Det humanistiske fakultet * didaktiske virkemidler

Report
DET HUMANISTISKE
FAKULTET – DIDAKTISKE
VIRKEMIDLER OG
METODER
Heidi Andersen – dansk og engelsk
Odder Gymnasium
Fokus
• Hvad er humanistisk didaktik?
• Mundtlighed og kompetencetræning
• Skriftlighed og kompetencetræning
Didaktik i humanistiske fag?
Steen Beck, SDU, om læring:
Der er to tilgange til at lære:
• at lære ved at gøre det faglige (learning by doing)
• at lære ved at vide, hvad man gør, og hvorfor man gør det. Og dette
er en afgørende forudsætning for studiekompetence!
• Der er en sammenhæng mellem vidensformer og arbejdsformer: Man
lærer noget forskelligt ved at bruge forskellige metoder.
• Steen Beck anbefaler, at man træner delkompetencer. Det kan
sammenlignes med at springe højdespring, hvor man ikke begynder
med 10 meter vippen med 2 loops og dobbelt skrue. Vi bør træne
delelementer, tage timer ud til at øve teknikker, som vi så bagefter
bruger i vores undervisning.
Elev/student-undersøgelse som optakt til
gymnasiereformen 2005
• "Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af
begrebet studiekompetence" af Steen Beck og Birgitte
Gottlieb, 2002
• Elevernes oplevelse af danskfaget:
• Svært at afkode, hvad meningen med faget er
• Svært at se, hvad det skal bruges til
• Ikke let at vide, hvornår man har gjort det ”godt nok”
Hvordan imødekommer vi denne kritik via
humanistisk didaktik?
• Fra universitetsstuderende til underviser – hvis faglighed er i fokus?
• Eksplicitering af den faglige kode (tydelighed)
• Taksonomi som fælles arbejdsredskab
• Delmålsdidaktik – giver målbarhed og fokus på udvikling (studieplan
og kompetenceplan)
• Stilladsering som undervisningsprincip
• Knytte teori og praksis tættere sammen
• Inddragelse af eleverne, ansvar og engagement
Mundtlighed og kompetencetræning
• Øvelser bygges op ud fra tesen om, at kan man
genkende god faglig kvalitet, kan man også bedre
bedrive den
• Læreren skal af, og eleverne skal på. Men stadig med
fokus på faglig kvalitet. Induktiv læring skal kun bruges,
når det giver mening
• Anerkendelse af og brug af fagligt sprog til at tale om
faget (opkvalificering af eleven i hver time)
• Tydelige instruktioner og taksonomibevidsthed i alle
opgaver
Mundtlighed og kompetencetræning begrebsafklaring
Begrebsafklaring fortsat…
Mundtlighed og kompetencetræning – et
eksempel
• CL-strukturer bruges til at få styr på teoretiske begreber, før disse skal
anvendes i praksis
• Eleverne er ansvarlige og taler mest
• Eksempel:
• A) Definer begreberne anafor, allitteration, antitese
og deres funktion i dobbeltcirklen
• B) Analyser i par en politisk tale med særligt fokus
på de tre virkemidler og diskuter effekten
af de stilistiske virkemidler i denne konkrete tale
• http://www.cooperativelearning.dk/
Skriftlighed og kompetencetræning
• Hvilke parametre gør det lettere at knække den faglige
kode i skriftlighed?
• At kende kravene før man skriver
• At kunne afkode de faglige begreber i opgaveformuleringen
• At tænke skriveprocessen som en faktisk proces (stilladsering, ny
skriftlighed)
• At kunne strukturere og disponere sit stof
• At kunne indgå i en faglig samtale og dermed kunne modtage
vejledning
At kende kravene før man skriver
• Retteark til skriftlige afleveringer synliggør fokuspunkt for
opgaven og hvor ens svage punkt er – hvor skal
indsatsen lægges. Desuden fremhæves opgavens
delmængder (analyse, fortolkning, perspektivering)
• Strukturerer tilbagemeldingen mellem lærer-elev, så den
bliver overskuelig for begge parter
• Et redskab til portefølje (udvikling)
Engelsk essay:
Stilens to hovedområder
1. Essay
· Indledning der slår temaet an
og indleder stilens røde tråd
(tragt)
· Inddeling i afsnit
· Klar struktur (jf. den røde tråd)
Gode teksteksempler der
understøtter analysen
Analysen behandler novellens
væsentligste problemstillinger
Inddragelse af fokuspunkt
Afslutning/konklusion der
afrunder og tager tråden op fra
indledningen
3. Sproget
Klare og forståelige sætninger
Varieret og nuanceret sprog
Grammatikfokuspunkter
Øvrige bemærkninger:
Navn:
Er lykkedes:
Skal du arbejde mere med:
Skriveprocessen som en faktisk proces
• Stilladsering som didaktisk princip (delmål)
• http://sophiestroem.files.wordpress.com/2012/10/ny-
skriftlighed_egedal_okt20121.pdf
• Ny skriftlighed:
• Skriftlighed kan godt blive til i samarbejde med andre elever,
med læreren, og med vejlederen
• Skriftlighed og mundtlighed skal arbejde sammen
Et eksempel på en eksamensopgave
• Opgave 2
• Reality-tv
• Skriv en kronik om fascinationen af reality-tv
(genrekendskab).
• Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne
og en karakteristik af argumentationsformerne i uddraget af
P1 Morgen: Debat om reality-tv (tekst 2).
• Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre synspunkter
om reality-tv, som du finder på internettet
• (kildekritisk tilgang til nettet, informationssøgning, informationssortering, perspektivering)
• I denne opgave skal du inddrage materiale fra internettet.
Delmålstanken - kompetenceplanlægning
• Odder Gymnasiums delmålstænkning på
organisationsplan
• Kompetenceportal: http://www.odder-gym.dk/kompetenceportal/
• Skriftlighedsportal: http://www.odder-gym.dk/skriftlighedsportal/
• Fagportaler: Se næste slide…
Studieplansrum
1.
KOMPETENCER
SEMESTER
MUNDTLIG
DIMENSION
Grundforløb Sammenhængende
(2,5 t.)
mdt./skr. fremstilling
af et kendt emne
Træne mundtlig
udtryksfærdighed
Redegøre for indhold
(i forskellige genrer)
Basal analyseteknik
Perspektivering til
andre tekster
Formulere egne
synspunkter og
argumenter
Mundtlige oplæg i
par/grupper
Studieplansrum
EVALUERING
Træne kortere skriftlige
opgaver:
- Oversættelse
- Referat
- Dele af essay
(personkarakteristik)
Screening
(indgang) resultat
Arbejde med
grundlæggende
Kendskab til formelt og
tekstanalyse
uformelt sprog (jf. AP)
(where, when, who,
what)
(12 elevtimer)
Elevinitieret
tekstarbejde
Arbejde med evnen
Elementært ordforråd til at skelne mellem
væsentligt og
God lytteforståelse
uvæsentligt
Pænt, rimelig korrekt Ordforrådsarbejde
engelsk – nogenlunde som fast del af
fluency
tekstarbejdet
Kunne skrive og
beskrive forskellige
typer tekst
Lærerum
SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK
Fokus på
ordklasser,
afledninger og
fonetik, jf. AP.
Substantivers tal
(pluralis, tællelighed,
kollektiver)
Kongruens
Ordstilling (ligefrem)
Do-omskrivning
Regelmæssige og
uregelmæssige vb.
Have + sammensatte
tider
Ordforrådsarbejde,
tool box
Mundtlig og/eller
skriftlig opsamling
efter hvert emne
Træne
karakteristik
mundtligt og
skriftligt
Træne referat
Undervisningsdifferentie skriftligt
ret grammatik (jf.
screening)
Selvevaluering/
Korrekthed
Logbog/enkel
portefølje (følge
udvikling)
Træne lytte/læseforståelse via
matrixarbejde
Spørgsmål…

similar documents