Viktorija Jarkina "Civilprocesa likuma 30.4 nodaļa. Teorija un prakse"

Report
Civilprocesa likuma 30.4
nodaļa. Teorija un prakse
Viktorija Jarkina
05.12.2014.
Rīga
Lietas dalībnieki
Tiesu prakse
Lietas dalībnieki lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulces
lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem
Tiesvedībā, kura notiek Civilprocesa likuma 30.4 nodaļas kārtībā,
atbildētājs ir kapitālsabiedrība, bet ne tās dalībnieki. Vai šāds secinājums
izslēdz līdzatbildētāju esamību un kāds ir kapitālsabiedrības dalībnieku
statuss lietā?
Latvijas Republikas Augstākās tiesa Civillietu departamenta 2014. gada 4.septembra lēmums Lietā Nr. SKC-2775/2014
3
Iespējamo lietas dalībnieku fabula
 Atbildētājs – vienmēr kapitālsabiedrība, jo tiek apstrīdēti sabiedrības
pārvaldes institūcijas lēmumi, kas neapšaubāmi aizskar sabiedrības tiesības
un pienākumus
 Prasītājs – dalībnieks, valde, padome (valdes vai padomes atsevišķie locekļi)
 Līdzatbildētāji – kapitālsabiedrības dalībnieki?
 Trešās personas – [vienmēr] kapitālsabiedrības dalībnieki, jo tiek apstrīdēti
dalībnieku pieņemtie lēmumi?
4
Divi atsevišķi civilprocesi par
saistītajiem jautājumiem
Tiesu prakse
Vai divi atsevišķi civilprocesi par saistītajiem jautājumiem nodrošina ātru
un efektīvu strīda izskatīšanu? Iespējamie risinājuma varianti?
Civilprocesa likuma 30.4 nodaļas kārtībā celtā prasībā nevar ietvert
prasījumus, kuri nav paredzēti Civilprocesa likuma 250.30
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 4.septembra lēmums Lietā Nr. SKC-2775/2014
6
Problēmjautājumi. Iespējamā rīcība?
 Savstarpēji saistīti prasījumi (prasījumi, kuru atsevišķa izlemšana nebūtu
iespējama vai lietderīga)? Divi atsevišķi procesi – izvēle vai obligātums?
Prasījumu un civillietas apvienošana? Vai Civilprocesa likuma 250.30
pantā noteiktie izņēmumi nozīmē, ka prasītājam ir liegta iespēja uz
prasījumu un civillietu apvienošanu, pat, ja prasījumi ir savstarpēji
saistīti un ir nepieciešami prasītāja iepriekšējā stāvokļa atjaunošanai?
 Prasības kārtībā ir celta prasība, kas ietver prasījumus, kur kaut viens
prasījums ir paredzēts Civilprocesa likuma 250.30 pantā. Vai tiesai ir
pienākums uzdot prasītājam izdalīt prasījumus?
7
Savstarpēji saistīti prasījumi
Vai spēkā esošais Civilprocesa likuma 30.4 nodaļas regulējums nozīmē, ka
prasītājam ir liegta iespēja vienlaicīgi skatīt vairākus savstarpēji saistītos
prasījumus vienas tiesas piekritības ietvaros?
8
Pretlikumīgi lēmumi
Pretlikumīgi, bet spēkā esošie dalībnieku
sapulču lēmumi?
 Tiesa, pamatojoties uz dalībnieka, valdes, padomes vai atsevišķa valdes vai
padomes locekļa prasību, var atzīt dalībnieku lēmumu par spēkā neesošu, ja
šāds lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai statūtiem
vai pieļauti būtiski pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā.
 Konstatējot Komerclikuma 217.panta pārkāpumu, kādiem jābūt kritērijiem,
kaitējumam dalībnieku lēmuma atzīšanai par spēkā neesošu? Vai ir pieļaujams,
ka pretlikumīgs dalībnieku sapulču lēmums ir atzīstams par spēkā esošu?
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 14.februāra spriedums lietā Nr. SKC-1622/2014
10
Termiņš
Termiņš. SIA
Komerclikuma 217.panta pirmajā daļā noteiktais termiņš spēkā esošā
redakcijā būtiski ierobežo tiesības uz efektīvu aizsardzību dalībniekam,
kuram bija prettiesīgi liegts piedalīties dalībnieku sapulcē , kā arī nav
saprotami mehānismi procesuālā termiņa atjaunošanai. Prekluzīvs trīs
mēnešu termiņš no dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienas ir
neefektīvs un var novest pie netaisnīguma, jo praksē var būt gadījumi, ka
dalībnieks nevarēja un viņam arī nevajadzēja zināt par dalībnieku sapulces
lēmuma pieņemšanu.
12
Termiņš akcionāru sapulces lēmuma atzīšanai
par spēkā neesošu. Izņēmums
Komerclikuma 217. pants versus 288.pantam
Ja prasību ceļ akcionārs, kuram bija prettiesīgi liegts piedalīties
akcionāru sapulcē, prasības celšanas termiņš ir trīs mēneši no dienas,
kad viņš uzzināja vai kad viņam vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu,
bet ne ilgāks par gadu no sapulces dienas.
13
Piemērs
 Uz viltotas pilnvaras pamata dalībnieka, kas ir ārvalstu kompānija, vārda
rīkojās pilnvarota persona X, kas gada laikā pieņēma dalībnieka vārdā divus
lēmumus par pirmpirkuma tiesību no jaunajām kapitālsabiedrības daļām
atteikuma par labu citiem dalībniekiem, kā arī parakstīja dalībnieka vārdā
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu
 Par šādu lēmumu pieņemšanu dalībnieks, kas nebija aicināts uz sapulcēm, ir
uzzinājis tikai pēc gada
 Spēkā esošais regulējums izslēdz piemērā aprakstītajam dalībniekam
jebkādas tiesības uz dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā
neesošiem
14
Termiņš
Komerclikuma 217.pantā norādītā termiņa sakarā ir būtiski, lai noilgums
tiktu skaitīts no dienas, kad dalībniekam tika paziņots (kļuva zināms) par
dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanu, nevis no dalībnieku sapulces
pieņemšanas dienas. Tāpat ir svarīgi, lai tiesības uz procesuālā termiņa
atjaunošanu prasības par dalībnieku sapulču lēmuma atzīšanu par spēkā
neesošiem būtu attiecināmas arī uz Civilprocesa likuma 30.4 nodaļas
noteikumiem.
15
Secinājumi
Secinājumi
 Tiesu prakse nepamatoti ierobežo atbildētāju loku lietā par dalībnieku sapulču atzīšanu par
spēkā neesošiem
 Civilprocesa likuma 30.4 nodaļa iniciē divu civilprocesu esamību par savstarpēji saistītajiem
jautājumiem dažādās tiesās, kas neveicina ātrāku lietas izskatīšanu
 Komerclikuma 217. pants neizslēdz gadījumus, kad pretlikumīgs dalībnieku sapulces lēmums ir
atzīstams par spēkā esošu. Tāpat nav saprotami „būtiskuma” vai „kaitīguma” kritēriji dalībnieku
sapulces lēmuma atzīšanai par spēkā neesošiem
 Komerclikuma 217. pantā norādītais termiņš ierobežo dalībnieka tiesības uz savu likumīgo
interešu tiesisko aizsardzību. Pašreiz nav nodrošināta arī procesuālā termiņa atjaunošanas
iespēja
 Grozījumi Civilprocesa likumā, Komerclikumā, nepareiza esošo tiesību aktu piemērošana?
17
IGAUNIJA
Pärnu mnt 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
[email protected]
Viktorija Jarkina
Zvērināta advokāte
Tel: +371 67 365 000
[email protected]
LATVIJA
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
[email protected]
LIETUVA
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
[email protected]
BALTKRIEVIJA
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
[email protected]
www.sorainen.com
18

similar documents