«Πα στ ρουσίαση Π έγασης αυτ Εκδήλωση Πρότυπου Φ τοκινήτων

Report
Το έργο DIDSOLIT-PB (www.didsolit.eu) αποσκοοπεί στην υλοποίησ
ση μικρής κλίμακαςς
ηλιακών συστημάτων
σ
για δημμόσια κτίρια, συμπεεριλαμβανομένων καινοτόμων
κ
λύσεωνν,
όπως:
1)
2)
3)
4)
5)
Πα
αραβολικά κάτοπτραα για ηλεκτροπαραγωγή
Κά
άτοπτρα με χρήση μηχανής
μ
Stirling για ηλεκτροπαραγωγήή
Ημμιδιαφανή φωτοβολλταϊκά στοιχεία για ηηλεκτροπαραγωγή
Εύύκαμπτα φωτοβολτααϊκά στοιχεία για ηλλεκτροπαραγωγή
Ηλλιακή ψύξη χώρων με
μ δυνατότητα θέρμμανσης αυτών και
πα
αραγωγής ζεστού νεερού χρήσης
Εκδήλωση
η με θέμα:
«Παρουσίαση Πρότυπου
Π
Φ
Φωτοβολτα
αϊκού Σταθμ
μού
στέγασης αυττοκινήτων & αιθρίου κκτιρίου ΕΠΠ»
Τεετάρτη 24 Φεβρ
ρουαρίου 20166
ου Έργου
Εταίροι το
UAB – Αυτόνομο Πανεπιστήμμιο Βαρκελώνης (Ισ
σπανία)- Επικ. Εταίρρος
ΑΕΙΠΛΟΥΣ-Ινστιτούτο Καινοττομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ελλάδα)
EAEE- Αιγγυπτιακή Ένωση για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (Αίγγυπτος)
BAU - Παννεπιστήμιο Al-Balqaa' (Ιορδανία)
AU- Πανεπ
πιστήμιο Αλεξάνδρεειας (Αίγυπτος)
CIHEAM-M
MAICh- Μεσογειακόό Αγρονομικό Ινστιττούτο Χανίων (Ελλά
άδα)
EsE - Eco-System Europa SLL (Ισπανία)
Αίθουσα Εκδηηλώσεων, Επιστημονικό Πάρκο Παατρών (ΕΠΠ)
Οδ. Σταδίου, Πλλατάνι, Πάτρα
www.aeipplous.org
The projecct DIDSOLIT-PB is im
mplemented under the ENPI CBC Medditerranean Sea Bassin
Programmee (www.enpicbcmed.eeu). Its total budget iss 4,47 million Euro and it is financed, for an
amount of 4,03
4 million Euro, byy the European Unionn through the Europeean Neighbourhood and
Partnershipp Instrument.
www.eco--progress.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00-10:30
Προσέλευση -Εγγραφή
Μέρος Α: Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου ENPI DIDSOLIT-PB
10:30-12:00
Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός
Καθ. Βασίλης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Χαιρετισμοί: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ/ΤΔΕ
Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Έργου DIDSOLIT-PB «Ανάπτυξη και
εφαρμογή αποκεντρωμένων, καινοτόμων τεχνολογιών ηλιακής
ενέργειας για δημόσια κτίρια στις μεσογειακές χώρες»
Καθ. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Έργου DIDSOLIT-PB
Παρουσίαση της εγκατεστημένης καινοτόμου τεχνολογίας
εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας
Δρ. Αθανάσιος Φατσικώστας, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός
Εμπειρογνώμονας
Παρουσίαση της μεθοδολογίας εγκατάστασης του Πρότυπου
Φωτοβολταϊκού Σταθμού στέγασης αυτοκινήτων & αιθρίου
Ανδρέας Κότσιφας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθυντής
εταιρείας EcoProgress
Σύντομες παρεμβάσεις τεχνικών εταιρειών σχετιζόμενων με την
υλοποίηση του έργου – Συζήτηση με το κοινό.
Μέρος B: Παράδοση-Παραλαβή Πρότυπου Φωτοβολταϊκού Σταθμού
12:00- 12:15
Επίσημη παράδοση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού και
υπογραφή συμφωνητικού παράδοσης –παραλαβής μεταξύ
Ινστιτούτου ΑΕΙΠΛΟΥΣ και Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Μέρος Γ: Περιήγηση στους χώρους του Πρότυπου Φωτοβολταϊκού Σταθμού
12:15-13:00
Περιήγηση στους χώρους του Πρότυπου Φωτοβολταϊκού
Σταθμού στέγασης αυτοκινήτων & αιθρίου

similar documents