NAV_Oktatasi_anyag_2013

Report
Közép-magyarországi Regionális
Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság
Szabálysértési és büntetőjogi
ismeretek
Gál Erika
pénzügyőr őrnagy
KMRVPF Rendészeti Osztály
Szabálysértések jellemzőinek ismertetése I.
JOGFORRÁS
•
2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
(Hatálybalépés: 2012. április 15.) (Szabs.tv.)
•
A szabálysértés az a törvény által bünteti rendelt tevékenység vagy
mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.
A szabálysértési tényállások „ún.” kis bűncselekmények, kisebb fokban
veszélyesek a társadalomra
•
SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK
•
FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI HIVATALA
(általános szabálysértési hatóság 2013. január 01-től)
•
•
RENDŐRSÉG (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt)
NAV VÁMSZERVE (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt)
•
JÁRÁSBÍRÓSÁG (elzárással is büntethető szabálysértések miatt I. fokon)
Szabálysértés miatt alkalmazható
büntetések és intézkedések
Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
• szabálysértési elzárás (csak bíróság szabhatja ki)
• pénzbírság (min. 5000 – max. 150.000,-Ft.)
• közérdekű munka (min. 6 – max. 180 óra)
Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:
• járművezetéstől eltiltás
• elkobzás
• kitiltás
• figyelmezetés
•
•
•
•
•
•
Helyszíni bírságot is kiszabhat: RENDŐRSÉG
(bármely szabálysértés esetében) továbbá ha a jogszabály •
külön említi:
•
•
járási hivatal felhatalmazott ügyintéző
NAV vámszerve
katasztrófavédelem
közlekedési hatóság ellenőre
közterület-felügyelő
természetvédelmi őr, önkormányzati
természetvédelmi őr
erdészeti hatóság arra felhatalmazott
ügyintézője
halászati őr
mezőőr
Szabálysértési hatóság
hatásköre és illetékessége
•
Főszabály: a szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye
szerinti szabálysértési hatóság illetékes
•
Kivételes szabály: Ha a gyorsabb eredményesebb lefolytatás indokolja, elkövetés illetve
felderítés helye szerinti hatóság az illetékes
•
ÁTTÉTEL: ha a szabálysértési hatóságnak nincs hatásköre vagy illetékessége az ügyben az
ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
•
A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Budapesten és Pest
megyében az eljáró hatóság:
NAV ÉSZAK-BUDAPESTI
VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRI IGAZGATÓSÁG
SZABÁLYSÉRTÉSI OSZTÁLYA
Budapest, III. Csillaghegyi út 25.
NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések
1. Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs. tv.199/A.§)
2. Vámszabálysértés (Szabs.tv. 209. §)
3. Vámszabálysértés elkövetőjének segítése (Szabs.tv. 210.§)
4. Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. § )
5. Fémjelzési szabálysértés (Szabs.tv. 212. §)
6. Pénzutánzatra vonatkozó szabályok megsértése (Szabs.tv. 213. §)
7. Versenytárs utánzása (Szabs.tv. 231. §)
8. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs.tv. 238/A.§)
9. Iparjogvédelmi jogok megsértése (Szabs. 238/B. §)
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál
2013. I-III. negyedévében
indult szabálysértési eljárások
Szabálysértés megnevezése
Ügyszám
Elkövetési érték Lefoglalt érték
Kiszabott
pénzbírság
583
33 257 023
25 608 657
5 625 000
Vámszabálysértés
78
1 206 282
0
265 000
Vámszabálysértés elkövetőjének segítése
0
0
0
0
Vámorgazdaság
27
419 534
0
395 000
Versenytárs utánzása (áru hamis megjelölése)
191
15 698 379
15 698 379
3 735 000
Fémjelzési szabálysértés
30
6 022 550
0
685 000
Gyógyszerrendészeti szabálysértés
16
149 220
149 220
150 000
Pénzutánzat vonatkozó szabályok megszegése
0
0
0
0
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése (2013.07.01-től)
154
4 725 275
4 725 275
80 000
Iparjogvédelmi jogok megsértése (2013.07.01-től)
87
5 035 783
5 035 783
315 000
Hatáskörös szabálysértések összesen:
NAV hatáskörébe tartozó
szabálysértések ismertetése
A NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi
területén 2013. I-III. negyedévében leggyakrabban előforduló szabálysértések:
•
•
SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogos megsértése szabálysértés
iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés
•
FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK
versenytárs utánzása
•
•
PÉNZÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK
vámszabálysértés
vámorgazdaság
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
(Szabs. tv. 238/A. §)
I.
Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló
szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait 100.00,-Ft-ot meg nem
haladó vagyoni hátrányt okozva MEGSÉRTI
A szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel
a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető, 100.000,-Ft-ot
meg nem haladó ÜRESHORDOZÓI DÍJ illetve reprográfiai
díj MEGFIZETÉSÉT ELMULASZTJA
•
•
•
a szerzői jog a SZERZŐI ALKOTÁSOK OLTALMÁRA (irodalmi, tudományos és művészeti
művek) hivatott
KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOG amely biztosítja, hogy a jogtulajdonos (alkotó)
vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával
szerzői jogi oltalom a szerzői alkotásoknak a szellemi alkotást képező részét védi
.
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése
(Szabs. tv. 238/A. §)
II.
Példa: Disney Mickey egér rajzfilm figurát védő szerzői jog nem akadálya egy
beszélő egér megalkotásának, DE CSAK AKKOR, ha az nem egyezik meg túlzottan az
említett figura kinézetével és tulajdonságaival.
•
•
•
•
Filmszereplők, mese- és rajzfilmfigurák szerepeltetése ruházati
termékeken, használati eszközökön
másolt cd- dvd lemezek árusítása közterületen, piacon (akár
hamisított műsoros, akár üres hordozói díj megfizetése nélkül)
szoftverek hamisítása
üres adathordozó (pl: Sony Micro SD kártya, a szerzői jogdíj
megfizetését igazoló matrica nélkül)
A hatályos rendelkezések szerint a zenék és filmek magáncélú letöltése jogszerű, azaz a
fájlcserélő természetes személyek nem büntethetőek
DE az üzletszerűen (cél:
jövedelemszerzés) elkövetett szerzői jogi jogsértések szankcionáltak
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv.
238/A. §)
III.
Vagyoni hátrány összegének meghatározása a gyakorlatban
Szabálysértési értékhatárt már néhány mozifilm üzleti célú letöltésével (például
továbbértékesítés céljából letöltött filmek) nemcsak el lehet érni, hanem át is lehet ugrani
FILMEK – HAMISÍTOTT DVD FILM
internetes terjesztés minimális licencdíja alapján
filmenként 2000,-Ft/db.
ZENESZÁMOK – ZENEI CD-DVD
MAHASZ jogdíjtáblázata az irányadó
egy zeneszámért 320,-Ft, egy albumért 3200,-Ft
kárérték kerül felszámításra
ILLEGÁLIS SZOFTVERHASZNÁLAT
a vagyoni hátrány alapja
a termék nettó kiskereskedelmi ára, de a szoftverek letöltése
értékhatártól függetlenül eddig is illegális volt, és az is marad
Filmek, zeneszámok üzleti célú letöltésével könnyen akár szabadságvesztéssel is büntethető
bűncselekményt követhető el
Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés
(Szabs. tv. 238/B.§)
I.
Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján
fennálló
•
•
•
szabadalmi oltalom (növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány)
védjegyoltalom (közösségi védjegyek)
formatervezési minta-oltalom
alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának UTÁNZÁSÁVAL vagy ÁTVÉTELÉVEL MEGSÉRTI
Az oltalom tárgyának
utánzásával vagy átvételével előállított áru FORGALOMBA HOZATALÁVAL,
MEGSZERZÉSÉVEL, TARTÁSÁVAL megsérti és ezzel 100.000,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz
szabálysértést követ el.
HOL TALHATÓAK INFORMÁCIÓK?
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
honlapja (www.sztnh.gov.hu/E-kutatás menüpont)
MI LEHET VÉDJEGY?
A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés,
amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy
szolgáltatásaitól.
Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés
II.
A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen:
•
•
•
•
•
•
•
szó, szóösszetétel, jelmondatokat
betű, szám
ábra, kép;
sík- vagy térbeli alakzat beleértve az áru vagy csomagolás formáját;
szín, színösszetétel, fényjel, hologram
hang valamint
a fent felsorolt egyes megjelölések összetétele
A védjegy használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját
illeti meg
Iparjogvédelmi jogok megsértése
III.
Legjellemzőbb elkövetési magatartások
Védjegyoltalom alatt álló ruházati termékek (pl: Nike,
Adidas stb.) illetve ruházati kiegészítők (pl: Louis Vuitton táska, öv, napszemüveg) lábbelik árusítása piacon,
aluljárókban, „kínai” üzletekben , mosószerek, illatszerek
Esetpélda:
Közterületen, piacon árusított 1 db narancssárga motorfűrész
formatervezési mintaoltalom alatt áll a kialakítás miatt, és
védjegy van rajta elhelyezve
iparjogvédelmi jogok
megsértése
Iparjogvédelmi jogok megsértése
IV.
Hogyan állapítható meg a helyszínen, hogy a cselekmény sért-e iparjogvédelmi jogosultságot?
ÁRUSÍTÁS HELYE
közterület, piac, aluljáró de előfordulhat internetes árusítás esetén is
TERMÉK ÁRA
Pl: egy eredeti LV táska jócskán meghaladhatja akár a 150.000,-Ft-ot is, így nagy
valószínűséggel ha egy 10.000 ft-os LV táskát látunk a piacon, interneten az nem az eredeti termék
TERMÉKJELLEMZŐK
jellemzően már részletesebb vizsgálódást, szakértelmet követel (Pl: varrás,
gyártási hely, betűtípus, monogram elhelyezkedése, kód stb.)
•
Illatszerek, mosóporok stb. esetében a csomagolás lehet árulkodó
Versenytárs utánzása szabálysértés
(Szabs. tv. 231. §)
•
•
•
•
•
Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy
elnevezéssel ÁLLÍT ELŐ, amelyről a versenytárs, vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja
ismerhető fel
ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetőleg FORGALOMBA HOZ
Feltétel: az áru értéke a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg
gazdasági verseny tisztaságát védi a tényállás – sértettje a versenytárs
elkövetési tárgya: HAMIS ÁRU
Az érték megállapításánál irányadó lehet az az ár, amennyiért az elkövető eladásra kínálta az adott terméket
„fekete piaci érték”
A tényállás kiegészítő jellegű - csak akkor állapítható meg, ha nem sért iparjogvédelmi jogosultságot.
Esetpélda:
A fogyasztó számára jól ismert üdítőitalt tartalmazó palack nem áll formatervezési mintaoltalom alatt. A
hamisított terméken nem található meg az ismert védjegy, de a csomagoláson használt színek ábrák
megtévesztőek. A szabálysértési eljárás versenytárs utánzása szabálysértés
Iparjogvédelmi jogok megsértése és versenytárs utánzása
szabálysértések elhatárolása
•
Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés megállapításának csak regisztrált jog
megsértése esetén van helye
amennyiben nincsen ilyen regisztrált jog akkor
kizárólag a versenytárs utánzása tényállás alkalmazható
•
Ha van az árun védjegy, vagy bármilyen más oltalom alatt áll
IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉSE SZABÁLYSÉRTÉS
•
Ha csak a csomagolása, kinézete megtévesztő
VERSENYTÁRS UTÁNZÁSA SZABÁLYSÉRTÉS
Gyógyszerrendészeti szabálysértés
(Szabs.tv. 199/A. §)
•
Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre
kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart,
szabálysértést követ el.
•
Indokolatlan mennyiség: olyan mennyiséget, amelyről megállapítható, hogy nem valamely
meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza. (3 hónap)
•
•
•
A szabálysértés tárgya
gyógyszer,
orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyag
készítmény
•
A gyógyszerrendészeti szabálysértés esetében NEM HAMIS, hanem legális gyógyszerről van szó,
melyet engedély nélkül készítenek, forgalmaznak, tartanak.
•
Gyógyszerrendészeti szabálysértés
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék
hamisítása bűncselekmény elhatárolása
•
Magyarországon nem engedélyezett, illegális gyógyszer, egészségügyi termék nem a
szabálysértési tényállás, hanem a bűncselekmény - elkövetési tárgya lesz.
•
Egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény
RENDŐRSÉG
A bűncselekmény tárgya
•
•
•
•
•
gyógyszer
állatgyógyászati készítmény
orvostechnikai eszköz
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
vizsgálati készítmény
Bűncselekmény esetében mindig hamis vagy meghamisított termék van középpontban.
Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása
Vámszabálysértés
(Szabs. tv. 209. §)
I.
•
Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak,
illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében
valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg,
úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli
•
Európai Unióhoz történő csatlakozást követően kizárólag nem közösségi áruk vonatkozásában
valósítható meg
Vámszabálysértés
II.
•
vámszabálysértés tárgya
•
leggyakrabban CIGARETTA
•
árusítás helye
•
ÁR
•
vámszabálysértések esetében döntő többségében ISMERETLEN az elkövető
•
ELKÖVETÉSI MÓD: az árusítás tényleges helyétől kicsit távolabb, kisebb
jellemzően jövedéki termék
magyar adójegy nélküli, közösségi adóügyi jelzés nélkül
közterület: PIAC, ALULJÁRÓ
kereskedelmi forgalomban kaphatónál kedvezőbb áron kínálják
mennyiségekben tárolják az elkövetők a cigarettát , majd innen szolgálják ki a vevőt
•
Ezzel magyarázható
az „ismeretlenes” ügyeknél hátrahagyott, gazdátlan csomagokból (pl:
szatyor, táska, papírdoboz ) kerül elő az eljárás tárgyát képező nem közösségi áru
•
a tulajdonos felkutatására tett intézkedések nem vezetnek eredményre
•
Az árusok a járőröket észlelve elhagyják a helyszínt, „beáldozva” a hátrahagyott kisebb mennyiségű
dohányterméket
Vámorgazdaság
(Szabs.tv. 211. §)
•
Aki vámszabálysértésből származó
elidegenítésében közreműködik
•
Csak ismert elkövetője lehet
•
Leggyakrabban tapasztalt elkövetési
mód: a vámszabálysértésből származó
termék árusítása, illetőleg kedvező áron
történő megvásárlása
dolgot
vagyoni
haszon
végett
megszerez,
elrejt,
vagy
Vagyoni haszon: az is, ha olcsóbban jut hozzá a termékhez
a vásárló
Büntetőjogi ismeretek
Jogszabályok
•
•
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)
Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely
veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.
•
Általános nyomozóhatóság: RENDŐRSÉG
A Be.-ben meghatározott alábbi bűncselekmények esetében azonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi a nyomozást:
•
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §),
•
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §)
•
haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §)
•
kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §),
•
orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 379. §)
•
bitorlás (Btk. 384. §),
•
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §)
•
védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §)
•
jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §)
•
iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §),
•
társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §)
•
költségvetési csalás (Btk. 396. §)
•
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §)
•
jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 398. §)
•
számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §)
•
csődbűncselekmény (Btk. 404. §)
•
engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §)
•
versenytárs utánzása (Btk. 419. §)
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Gál Erika
pénzügyőr őrnagy
KMRVPF Rendészeti Osztály

similar documents