Navngivning

Report
Navngivning i TV-inspektion
Arbejder for korrekt forståelse og udfyldning af DANDAS XMLformat, herunder retningslinjer, der sikrer en entydig navngivning
Status
• Arbejdet startet 2008
• DDV projekt 2012 i en mindre arbejdsgruppe
Navn
Jackie Sandgård, Projektejer
Henrik Madsen, Projektleder
Pia Mayoh
Morten Anders Rasmussen
Virksomhed
Intergraph
Orbicon
Aarhus Vand
Teknologi – VAV
• 20 siders vejledningen foreligger nu i 2. reviderede udgave
• Udsendt til eksterne høringspartnere:
– Den oprindelige arbejdsgruppe fra 2008 (Kolding Spildevand,
Niras, Envidan, Per Aarsleff, LMJ
– Morten fra Kaj’s TV
– Peter Christensen, Fotomanualgruppen + Randers Spildevand
– Bo Laden, Aalborg Spildevand
2
FOCUS
• Fotomanual og/eller Brønd manual sikre alene data til at
vurdere anlæggets tilstand.
• Reel værdi i ledningsregistrerings- og
planlægningssammenhæng sikres med entydig
identifikationen af den strækning, der er kørt TV eller den
brønd, hvor brøndrapporten er udført.
• Nye rapporter skal sameksistere, også over tid, med
historiske data i den databank, som ledningsregistreringen
udgør.
3
Arbejdsgrundlag
• Retningslinjer for
identifikation og
navngivning vil give
såvel GIS- som TVoperatøren et ensartet
arbejdsgrundlag og
samtidig sikre en
smidig import og
anvendelse af data i
ledningsregistreringen
og tilknyttede
programmer.
4
Udbud
• Vejledningen kan anvendes som bilag til bestilling af
rapporter:
– i den fulde form eller
– redigeret, hvor materialet anvendes som udgangspunkt og
checkliste for opstilling af egne regler.
• Materialet vil desuden være retningsgivende for TVbranchen i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en
yderligere aftale om navngivning og dataleverance.
5
Krav til navngivning af knuder og ledninger
•
•
•
•
Knudenavne i hovedsystemet
Knudenavne for stik til hovedledning
Knudenavne til brøndstik
Knudenavne i ukendt område
6
Knudenavne for stik til hovedledning
• Navngivning med knudenavne afledt af hovedledningens
knudenavne, en stationering og en urreference.
– Tilslutning ved hovedledningen angives som AN0505S–AN0510S12,4-03
– Hvis toppunktet (T) har et kendt knudenavn anvendes dette –
alternativt navngives toppunktet som tilslutningen ved
hovedledningen efterfulgt af T, AN0505S–AN0510S-12,4-03-T
– Ved kørsel af stik-på-stik erstattes dette T med et fortløbende
bogstav A,B,C…
7
Knudenavne til stik
AN0505S
AN0505S–AN0510S-5,3-03
AN0505S–AN0510S-12,4-03
AN0505S–AN0510S-5,3-03-T
AN0510S
AN0505S–AN0510S-12,4-03-C
AN0505S–AN0510S-12,4-03-B
AN0505S–AN0510S-12,4-03-A
AN0505S–AN0510S-12,4-03-F
AN0505S–AN0510S-12,4-03-D
AN0505S–AN0510S-12,4-03-E
AN0505S–AN0510S-12,4-03-T
8
Navngivning af filer
• Eksempel på TV-inspektion, Startpunktnr og Slutpunktnr i
hovednettet
• Eksempel på TV-inspektion, hvis stik-referencefelterne
anvendes
• Eksempel på Brøndrapporter
• FotoFilnavn
– Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en TVinspektion
– Eksempel på FotoFilnavn for enkeltobservationer i en ”gammel”
Brøndrapport
– Eksempel på Filnavn anvendt i Brøndrapport 2010
9
Navngivning af filer
• Afleveres en samlet XML-fil for flere strækninger,
navngives den med et sagsnavn (også med i rapporten 30 tegn) og dato samt evt. et gadenavn.
• Samlerapporter afleveres særskilt.
• TV-inspektionens TekstFil angiver navnet på XML-filen
• Videosekvenser (FilmFil) angives med rapportnavn,
efterfulgt af filtypen (.mpg)
• Billeddokumentation angives med rapportnavn – efterfulgt
af en typebetegnelse og et løbenummer
10
Rapportnavne
• Fælles rapportstruktur for alle rapporttyper  Krav om
entydige rapportnavne
• Rapportnavn – TV-inspektion før DANDAS 2.5.2
11
Navngivning af Rapporter
• TV-inspektion på hovedledning
– Startpunktnr-Slutpunktnr[-Ledningsnr]-ÅrMdrDag[-evt. lbnr]
– 12345678-23456789[-1]-20120630[-12]
• TV-inspektion af stik
– Stikstartpunktnr-Stikslutpunktnr[-Stikledningsnr]-Stationering-urrefÅrMdrDag[-evt.lnbr]
– 12345678-23456789[-1]-123,5-02-20120630[-12]
• Samlerapporter
– SAM-Startpunktnr-Slutpunktnr-Ledningsnr-ÅrMdrDag
• Brøndrapporter
– Knudenavn-årmdrdag[-evt.lbnr]
– 12345678-20120630[-1002]
12
Udfyldelse af XML-formatet
• Regler for TV på en hovedledning og stik med kendte
knudenavne
• Regler for TV på en stikledning uden kendte knudenavne
• Regler for rapportering af stikTV på brøndstik
• Regler for afrapportering af Brøndrapport 2010
• Regler for afrapportering ”gammel” brøndrapport
• Generelt regler for rapporter
13
XML til TV i stik til hovedledningen
<StikStartpunktnr>AN0505S</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr>
<StikLedningsnr>1</StikLedningsnr>
<Stikafstand>5.3</Stikafstand>
<StikUrref>3</StikUrref>
<Startpunktnr>AN0505S-AN0510S-5,3-03</Startpunktnr>
<Slutpunktnr>AN0505S-AN0510S-5,3-03-T</Slutpunktnr>
<StartpunktKode>2</StartpunktKode> <!--Stiktilslutning-->
<SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd-->
<Ledningsnr>1</Ledningsnr>
<Medstroems>N</Medstroems>
14
Stikreferencefelterne – Stik på hovedledning
15
Diverse
• Levering af XML-filer
– Samlerapporter
• Mappestruktur – hvordan gemmes data
16
Fotomanual – Erfamødet 10. okt
• Høringspartnere ?
• Kontakt DANVA
– Eller [email protected]
17
Høringssvar
• Claus Vangsager, Per Aarsleff. 26/11
– Uklarheder om navngivning af brøndstik og stikreferencefelterne.
18
19
Knudenavne til brøndstik
• Toppunktet for brøndstikket navngives ud fra
hovedbrønden
• Stikket nummereres efter sammen standard som for StikNr
i brøndrapporter: med uret fra hovedudløbet – hvis flere i
samme urref, startes nummereringen fra bunden.
• Eks: AN0510S-T2
20
Knudenavne til brøndstik
AN0510S-T2
AN0505S
AN0510S
AN0510S-T3
AN0510S-T5
AN0510S-T4
21
XML til TV på Brøndstik
• StikStartpunktnr = StikSlutpunktnr (den brønd i
hovedsystemet, stikket er tilsluttet)
• StikUrref tolkes ift. udløb urreference 6
• Stikafstand sættes til 0,0
• Hvis der er flere udløb fra brønden, anvendes feltet
StikUr6Slutpunktnr til at angive hvilken ledning fra
brønden, der er anvendt som kl. 6
22
Stikreferencefelterne - Brøndstik
23
XML til TV på Brøndstik
<StikStartpunktnr>AN0510S</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>AN0510S</StikSlutpunktnr>
<StikUrref>10</StikUrref>
<Stikafstand>0.0</Stikafstand>
<StikUr6Slutpunktnr>AN0505S</ StikUr6Slutpunktnr >
<Startpunktnr>AN0510S</Startpunktnr>
<Slutpunktnr>AN0510S-T2</Slutpunktnr>
<StartpunktKode>1</StartpunktKode> <!-- Brønd-->
<SlutpunktKode>1</SlutpunktKode> <!--Brønd-->
<Medstroems>N</Medstroems>
24

similar documents