tv a net IPTV legáln*

Report
tv a net
Pravidla licencování IPTV
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
Co všechno pokrývá autorské právo
•Nákup jednotlivých pořadů (práva k jejich užití,
podmínky užití dalších služeb spojených s pořadem)
•Zpracování nakoupených pořadů (dabing,
otitulkování, další úpravy
•Výroba vlastních pořadů
•Sestavení pořadů do schématu denního
vysílání, časový rozvrh
•Self-promotion
•Zpracování reklamních podkladů
•Reklamní pauzy
• Předěly, znělky, apod.
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
tv a net
Programy v nabídkách pro klienty
Programy – volně terestricky šířené – používáme
zkratku FTA (Free To Air). Řada z nich v HD verzích
Programy placené – kódované. V různých typech
nabídek, nebo tematických balíčcích. Různými
způsoby dále zpoplatněné. Řada z nich opět v HD
verzích.
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
Provozovatel převzatého vysílání
podle zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání
RADA
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
… provozovatelem převzatého vysílání právnická nebo
fyzická osoba, která rozhoduje o skladbě programů
převzatého vysílání, včetně služeb přímo souvisejících s
programy převzatého vysílání, a která tyto programy a
služby s nimi přímo související šíří nebo prostřednictvím
třetích osob nechává v úplné a nezměněné podobě šířit na
základě oprávnění k provozování převzatého vysílání (dále
jen "registrace")...
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
Základní otázky zda operátor sítě:
o splňuje podmínky pro převzaté vysílání tv.
programů?
o Má potřebné smlouvy s ochrannými
autorskými organizacemi?
o Jak získal programy FTA a má souhlasy
vysílatelů těchto programů, včetně vysílatele
ze zákona, tedy České televize?
o Jak získal placené programy a má smlouvy
s poskytovateli placených programů?
o Neklame své klienty tvrzením, že tv.
programy mají zadarmo?
o Nabízí doplňkové služby typu TS, Archiv,
Multiscreen, apod. a má tyto ošetřeny
v duchu práv původních vysílatelů
Kam kráčí české telekom. sítě
programu?
Srní 5.9.2014
?
tv a net
Subjekt pro takovouto svoji činnost má mít:
•Registraci u RRTV podle zákona 231/2001 Sb. o
rozhlasovém a televizním vysílání.
•Smlouvy s kolektivními správci autorských práv podle
zákona 121/2000 Sb. o právu autorském.
•Souhlasy vysílatelů včetně České televize podle zákona
231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání a
zákona 121/2000 Sb. o právu autorském a zákona
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
•Smlouvy s poskytovateli placených programů.
•Důkladně ošetřeny parametry doplňkových služeb
v duchu toho, jak mají práva k těmto službám ošetřeny
původní vysílatelé programu.
§
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
Užití tv. programů v režimu převzatého vysílání,
což je dtto nabídka služby televize v síti
FTA programy (SD, HD) – souhlas vysílatele programu. Nebo
smlouva s dodavatelem televizní služby pro danou síť, která řeší
pronájem sítě a obsahuje ustanovení o souhlasech vysílatelů
programů s dalším užitím.
Placené programy – je nutné mít uzavřenou smlouvu
s poskytovatelem programu, reportovat počty uživatelů nabídky
s daným programem a platit sjednanou cenu za předplatitele a
měsíc. Pokud je dodávka televizní služby do sítě prostřednictvím
dodavatele (většinou pronájem sítě pro takovou službu), pak musí
výše uvedené povinnosti plnit dodavatel služby.
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
Předejití problémům spojených s neoprávněným
užitím televizních programů
operátor nemůže jen tak používat tv. programy pro
podporu svého podnikání. Je nutné rozhodnutí:
provozovatel
převzatého
vysílání
pronájem sítě
pro poskytování
televizní služby
nelegální užití
tv. programů
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014
tv a net
Děkuji za Vaši pozornost
Kontakt: Jiří Hojgr, e-mail: [email protected] mobil: +420 601 591 142
Kam kráčí české telekom. sítě
Srní 5.9.2014

similar documents