Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam

Report
DU profesore
Dr.paed. E.Krastiņa
30.08.2013.
Termins «inovācija» no angļu valodas vārda
«innovation» - jauninājums, jaunievedums.
Literatūrā šo terminu lieto, lai apzīmētu gan
inovatīvu darbību, gan kreatīvu darbību, gan
šādas darbības produktus, rezultātus.
Inovācija – priekšmets, parādība (arī jauna
ideja, tehnisks paņēmiens, pieeja, metode u.c.),
kas radīts, radoši izveidots, izmantojot
neparastus paņēmienus, līdzekļus, un ieviests
nesen, pēdējā laikā.
 Aktuāls, nozīmīgs, pārmaiņu ieviešanas
rezultāts
 Jaunievedums, jauninājums
(Ped.terminu vārdnīca)
Zinātne ir process, kurā nauda tiek pārvērsta
zināšanās, savukārt inovācija ir process, kurā
zināšanas tiek pārvērstas naudā.
Inovācija aptver tās rīcības, kas saistītas ar
zināšanu praktisko pielietojumu un prasmju
īstenošanu, kas nepieciešamas, lai radītu
pilnvērtīgākus produktus un pakalpojumus
(Inovāciju portāls LR Ekonomikas ministrija)
IDEJA
DARBĪBA
INOVĀCIJA
NOVITĀTE
VĒRTĪBA
Levitt, 2002
Lai
cilvēka
intelektuālais
un
radošais
potenciāls pārvērstos inovatīvas, energoefektīvas
un konkurētspējīgas ekonomikas izaugsmē,
ekonomikas modelim ir jāmainās. Uzmanības
centrā izvirzās uzņēmība un uzņēmējdarbību
atbalstoša vide, atbalsts jaunu ideju radīšanai un
komercializēšanai, zināšanu pārnese un lietotāju
virzīta pētniecība. Masveida jaunrades pieeja
nozīmē, ka ikviena Latvijas iedzīvotāja radošums,
zināšanas un idejas var tikt izmantotas
daudzveidīgu
jauninājumu
radīšanā
un
izplatīšanā.
Latvija, 2030
Ilgtspējība nav savienojama ar zaudējumu
nodarīšanu videi, resursu izšķērdēšanu un
dabas daudzveidības samazināšanu.
Ilgtspējība pārmaiņām:
Ilgstspējīgas attīstības mācīšanas
un mācīšanās rokasgrāmata

Inovāciju ilgtspējība arī pieprasa tās īstenojot
ievērot ilgtspējīgas attīstības kultūras,
sociālo, ekoloģisko un ekonomisko aspektu.




Ekonomiskā efektivitāte nozīmē tagadnes
labklājības un nākotnes iespēju saskaņošanu
Ekoloģisku un videi draudzīgu tehnoloģiju
ieviešana, investīcijas un subsīdijas ekoloģiski
tīras produkcijas ražošanā, videi draudzīga
valsts un nodokļu politika
Sociālā ilgtspējība nozīmē sabiedrības
attīstību kopumā, visu sociālo grupu
iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un katra
indivīda līdzdalību attīstībā
Kultūras ilgtspējība nozīmē saglabāt un
atbalstīt dažādu grupu kultūras
mantojumu,tradīcijas, vērtības


Ilgtspējīgas attīstības mērķis ir neizjaukt
dabisko līdzsvaru, bet iekļauties ekosistēmas
harmonijā un tās attiecībās ar mūsu
sabiedrību
Vērtību, prakses un identitātes atpazīšana ir
cilvēces attīstības nosacījums
Mūsdienu didaktikā termins «inovatīvs mācību
process», «inovatīva pieeja nozīmē to, ka
mācību process jāorganizē tādējādi, lai mazāk
kavētos pie pagātnes un šodienas aktualitātēm,
bet gan,
 lai veiktu apsteidzes mācības un
 sagatavotu cilvēku rītdienas pašizglītības
nepieciešamībai,
 sniegtu nepieciešamās prasmes saskatīt un
risināt problēmas,
 saskatīt problēmu risināšanas alternatīvas
A.Lanka



Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ietver izglītības
pārorientēšanos uz ilgtspējību, sabiedrības
pilsoniskās apziņas veicināšanu, skolotāju
sagatavošanu sabiedrības pārveidošanai.
Ilgtermiņa mērķis ir iespējami labāka dzīve,
neapdraudot citus vai apkārtējo dabu un
sabiedrību gan laikā, gan telpā.
Indivīdam tā ir vajadzība attīstīt spēju rīkoties
ilgtspējīgai sabiedrībai, lai būtu
daudzveidīgas zināšanas, taisnīgas iespējas
un pietiekama motivācija.
Ilgtspējība pārmaiņām:
Ilgstspējīgas attīstības mācīšanas
un mācīšanās rokasgrāmata

Vides izglītība var kļūt par būtisku ilgspējīga
dzīvesveida veicinātāju, izglītojot skolēnus un
viņu vecākus par nepieciešamību un iespējām
mainīt viņu ikdienas praksi, kā arī veicināt
līdzdalību ilgspējīga dzīvesveida aktivitātēs.
Stratēģiski svarīgi ir izveidot vides izglītības
programmas, kur skolēnu teorētiskās
zināšanas tiek papildinātas ar praktiskām
aktivitātēm vietējās vides sakopšana un dabas
kapitāla atjaunošanā.
Latvija 2030


Process, kurā tiek īstenotas jaunas idejas,
kas ienes izglītībā pozitīvas, progresīvas
pārmaiņas.
Inovācija nodrošina sistēmas elastīgumu,
plastiskumu, variatīvus risinājumus
nepārtraukti mainīgos apstākļos.

Ietver jaunu pedagoģisko metožu izstrādi un
ieviešanu, vai arī zināmu metožu
izmantošanu jaunā veidā vai vidē, lai sekmētu
pedagoģisko procesu.




Konstruktīvas mācības
Pašvadīta mācīšanās
Daudzveidīgu sadarbību mācību procesā;
Mācīšanas un mācīšanās mijiedarbību, kurā
skolēni mācās gūt atziņas, izprast procesus,
bagātināt radošās darbības pieredzi.
Radošums un inovācijas sasaucas ar Latvijas
izglītības mērķiem un 21.gadsimta izglītības
filosofiju
 stiprināt sasaisti starp mācību priekšmetiem
(integrēta pieeja),
 mazināt mācību satura sadrumstalotību
 veicināt mūsdienīgu mācību metožu un
mācību līdzekļu izmantošanu (IT, interaktīvās
mācību metodes)
 veicināt skolēnu kritisko domāšanu,
problēmrisināšanas prasmes un kompetenci,
 veicināt uzņēmējspēju.
Zināšanas,
prasmes,
attieksme,
pieredze
radošās
domāšanas
prasmes
kompetence
Veids kādā
cilvēks
risina
problēmas
radošums
Nosaka kā tieši cilvēks
šos resursus izmanto
motivācija
«Inovatīva
domāšana»
ar jēgas meklēšanu;
 mērķa izvirzīšanu;
 orientāciju uz pašattīstību.

Inovatīvie procesi dod iespēju profesionāli
attīstīties un pašrealizēties pašiem pedagogiem
un administratoriem un rezultātā skolēniem
tiek attīstītas dzīves prasmes un radošās
darbības pieredze.
Katrs var kļūt par jaunu ideju radītāju.







Projektu metode, nedēļa
Projektu darbi
Skolēnu portfolio
Standarti (pamatizglītības, mācību priekšmetu
utt.)- kompetenču pieeja
Informācijas tehnoloģijas(datori, interaktīvā
tāfele u.c.
Kvalifikācijas pakāpes
u.c.
Viens
no virzieniem – attīstīt skolotāju
un skolēnu refleksīvo darbību.
Radošs
klimats –gan skolā, gan klasē.



Jēgpilna mācību darbības plānošana,
vadīšana, izvērtēšana, saskatot problēmas, to
risināšanas ceļus, metodes, paņēmienus,
Orientācija uz plānotiem mācību rezultātiem,
skolēnu iesaistīšana pašizvērtēšanā.
Gatavība mūžizglītībai, mācīšanās
organizācijā.

Problēmu risināšana,

Eksperimentēšana ar jaunām pieejām,

Mācīšanās no savas pieredzes,

Mācīšanās no citiem,

Ātra un efektīva zināšanu apmaiņa starp
organizāciju darbiniekiem.
John Bessant

Apzināties savu mācīšanās procesu, izziņas
mehānismus, domāšanas darbību, mācīšanās
rezultātus,

Izvirzīt savas mācību darbības mērķus,
koriģēt savu darbību mācību procesā,

Izvērtēt savu pieredzi, izaugsmi, pašattīstību,
Patstāvīga savas mācību darbības
organizēšana.

Kompetenču pieeja jeb mācību
rezultātu pieeja pašreiz ir Eiropas
kvalifikāciju sistēmas un valstu
kvalifikācijas sistēmu pamatā.
Jāizpēta jauno tehnoloģiju potenciāls, kas var
palīdzēt rast veidus, kā novērtēt galvenās
kompetences:
 problēmu risināšana;
 kritiskā domāšana;
 sadarbība;
 uzņēmējdarbības iniciatīvas.
Microsoft
u.c. programmu iespējas,
planšetdatori mācību procesā, kā arī
inovatīvu un efektīvu mācību metožu
izmantošanā mācību procesa
bagātināšanai un pilnveidei.
Digitālu
mācību līdzekļu izstrāde.
Variatīvs izglītības saturs
programmas
(pēc izvēles)


dažāda līmeņa prasmju apguvei
individuālas programmas skolēniem
mācību atbilstība skolēnu vajadzībām,
spējām, ritmam, mācīšanās stilam utt.
Izglītības sistēmai ir īpaši jāattīsta:
 Indivīdualitāte,
 Spēja patstāvīgi, kritiski un radoši domāt,
 Sadarboties un pielāgoties.
Radošuma izglītībai jābūt vērstai uz talantus
izkopjošu izglītības procesu. Vairāk nekā 30
pasauleas valstīs radošā domāšana tiek
pasniegta kā atsevišķš mācību priekšmets
skolās. Arī Latvijas skolu sistēmā ir jāievieš
radošās domāšanas apmācība.

Radošie uzdevumi
(prasme kombinēt, improvizēt, izplānot savas ieceres
īstenošanu, piedāvāt oriģinālus uzdevuma risinājumus u.tml.)

Pašiem veidot radošos darbus
(sacerējumus, grafiskos darbus, situāciju simulācijas, modeļus,
spēles u.c.)

Pētnieciskie projektu darbi
(integrētā pieeja) – dabas, sabiedrisko, kultūras procesu
izzināšana

Mākslinieciskā darbība
(muzicēšana, kompozīciju veidošana, teatrālas un deju
improvizācijas, vizuāli mākslas darbi utt.)
(muzejos, nometnēs, zinātnes centros,
sadarbība ar uzņēmumiem karjeras izglītībā
u.tml.)





Edvards de Bono (2012) Domā! Kamēr nav par
vēlu. Zvaigzne ABC.
Edvards de Bono (2011) Kā gūt radošas idejas.
Zvaigzne ABC.
Inovatīva domāšana «Harvard Business review»
(2007). Rīga. Lietišķās informācijas centrs.
Roberts Fišers (2005) Mācīsim bērniem domāt.
RaKa.
Izglītība pārmaiņām: Ilgtspējīgas attīstības
mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata.
www.balticuniv.uu.se
I.Kalviņš

similar documents