Consumer Rights Awareness Raising Campaign

Report
ES informatīvā kampaņa par
patērētāju tiesībām
Par kampaņu
• Informatīvo kampaņu par patērētāju tiesībām īsteno Eiropas
Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts
• Mērķa valstis:
Bulgārija, Kipra, Spānija, Grieķija, Itālija, Latvija, Polija un
Portugāle
• Galvenās mērķgrupas:
- patērētāji (jo īpaši vecumā no 18 līdz 25 gadiem un
vecāki par 60 gadiem)
- tirgotāji (jo īpaši mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi)
Mērķi
• Palielināt patērētāju un tirgotāju informētību par spēkā
esošajām ES mēroga tiesībām, kas attiecas uz preču vai
pakalpojumu iegādi un tirdzniecību
• Izplatīt informāciju par konkrētajām tiesībām un
pienākumiem, to nozīmi un piemērošanu praksē
• Palielināt informētību par attiecīgajiem ES tiesību aktiem
(piemēram, Direktīvu par patērētāju tiesībām)
• Informēt mērķa grupas par ES oficiālās tīmekļa vietnes
“EUROPA” sadaļu “Tava Eiropa”: www.europa.eu/youreurope
Kāpēc tieši tagad?
• Kampaņa notiek laikā, kad tiek ieviesta jaunā ES direktīva par
patērētāju tiesībām, kas stāsies spēkā visās dalībvalstīs līdz
2014. gada 13. jūnijam
– Tā saskaņo valstu noteikumus, lai patērētājiem visā ES būtu vienādas
tiesības
– Tā ievieš jaunas tiesības, piemēram, tiesības uz cenu pārskatāmību,
atmaksāšanu, atteikšanos no pirkuma līgumu izpildes
– Tā nodrošina vienotus nosacījumus uzņēmumiem, lai atvieglotu
tirdzniecību visā Eiropā
ES tiesību akti
• Direktīva par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un
saistītajām garantijām (99/44/EK)
– Patēriņa precēm jāatbilst pārdošanas līgumam, un pārdevējs ir atbildīgs
par jebkuru neatbilstību, kas rodas divu gadu laikā no iegādes brīža
• Direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos
(93/13/EEK)
– Patērētājiem nav saistoši negodīgi noteikumi līgumā starp patērētāju un
tirdzniecības jomas pārstāvi
• Negodīgas komercprakses direktīva (2005/29/EK)
– Patērētāji ir aizsargāti pret maldinošu reklāmu un agresīvu komercpraksi
• Direktīva par patērētāju tiesībām (2011/83/ES)
– Tā precizē, piemēram, informācijas prasības distances līgumiem un citiem
līgumiem, kuri nav distances līgumi, atteikšanās tiesības, kā arī piegādes
un samaksas noteikumus
Galvenais vēstījums un piecas būtiskākās
patērētāju tiesības
• Galvenais vēstījums — “Eiropas Savienība rūpējas par
patērētāju tiesībām”
• Piecas būtiskākās tiesības:
–
–
–
–
jums ir tiesības uz patiesībai atbilstošu reklāmu
jums ir tiesības pieprasīt bojātu preču labošanu vai nomaiņu
jums ir tiesības uz līgumiem, kuros nav negodīgu noteikumu
jums ir tiesības 14 dienu laikā nosūtīt atpakaļ tiešsaistē iegādātas
preces
– jums ir tiesības saņemt bezmaksas palīdzību no Eiropas Patērētāju
tiesību aizsardzības centriem, lai risinātu problēmas ar ārvalstu
tirgotājiem
Galvenie vēstījumi tirgotājiem
• ES likumi gan patērētājiem, gan tirgotājiem rada skaidrāku
izpratni par preču un pakalpojumu iegādes un pārdošanas
nosacījumiem
• Uzņēmumu ieguvumi:
– skaidra izpratne par to pienākumiem
– lielāka patērētāju uzticība, jo īpaši iepērkoties tiešsaistē vai ārvalstīs
Četras būtiskākās tirgotāju tiesības
• Tiesības atteikties atmaksāt naudu līdz preces vai
pierādījumu, ka tā ir nosūtīta atpakaļ, saņemšanai
• Tiesības pieprasīt kompensāciju par atpakaļ saņemto preču
vērtības samazināšanos, ja redzams, ka šīs preces ir lietotas
• Tirgotājiem, kuri ieguvuši kvalitātes zīmi, ir tiesības iesniegt
sūdzību par konkurentiem, kuri šo kvalitātes zīmi izmanto
neatļauti
• Tiesības mainīt līguma noteikumus, pirms tam par to
informējot patērētājus un sniedzot iespēju pārtraukt līgumu

similar documents