PénzforgalmiÁFA

Report
A pénzforgalmi szemléletű áfa
elszámolások
dr. Csobán Csaba
NAV KMRAFI
Jogszabályi háttér
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (119. §, 169. § h)
pont, XIII/A. fejezet)
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A jogintézmény célja
a kisvállalkozások likviditásának javítása
Ok: az áfa alapvetően teljesítési szemléletű
adónem, ellenérték megtérítésétől függetlenül
keletkezik az adófizetési kötelezettség
A pénzforgalmi szemléletű elszámolás
az Áfa. tv.-ben
61. § ≠ XIII/A. fejezet
A pénzforgalmi szemléletű elszámolás
Áfa. tv. 61. §
nem választáson alapul
61. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ellenérték
megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő
eszközzel történik, a teljesítésre kötelezett adóalany, aki (amely)
a) nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti, vagy csak a
bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, vagy
b) nyilvántartási kötelezettségének – a költségvetés alapján gazdálkodó szervek
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály szerint –
módosított teljesítési szemléletben tesz eleget,
a fizetendő adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg.
Partner levonási joga ettől függetlenül a teljesítéskor keletkezik [Áfa. tv. 119. (2) bek.]
A pénzforgalmi szemléletű elszámolás
Áfa. tv. 61. §
61. § (3) bek. 45 napos szabály – objektív határidő
61. § (3) bekezdés ha az ellenértéket a teljesítéstől számított negyvenötödik napig
egészben vagy részben nem fizették meg, […] a fizetendő adót az előzőekben
említett határidő lejártát követő napon, a meg nem fizetett ellenértékre is meg
kell állapítani.
A pénzforgalmi szemléletű elszámolás
Áfa. tv. XIII/A. §
Nem kötelező – lehetőség
Áfa. nyilatkozatban – tárgy naptári évre válaszható
DE választás esetén a tárgy naptári év végéig nem térhet el tőle
Nem kell évente megerősíteni!
Belföldi nyilvántartásba vétellel egyidejűleg is választható
A pénzforgalmi elszámolás választására
jogosult [Áfa. Tv. 196/B. §]
- az év első napján kisvállalkozás (2004. évi
XXXIV. tv. szerint) vagy annak minősülne
- belföldön letelepedett
- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
- nem választott alanyi adómentességet
A pénzforgalmi elszámolás választására
jogosító értékhatár [Áfa. tv. 196/C. §]
- Az általa teljesített értékesítés nettó ellenértéke nem haladja meg a
125 millió forintot
- tárgyévet megelőző évben ténylegesen valamint
- a tárgyévben várhatóan és ténylegesen
Az értékhatárba az Áfa. tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke számít bele.
Az összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke, a területi
hatályon kívüli is bele számít
Évközben regisztrált adóalany esetén arányosítás
Nem számít bele
- tárgyi eszköz értékesítés
- immateriális jószágként használt vagyoni értékű jog
végleges átengedése
- 89. § szerinti adómentes értékesítés
- 85. § (1) bekezdés szerinti adómentes értékesítés
- 86. § (1) bekezdés a)-g) szerinti tevékenység ha
kiegészítő jelleggel végzi
- ingyenes ügylet (11. §, 12. § valamint 14. §)
Mire kell alkalmazni?
Pénzforgalmi szemléletű elszámolás kihatása
Értékesítő
Beszerző
- adó megállapítása
- levonási jog
- levonási jog
A fizetendő adó megállapítása
196/B. § (2) bek. a) pont
az adóalany
- belföldön
- a pénzforgalmi elszámolás időszakában
- teljesített
- összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után
- az általa fizetendő adót
az adót is tartalmazó ellenérték megfizetésekor (jóváírásakor,
kézhezvételekor) állapítja meg
árfolyam: Áfa. tv. 80. § szabályai alkalmazandók
A fizetendő adó megállapítása
196/B. § (2) bek. a) pont
Az adó megállapításra vonatkozó szabály nem alkalmazandó:
- 10. § a) pontja szerinti értékesítés (zártvégű lízing)
- 89. § szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítés
- az Áfa. tv. Második fejezetében meghatározott különös adózási módok
- használt ingóság különbözet szerinti adózása
- utazásszervezési szolgáltatás esetén árrés adózás
- kompenzációs feláras értékesítés
-
-
nem belföldi ügyletek (területi hatályon kívüli termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás)
beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén a beszerző, igénybevevő az
adófizetésre kötelezett
ingyenes ügyletek
Adólevonási jog gyakorlása
196/B. § (2) bek. b) pont
A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az általa beszerzett,
igénybevett termék illetve szolgáltatás után
- a rá áthárított adó tekintetében levonási jogát legkorábban abban
az elszámolási időszakban gyakorolhatja, amelyben
- az adót is tartalmazó ellenértéket az értékesítő számára megfizeti
A levonási jog a teljesítéskor nyílik meg [Áfa.tv. 119.], de a
pénzforgalmi elszámolás t választó adóalany csak abban az
időszakában gyakorolhatja, amikor az ellenértéket megfizette
Adólevonási jog gyakorlása
196/B. § (2) bek. b) pont
A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany az általa
beszerzett, igénybevett termék illetve szolgáltatás után
- a rá áthárított adó tekintetében levonási jogát
legkorábban abban az elszámolási időszakban
gyakorolhatja, amelyben
- az adót is tartalmazó ellenértéket az értékesítő
számára megfizeti
Részletfizetés
Ellenérték részletekben történő megfizetése:
legalább a megfizetett részlet erejéig arányos adó állapítása
levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható
KIVÉVE: 10. § a) pont szerinti részletfizetés » nem
alkalmazandó » levonási jog a teljesítéskor (birtokba adás)
Beszerző (kereskedelmi partner)
adólevonási joga
Áfa. tv. 119. § (1) bekezdés adólevonási jog keletkezése »
amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót
meg kell állapítani, ide értve a 196/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
adó megállapítást is
feltétele: a számlán feltüntetésre kerüljön a „pénzforgalmi elszámolás”
Ellenérték megtérítése korábbi, mint a teljesítési határidő a levonási
jog akkor is az adó megállapításának időpontjához illeszkedik
Beszerző adólevonási joga
Adólevonási jog gyakorlása szempontjából irányadó
a számlán feltüntetett „pénzforgalmi elszámolás”
kifejezés» nem minden esetben helytálló
célszerű a partner adóalanyiságát ellenőrizni:
http://nav.gov.hu » Adatbázisok menüpont
Ellenérték megfizetése
Ellenérték megfizetése az is, ha a követelés:
engedményezés, elengedés tartozás átvállalás
miatt vagy más módon szűnik meg.
Váltó: csak az idegen váltó tekinthető az
ellenérték megfizetésének
Számlázást érintő szabályok
- csak akkor alkalmazhatja az értékesítő a
pénzforgalmi elszámolást, ha az ügyletről kiállított
számlán feltüntette a „pénzforgalmi elszámolás”
kifejezést (196/B. § (4) bekezdés)
- a számla e tekintetben nem javítható,
helyesbíthető
- mulasztási bírság kiszabásának alapja lehet (Art.
172. § (1) bek. e) pont)
Számlát érintő módosítások,
az adó alapjának utólagos csökkenése
[196/B. § (2) bek. ca) pont]
-számla ellenérték visszatérítéssel járó módosítása
a)
b)
terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany » fizetendő adót
csökkentő tételként
terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő » fizetendő adót növelő
tételként
- abban az időszakban, amikor az ellenérték visszatérítése történik
Nem alkalmazható a 10.§ a) pont szerinti értékesítésre
Számlát érintő módosítások
az adó alapjának utólagos növekedése
[196/B. § (2) bek. cb) pont]
a számla ellenérték fizetési kötelezettséget
keletkeztető módosítása
- terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany »
fizetendő adót az ellenérték megtérítésekor
- terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő »
levonási joga ugyanekkor keletkezik
Számlát érintő módosítások
196/B.§ (2) bekezdés cc) a pénzforgalmi elszámolást
választó adóalany, az általa befogadott számlának a
pénzforgalmi elszámolás időszakában történő
érvénytelenítése vagy módosítása esetén a ca) és
cb) alpontokban foglaltakat mint a termék
beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
értelemszerűen alkalmazza
A pénzforgalmi elszámolás
megszűnése
- tárgy naptári év utolsó napjával (ha nyilatkozik róla)
- a választásra jogosító értékhatár átlépésével az azt követő
napon
- a naptári év utolsó napjával, ha nem minősül
kisvállalkozásnak január 1-jén
- csőd-, felszámolás, végelszámolási, kényszertörlési eljárás
elrendelését megelőző napon
- ev. tevékenység szüneteltetését megelőző napon
A pénzforgalmi elszámolás
megszűnése
a választásra jogosító értékhatár átlépésével az
azt követő napon
- arra az ügyletre már nem alkalmazható a pénzforgalmi elszámolás, amivel
átlépi az értékhatárt
- a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem választhatja
„Soron kívüli” adó-megállapítási kötelezettség valamint
levonási jog
A pénzforgalmi elszámolást választó adóalanynak, ha a teljesítés és a fizetendő
megállapítása között
a) az Áfa. törvényben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek
eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető,
b) felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül,
c) tevékenységét szünetelteti, vagy
d) b) pont szerinti eljárás nélkül jogutód nélkül megszűnik,
a fizetendő adót
az a) pontban említett esetben a jogállás-változást megelőző napon,
a b) pontban említett esetben a tevékenységet lezáró adóbevallásban,
a c) és d) pontokban említett esetben az Art. szerinti soron kívül benyújtandó
adóbevallásban kell megállapítani. [196/B. § (5) bek.]
A rá áthárított adó tekintetében a levonási jogát szintén a fenti adóbevallásban
[196/B. § (6) bekezdés]
Köszönjük a figyelmet!

similar documents