Thaisz Miklós prezentációja ide kattintva érhető el

Report
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógus minősítési
rendszer
Thaisz Miklós
Köznevelésért Felelős
Államtitkári Kabinet
Jogszabályi háttér
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. §
A törvény „kerettörvény”, a részletszabályokról a 2013 augusztusában
megjelenő kormányrendelet szól majd a törvény 94. § g. pontjának
felhatalmazása alapján.
A törvény 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer
2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az
előmeneteli
rendszer
vonatkozik
a
nevelési-oktatási
intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményekben és a gyermekvédelmi
intézményekben pedagógus vagy pedagógiai előadó, pedagógiai
szakértő munkakörben foglalkoztatottakra.
A pedagógus előmeneteli rendszer
fokozatai
Kötelező fokozatok:
1. szakasz: Gyakornok (2-4 év)
2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 év)
3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 év)
----------------------------------------------------------
Nem kötelező fokozatok:
4. szakasz: Mesterpedagógus (feltétele: 14 év gyakorlat,
szakvizsga, 2 minősítés)
4. v. 5. szakasz Kutatótanár
feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2 minősítés)
A három fős minősítőbizottság
tagjai
•
Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített,
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő*
•
A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa
megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői
megbízással rendelkező alkalmazott;
az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője
•
A kormányhivatal által delegált, felkészített, névjegyzéken szereplő
szakértő, vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/
gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább
Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja*
*A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba
besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai
ellenőrzésben és
pedagógusminősítésben, amennyiben 15 év szakmai
gyakorlattal,
szakvizsgával rendelkezik és elvégezte a
szükséges
továbbképzést.
Minősítőbizottság tagjai
gyakornoki minősítővizsga esetén
• Elnökként a megyei kormányhivatal által delegált, felkészített,
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő
szakértő
• A pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy
az
általa
megbízott
pedagógus-szakvizsgával
rendelkező
magasabb vezető, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott
• A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója
/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának
legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja
Kiből lehet köznevelési szakértő?
Rendelkezik:
Felsőfokú
végzettséggel
és
pedagógus
szakképzettséggel;
pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai
gyakorlattal; továbbá pedagógus-szakvizsgával,
valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a
pedagógus-munkakörre
szóló
jogviszonya,
munkaviszonya
megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt el, vagy
rendelkezik a hivatal engedélyével
elvégezte az OH által alapított 60 órás (30+30) továbbképzést.
Általános szabályok
Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben
dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba
besorolt pedagógus minősítési eljárásában.
A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik
tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az
értékelt pedagógusnak, a minősítés tanévében legnagyobb
óraszámban
tanított
tantárgynak
megfelelő
szakképzettségével.
Speciális szabályok
Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló
minősítési eljárás esetében a három említett tagon kívül a
minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos
Akadémia delegáltja.
Egyházi intézményben a minősítővizsga és a minősítési
eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált
szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az
egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést
kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki.
A minősítési eljárás
A minősítési eljárás komplex
tevékenységét vizsgálja.
eljárás,
a
pedagógus
teljes
A minősítési eljárást a Kormányhivatal szervezi a 2014/2015-ös
tanévtől.
(A 2013/2014-es tanévben végzett ellenőrzések és minősítések
megtervezését és lebonyolítását az Oktatási Hivatal a kiemelt
projektek keretében, a fejlesztések részeként, a Kormányhivatalok
folyamatos tájékoztatása és minimális adminisztratív közreműködése
mellett végzi.)
A minősítővizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek,
értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási
segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak.
A pedagógus értékelési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és
a miniszter hagyja jóvá.
A minősítési eljárás menete
A pedagógus meghatározott időpontig elkészíti és feltölti az
e-portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett
elektronikus felületre.
A minősítőbizottság (minősítővizsga és a Pedagógus I. minősítési
eljárása esetén) a pedagógus legalább két foglalkozását
meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ.
Az e-portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus a saját
maga által készített önértékelését védi meg, és válaszol a bizottság
tagjainak kérdéseire.
A minősítési eljárás során a minősítőbizottság a Pedagógus I. és
Pedagógus II. fokozatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe
veszi a rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciákat, a
Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatba jelentkezés esetén
kiemelten
figyelembe
veszi
a
pedagógus
által
végzett
tevékenységeket.
A pedagógus e-portfóliója
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján
végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus
szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények
tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói,
értelmezése alapján.
Az e-portfólió tartalmi elemei:
•
•
•
•
•
•
a szakmai önéletrajz,
a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra,
foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve,
a
pedagógiai
szakmai
és
egyéb
tevékenységek
bemutatása,
dokumentumait,
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumai,
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid
bemutatása,
a szakmai életút értékelése.
A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt
dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján.
A pedagógus értékelés elemei,
a pedagóguskompetenciák
1. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
3. a tanulás támogatása
4. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval
együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
5. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Az értékelés elemei:
• a minősítőbizottság tagjai áttekintik és értékelik a pedagógus
által feltöltött e-portfóliót, kérdéseket fogalmaznak meg
• e-portfólióvédés
• az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
• az országos
értékelése
pedagógiai-szakmai
ellenőrzés
összegző
• az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott
foglalkozásokra vonatkozó megállapítások
• a meglátogatott foglalkozás(ok)
A bizottság ezt követően elkészíti az összegző értékelést, amelyet
feltöltenek az Oktatási Hivatal által kijelölt elektronikus feltöltő
felületre. Az értékelés során a Pedagógus I. fokozat eléréséhez
legalább 60%, a Pedagógus II. fokozat eléréséhez 75%,
Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat megszerzéséhez pedig
85% szükséges.
A pedagógus értékelése
(Pedagógus I., Pedagógus II.)
A pedagógus értékelése
(Mesterpedagógus, Kutatótanár)
Átmeneti szabályok
1. A gyakornoki időszak
A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítővizsgára
vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését
követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében
kell alkalmazni.
A korábban létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.
és végrehajtási rendeletének gyakornokra és gyakornoki időre
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a
közalkalmazott a Kjt. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó
rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I.
fokozatba kell besorolni. A munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése
után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
Átmeneti szabályok
2. A Pedagógus II. fokozat elérése
A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt,
több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező
pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési
eljárást.
A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai
gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-ig
kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével
történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további
feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-ig feltöltse portfólióját
a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett
informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be
kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban
foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi.
Átmeneti szabályok
3. A Mesterpedagógus fokozat elérése
A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos
bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a
Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A
pályázati eljárást az OH bonyolítja le.
A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
• rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és
pedagógus-szakvizsgával,
• szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos
érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói
névjegyzéken,
• vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói
továbbképzésen,
• vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által
biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői,
szaktanácsadói feladatok ellátásában.
Átmeneti szabályok
4. A Mesterpedagógus fokozatot elért,
szakértőként/szaktanácsadóként foglalkoztatott
pedagógus munkaidő-kedvezménye
Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján
vagy
minősítési
eljárásában
szakértőként
vesz
részt
vagy
szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül.
A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti
tizennyolc óránál – óvodapedagógus esetén huszonöt óránál –,
továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a
munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak
érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában
részt tudjon venni.
A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb
huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói
feladatok ellátásával.
A
szakértői,
szaktanácsadói
feladatokat
ellátó
pedagógus
költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként
tízezer forint.
Köszönöm a figyelmüket!
Thaisz Miklós
[email protected]

similar documents