PPT prezentācija - Healthy Workplaces, Manage Stress

Report
Veselīgas darba vietas uzvar stresu
Darba vides stresa un psihosociālo riska faktoru novēršana
Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.
Ievads kampaņā
 Koordinē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra (EU-OSHA)
 Notiek vairāk nekā 30 valstīs
 Kampaņu atbalsta partneru tīkls
• Valstu koordinācijas punkti
• Sociālie partneri
• Oficiālie kampaņas partneri
• Partneri plašsaziņas līdzekļos
• Eiropas Biznesa atbalsta tīkls
• ES iestādes
www.healthy-workplaces.eu
2
Galvenie mērķi
 Uzlabot izpratni par stresu darbā un tā cēloņiem
 Veicināt darba vides psihoemocionālo riska faktoru novēršanu
 Novērst stresa nelabvēlīgo ietekmi
 Sniegt atbalstu un informāciju darbiniekiem un darba devējiem
 Veicināt praktisku, lietotājiem ērtu rīku izmantošanu
www.healthy-workplaces.eu
3
Problēmas mērogs
 Vairāk nekā puse darbinieku Eiropā atzīst, ka stress ir ierasta
parādība viņu darbavietā.
 Tiek uzskatīts, ka aptuveni puse no visām zaudētajām darba
dienām ir saistītas ar stresu un psihosociālo riska faktoru
iedarbību.
 Aptuveni 4 no 10 darbiniekiem uzskata, ka stresu viņu darbavietā
nepārvalda labi.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definīcijas
Psihosociālie riski
• rodas sliktas darba plānošanas, organizācijas vai pārvaldības dēļ;
• rodas dēļ nelabvēlīgiem sociāliem apstākļiem darbā;
• rada negatīvupsiholoģisko, fizisko un sociālo ietekmi, tostarp ar
darbu saistītais stress.
Ar darbu saistītais stress
• ir organizācijas problēma nevis indivīda kļūda;
• rodas situācijās, kad prasības darbā pārsniedz darbinieka spējas tās
izpildīt.
www.healthy-workplaces.eu
5
Darba psihosociālā vide
Nelabvēlīgas psihosociālās darba vides cēloņi var būt:
 pārmērīgas vai pretrunīgas darba prasības;
 līdzdalības un ietekmes trūkums attiecībā uz veicamo darbu;
 slikta komunikācija un atbalsta trūkums;
 psiholoģiska un seksuāla uzmākšanās un citu personu vardarbību;
 vāji pārvaldītas organizatoriskās izmaiņas un nedrošība par darbu.
www.healthy-workplaces.eu
6
Nelabvēlīgā ietekme
Uz indivīdu
• Grūtības koncentrēties un kļūdu pieļaušana
• Pārslodze un nomāktība
• Sarežģījumi personiskajā dzīvē
• Narkotiku un alkohola lietošana
• Slikta fiziskā veselība
Uz organizāciju
• Slikti kopējie darbības rezultāti
• Biežāka prombūtne un neproduktīva atrašanās darba vietā
• Lielāka varbūtība, ka notiks negadījumi un traumas
www.healthy-workplaces.eu
7
Psihosociālo risku novēršana
 Tikai aptuveni 30% organizāciju Eiropā ir rīcības plāns
psihosociālo risku novēršanai*.
 Šādu risku novēršana bieži tiek uzskatīta par sarežģītāku
salīdzinājumā ar "tradicionālajiem" darba vides riska faktoriem.
Taču...
 Psihosociālos riskus var novērtēt un pārvaldīt tādā pašā
sistemātiskā veidā kā citus darba vides riska faktorus.
 Psihosociālo risku un ar darbu saistītā stresa pārvaldības
ieguvumi ir būtiski lielāki nekā izmaksas, kas tiek ieguldītas
pasākumu īstenošanā.
* Eiropas uzņēmumu aptauja par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER), Eiropas Darba
drošības un veselības aizsardzības aģentūra, 2010.
Skatīt: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Psihosociālo risku novēršanas ieguvumi
 Uzlabota darbinieku labklājība un apmierinātība ar darbu
 Veseli, motivēti un produktīvi darbinieki
 Labāki kopējie rezultāti un darba ražīgums
 Retāka prombūtne un darbinieku mainība
 Mazāk izdevumu un mazāks slogs sabiedrībai kopumā
 Tiek ievērotas normatīvo aktu prasības
www.healthy-workplaces.eu
9
Vadības loma
 Darba devēju pienākums ir īstenot plānu psihosociālo risku
novēršanai/mazināšanai.
 Vadītājiem jāveicina atbalstu sniedzoša darba vide, mudinot
darbiniekus paust bažas un ieteikumus.
 Vidējā līmeņa vadītājiem ir īpaša nozīme, jo viņi ar darbiniekiem
strādā kopā ikdienā.
 Laba priekšzīme un cilvēku vadības prasmes palīdz veidot labu
psihosociālo darba vidi; šādas prasmes var apgūt un attīstīt.
 Veselīgus apstākļus darbavietā var ievērojami sekmēt arī
brīvprātīgu pasākumu īstenošana garīgās labklājības
veicināšanai.
www.healthy-workplaces.eu
10
Darbinieku līdzdalības nozīmīgums
 Lai gan laba priekšzīme var palīdzēt ar darbu saistītā stresa un
psihosociālo risku mazināšanā, būtiski svarīga ir arī darbinieku
līdzdalība.
 Starp darba devējiem un darbiniekiem jārisinās divpusējam
dialogam.
 Darbinieki un viņu pārstāvji vislabāk izprot problēmas savā
darbavietā un var palīdzēt plānošanā un risinājumu īstenošanā.
 Apspriešanās ar darbiniekiem palīdzēs uzlabot kopējo
noskaņojumu, līdz ar to ieviestie pasākumi būs gan piemēroti,
gan iedarbīgi.
www.healthy-workplaces.eu
11
Kā pārvaldīt stresu un psihosociālos riskus
 Psihosociālos riskus var efektīvi novērtēt un pārvaldīt arī ar
ierobežotiem līdzekļiem.
 Atbalstoša rīcība un plāns problēmu novēršanai ir
visiedarbīgākais veids, kā mazināt psihosociālos riskus
darbavietā.
 Riska novērtēšana ir būtiski svarīga, lai noteiktu apdraudējumu
un piemērotus risinājumus.
 Psihosociālo risku pārvaldības veicināšanai ir praktiski rīki un
efektīvas vadlīnijas.
www.healthy-workplaces.eu
12
Iesaisties!
 Piedalīties var visas organizācijas un indivīdi.
 Iesaisties,
• izplatot un publicējot kampaņas ziņojumus un materiālus;
• izmantojot un izplatot kampaņas praktiskos rīkus;
• piedaloties kampaņas pasākumos vai rīkojot savus pasākumus.
www.healthy-workplaces.eu
13
Svarīgākie datumi
 Kampaņas sākums: 2014. gada aprīlis
 Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas:
2014. un 2015. gada oktobris
 Eiropas Labas prakses balvas ceremonija: 2015. gada aprīlis
 Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu samits: 2015. gada
novembris
www.healthy-workplaces.eu
14
Kampaņas sadarbības piedāvājums
 Eiropas un starptautiskajām organizācijām
 Kampaņas partneri veicina kampaņu un rūpējas par tās
publicitāti
 Daži no ieguvumiem:
• dalībnieka komplekts
• partnera sertifikāts
• īpaša Eiropas Labas prakses balvas kategorija partneriem
• publicitāte ES līmenī un plašsaziņas līdzekļos
• tīklu veidošanas iespējas un labas prakses principu apmaiņa ar
citiem kampaņas partneriem
• ielūgums uz EU-OSHA pasākumiem
www.healthy-workplaces.eu
15
Eiropas Labas prakses balva
 Izcilu un inovatīvu paraugprakšu atzīšana
 Risinājumi stresa un psihosociālo risku pārvaldībai darbā
 Organizācijām un uzņēmumiem no
• ES dalībvalstīm
• Eiropas Ekonomikas zonas
• Rietumbalkāniem un Turcijas
 Darbu divos posmos koordinē nacionālie kontaktpunkti un EUOSHA
• Atlases procedūra valstu līmenī
• Novērtējums Eiropas līmenī
 Labas prakses balvas ceremonija
www.healthy-workplaces.eu
16
Kampaņas resursi
 Kampaņas rokasgrāmata
 Ziņojumi
 Brošūra
 Praktiska informācija un rīki
 Labas prakses balvas
apkārtraksts
 Napo filma
 Kampaņas tiešsaistes rīku
komplekts
 www.healthy-workplaces.eu
 Reklāmas un izdales
materiāli
www.healthy-workplaces.eu
17
Vairāk informācijas
 Uzzini vairāk kampaņas tīmekļa vietnē
www.healthy-workplaces.eu
 Kampaņas rīku komplekts
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Uzzini vairāk par pasākumiem savā valstī no vietējā koordinācijas
punkta
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents