Reality-tv * konstrueret virkelighed - Raffaele Brahe

Report
Reality-tv –
konstrueret
virkelighed
I et kommunikationskritisk perspektiv
Program
1.
Konkurrence – den bedste idé kåres
2.
Reality-tv – eksempler og teori
3.
Gruppeopgave omkring Gustav og Linse på udebane
Konkurrence
• Med baggrund i teksten
”En forandret skole i en
forandret verden” skal I
sælge en idé til
danskundervisningen i en
8.klasse. Jeres idé skal
opfylde nogle kriterier:
• Eleverne skal være i
autentiske
kommunikationssituatione
r (Jf. s.210 ff.)
• Eleverne skal inddrage
digitale medier i deres
arbejde
• Eleverne skal opnå viden
omkring mediernes rolle i
netværkssamfundet
• Proces:
• Ideudvikling i grupper
• 5 min. Individuel
hurtigskrivning
• 15 min. Fælles
idegenerering
• 5 min. Ideen udvælges og
formuleres
• 3 min. Pr. gruppe ideen
præsenteres for resten af
holdet – overskrifter på
ideerne noteres på tavlen
og vi stemmer om den
bedste ide – vinderes kåres
Følelses-tv
X-Factor semifinale 2010
Det store drama – virkelige følelser – den konstruerede
virkelighed – henrettelsen af taberen og kroningen af
vinderen – metaniveauet
Reality-tv
• Reality-dokumentaren
• Reality game-showet
• Reality-magasinet
Reality-dokumentaren ”De
unge mødre”
Er fakta fordi den viser en del af virkeligheden, der findes,
uanset om den fortælles i form af en dokumentar eller ej
Blander faktakoder (eks. den eksplicitte fortæller/ voiceover)
og fiktionskoder (intimiteten, musikken)
De unge mødre
• Er ”de unge mødre” et social-change koncept? Tager et
reelt problem op, og forsøger at fremstille det, så
problemet kan tages op og de unge mødre møder mere
forståelse og accept?? Hmm…
•
Reality-tv
• Goffmann: Front region adfærd og back region adfærd
• Meyrowitz: Middel region adfærd
Intimiteten rykker ind i det offentlige rum - grænserne for det
private og det offentlige forrykkes
Intimitetstyranni – flytter fokus fra selve indholdet/
handlingerne til motiver og følelserne bag handlingerne
Reality-tv i et
kommunikationskritisk
perspektiv
• ”De unge mødre” som medietekst er konstrueret over en
del af virkeligheden
• Programmet fremmer og fremstiller karaktertræk og
handlinger på en særlig måde
• Programmet fremmer og fremstiller sociale relationer på en
særlig måde
På hvilken måde fremstilles
virkeligheden, og hvordan sker
dette?
Reality-tv i et
kommunikationskritisk
perspektiv
Igennem den særlige fremstilling er programmet med til at
konstruere virkeligheden ved at:
• Rumme et bestemt menneske- og værdisyn
• Subjektpositionere karaktererne på en særlig måde ( eks.
Brian og de andre ansvarsløse mænd i ”De unge mødre”)
• Vise, hvordan vi skal forholde os i de relationer, vi er i (eks.
Paradise Hotel, X-factor)
Reality-tv i et
kommunikationskritisk
perspektiv
• At arbejde med Reality i et kommunikationskritisk
perspektiv betyder, at eleverne skal forholde sig kritisk,
spørgende og undrende til den ”virkelighed”, de
præsenteres for i medieteksterne
Studieopgave – ”Gustav og
Linse på udebane” (Flarup
Damkjer 2012)
1.
Programmets konstruktion
• Hvem har produceret/konstrueret programmet - og hvem
henvender det sig til?
• Hvordan er programmet bygget op?
• Ses en fast opbygning af afsnittene?
• Ses der i afsnittene elementer fra berettermodellen eller
kontraktmodellen?
• Hvilken sammenhæng ses der mellem programmets billede – og
lydside?
Studieopgave – ”Gustav og
Linse på udebane” (Flarup
Damkjer 2012)
2.
Programmets værdier
• Hvilket fokus er der i programmet? Er der vinkler eller
personlige historier, som der i programmet ofte fokuseres på?
• Hvordan ser den gode personkarakter ud i programmet?
Hvilken adfærd ”belønnes” i programmet?
• Hvilken type af sociale relationer fremmer programmet?
Studieopgave – ”Gustav og
Linse på udebane” (Flarup
Damkjer 2012)
3.
Programmets konsekvenser
• Hvilke konsekvenser har programmet for os selv og for andre?
• Hvad kan vi ”lære” af programmet, og hvilke konsekvenser har
denne læring for den måde, vi er sammen med andre på?
• Tag stilling til programmets etiske grundlag. Hvilke etiske
forpligtelser har programmet over for deltagerne, når de selv
har valgt at deltage i programmet?
Gustav og Linse på udebane
• Hvad kan vi egentligt sige om genren?
Reality-tv i et
kommunikationskritisk
perspektiv
• ”Gustav og Linse på udebane” som medietekst er
konstrueret over en del af virkeligheden
• Programmet fremmer og fremstiller karaktertræk og
handlinger på en særlig måde
• Programmet fremmer og fremstiller sociale relationer på en
særlig måde
På hvilken måde fremstilles
virkeligheden, og hvordan sker
dette?
Undervisning i og
med reality-tv
Vurdering af didaktiske læremidler omkring
genren – fokus på kommunikationskritiske
kompetencer
Undervisning i og med
reality-tv
http://www.danskfaget.dk/udskoling/medier/tv-ogdrama/reality-tv-fakta-eller-fiktion/
http://www.dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/reali
ty-tv.aspx
Vurdering af didaktiske
læremidler i dansk: Læringssyn
(Marianne Oksbjerg 2012)
• Lægges der i elevopgaverne overvejende op til
elevsamarbejde eller til individuelle arbejdsprocesser? Tese:
Læring foregår i samspillet og den dialogiske udveksling
mellem eleverne: socialkonstruktivistisk læringsteori
• Rummer elevopgaverne muligheder for flere forskellige
svar? Tese: opgaver, der lægger op til diversitet i elevsvar
åbner op for elevernes egne konstruktioner af viden og
erkendelse
• Lægges der op til, at tekstlæsningen indgår i en for eleverne
meningsfuld undervisningssituation? Tese: meningsfulde
undervisningssituationer er motiverende for eleverne, da
disse tager udgangspunkt i elevernes livserfaring og deres
forforståelse
Vurdering af didaktiske
læremidler i dansk:
Kommunikationskritisk
kompetence(Marianne Oksbjerg
2012)
Tese: Den kommunikationskritiske
kompetence er essentiel i et demokratisk
samfund. Eleverne skal lære at identificere
medieteksters ideologiske udsagn om
verden, fortolke og analysere medietekster
på baggrund af analyseiagttagelser og tage
kritisk stilling samt udtrykke egne
selvstændige holdninger i forhold til de
udsagn medieteksterne kommer med.
Vurdering af didaktiske
læremidler i dansk:
Kommunikationskritisk
kompetence(Marianne Oksbjerg
2012)
• Lægges der op til, at eleverne skal anvende
analyseiagttagelser til at begrunde deres fortolkninger af
teksten?
• Skal eleverne undersøge og indkredse hvilke værdier, der
knytter sig til tekstens udsagn om verden?
• Skal eleverne sammenligne disse værdier med deres egne?
• Skal eleverne forholde sig kritisk til den fremmederfaring,
de har fået ved læsning af teksten?
• Lægges der op til, at eleverne skal udtrykke deres egne
selvstændige holdninger? (Oksbjerg, 2011)
Og til sidst:
• Hvordan vurderer du/I på en skala på 0-5, at
læremidlet samlet set kan være med til at styrke
elevernes kommunikationskritiske kompetence?
Gyldendals materiale
Gennemgang efter kriterierne – fælles analyse
Danskfaget.dk –
gruppearbejde
• Giv en vurdering af materialet efter kriterierne (dias 19-22)
• Sammenlign med det andet
• Vil I bruge materialerne som de er, eller hvordan kunne de
indgå i danskundervisning omkring reality, som I forestiller
jer den kan tage sig ud? Diskutér
Litteratur
• ”Medieanalyse og relevans” af Peter Heller Lützen”,
Dansklærerforeningens forlag, 2010
• ”En forandret skole i en forandret verden” af Jeppe
Bundsgaard, 2011
• ”Didaktiske læremidler i litteraturundervisningen kræver
bevidste og kritiske valg” af Marianne Oksbjerg (foreløbig
version) (fra ny bog, der udkommer snart)
• ”Reality-tv i et kommunikationskritisk perspektiv” af Helle
Flarup Damkjer (foreløbig version) (fra ny bog, der
udkommer snart)

similar documents