mērījumi un aprēķini

Report
Vides trokšņa novērtēšana
(Mērījumi un aprēķini)
Priekšdarbi
Trokšņa avotu identifikācija un reģistrēšana – emisijas avoti.
MK. Noteikumi Nr. 16 (07.01.2014) pirms komercdarbības
uzsākšanas prognozē troksni un tā iedarbību uz apkārtējām
telpām un apbūvi, ja komercdarbībā plānotās trokšņainākās
iekārtas skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A).
Novietojums – Skaņas jauda – Darbības laiks
Ja ēkas sienu skaņas izolācijas līmenis ir apmierinošs, tad
iekštelpās izvietotus avotus var nereģistrēt, par avotiem
definējot fasādes/jumta vājākās vietas – durvis, logi, ventilācijas
atveres.
Vides trokšņa mērījumi
Metodes priekšrocības:
• Korektas pielietošanas gadījumā, mērījumu precizitāte ir ļoti
augsta;
• Iespējams operatīvi novērtēt trokšņa līmeni noteiktos
punktos;
• Salīdzinoši zemas izmaksas neliela mērījumu apjoma
gadījumā.
Metodes trūkumi:
• Iespējams novērtēt tikai esošus trokšņa avotus;
• Kompleksu trokšņa avotu gadījumā nepieciešams liels
mērījumu apjoms;
• Viens mērījums = trokšņa līmenis vienā punktā;
• Metode nav izmantojama troksni mazinošo pasākumu
plānošanai.
Vides trokšņa mērījumi
Mērījumus pielieto esošu trokšņa avotu ietekmes vērtēšanai.
Mērījumus pamatā pielieto trokšņa līmeņa kontrolei.
Vides trokšņa līmeņa atbilstību noteiktajiem robežlielumiem
dzīvojamās apbūves un citās aizsargājamās teritorijās kontrolē
Veselības inspekcija, veicot trokšņa līmeņa mērījumus.
Kāda ir VVD un RVP loma trokšņa līmeņa kontroles procesā no
esošajiem trokšņa avotiem?
Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība
1. Trokšņa novērtējums jebkurai paredzētai darbībai tiek veikts
agrīnā stadijā, bieži vien pirms iekārtu un aprīkojuma
uzstādīšanas. Sagatavojot trokšņa novērtējumu paredzētajai
darbībai, tas tiek veikts pamatojoties uz ievērojamu daudzumu
pieņēmumu. Realizējot paredzēto darbību var mainīties gan
trokšņa avoti, gan citi apstākļi, kas ietekmē trokšņa ietekmes
nozīmi.
Pieņemot paredzēto darbību ekspluatācijā būtu nepieciešams
kontrolēt uzstādīto trokšņa avotu atbilstību iepriekš
novērtētajiem – emisijas avotu kontrole. Neatbilstību gadījumā
būtu nepieciešams atjaunot novērtējumu vai veikt trokšņa
līmeņa mērījumus.
Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība
2. Objekta ekspluatācijas laikā trokšņa avoti un trokšņa izplatības
apstākļi var mainīties.
Šādos gadījumos nepieciešams atkārtoti vērtēt trokšņa ietekmi.
Atkārtots vērtējums var tikt veikts pielietojot trokšņa mērījumus.
Vides trokšņa mērījumu nepieciešamība
3. Objekta ekspluatācijas laikā par tā radīto troksni var sūdzēties
iedzīvotāji. Šādas sūdzības var liecināt par iespējamu trokšņa
robežlielumu pārsniegšanu.
Primāro kontroli veic Veselības inspekcija, tomēr regulāru
sūdzību gadījumā būtu nepieciešams pārliecināties par objekta
atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Ko mērīt?
Veikt trokšņa līmeņa mērījumus ārpus Objekta teritorijas nav
racionāli, jo bieži vien pastāv augsts fona trokšņa līmenis.
Visu uzstādīto avotu radītā trokšņa mērījumi ir laikietilpīgi, dārgi
un nesniedz nepieciešamo informāciju.
Ja Objektam ir izstrādāts trokšņa aprēķins, tad var veikt aprēķina
verifikācijas mērījumus.
Ja Objektam nav izstrādāts trokšņa aprēķins, mērījumu punktus
ieteicams izvēlēties vietās, kas raksturo augstāko trokšņa līmeni
un/vai mazāko attālumu līdz aizsargājamām teritorijām.
Faktori, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība
•
•
•
•
•
Avotu izvietojums un jauda;
Jutīgo uztvērēju izvietojums;
Avotu un objekta darbības laiks;
Objekta darbības raksturs;
Meteoroloģiskie apstākļi.
Trokšņa testēšanas pārskata saturs
1. Precīzs testēšanas vietas un pētāmo avotu novietojuma
apraksts;
2. Detalizēts avota darbības apraksts un apliecinājums par
testējamā avota analoģiju reālajiem apstākļiem;
3. Kartes, shēmas un fotogrāfijas mērījumu situācijas
ilustrēšanai;
4. Meteoroloģiskie apstākļi – vēja virziens, ātrums, gaisa
temperatūra, relatīvais mitrums un nokrišņi;
5. Nomērītais trokšņa līmenis un fona trokšņa līmenis;
6. Mērījumu rezultātiem piemērojamo korekciju apraksts
(tonalitāte, impulsivitāte, novietojums);
7. Ja mērījumu rezultāti tiek pārrēķināti uz gada vidējiem
rādītājiem, tad testēšanas pārskatā jāsniedz aprēķinu
pamatojums.
Laboratorija – vai tas ir obligāts nosacījums?
Trokšņa mērījumus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības
ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un
metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai
citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā
atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un
kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības"
noteiktajām prasībām, ievērojot šo noteikumu 1. un 3.
pielikumā minētās prasības.
Indikatīvus trokšņa līmeņa mērījumus var veikt jebkurš, tomēr
administratīvo sankciju piemērošanai būs nepieciešams
akreditētas institūcijas vērtējums.
Vides trokšņa aprēķini
Metodes priekšrocības:
• Iespējams novērtēt daudzus trokšņa avotus vienlaicīgi;
• Iespējams atdalīt un noteikt katra avota radīto ietekmi;
• Salīdzinoši īsā laikā var raksturot trokšņa līmeni plašākā
teritorijā;
• Iepriekš izstrādāts aprēķins ir ērti papildināms jebkurā laikā;
• Izmantojama trokšņa samazināšanas pasākumu plānošanai.
Metodes trūkumi:
• Pieņēmumi par avotiem un objekta darbību;
• Pielietoto metožu precizitāte;
• Zināšanas un programmatūra aprēķinu veikšanai.
Vides trokšņa aprēķini
Vides trokšņa aprēķinus iespējams veikt jebkuram objektam gan
ekspluatācijas, gan plānošanas stadijā.
Iegūtais rezultāts – trokšņa izkliedes kartes
Vides trokšņa aprēķini
Vides trokšņa aprēķini
Vides trokšņa aprēķini
Vides trokšņa aprēķini
Vides trokšņa aprēķini
Izejas dati trokšņa aprēķiniem
Trokšņa avotu skaņas jauda – iekārtas tehniskā pase, datubāzes.
Noise emissions for outdoor equipment – Database
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/noiseoutdoor-equipment/database/index_en.htm
Teritoriju raksturojoša informācija – pamatnes kartes
Meteoroloģiskie dati
Minimālais trokšņa aprēķinu atskaites saturs
1. Programmatūra un metodes;
2. Objekta trokšņa avotu raksturojums – jauda, novietojums,
darbības laiks;
3. Esošo (fona) trokšņa avotu raksturojums;
4. Aizsargājamo teritoriju raksturojums;
5. Fona trokšņa aprēķinu rezultāti – kartes, maksimālais līmenis
aizsargājamās teritorijās;
6. Objekta radītā trokšņa aprēķinu rezultāti – kartes,
maksimālais līmenis aizsargājamās teritorijās;
7. Kopējā trokšņa līmeņa aprēķinu rezultāti – kartes,
maksimālais līmenis aizsargājamās teritorijās;
8. Trokšņa samazināšanas pasākumi + 6. un 7. punkts atkārtoti.
Aprēķinu ievades dati
Persona, kura aprēķinājusi trokšņa rādītājus, trokšņa
novērtējumam pievieno izmantotās datorprogrammas
sagatavotu aprēķinu modeļu ievades datus, izņemot apbūves
situācijas un topogrāfiskos datus, vai aprēķiniem izmantotos
datus, ja aprēķini veikti, neizmantojot specializētas
datorprogrammas.
Ja ievades dati ir apjomīgi, trokšņa novērtējumam pievieno
ievades datu sarakstu, kā arī elektroniskā veidā pievieno ievades
datus.
Paldies par uzmanību!

similar documents