A.Vilks Noziedzīgi nodarījumi un atkarības.ppt

Report
SEMINĀRS
‘’ATKARĪBAS PROFILAKSES AKTUALITĀTES’’
Andrejs Vilks – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte
NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI UN ATKARĪBAS
VAI ATKARĪBAS IR
NEPIECIEŠAMS NOVĒRST!
Nepieļaut atkarību veidošanos,
to attīstību, ekspansiju un hiperbolizāciju...
 Vai cilvēks var būt pilnīgi brīvs un NEatkarīgs,
nesaistīts ar plašām un dziļām saitēm ar
funkcionālo vidi
 Vai atkarības (addiction) ir tikai nodošanās kaitīgiem
ieradumiem?

ATKARĪBU (DEVIĀCIJU) FENOMENS –
SABIEDRĪBAS INTEGRĒTĀ NĀKOTNE?
Atkarīgās uzvedības izpēte ir pats
aizraujošākais socioloģijas uzdevums –
Entoni Gidons
 Kāpēc? – atkarības – deviācijas kļūst
vairāk? Tās nodara smagāku un
neatgriezenisku kaitējumu sabiedrībai?
Varbūt mainās attieksme pret atkarībām?
Vai arī mēs aizvien pataloģiskākā vidē un
sākam uztvert to kā normu?

PAŠREIZĒJĀS ATKARĪBU TENDENCES


Atkarību ekspansija
- tradicionālo sociālā noviržu pieaugums
- jaunu deviāciju veidu parādīšanās (gemblings,
kibergemblings, kiberatkarības, reliģisko seku
(sektantisma) invāzija
- dažādu deviāciju veidu sublimācija un pārklāšanās
- sabiedrības tolerances palielināšanās attiecībā pret
sociālām novirzēm
Ir vērojama deviāciju sabiedriskās telpas intervence
SOCIĀLĀ KONTROLE UN ATKARĪBAS


Kontroles iespējas mūsdienu sabiedrībā krasi
samazinās un minimizējas.
Nespējot pietiekoši optimāli kontrolēt vidi un
pretrunīgās situācijas tajā, katastrofāli nepietiekošos
resursus sociālajai kontrolei (cilvēkresursus,
tehniskos, tehnoloģiskos, finansiālos u.c.)
pieņemamākais variants ir valdošo institūcija
atteikšanās no atbilstošu parādību kontroles,
distancēšanās no iejaukšanās pretrunīgajos un
deviantīvajos (atkarības izraisošajos) procesos
NEGATĪVĀS ATKARĪBAS – OBJEKTĪVI
LIKUMSAKARĪGAS
Reālā vide – atkarību noteicošais
determinants
 Iedzimtība...
 Kompensācija, bēgšana, sirreālās vides
veidošana

INDIVĪDA ATKARĪBU VEIDOŠANĀS
SABIEDRISKĀS
UN GRUPU
NORMAS
NEGATĪVĀS ATKARĪBAS
ES
VIDE
POZITĪVĀS ATKARĪBAS
INDIVĪDA PAMATTIEKSMES
Gūt laimes izjūtas, prieku gandarījumu,
pašrealizēties un pašapliecināties
 Bioķīmiskā līmenī laime un prieks sekmē
endorfīna un endogēnā alkohola izdalīšanos
 Laimes izjūtu, prieka un gandarījuma trūkums, nosaka bioķīmisko elementu uzņemšanu
mākslīgi

LAIMES UN GANDARĪJUMA IEGŪŠANA, IZDAROT
NOZIEGUMUS
‘’... Noziedznieks – būtne īpaša, kas atšķiras no
citiem cilvēkiem. Tas ir savdabīgs antropoloģisks
tips, kurš uzbudinās nozieguma izdarīšanai
pateicoties savām daudzveidīgām īpašībām un
sava organisma īpatnībām. Tāpēc noziegums
cilvēku sabiedrībā ir tikpat dabisks kā visa
organiskā pasaule.”(Čezare Lombrozo).
 Noziedznieks – atkarīga persona no savas
mikrovides, nodarījuma, cietušā, represīviem
pasākumiem (Rogaļovs, Korjakovs, Petrovs u.c.)

ATKARĪBAS UN KRIMINALITĀTE
Kriminalitāte ar atkarībām
ir saistīta tiešā veidā
(atkarību noziegumi)
Kriminalitāte determinē
atkarību veidošanos
Noziegumiem tieša
saistība ar atkarībām nav
pārsvarā diagnosticējama
NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS KĀ ATKARĪBAS
SISTĒMELEMENTS

Noziedzīgs nodarījums:
- ienākumu avots nenodrošinātos materiālos
apstākļos (iztikas avots);
- saskarsmes forma atbilstošā kriminalizētā
vidē;
- pašapliecināšanās un pašattīstības forma;
- pašaizsardzības nodrošinājums (vide,
kriminālās normas, iespējas);
- morālais, emocionālais un fiziskais
ganadarījums
NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS KĀ PROCESS
(MATI LAINE)
Noziedzības
faktori
Vāja
kontrole
Noziedzīgs akts
Krimināls dzīves
veids
‘’Iezīmētie’’
Kriminālā subkultūra
NEGATĪVO ATKARĪBU IZPAUSMJU ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVAS
Sociālo, ekonomisko u.c. faktoru nelabvēlīgās ietekmes pastirināšanās
Sociālās kontroles iespēju samazināšanās
Kriminālās vides ekspansija
Tiesību aizsardzības iestāžu (policijas) iespēju nepietiekamība
Neformālās vides kriminalizācija
Kriminālo grupējumu darbības ekspansija
Atakarības deviantīvo izpausmju un noziedzības pieaugums
ATKARĪBU PROFILAKSES AKTUALITĀTES
(KRIMINOLOĢISKAIS ASPEKTS)
Ne visas atkarības ir peļamas
 Identificēt savlaicīgi negatīvās (kriminālās)
atkarības. Kā, - diagnosticēt nelabvēlīgos
vides, personu attīstības un uzvedības
elementus;
 Pilnveidot preventīvā darba organizatoriskos
elementus (preventologu kvalifikāciju,
informācijas apmaiņu, kopēju pasākumu
plānošana un realizācija

ATKARĪBU PROFILAKSES AKTUALITĀTES
(KRIMINOLOĢISKAIS ASPEKTS)

Alkohola, psihoaktīvo un narkotisko vielu,
datora un spēļu atkarības (psihofizioloģiskā
līmenī) daudzos gadījumos nav ārstējamas un
kontrolējamas – būtiska ir šo personu
ārstēšana (tai skaitā piespiedu kārtībā) un
rehabilitācija
UN VĒLREIZ PAR ATKARĪBU PROFILAKSI

Atkarības ir nepieciešamas:
- no vecākiem, vecvecākiem, ģimenes,
tuviniekiem;
- ir nepieciešama atkarība no mūsu darba
(nodarbinātības), radošajām interesēm,
konstruktīvajām aktivitātēm;
- etniskā, valstiskā atkarība (aparteīdi –
atdalītie)
NEVAR SODS BŪT TAISNĪGS PAR NOZIEGUMU, LĪDZ TAM
LAIKAM, KAD LIKUMS NENOTEIKS TĀ BRĪDINĀŠANAI
LABĀKOS
UN IESPĒJAMĀKOS LĪDZEKĻUS VALSTĪ
ČEZARE BEKKARIA
Noziedzības novēršanā – negatīvo atkarību
diagnostika un novēršana
 Negatīvo atkarība kompensācija ar pozitīvajām
un lietderīgajām
 Un tomēr, - cik lielā mērā tas ir iespējams?

VĒLU VISIEM RADOŠAS VEIKSMES
SEMINĀRA DARBĀ!
Paldies par uzmanību!

similar documents