Az előadás power point verziója

Report
Fejlődik a hitünk
VIA SPIRITUALIS – AVAGY A LELKI ÚT
ELŐZŐ ALKALOM ÖSSZEFOGLALÁSA

A keresztény ember hivatása

MIRE HIVATOTT A KERESZTÉNY
EMBER?
I. Krisztusi lenni
Jézus Krisztus személye központi
Jézussal való kapcsolatra való meghívás



II. Szentháromságos élet
szentháromságos életben részesülni


III. Keresztség




A húsvéti misztériumban való részesedés
Nemet mondani a halál kultúrájára
Igen az életre
Krisztussal meghalni és vele feltámadni



Misztikus egység Krisztussal, aki szeretetből életét adta
Radikalitás
IV. Közösségi meghívás


Kereszténység lényegileg közösségi – Egyház
Misszió
LELKI ÚT ÉS A HIT FEJLŐDÉSE

I. Fejlődéstapasztalati megközelítés
 Psziho-vallásos

II. Teológiai jellegű megközelítés
 Lelki

fejlődés modell
út klasszikus és ignáci felosztása
III. Lelki út teológiai értelme
I. FEJLŐDÉSTAPASZTALATI MEGKÖZELÍTÉS

Alapforrás:


Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk
Bizonyos módosítások
SZAKASZOK
Érett hit
 Felnőtt, vagy racionális hit
 Felnőtt ember éretlen hite
 Neofita hite
 Serdülő hit
 Gyermeki hit

GYERMEKI HIT

Jellemzői

Gyermeki bizalom




Természetes
Valóságos hit
De függő hit




Ima, Jézus, Szentek, Angyalok
Felnőttek bizonyosságán alapul
Formáiban is tőlük függ
Persze minden másban is függő viszony
Szülők szerepe és az istenkép kapcsolata



Szülőkép –istenkép : fokozatos leválás
Apa – anya
Otthon légköre

Melegség, biztonság, szeretet


Bizonytalanság, nyomasztó


Jó Isten
Isten távoli, tartózkodó
Szintek:


Tudatos
Érzelmi
SERDÜLŐ HIT

Serdülőkor feladata


Gyermeki függőségből - elszakadás – önállósodás –felnőtté válás
Módja

Távolságvétel



Saját motivációk keresése: én miért hiszek?
Lefolyása




Kritika – valóban?
Folyamatos
Válságok sorozata, lázadás, konfliktus, agresszió
Belső bizonytalanság
Hitben

A gyermeki hit felülvizsgálata az élettapasztalatok fényében






Magány, Isten messze van tapasztalat
Igazságtalanság, szenvedés, tragédiák tapasztalata
Szexuális vágyak és egyházi parancsok konfliktusa
Torz istenképek lerombolása
Intellektuális konfliktus a gyermeki hit és a valóság közt
Gyakori következmény:



Lázadás a „szabadság” érdekében
Vallásos gyakorlat krízise, „hit” elvesztése, istentagadó időszak
Hit újra felfedezése
NEOFITA HITE

Erős érzelmi töltet



Hit az élet középpontja lesz – minden más periféria
Missziós buzgalom


Mindenkit meg akar téríteni
Önismeret



Öröm, lelkesedés – hasonló a szerelemhez
„szent vagyok” érzés – miközben nagy bűnösnek vallja magát
Fehér foltok
Fekete fehér látásmód


Árnyaltság hiánya
Könnyen ítélkezik



Külsőségek fontossága



Szentek ezt meg ezt tették, én is…
Belső megkülönböztetés gyengesége
Túlzásokra való hajlam



Korábbi életmódja felett
Mások felett
Extrémitások pl. túlzott böjt, ima
Meggondolatlan elhatározások
A változás még nem ment mélyre, felületes

Inkonzisztenciák pl. Ignác és a Mór
FELNŐTT EMBER GYEREKES HITE

Alapjellemző



Biztonság forrás




Leragadás a gyermekkori vallásosságban
Függő hit, szinte csak a környezetére támaszkodik
külső tekintély pl. csoport, vezető
Vallási gyakorlatok pontos teljesítése
Parancsok teljesítése
Jellemzők:


Gyermekes elképzelések Istenről, a hitről
Mágikus hozzáállás


Külsődlegesség








Eretnekségtől, elvallástalanodástól, bűnös világtól
Aggályok
Misszió



nem igazából tud meghallgatni, fél a valóságtól
Monológ
Merevség – fanatizmus
Domináns érzés: félelem


Szertartásokban a külsődleges dolgokra figyel elsősorban
Mechanikus, de nem érti igazán a dolgok lelkiségét
Spirituális valóság túl hangsúlyozása pl. orvos helyett papot hív
Tekintélyre való folytonos hivatkozás (idézetek stb)
Párbeszéd képtelenség


Pl. Szentek szobrainak érintése, különleges imaformák, novénák stb.
szerep, kötelesség
Lelkes, de képtelen mély személyes kapcsolatra
Reális élet és hitélet távolsága
FELNŐTT (RACIONÁLIS) HIT

Racionális




Felelősségtudat


Nekem kell tenni a dolgokat, nem felülről várja
Világra figyel



Kritikus gondolkodás, mindennek az értelmét keresi
Saját belátások, erkölcsi elvek
Nem a tekintély vezeti – de szembesül vele pl. Katekizmus
Altruista
aktív –aktivista
Isten




A lét mélyén lévő valóság
Élet, ami belülről jön
Egység, értelem tapasztalat
Nem pótlék




Önbizalom hiányos vagyok – kell Isten
Még bizonyos elméleti ateizmussal is összefér –már nem hisz a gyerekes hit
istenképében
Vallásos kifejezésformák nem különösebben fontosak
Pl. tanárnő Kaposvár
ÉRETT HIT

Megtérés tapasztalat


Lehet folyamatos
Válság





Belső feszültség, értelemkeresés
Zsákutca tapasztalat
Kudarcok, veszteség tapasztalat
Gyümölcs: új, mélyebb, intenzívebb élet
Jellemzői


Türelem: önmagával és mások hibáival szemben
Légkört teremt








Aktív, de nem aktivista. Belülről irányított ember.
Nem merev
Mélység van benne és másokban is felfedezi
Újrafelfedezések






Belső derű
Biztonságot ad
Életet, szeretetet közvetít
Szavai hatnak
Jézus
Szentségek, liturgia, vallási gyakorlatok újra felfedezése
Tekintély értéke – Egyház és tanítása
Örök élet horizontja – relativizálja az eseményeket
Kereszt titkában él, a szenvedést integrálni tudja
Misszió: benső tapasztalatból fakad
A MODELL ÉRTELMEZÉSE

Tapasztalaton, megfigyelésen alapul

Cél:



hit dinamikus jellegét észre venni
folyamatban látni a hitünket
Csak egy modell
Nem kizárólagos, nem ír le mindent. Lehet más
felosztás is.
 Valóság árnyaltabb, összetettebb
 Nem mechanikus alkalmazás, nem beskatulyázni
 Több fázis is lehet egyszerre a hit különböző területein
 Lehetnek gyors fejlődések, és visszafejlődés is

SZAKASZOK KAPCSOLATA
II. LELKI ÚT A SPIRITUÁLIS HAGYOMÁNYBAN

Három szakasz

1. via purgativa



2. via illuminativa



Megvilágosodás útja
Haladók
3. via unitiva



Tisztulás útja
Kezdők
Egyesülés útja
Tökéletesek
Eredete



Platon
Kereszténység: átvétel és Krisztusra vonatkoztatás
Magyarázat formái




Hugh of Balma (karhauzi): 3 egymás utáni szakasz
Szent Bonaventura OFM: párhuzamos szakaszok
3 dimenzió spirális jelenléte
Szent Ignác : átveszi, de módosítja. Hívás központúság.
IGNÁCI ÚT
Jellemzője: világban megélt apostoli
hivatás lelkisége
 Lelkigyakorlatok 4 hét:

1. ami deformált azt meg kell reformálni.
Purgatív út.
 2. ami megtisztult azt Krisztus alakúvá kell
formálni
 3. megerősítés: tényleg komolyan akarod
követni Jézust vagy csak futó lelkesedés volt?
 4. transzformáció a feltámadás fénye által
 Egyházban való lét.

1. VIA PURGATIVA - TISZTULÁS ÚTJA

Alap megtérés



Istenhez való odafordulás, lelki dolgokkal való foglalkozás vágya
Rendezetlenségből alapvető rendezettség
Nagy bűnökből parancsolatok betartása


Mt19,16-19 "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök
életre?" 17Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy
valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a
parancsokat." 18Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne
törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, 19apádat és anyádat
tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat."
Jellemzők




Külső dolgok hangsúlya: szóbeli ima, viselkedés, testtartás,
vallási gyakorlatok, szentségek, alap erények
Akarat erős szerepe -voluntarizmus
buzgóság: lelkesedés, mindent megváltoztatni
ima: meditatio-elmélkedés, szóbeli ima
IGNÁCI ÚT: LELKIGYAKORLATOK ELSŐ HÉT

Tartalma:



Cél:



Alapelv és fundamentum –ember célja
Bűn és bűnbánat
belátni hogy mi a rossz, milyen destruktiv, ettől mélyen elfordulni. Nemet mondás a halál
logikájára, igen az életre.
átkarolni a jót, alap pozitiv magatartásokat (parancsolatok).
Eredmény:

Megújulás, megtérés
Ego központúságból a Te központúság felé
Alapkapcsolatok helyreállnak.

Ez nem teljes tisztulás, vannak még rendezetlenségek később is!!


2. VIA ILLUMINATIVA - MEGVILÁGOSODÁS ÚTJA
Gal 2,5„Ugyanazt a lelkületet
ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt.”
 Jézus követése (Imitatio Christi)

 Jézus
személye központivá válik
 gondolkodásmód, érzései,
cselekvésmód
 Személyes kapcsolat, barátság
Ima: beszélgetés, coloqium
 Szilárd erények

IGNÁCI ÚT: LELKIGYAKORLATOK MÁSODIK HETE

Tartalom:
 Megtestesülés,
Jézus élete a
passióig
 Király hívása, 2 zászló, 3 emberpár,
alázatosság 3 foka
 Életállapot választás

Cél
 Jézus
mélyebb megismerése,
szorosabb követése
 Életdöntés
3. VIA UNITIVA - EGYESÜLÉS ÚTJA

Bibliai alap



Jn 15,4 „Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. ”
Lélek gyümölcsei Gal 5,22-23: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás”
Jellemzők:






jót tenni már nem nagy erőfeszítés, hanem spontán, a Lélek műve
ima: egyszerűsödik, szemlélődés
vigasz-vigasztalanság –lecsendesedés, nem olyan nagy kilengések
Nagyobb benső szabadság
Isten felfedezése mindenütt
Lélek indíttatásaira való figyelmesség növekszik

„Szokásává válik a Szentlélek indításainak való engedelmesség és a szeretet
uralja egész életét, leszámítva néhány – az emberi törékenységből – származó
hűtlenséget” Joseph de Guibert
IGNÁCI ÚT: HARMADIK ÉS NEGYEDIK HÉT

Harmadik hét



Keresztet hordozó Jézus szemlélése
választás megerősítése: tényleg komolyan
akarod követni Jézust vagy csak futó
lelkesedés volt?
Negyedik hét




Feltámadt Krisztus szemlélése
Megtalálni Istent mindenben
Egyházi szabályok
A Lélek vezetése –hívás a mindennapokban
III. A LELKI ÚT
TEOLÓGIAI ÉRTELME
LELKI ÚT CÉLJA: KRISZTUS KÖVETÉSE



“minden Krisztus-hívő meghívást kap az
életszentségre” LG 42
“A különböző életformákban és hivatásokban
ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket
Isten Lelke vezérel, az Atya szavának
engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban
imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét
hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is
részesülhessenek.” LG 41
Tökéletesség: Krisztus követése
KRISZTUS BENNÜNK



„Szülessen meg Krisztus ezerszer Betlehemben, ha benned nem születik, örökre el
vagy veszve.” Angelus Silezius (+1677)
„Isten Igéje egykor a test szerint született; de emberszereteténél fogva arra vágyik,
hogy szellemileg szüntelenül megszülessen azokban, akik vágyakoznak utána.
Ezekben kisgyermekké lesz és növekszik az erényekkel egyidejűleg. Annyira mutatja
meg magát, amennyire tudja, hogy az, aki befogadja, képes erre.” Szent Maximosz
hitvalló (+662)
Keresztény benső út: Krisztusba nőni
 Krisztus
élete növekedjen bennünk, életünk
minden részlete Krisztusi legyen

Ignáci sajátosság
 Hivás
követése –tökéletesség lépcsői helyett
 Krisztus társa lenni a világ üdvözítésében

similar documents