Kognitivt Arbetssätt

Report
Kognitivt Arbetssätt
Susanna Hultman
Arbetsterapeut
Hemrehab öst/LSS
Liselotte Larsson
Verksamhetssamordnare
Daglig verksamhet
Bakgrund
• Arbetsterapeut konstaterade att många av problemen som fanns, ex oro, utåtagerande ”tjat” mm berodde på
kundernas kognitiva svårigheter.
• Brist på kunskap i kognitivt arbetssätt hos personalen
• Ensam arbetsterapeut med inriktning kognition
Arbetet startade hösten 2011
• Arbetsterapeut tillsammans med Verksamhetsutvecklare diskuterar fram hur arbetet ska gå till.
Början av 2012
• Kick off till all personal
• Val av ombud
• Utbildning till ombuden
•Utbildning/
•Fortbildning
•Samordning
•Sammankallande
•Grupper
Styrgrupp
• Sammanställning
av dokumentation
1 gång per kvartal
Feedback
Arbetsterapeut och Verksamhetssamordnare
5 Stödombud
• Stötta och praktiskt hjälpa
igång kognitonsombuden
ute på arbetsplatserna
• Egna grupper
Stödombud
•Inspirera och
sprida kunskap
•Informera
•Utgöra länk
•Bollplank/stöd
Kognitionsombud
Ett ombud från
varje arbetsplats
52 ombud varav
6 även
demensombud
Arbetsgrupper
•Kontaktpersonal
•APT
•Kollegial
observation
Vad är kognition?
Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar
information.
Ordet kognition syftar på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga,
numerisk förmåga, språklig förmåga med mera.
Kognitiv nedsättning kan yttra sig på många olika sätt till exempel
•
•
•
•
•
•
•
Svårt att förstå
Svårt att planera
Svårt att minnas
Kommer för sent eller alldeles för tidigt
Ständigt letande efter saker
Ständigt stressad
Kommer inte igång
Nedsatt kognitiv förmåga - många drabbas
Sven
Förut: Verbala svar = mycket frågor, oro, osäkerhet
Ett glas
vin?
Det är
OK!
Nu: Social berättelse som alltid är tillgänglig = Mindre frågor och ”tjat”, ökad
trygghet
Förut: Många frågor, många telefonsamtal, osäkerhet
Nu: Veckoöversikt där det tydligt framgår när kontakten skall ske.
Instruktion
Matsedel med bild + text
Dagplanering talar om vad som ska hända under dagen.
Timstock synliggör tiden.
Timstock
Veckoplanering visar när i veckan något ska ske.
Veckoplanering
Vem jobbar?
Det kognitiva arbetssättet kommer att fortgå framöver.
Vi tycker det är viktigt att våra kunder får en så bra livskvalitet
och kan vara så självständiga som möjligt.
Besök gärna vår monter!

similar documents