Mellan äldreomsorg och psykiatri, S Rolfner

Report
Mellan äldreomsorg
och psykiatri
-
Om äldres psykiska ohälsa
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och
män, som fyllt 65 år.
Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas
som folkhälsosjukdomar
ÄNDÅ ÄR DET EFETERSATT!
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor
med den gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år!
Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det
normala åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt
illabefinnande, psykisk sjukdom till psykisk
funktionsnedsättning.
Och så tror jag att det måste vara!
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Det betyder också att vi omfattar många olika insatser
Förebyggande
Behandlande
Stödjande
• Det betyder insatser från
Kommun
Landsting
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Men det handlar inte bara om samverkan mellan
huvudmännen…
Primärvård, geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri, äldreomsorg,
beroendevård, funktionshinder, socialpsykiatri, ekonomisktbistånd …
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar;
individuellt och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk
ohälsa”
Ålderism
Stigma
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
•
•
•
•
Kvinna
Ganska gammal
Svårt att gå; rollator
Snäll, glad men kan vara
deprimerad
• Mormor
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
•
•
•
•
”Det kan vara vem som helst”
En man ca 40 år
Det syns på honom, sliten
Kanske farlig??
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om
äldre och om psykisk sjukdom har större betydelse för vårt
handlande än vad vi tror!
Elsa 74 år med schizofreni
Elsa 74 år med schizofreni
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Men hur ser det då ut med den psykisk hälsan och ohälsan hos
äldre?
Paradox – äldre har en högre självskattad psykisk hälsa än unga
men fler självmord och fler med en depressionsdiagnos samt
omfattande förskrivning av antidepressiva läkemedel.
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Om vi tittar på sjukdomsgrupper så är panoramat
motsvarande befolkningen i stort och epidemiologiskt ser det
ut så här:
-
Depressionssjukdom – 12-15 procent (punktprevalens)
Psykossjukdom – 1-2 procent;
Bipolär sjukdom – 1-3 procent
Andel personer med psykotiska symtom ökar efter 70
- och så alla övriga – NPF, Beroende …
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Det går också att se på målgruppen/området så här:
Att drabbas i samband med åldrandet
Att drabbas i unga år och åldras med psykisk
funktionsnedsättning
Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa
Att ha upplevt trauma i livet och åldras
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Det går att förebygga!
• Psykosociala insatser
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
•
•
-
Depressionssjukdom är vanligare hos äldre än hos yngre
Symtombilden har en ”åldersfärgning”
Smygande symtom
Ofta kroppsliga besvär, värk och trötthet
Sänkt sinnesstämning
Ängslighet och ångest
Svårt att ta sig för saker – minnesproblem
Sover för mkt eller för lite, äter för mkt eller för lite
Irritabilitet
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• Vi vet att vi har både en under- och en överbehandling av
depression hos äldre
• Depression har en klar association med annan somatisk
sjukdom och som leder till ökad mortalitet, minskad
följsamhet till behandling och ökat lidande samt ökade behov
av sjukvård
• De nationella riktlinjer för behandling vid ångest och
depression - likartade rekommendationer oavsett ålder
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Äldre med tidigare trauma
• Fler kroniska sjukdomar, mer psykofarmaka, sämre
självupplevd hälsa (Petkus, Gum, King-Kallimanis & Wetherell, 2009)
• Större svårigheter hantera åldersrelaterade besvär/sjukdomar
(Shiraz & Shmotkin, 2008)
• Högre förekomst av PTSD, depression, ångest, somatisering
(Amir & Lev-Wiesel, 2003)
• PTSD kan fortgå under livet och även reaktiveras i samband
med åldrandet (Lindman, Port, Engdahl & Frazier, 2001)
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
PTSD – kunskapen om och betydelsen av detta i samband med
åldrandet kan vara bristande. I en studie av äldre kvinnor med
erfarenhet av våld, sexuella övergrepp var deras symtom
osynliggjorda beroende på:
- Bristande kunskap
- Kvinnornas egen oförmåga/ovilja
att berätta (Franco, 2007)
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Att inte längre vilja leva
• Självmord är vanligare bland äldre i de flesta industrialiserade
länder
• Självmordstalen i Sverige har sjunkit i de flesta åldersgrupper
utom bland de yngsta och äldsta
• Ovanligt att psykiskt friska äldre tappar livsmodet – även
ovanligt i ett slutstadiet av cancer
• Äldre som tar sitt liv har inte sällan kort före varit på besök hos
sin läkare
• En tredjedel har kommunicerat självmordstankar till sin läkare
• Tre fjärdedelar har kommunicerat självmordstankar till
anhöriga
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
•
-
Riskfaktorer
Depression
Psykos
Leva ensam – bli ensam
Alkohol
Fysisk sjukdom
… men också tillgången och möjlighet att ta sitt liv bidrar
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
• VÅGA FRÅGA – VÅGA SE …
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Den magiska 65-årsgränsen
Mellan äldreomsorg och
psykiatri
Vad händer i omvärlden??
Första hjälpen …
Verktygslådan
Webbutbildning
Kliniska riktlinjer
Vägledning
Nationella satsningar
Mellan äldreomsorg och
psykiatri

similar documents