, Veolia Transport
Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik
Per Ewing, IFL
Hans Lundmark, IFL
Delprojekt Kunskapslyftet
Breddutbildning
Uppdraget:
Att för identifierade målgrupper av mellanchefer och handläggare ta fram ett
koncept för ett branschövergripande breddutbildningsprogram. Ett förslag ska
redovisas för Kunskapslyftets styrgrupp i mars 2011.
Att efter sommaren 2011 starta behovsgrundade utbildningar inom för hela eller
delar av målgruppen relevanta områden/moduler så att förutsättningarna ökar att
nå fördubblingsmålet och den branschgemensamma visionen.
Projektgrupp
Sven Tuvesson, Skånetrafiken (delprojektledare)
Einar Tufvesson, Trafikverket
Helena Leufstadius, Veolia Transport
Sören Bergerland, Karlstadsbuss
Kristian Roslund, SL
Patrik Gottfridsson, SAMOT
Christer Ljungberg, Trivector
Lena Thorin, Reach Europé
Lars Nordstrand, Keolis
Anders Böcker, Svenska Taxiförbundet Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik
Hans Lundmark, IFL
37
Delprojekt Kunskapslyftet
FoU
Uppdraget
Att definiera vilka önskemål om forskning som finns med hänsyn till behovet av
kunskap som stöttar branschens fördubblingsarbete, ta
fram förslag till forskningsområden och lämplig samverkansmodell mellan
forskningen och branschen samt ge förslag på hur för fördubblingsarbetet relevanta
forskningsresultat kan föras ut i Kunskapslyftets olika ”kunskapskanaler”.
En X2-rapport ska redovisas för styrgruppen för Kunskapslyftet i september 2011.
Att som underlag för kollektivtrafikens fortsatta utveckling förtydliga innebörden av
den branschgemensamma visionens begrepp ”ett hållbart samhälle”
Att lämna förslag till styrgruppen om representanter i en särskild referensgrupp som
stöd för FoU-delen av Kunskapslyftet.
Delprojektgrupp
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare)
Gunnar Alexandersson och Ingemar Lundin. Tågoperatörerna
Einar Tufvesson, Trafikverket
Elias Arnestrand, Samtrafiken/Victoriastiftelsen
Frida Karlge, Trafikkontoret, Göteborg
Anna Grönlund, BR
38
39
Delprojekt Kunskapslyftet
Verktyg för verksamhetsutveckling
Uppdraget
Att ta fram ett branschgemensamt planeringsverktyg för affärsmässig
verksamhetsutveckling och att starta utbildning i hur verktyget kan
användas inom ramen för den planerade breddutbildningen i
branschen.
En X2-rapport ska redovisas för styrgruppen i september 2011.
Delprojektgrupp
Kjell-Åke Lantz, sammankallande
Per Ewing, IFL, Handelshögskolan i Stockholm
Jonas Sandberg, Länstrafiken Västerbotten
Åsa Rönnbäck, Victoriainstitutet
Kristian Roslund, SL
Mattias Galante, Busslink
Jonas Kempe, Nobina
Hans Lundmark, IFL
40
Delprojekt Kunskapslyftet
Regionala tankesmedjor
Uppdraget
Att arrangera tankesmedjor kring de Regionala
trafikförsörjningsprogrammen v 7-9 2011
Projektgrupp
Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik (delprojektledare
Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen (TS Göteborg)
Helena Ervenius, Regionförbundet Kalmar/Carl-Johan Sjöberg, JLT
(TS Alvesta)
Sven Tufvesson, Skånetrafiken (TS Malmö)
Jonas Sandberg, Länstrafiken Västerbotten/Gun Söderberg, LLT
(TS Umeå)
Lars Wogel SL/Mårten Levin, MÄLAB (TS Stockholm)
Conny Strarnd, Länstrafiken Örebro (TS Örebro)
Margareta Husfeldt, Trafikverket
Projekt
10. Statistikportalen
Uppdraget
Att senast den 1 juli 2011 ge branschens aktörer och intressenter tillgång till ett väl utvecklat
verktyg för planering och uppföljning i form av en öppen och transparent branschgemensam
Statistikportal byggd på statistik och uppgifter från Kollektivtrafikbarometern, Anbaro, FRIDA,
Kollektivtrafikkompassen (nuvarande Stadstrafikkompassen), omvärldsportalen samt från
Trafikanalys.
I uppdraget ingår att visualisera väl definierade och kvalitetssäkrade nationella och regionala
nyckeltal, statistik och faktaunderlag som gör det möjligt att följa kollektivtrafikens utveckling i
förhållande till den gemensamma visionen, det nationella fördubblingsmålet och andra för
branschen uppställda mål.
Att ta fram förslag till en mellan branschen och staten samordnad och kostnadseffektiv
statistikproduktion.
Projektgrupp
Lars Björling, X-trafik (projektledare)
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik
Mats Wiklund, Trafikanalys
Ansvariga
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Miljö- och fordonsdatabasen FRIDA
Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Kollektivtrafikbarometern och Anbaro
Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig Omvärldsportalen
Lars Björling, X-trafik, delprojektledare Kollektivtrafikkompassen
41
42
Statistikportalen
Kollektivtrafikbarometern
Uppdraget
Att ta fram förslag till modell för tillgång, behörighet ,finansiering mm
som gör det möjligt att utveckla Kollektivtrafikbarometern som en del
av en öppen, branschgemensam och transparent Statistikportal med
presentation av relevant nationell och regional statistik avseende
marknadsandelar, resvanor, kundnöjdhet mm.
Resultatet av arbetet ska presenteras för styrgruppen i juni 2011
Ansvarig utredare
Helena Leufstadius, Veolia Transport
Statistikportalen
Miljö- och fordonsdatabasen
FRIDA
Uppdraget
Befintlig användarförening bestående av Svensk
Kollektivtrafik, samtliga THM, Samtrafiken och BR, ansvarar
för att löpande vidareutveckla och förvalta miljö- och
fordonsdatabasen FRIDA
FRIDA:s utvecklingsgrupp
4 THM (roterar)
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik,
Lars Annerberg, BR,
Stefan Thulin, Samtrafiken
43
44
Delprojekt Statistikportalen
Kollektivtrafikkompassen
Uppdraget
Att fr o m sommaren 2011 erbjuda branschens aktörer ett webbaserat
verktyg som med hjälp av relevanta nyckeltal baserad på
kvalitetssäkrade indata gör det möjligt att löpande följa upp
effektiviteten i stadstrafik och annan regional kollektivtrafik .
Ett förslag ska presenteras för styrgruppen i mars 2011.
Delprojektgrupp
Lars Björling, X-trafik (delprojektledare)
Johan Nordgren, Svensk Kollektivtrafik
Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik
XX, SL
Ytterligare några representanter för THM
45
Delprojekt Statistikportalen
Omvärldsportalen
Uppdraget
Svensk Kollektivtrafik ansvarar för att löpande
vidareutveckla en branschgemensam Omvärldsportal som
verktyg för nationell och internationell benchmarking samt
koppla denna till Statistikportalen.
Referensgrupp
Charlotte Rosengren Edgren (delprojektledare)
Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik
Tor Eriksson och Harriet Söder, Länstrafiken Västernorrland
Elisabet Munters, Samtrafiken
Angelique Blix, UL
Christer Olson, KLT
Jan Brandberg, Länstrafiken Mälardalen
Evalott Ferming, Karlstadsbuss
Projekt
11. Infrastruktur
Uppdraget
Att ta fram ett första underlag med fakta, argument och konkreta förslag till
paketerade åtgärdsprogram för statliga investeringar och underhåll som både
på det nationella och regionala planet bedöms ha stor betydelse för
kollektivtrafikens utveckling och som ger snabbt genomslag i form av ökat
resande och marknadsandel.
Ett förslag ska redovisas för styrgruppen i mars 2011.
Att ta fram en konkret handlingsplan för hur kommunerna kan ta ett ökat
ansvar för kollektivtrafikens infrastruktur.
Ett förslag ska redovisas för styrgruppen i september 2011.
Projektgrupp
Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Bertil Magnusson, Trafikverket
Thomas Ahlberg, SJ AB
Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna
Göran Hallén, BR
Stefan Ekman, Västtrafik
Regional representant
Mats Améen, Skånetrafiken
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
46
Projekt
12. Skatter och lagar
Uppdraget
Att ta fram ett första underlag med förslag till sådana
förändringar av skatter, lagar och andra regelverk i Sverige och
EU som snabbt kan få betydelse för kollektivtrafikens utveckling
och möjligheterna att öka resande och marknadsandel och
därmed bidra till fördubblingsmålet och den gemensamma
visionen.
Underlag till konkreta förslag ska redovisas för styrgruppen i
mars 2011.
Projektgrupp
Christina Bergström, Svensk Kollektivtrafik (projektledare)
Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna
Göran Hallén, Bussbranschens Riksförbund
Anders Berge, Svenska Taxiförbundet
Janne Rusk, SKL
Steneric Ringqvist, Svensk Kollektivtrafik
47
Harmonisering
av definitioner
och begrepp
Miljöprogram
Program
Trygghet,
Säkerhet och
Tillgänglighet
Samordnade
informationssystem
Skatter och
lagar
Samordning
Kommunikation
Infrastruktur
Framtida
betallösningar
Regionala
trafikförsörjningsprogram
Statistikportalen
Kunskapslyftet
Goda Exempel
Avtalsprocessen
49
Projektledning
Uppdraget för huvudprojektledaren
Charlotte Wäreborn Schultz är:
Att samordna projektgruppernas arbete i regelbunden
kontakt/dialog med projektledarna och tillsammans med dessa
förbereda styrgruppsmötena två veckor före varje möte.
Att med hjälp av resurser för projektsamordning,
projektadministration/ekonomi och kommunikation ge stöd och
service till projektledarna, följa upp ekonomin i projekten och
säkerställa interninformationen om arbetet i projekten och
uppnådda resultat.
50
Samordning
Uppdraget
Att biträda huvudprojektledaren och styrgruppen genom att samordna arbetet i
projektorganisationen.
Projektkoordinator
Kjell-Åke Lantz, Svensk Kollektivtrafik
Biträdande projektkoordinator/kommunikation
Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik
Projektekonomi
Jeanette Thyberg, Svensk Kollektivtrafik
Kontaktpersoner
Janne Rusk, SKL
Anna Grönlund, BR
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbundet
Christer Agerback, Trafikverket
Gunnar Alexandersson, Tågoperatörerna
Kommunikation
Uppdraget för kommunikationsansvarig
Att direkt underställd styrgruppen marknadsföra branschens
fördubblingsarbete och uppnådda resultat så att kollektivtrafiken som
varumärke stärks.
En kommunikationsplan ska redovisas för styrgruppen i januari 2011.
Att identifiera behovet av projektrelaterade marknadsförings- och
kommunikationsinsatser inklusive kostnaderna för dessa samt genomföra
dessa aktiviteter.
Att löpande avrapportera genomförda aktiviteter och ekonomisk utfall till
styrgruppen.
Kommunikationsgrupp
Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik (sammankallande)
Kerstin Mattsson, Svensk Kollektivtrafik
Helena Gibson, BR
Eijert Seiboldt, Svenska Taxiförbundet
Daniel Stjernfeldt,
Trafikverket
Peder Wadman, Tågoperatörerna
Charlotta Hemgren, SKL (kontaktperson)
51
52
Samverkansforum
Styrgrupp
PL
PL
PL
Projektkoordinator
Biträdande projektkoordinator/
kommunikation
Projektekonomi/administration
Huvudprojektledare
Kommunikationsansvarig
PL
PL
PL
PL
Projektledare
PL
PL
PL
PL
PL
53
Alla projektledarna ges i uppdrag:
Att med utgångspunkt från sin uppdragsbeskrivning ta fram en kort och
enkel projektplan.
Att aktivt försöka hitta extern finansiering i form av EU-medel och liknande
och att ta initiativ till ansökningar.
Att utifrån kunskaps- och utvecklingsbehov som identifieras inom
respektive projekt ge input till Kunskapslyftet när det gäller behov av
seminarier, workshops, utbildningar mm.
Att inom respektive projekt definiera vilka önskemål som finns om forskning
och lämna förslag till Kunskapslyftet/FOU om viktiga forskningsområden.
Att ge input till Avtalsprocessen när det gäller avtalsbilagor mm.
Att ge underlag till Goda Exempel.
54
Enkel projektplan för varje projekt
Uppdraget
Vilket är vårt uppdrag? Vad förväntas vårt projekt leverera och när?
Mål
Vad ska vi ha uppnått fram till den 1 juli och till slutet på 2011?
Aktiviteter
Vilka är de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras för att lösa uppdraget.
När ska de påbörjas och avslutas?
Organisation
Hur organiserar vi arbetet tillsammans (mötesplan etc)
Hur samspelar vi med andra delar av projektorganisationen för fördubblingen?
Min egen roll, vad gör jag som projektledare?
Vad förväntas var och en i projektgruppen göra?
Hur mycket tid avsätter var och en?
Ekonomi
Vilka ekonomiska resurser behöver vi? Vilken budget har vi?
Kan vi hitta ytterligare projektfinansiering?
Uppföljning
Hur följer vi upp löpande att vi är på rätt väg?
När och till vem avrapporterar vi?

similar documents