Kvalit*tes nodro*in**ana autoce*u b*vdarbu l*gumos un uzraudz

Report
Kvalitātes nodrošināšana autoceļu
būvdarbu līgumos un uzraudzības
sistēmas uzlabojumi
Konsultante Kristīne Malnača
Mērķis
Sniegt atbalstu ceļu administrācijai,
 novērtējot ceļu kvalitātes nodrošināšanas
sistēmu un
 sagatavojot rekomendācijas sistēmas
uzlabošanai
Pētījumu veica COWI konsultantu grupa
2011.g. jūnijs -2012.g. februāris
Uzdevumi
1.uzdevums. Nesen pabeigto ceļu būvniecības/
rekonstrukcijas darbu kvalitātes problēmu
novērtējums.
2.uzdevums. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tai
skaitā būvuzraudzības un kvalitātes kontroles
procesa, apskats un novērtējums.
3.uzdevums. Salīdzinājums ar citām Ziemeļeiropas
valstīm.
4.uzdevums. Rekomendācijas katram no
izvērtētajiem kvalitātes sistēmas nodrošināšanas
procesiem.
Būvdarbu kvalitāte (1)

apsekoti vairāki A ceļu posmi

segums labā stāvoklī, ņemot vērā vecumu,
satiksmes plūsmu un slodzi

(pabeigti 2001 – 2007)
nav veikta periodiskā
uzturēšana kopš
būvdarbu pabeigšanas
Rekomendācija: savlaicīgi veikt periodisko
uzturēšanu, lai paildzinātu seguma
kalpošanu un nodrošinātu saķeri
Būvdarbu kvalitāte (2)



Apsekoti problemātiskie P ceļu posmi (pabeigti
2005 – 2007)
Atvērusies viduslīnijas
šuve
Atsevišķās vietās
garenplaisas
Būvdarbu kvalitāte. Rekomendācijas.

Ieviest CBR testu kā papildinājumu esošajiem
testēšanas kritērijiem zemes klātnei un
uzlabotas grunts materiāliem.

Saglabāt virsmaktīvo piedevu lietošanu
bitumenā, kad tas nepieciešams

Novirzīt kustību pa apvedceļu un slēgt
satiksmi būvobjektā, ja iespējams

Uzlabot specifikācijas garenšuvju veidošanai
asfaltētām kārtām.
Projektēšana (1)

Kopumā būvprojekta saturs un forma
atbilst vispārpieņemtajai praksei
Rekomendācija: Iekļaut DDS atsevišķas
pozīcijas “Vispārējā nodrošināšana” un
“Dienas darbi”.
Projektēšana (2)

Projektētāja profesionālās atbildības
apdrošināšana un civiltiesiskā
apdrošināšana netiek prasīta
Rekomendācijas:
– atbildība vismaz 100% apmērā no
projektēšanas līguma summas
- apdrošināšanai jāsedz būvdarbu periods un
garantijas periods
Pakalpojumu iepirkumi


Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā
cena (kopš 2008.gada)
Tiek publicēta max noteiktā līgumcenas
robeža
Rekomendācija: izvēlēties saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu, lai iegūtu
kvalitatīvu konsultantu pakalpojumu
(projektēšanā, būvuzraudzībā)
Būvdarbu iepirkumi

Publicēta max līgumcenas robeža
 Risks: cik precīza plānošana?
 Risks: var atturēt kvalificētus pretendentus
Rekomendācija: plānotajam budžetam jābūt
publiski pieejamam, bet ne iepirkuma
nolikumā

Neierobežota būvuzņēmēja profesionālā un
civiltiesiskā atbildība (min 10% - max ?)
Būvuzraudzība un laboratorijas
pārbaudes



Publicēts max pieejamais finansējums
Izvēles kritērijs – zemākā cena
Nav noteikts Būvuzrauga atbildības limits




min 20% no līgumcenas Polijā
100% no līgumcenas Igaunijā un Lietuvā
Līdz 200% no līgumcenas Dānijā
Laboratorijas pārbaudes veic būvuzņēmējs
Būvuzraudzība un laboratorijas
pārbaudes. Rekomendācijas.




Iekļaut materiālu būvinženieri būvuzraudzības
grupā
Būvuzraudzības grupai jābūt atbildīgai par
kontroles pārbaudēm lielākajos līgumos.
Būvuzrauga asistentam jābūt klāt katrā no
vietām, kur notiek galvenie darbi.
Būvuzraudzības līgumā iekļaut prasību
Inženierim veikt būvdarbu inspekciju ik pēc 6
mēnešiem standarta 5 (3) gadu garantijas
periodā.
Atbildība. Rekomendācijas.




Atbildības ierobežojumiem projektēšanas,
uzraudzības un būvdarbu līgumos jābūt saskaņā
ar Būvniecības likumu.
Atbildības ierobežojums ne mazāk kā 100% no
attiecīgā līguma summas.
Pakalpojumu sniedzējam vai būvdarbu veicējam
nepieciešams apdrošināt savu atbildību un
civiltiesisko atbildību.
Atbildības apdrošināšanas garantijai jābūt spēkā
visu būvniecības laiku un garantijas periodu 5
(3) gadus.
Paldies par uzmanību!
Kristīne Malnača,
konsultante

similar documents