Alkoholy I

Report
OPAKOVÁNÍ
PŘÍPRAVA, VÝROBA A CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKOHOLŮ
1. Uveďte názvy těchto sloučenin:
OH
H
H
H
HO
O
OH
H
H
H
O
H
O
OH
H
H
H
2. Oxidací sekundárního alkoholu vzniká:
a)
b)
c)
d)
e)
reakce neprobíhá
alkan
aldehyd
keton
karbonylová sloučenina
3. Hydratací ethenu vzniká:
a)
b)
c)
d)
e)
aldehyd
keton
propan
propanal
propanon
6.
název
a)
b)
c)
d)
e)
reakce neprobíhá
alkohol
ethan
ethanol
hydroxyethan
4.
název
5. Oxidací propanolu vzniká:
7.
název
8. Redukcí karboxylových kyselin vzniká:
9.
název
a)
b)
c)
d)
e)
aldehyd
keton
karbonylová sl.
ether
neprobíhá
10. Popište obrázek:
následuje řešení wordovského dokumentu
chemické vlastnosti ALKOHOLŮ
CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKOHOLŮ
oxidace
primární alkohol
R-CH2OH
+O, -H2O

R-CHO
aldehyd
+O

R-COOH
karboxylová kyselina
sekundární alkohol
R1-CH-R2
OH
+O, -H2O
 R1-CO-R2
keton
+O

neprobíhá
dehydrogenace
primární alkohol
R-CH2OH
kat. Cu, -H2

R-CHO
aldehyd
sekundární alkohol
kat. Cu, -H2
R1-CH-R2
OH
 R1-CO-R2
keton
neutralizace
o b o j a k ý = a m f o t e r n í charakter
slabé kyseliny
= uvolňují H+ ze
skupiny –OH
slabé zásady
= díky přítomnosti
volných elektronových
párů atomu kyslíku
soli alkoholáty = alkoxoniové soli
neutralizace
R-OH + B- -----------------> HB + R-O-………….alkoholátový aniont
K
Z
2C2H5OH + 2Na 
-Na+
C
H
O
2…………………….
2 5
+ H2
ethanolát sodný
zapište rovnici vzniku propanolátu draselného:
-K+
H2
C
H
O
3
7
…………….. + ………  …………………………… + …………
2C3H7OH
2K
alkoholáty se s vodou rozkládají zpět na alkoholy – zapište rovnici
C2H5O-Na+
……………………….. + H2O  C2H5OH + NaOH
reakce alkoholátů s halogenderiváty = příprava etherů
CH CH CH -O-CH CH CH
3 2 2
2 2 3 + NaBr
CH3CH2CH2-Br + CH3CH2CH2-O-Na+  ……………….…………..
dipropylether
název produktu:…………………..……………
ether R-O-R
substituce
nukleofilní
- probíhá v kyselém prostředí (H+)
- reaktivita alkoholů s HX klesá v pořadí: I-, Br-, Cl-, F-
C2H5Br
H2O
C2H5OH + H-Br  ……………… + …………………
esterifikace
karboxylovovu
ESTERU
kyselinou za vzniku ……………….
alkoholu s ………………
reakce …………..…….
zapište rovnici reakce ethanolu a kyseliny octové => e s t e r + voda
O
H
H
C
C
H
O
H
H
H
+
H3C
O
H
C
OH
H
C
C
H
H
C
C
O
H
H
+
H
H
ethylester kyseliny octové
H2O
dehydratace
H2SO4
ethen
ethanol ------------------------> …………………… + voda
„…this is the end, my only friend the end………“
methanol
methylalkohol
dřevný líh - získával se pyrolýzou dřeva
bezbarvá, kapalná, hořlavá, prudce jedovatá látka
vysoce toxický – v nižších dávkách působí oslepnutí
rozpouštědlo
výroba formaldehydu
kapalné palivo
surovina pro výrobu plastů a léčiv
výroba ze syntézního plynu
CO + 2H2 ----------t, p---------------> CH3OH
ethanol
bezbarvá, hořlavá kapalina
charakteristická vůně
psychotropní látka
hygroskopický
taje při -114°C
max. koncentrace je 96%
bezvodý = absolutní líh se získává chemickým odstraněním zbylé vody
jinak tvoří a z e o t r op
příprava:
alkoholové kvašení (fermentací) cukrů – et-ol je spolu s CO2 vedlejší produkt
metabolismu kvasinek
cukr je pro kvasinky potravou, kvasinky produkují enzym zimázu
při určité koncentraci začínají kvasinky odumírat, poněvadž je pro ně líh toxický
výroba: hydratací ethenu
ethanol
použití:
rozpouštědlo, potravinářský, farmaceutický, chemický a
kosmetický průmysl
denaturovaný líh – přidání jedovatých příměsí (benzen,
benzín, pyridin)
palivo
dezinfekce
ethylenglykol
propan-1,2-diol
velmi jedovatá, bezbarvá, olejovitá kapalina
neomezeně mísitelná s vodou
základní součást nemrznoucích směsí
výroba plastů
glycerol
propan-1,2,3-triol
vysokovroucí kapalina, sirupovitá bezbarvá, neomezeně mísitelná
s vodou nasládlé chuti
používá se v kosmetice
výroba plastů, celofánu
příprava glyceroltrinitrátu – nesprávně nitroglycerin
- vzniká reakcí glycerolu s kyselinou dusičnou – je výbušný
základem dynamitu (vynalezen A. Nobelem)

similar documents