LENSS Tartu_2014-05-29_Raagmaa SJ

Report
Lõuna-Eesti nutika
spetsialiseerumise strateegia
(LENSS) IV seminar
29. mail Tartus
Päeva eesmärgid
• Viia kokku nutika spetsialiseerumise eest
vastutava Arengufondi meeskond ja Lõuna-Eesti
ettevõtted
• Jagada ettevõtetele infot kavandatavatest
meetmetest ja saada vahetut tagasisidet
• Selgitada ettevõtete REAALSED vajadused
rakendusuuringute ja tugiteenuste järele
Päevakava
12:30 Kogunemine ja suupisted.
13:00 Toomas Noorema (TTP) tervitussõnavõtt.
• Urmas Varblane (TÜ) „Nutika spetsialiseerumise
võimalused ja väljakutsed Eestis“.
• Kristjan Lepik (AF) „Nutika spetsialiseerumise
rakendamine Eestis“.
• Madis Kaldmäe (SiM) „Nutikas spetsialiseerumine
regioonides“.
• 14:30 Energiapaus (buffeelõuna)
• 15:00 Valdkondlikud töörühmad (4)
• 17:00 Vabas vormis mõttevahetus koos suupistetega
Nutikas spetsialiseerumine 2014-20
Tegevus
4.1.1. Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja
kõrgkoolidele
4.1.2. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine
teekaardi alusel
4.2.2. Kõrghariduse erialastipendiumid nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
Riiklikud TA programmid nutika spetsialiseerumise
4.2.3. kasvuvaldkondades ja riigile sots.maj. olulistes
valdkondades
4.2.4. Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks
klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
4.2.5. Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatiliste lahenduste
tellijana)
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
4.3.1. Arenguvajaduste välja selgitamine
4.3.2. Arendustegevused
4.3.3. Teadusarendustegevuse osak
KOKKU
EL M€
EL % Eesti Kokku Rak.
110,0 0,85 19,4 129,4 HTM
26,3 0,85 4,6 30,9 HTM
21,5 0,85 3,8 25,3 HTM
53,3 0,85 9,4 62,7 HTM
50,0 0,5
0,0 100,0 MKM
20,0 1
7,0 1
1,2 0,3
73,8 0,3
10,0 0,75
373,1
0,0 20,0 MKM
0,0 7,0 MKM
0,0 4,0 MKM
0,0 246,0 MKM
0,0 13,3 MKM
0,0 638,6
NS seotud tegevused:
Tegevus
EL
MAKid
10,9
starditoetus
5,1
Ekspordi arendamise suuna omategevused
18,0
ettevõtlusteadlikkus
14,8
Laenud, tagatised ja eksporditehingute kindlustus
85,5
Varajase faasi fondifondi loomine
60,0
Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
4,0
Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
3,2
Loomemajanduse ekspordi toetamine
4,2
Loomemajanduse sidumine (väikeprojektid)
0,7
Loomemajanduse sidumine (suurprojektid)
1,4
Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
2,5
Loomemajandusalase taristu ja tehnoloogilise võimekus
4,0
regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
14,0
piirkondlikud algatused
7,5
piirkondade konkurentsivõime (ettevõtlusalad)
109,3
piirkondade konkurentsivõime (ühendused)
25,5
KOKKU
370,6
EL % Eesti Kokku Rak.
70% 0,0 15,6 MKM
75% 0,0 6,8 MKM
80% 0,0 22,5 MKM
80% 0,0 18,4 MKM
90% 0,0 95,0 MKM
90% 0,0 66,7 MKM
75
0,0 5,3 KUM
80
0,0 4,0 KUM
70
0,0 6,0 KUM
50
0,0 1,4 KUM
100 0,0 1,4 KUM
100 0,0 2,5 KUM
85
0,0 4,7 KUM
85
0,0 16,5 SiM
85
0,0 8,8 SiM
85
0,0 128,6 SiM
85
0,0 30,0 SiM
0,0 434,2
Nutikas maaressursi rakendus
15
16
17
18
20
20
22
28
30
Tegevus
EL
Teadmussiire ja teabemeetmed
9,0
Põllumajandusettevõtete nõustamis-, juhtimis- ja
asendusteenused
5,0
Põllumajandustoodete ja toiduainete
kvaliteedikavad
0,8
Investeeringud põllumajandustoodete
töötlemiseks ja turustamiseks
56,3
Põllumajandusettevõtete ja äritegevuse
arendamine: noorte tootjate tegevuse alustamine 18,8
Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
40,9
Investeeringud uutesse metsandustehnoloogiatesse ning metsasaaduste töötlemisse
ja turustamisse
12,4
Tootjarühmade loomine
4,5
Mahepõllumajandus
65,8
LEADER
70,2
KOKKU
283,5
EL % Eesti Kokku Rak.
0,75 3,0 12,0 PM
0,75
1,7
6,6 PM
0,75
0,3
1,0 PM
0,75 18,8
75,0 PM
0,75
6,3
25,0 PM
0,75 13,6
54,6 PM
0,75 4,1 16,5
0,75 1,5
6,0
0,75 21,9 87,7
0,75 23,4 93,6
94,5 378,0
PM
PM
PM
PM
Inimressursi meetmed
Tegevus
Noorte töötoad
Tööturuteenused
Tööandjaid toetavad tegevused
Töövõime toetamise reformi läbiviimine
Tööturuteenuste laiendamine
Kutsehariduse maine tõstmine
Praktikasüsteemi kutse- ja kõrghariduses
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
Täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse
Täiskasvanutele täiendkoolituse ja ümberõppe
pakkumine
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
Karjäärinõustamist saanud töötavad tööealised
inimesed
EL
%
1,2 85
159,4 85
6,3 85
3,4 85
Eesti Kokku Ra Rakk. üksus
0,2
1,4 SOM SA Innove
9,4 187,5 SOM SA Innove
1,1
7,4 SOM SA Innove
0,6
4 SOM SA Innove
85
0,85
0,85
0,85
3,8
3,1
1,2
1,3
52 SOM SA Innove
20,8 HTM SA Innove
8,3 HTM SA Innove
8,4 HTM SA Innove
5,5 0,85
5,1 0,85
1,0
0,9
6,4 HTM SA Innove
6,0 HTM SA Innove
26,9 0,85
4,8
31,7 HTM SA Innove
7,2 0,85
0,0
8,5 MKM RIA
4,4 0,85
0,8
5,2 SOM SA Innove
44,2
17,7
7,0
7,1
Teematöörühma formaat ja küsimused
• AF ja LENSS teemajuhtide sissejuhatused à 10 min
• Tutvustusring + soojendusküsimused:
– Millised on senised kogemused ülikoolidega ja teadlastega?
– Millised on ettevõtete olulisemad probleemid, mida võiks NS
skeemide alt lahendada?
• Milliseid rakendusuuringuid oleks valdkonna ettevõtetele vaja?
• Kuidas olemasolevad tugistruktuurid (TAK, tööstusalad,
kompetentsikeskused) on end õigustanud. Millised on puudu?
• Milliseid tegevusi oleks konkurentsis püsimiseks vaja rakendada?
–
–
–
–
–
Tööjõu koolitused
Ühisturundus
Tootearendus- ja disaini tegevused
Tehnoloogia-tarkvara hanked või arendus
…
• Investeerige Lõuna-Eestis oma valdkonna arenguks 10 M€.

similar documents