læsning fortsat (pptx-fil)

Report
LÆSNING OG LÆSEPROCESSER II
Dansk bogstavskrift og forudsætninger for
læsning
PROGRAM
1.
Dansk bogstavskrift og forudsætninger for
læsning


2.
3.
4.
gennemgang af kap. 4 i CE
Gruppesamtale omkring forudsætninger for
læsning
Fra munk til mediebruger – gruppearbejde og
debat
Frokost
Vurdering og analyse af
undervisningsmaterialer til
læseundervisningen i folkeskolen (fortsættes
fredag)
DANSK BOGSTAVSKRIFT
Ordspecifikke udtaler:
fremmedord og visse gamle
danske ord
Betydningsprincippet:
betydningsenheder (morfemer)
Lydprincip 2: Bogstavfølger
Lydprincip 1: enkeltbogstaver
LYDPRINCIPPET 1
Hver enkeltlyd svarer til et skrifttegn, et bogstav
Det fonematiske princip – som vi kender fra
stavetrinsmodellen (GWB)

Det betyder ikke, at vi skriver som vi taler –
skriften er en abstrakt gengivelse af sproglyde,
så man kan skelne imellem dem
LYDPRINCIPPET 1
Undtagelser i skriftens lydprincip:
Tegnene ng og sj = én lyd og ikke to som i seng og
sjal
Tegnet x = to lyde [gs] som i fax og sex
Udfordringen for læreren er at skelne mellem lydene
og vide, hvilke bogstaver, der svarer til hvilke
lyde. Den erfarne læser vil typisk hævde, at der er
to lyde i ng og sj. Fænomenet kaldes ”ortografisk
besjæling”
LYDPRINCIPPET 1
De 9 vokaler på dansk er drilske, da dansk har
flere vokallyde end 9.
A – hakker vs. Hacker snak vs. Snack
Ø – tønde vs. Stønne
Y – syd vs. Synd
+ der er to å-lyde – sukker og sokker
Nb. Vokaltrappen
Læsning og stavning er begge lige influeret af de
mange vokallyde på dansk
LYDPRINCIPPET 2
Dansk udtale har fjernet sig meget fra den
udtalevariant, der oprindelig var grundlaget for
skriften – dansk ortografi er ikke så lydret, som
mange andre ortografier.
Lydprincippet gælder i særlig grad for
bogstavfølger, og ikke bare for enkeltbogstaver
DE enkelte bogstavers udtale er betingede af andre
bogstaver i ordene:
LYDPRINCIPPET 2
Nb. Der er således betingede udtaler af
bogstaverne og standardudtaler
Se i CE s. 79-80 om eksemplet med bogstavet ”e”
Øvelse: ”Find den sandsynlige udtale” og ”Fra
staverens synsvinkel” s. 81-82 i CE
BETYDNINGSPRINCIPPET (DET
MORFEMATISKE PRINCIP)

Skriftens betydningsprincip går ud på, at de
enkelte morfemer skrives på samme måde,
uanset om de ændrer udtale i forskellige ord –
Obs. morfemer = rodmorfemer,
afledningsmorfemer, bøjningsmorfemer og
sammensætningsmorfemer
”Dørhåndtagskastning”
Rod – rod – fuge (sammensætning) – rod afledning

BETYDNINGSPRINCIPPET (DET
MORFEMATISKE PRINCIP
De mindste betydningsbærende enheder
Har også forbindelse til sprogforståelsen og viden
om verden, eks.:
Mange fejl ved diktat, hvor eleverne forsøger at
lytte sig til et ord, de ikke kender betydningen af:
Renseafsgade, karakteder, biokratisk,
undervisningstetet,
BETYDNINGSPRINCIPPET (DET
MORFEMATISKE PRINCIP
Grammatik, fonetik , læsning og stavning går hånd
i hånd:
”bærrene vs. bærende (best. Flertal af substantiver
vs. Præsens participium af verber)
”at bære vs. bærer” (infinitiv vs. Præsens)
”badet vs. Badede” (perfektum participium vs.
Præteritum)
ORDSPECIFIKKE UDTALER
Eks. af, det, otte, karl, vejr, knop, dig, mig sig m,fl.
+ fremmedord, låneord – mere eller mindre
fordanskede
Øvelse: ”lette og svære ord at afkode” s.88-89 i CE
FORUDSÆTNINGER FOR LÆSNING
Gruppearbejde: (ca. 20 min.)
Diskutér i grupper kap. 5 i CE:
 Hvilke forudsætninger skal være til stede for at
læseindlæringen kan finde sted?
 Er der forudsætninger der er vigtigere end andre? Hvilke?
 Hvorfra får børn disse forudsætninger for læsning?
 Hvordan kan man hjælpe børn med at tilegne sig
forudsætninger for at lære at læse?
 Hvad mener I?
 om Elbros opgør med det ”læsemodne” barn
 Om, hvad der er vigtig i forhold til den allerførste
læseundervisning
FRA MUNK TIL MEDIEBRUGER
Gruppearbejde:
Diskutér Herdis Tofts artikel:
 Hvad er hendes syn på sproget og dets udvikling?
 Hvad betyder hendes synspunkter i forhold til:
1. Synet på læring generelt (eks. situeret læring)
2. Hvor sproget er på vej hen
3. Undervisningen i læsning og skrivning i skolen

Hvad mener I?


Skal børnenes parallelle mediekultur inddrages i
undervisningen? Hvordan og hvorfor?
Har HT´s antydede paradigmeskift (fra skriftkultur til
mediekultur) konsekvenser på læseundervisningen?
Hvilke?
ANALYSE OG VURDERING AF
UNDERVISNINGSMATERIALE I LÆSNING
Giv en analyse, karakteristik og vurdering
af materialet, herunder:
 materialets egnethed i forhold til
målgruppen (klassetrin)
 Materialets egnethed i forhold til den
teori I har læst om læsning og
læseprocesser
Formålet med undervisningen
i dansk er at fremme
elevernes oplevelse af sproget
som en kilde til udvikling af
personlig og kulturel
identitet, der bygger på
æstetisk, etisk og historisk
forståelse.

similar documents