Prezentacja Wielkopolskiego Klastra Spożywczego

Report
Polska Izba Gospodarcza Importerów,
Eksporterów i Kooperacji
KOORDYNATOR: Maria Szwarc
Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Klastra odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 20 kwietnia
2010 r. z udziałem Wicemarszałków: Wojciecha
Jankowiaka i Arkadiusza Błochowiaka.
Celem działalności Wielkopolskiego Klastra Spożywczego
jest stworzenie platformy współpracy
w branży spożywczej umożliwiającej efektywne
połączenie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw,
instytucji naukowo-badawczych i finansowych, instytucji
otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych
w Wielkopolsce.

Zapewnienie przez organizatorów klastra warunków do szybszego
rozwoju przedsiębiorstw członków klastra i budowania ich przewagi
konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym
i rynkach eksportowych,

Rozwój i rozszerzenie sprzedaży członków klastra ( między innymi
poprzez: stałe badanie i monitorowanie rynku zbytu, poszerzenie
asortymentu sprzedaży, obniżenie kosztów sprzedaży, logistyki ),

Rozwój eksportu członków klastra i obniżenie jego kosztów poprzez
grupowe współdziałanie,

Obniżanie kosztów funkcjonowania członków klastra

Wspólne występowanie wobec podmiotów zewnętrznych, władz,
administracji itp. celem rozwiązywania problemów branży spożywczej,

Ściąganie inwestorów i kooperantów dla członków klastra oraz
pozyskiwanie dofinansowania inwestycji, w tym ze środków unijnych,

Rozwój członków klastra w oparciu o innowacyjne technologie
produkcyjne, informatyczne itd. indywidualnie dopasowywane do
potrzeb poszczególnych członków klastra,

Wspólne realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych
co zapewni obniżanie ich kosztów dla poszczególnych członków
klastra,

Stałe doskonalenie wizerunku marketingowego członków klastra,
wspólne realizowanie przedsięwzięć marketingowych,

Wspólne korzystanie z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe,
dostęp do know-how, obsługa prawna),

Możliwość wspierania przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju
ich działalności.









Zakład Mięsny BUKAT,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
W.P. BIEGUN sp.j.
OSM Czarnków
AGRO-DANMIS Sp. z o.o.
Średzka Spóldzielnia Mleczarska
JANA
BEER FINGERS
CELIKO S.A.
LIMARO Zakład Produkcji
Artykułów Spożywczych S.J.
P.P.H.U. KEKBEL-MAX Sp. z o.o.




PPU BELIN ZPCh sp.j,
Zakład Produkcji Spożywczej
i Handlu FRĄCKOWIAK sp.j.
P.H.W. LEVANT
MIKO PLUS Sp. z o.o.
PARTNERZY WSPIERAJĄCY:



Instytut Logistyki
i Magazynowania,
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Ekonomiczny
1.
Spotkanie inicjujące powstanie wielkopolskiego
spożywczego i szkolenie na temat:
- idea klasteringu jako czynnik przewagi konkurencyjnej,
- korzyści wynikające z przynależności do klastra,
- promocja żywności ze wsparciem środków publicznych.
2.
-
klastra
Organizacja cyklicznych szkoleń dla członków klastra,
obejmujących tematy:
„Analiza, kierunki i perspektywy rozwoju branży spożywczej
w województwie wielkopolskim”,
„Inicjatywa klastrowa jako efektywne narzędzie rozwoju branży
spożywczej w Wielkopolsce”,
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez optymalizację
działalności w sferze finansów, transportu, innowacyjności i handlu
zagranicznego”.
3. Działalność lobbingowa w ramach klastra branży spożywczej –
podjęcie udanej ingerencji na szczeblu Ministerstwa Finansów oraz
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o podatku VAT
na pieczywo o przedłużonym terminie ważności.
4. Badanie potencjalnych rynków zagranicznych – opracowanie
mapy geograficznej dla poszczególnych asortymentów branży
spożywczej pod kątem perspektyw eksportowych członków Klastra.
5. Opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Biura
Handlu Zagranicznego dla obsługi transakcji eksportowych
członków Klastra.
DO WSPÓŁPRACY

similar documents