Διάλεξη 08 - Εργαστήριο

Report
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Διάλεξη 8
Δομή της διάλεξης
 Εισαγωγή
 Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής
 Σύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής
 Προγραμματιζόμενοι Απαριθμητές
 Ασκήσεις
2
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Εισαγωγή
3
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Εισαγωγή
 Η βασική απαίτηση στον σύγχρονο απαριθμητή είναι η
ταυτόχρονη αλλαγή των εξόδων του
 Η απαίτηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλα τα Flip-Flops
πρέπει να δέχονται ταυτόχρονα το CLK
 Πρέπει να προετοιμάζουμε την είσοδο T=J=K κάθε Flip-Flop έτσι
ώστε αυτό να αλλάζει μόνο όταν πρέπει και όχι σε κάθε παρυφή
του CLK
4
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Εισαγωγή
 Στον διπλανό πίνακα δίνεται η
δυαδική απαρίθμηση ενός 4 bit
απαριθμητή
5
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Εισαγωγή
 Παρατηρούμε:
 το Q0 αλλάζει σε κάθε παρυφή
 το Q1 αλλάζει μόνο αν προηγουμένως το Q0 είναι “1”
 το Q2 αλλάζει μόνο αν προηγουμένως το Q0 και το Q1 είναι “1”
 το Q3 αλλάζει μόνο αν προηγουμένως το Q0, το Q1 και το Q2
είναι “1”
6
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής
7
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Περιγραφή κυκλώματος
 Με βάση την προηγούμενη παρατήρηση για την αλλαγή των Flip-
Flop σχεδιάζουμε τον σύγχρονο απαριθμητή έτσι ώστε το Τ κάθε
Flip-Flop να είναι το λογικό “και” των προηγουμένων Flip-Flop
 Το σήμα CLK οδηγεί ταυτόχρονα όλα τα Flip-Flop
8
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές

Η δυαδική απαρίθμηση του σύγχρονου απαριθμητή “μακροσκοπικά” είναι όμοια με αυτή του
ασύγχρονου απαριθμητή
9
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια (15  0)

Είναι σαφές ότι όλες οι έξοδοι των Flip-Flops αλλάζουν ταυτόχρονα
10
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Σύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής
11
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σχεδίαση
 Η σχεδίαση του σύγχρονου απαριθμητή modulo Μ απαιτεί τη
σύγχρονη μετάβαση της τιμής του απαριθμητή από την τιμή M-1
στο μηδέν
 Για τη σχεδίαση ενός σύγχρονου απαριθμητή modulo Μ δεν
χρησιμοποιούμε τις εισόδους CLR των Flip-Flops αλλά
προετοιμάζουμε τις εισόδους T έτσι ώστε μετά την εμφάνιση της
τιμής M-1 να εμφανιστεί η τιμή μηδέν
 Στο δεκαδικό απαριθμητή πρέπει μετά την εμφάνιση της τιμής “9”
να εμφανιστεί η τιμή “0”
 Με συνδυαστικό κύκλωμα ανιχνεύεται η Μ-1 τιμή και η έξοδος
του συνδυαστικού κυκλώματος επιβάλλεται στις εισόδους Τ των
Flip-Flops έτσι ώστε η επόμενη κατάσταση να είναι το μηδέν
12
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σχεδίαση
13
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κύκλωμα
14
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές
15
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια (9  0)
16
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια (9  0)
 Λεπτομέρεια μετάβασης της τιμής του σύγχρονου δεκαδικού
απαριθμητή από το “9” στο “0”
 Όλα τα bits αλλάζουν ταυτόχρονα και δεν εμφανίζεται καμία
απαγορευμένη κατάσταση
17
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Προγραμματιζόμενοι Απαριθμητές
18
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Εισαγωγή
 Οι προγραμματιζόμενοι απαριθμητές έχουν την δυνατότητα
να παράγουν έναν παλμό στην έξοδό τους σε κάθε Ν παλμούς
της εισόδου
 Ο αριθμός Ν έχει τη δυνατότητα να αλλάζει σε αντίθεση με
τους απαριθμητές modulo Ν
 Οι προγραμματιζόμενοι απαριθμητές έχουν τη δυνατότητα να
αλλάζουν το modulo της απαρίθμησης
19
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
O Counter 74192
Δυνατότητα για υλοποίηση πολύπλοκων προγραμματιζόμενων απαριθμητικών διατάξεων
 Δυνατότητα μέτρησης και προς τα επάνω (count up) και προς τα κάτω (count down)
 Είναι δεκαδικός (modulo 10)
 Έχει τις παρακάτω εισόδους / εξόδους:

 Μία είσοδο ρολογιού για την Count Up (CU) απαρίθμηση. Η ανιούσα παρυφή του ρολογιού αυξάνει







την τιμή του counter κατά ένα, εφ’ όσον η είσοδος Count Down είναι “1”
Μία είσοδο ρολογιού για την Count Down (CD) απαρίθμηση. Η ανιούσα παρυφή του ρολογιού μειώνει
την τιμή του counter κατά ένα, εφ’ όσον η είσοδος Count Up είναι “1”
Μία είσοδο Clear. Όταν το Clear είναι “1” η τιμή του counter γίνεται “0000”. Η είσοδος Clear είναι
ασύγχρονη και υπερισχύει των εισόδων Count Up και Count Down
Μία είσοδο Load. Όταν το Load είναι “0” η τιμή του counter γίνεται ίση με τις εισόδους preset.
Τέσσερις εισόδους Preset (A B C D) που μεταφέρουν την τιμή τους στα τέσσερα Flip Flops του counter
όταν η είσοδος Load είναι “0”
Τέσσερις εξόδους (QA QB QC QD) που αντιστοιχούν στην τιμή των τεσσάρων Flip Flop του Counter
από LSB προς MSB
Μία έξοδο Terminal Count Up (TCU). Η έξοδος αυτή γίνεται “0” όταν η τιμή του counter είναι “1001”
(9) και η είσοδος Count Up είναι “0”
Μία έξοδο Terminal Count Down (TCD). Η έξοδος αυτή γίνεται “0” όταν η τιμή του counter είναι
“0000” (0) και η είσοδος Count Down είναι “0”
20
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Μπλοκ Διάγραμμα
 Ο 74192 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδεσμολογία σειράς
(cascade) για την υλοποίηση πολύπλοκων απαριθμητικών
διατάξεων
21
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Down Απαρίθμηση
 Η συνδεσμολογία του counter 74192 για count down απαρίθμηση
δείχνεται στο παρακάτω σχήμα
 Ο counter 1 μετρά τις μονάδες και έχει Presets (0010)=“2” και ο
counter 2 μετρά τις δεκάδες και έχει Presets (0001)=“1”
22
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές – Count Down
23
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Down Απαρίθμηση
 Στο προηγούμενο σχήμα φαίνεται η προς τα κάτω απαρίθμηση του συστήματος




των δύο counters με preset = 12
Σε κάθε ανιούσα παρυφή του clock η τιμή του απαριθμητή μειώνεται κατά ένα
Κάθε τιμή του απαριθμητή διαρκεί μία περίοδο του clock εκτός από την τιμή 0
και 12 (preset τιμή)
Η τιμή 0 διαρκεί όσο το clock είναι “1” και η τιμή 12 εμφανίζεται όσο το clock
είναι “0”
Ο απαριθμητής εμφανίζει συνολικά 13 καταστάσεις (από 0 έως και 12) μέσα σε
12 περιόδους του clock
24
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια γύρω από το σήμα Load (TCD 2)
25
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια γύρω από το σήμα Load (TCD 2)
 Η πίπτουσα παρυφή του Clock θέτει το TCD 1 σε Low μετά από χρόνο Τd
 Η πίπτουσα παρυφή του TCD 1 θέτει το TCD 2 σε Low μετά από χρόνο Τd
 Επειδή το TCD 2 είναι Low οι counters γίνονται preset στο 12
 Επειδή το περιεχόμενο των counters είναι διάφορο από το μηδέν τα TCD 1 και 2
πηγαίνουν σε High μετά από χρόνο ΤLoad
26
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Μέγιστη Συχνότητα Καλής Λειτουργίας
 Ο απαριθμητής είναι δυνατόν να δεχθεί την ανιούσα παρυφή στην
είσοδο μετά από χρόνο TSH (Setup Hold time). Ο χρόνος αυτός
απαιτείται ώστε τα κυκλώματα που δέχονται τον παλμό TCD 2 να
σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η
ανιούσα παρυφή του TCD 1 δεν απαριθμείται αμέσως μετά το Load
 Έτσι από την πίπτουσα παρυφή του Clk μέχρι την επόμενη ανιούσα
παρυφή το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει είναι ΚΤd+TLoad+TSH
(Όπου Κ είναι ο αριθμός των counters που χρησιμοποιούνται στο
σύστημα του απαριθμητή)
 Συνεπώς η μέγιστη συχνότητα καλής λειτουργίας για το σύστημα των
counters είναι:
27
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Up Απαρίθμηση
 Συνδεσμολογία του counter 74192 για count up απαρίθμηση 12 καταστάσεων
 Ο counter 1 μετρά τις μονάδες και πρέπει να έχει Presets (0111)=“7”
 Ο counter 2 μετρά τις δεκάδες πρέπει να έχει Presets (1000)=“8”
28
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Up Απαρίθμηση
 Παρόμοια λειτουργία του συστήματος με την προς τα κάτω απαρίθμηση
 Οι κυματομορφές είναι ίδιες. Μόνο οι τιμές των counters είναι
διαφορετικές. Όμως και εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το
άθροισμα των τιμών τους είναι πάντα εννέα (9)
 Για απαρίθμηση Ν παλμών η τιμή που πρέπει να τεθεί στα presets των
counter είναι η 9-Ν
 Για παράδειγμα, για να απαριθμήσουμε 12 παλμούς πρέπει να θέσουμε
στα presets του απαριθμητή την τιμή 99-12=87, δηλαδή την τιμή 8 στον
counter που μετρά τις δεκάδες και την τιμή 7 στον counter που μετρά τις
μονάδες
 Στο επόμενο σχήμα δείχνεται η προς τα άνω απαρίθμηση του
συστήματος των δύο counters με preset = 87
29
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές – Count Up
30
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια γύρω από το σήμα Load (TCU 2)
31
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια γύρω από το σήμα Load (TCU 2)
 Η πίπτουσα παρυφή του Clock θέτει το TCU 1 σε Low μετά από χρόνο Τd
 Η πίπτουσα παρυφή του TCU 1 θέτει το TCU 2 σε Low μετά από χρόνο Τd
 Επειδή το TCU 2 είναι Low οι counters γίνονται preset στο 87
 Επειδή το περιεχόμενο των counters είναι διάφορο από 9 τα TCU 1 και 2
πηγαίνουν σε High μετά από χρόνο ΤLoad
32
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Πρόβλημα
 Ο παλμός που αρχικοποιεί τους counters (Load) είναι πολύ μικρός. Έτσι είναι
δυνατόν κάποιο από τα Flip-Flops να μην μπορέσει να τεθεί στην κατάσταση
που πρέπει με αποτέλεσμα την λανθασμένη λειτουργία του συστήματος
 Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την προσθήκη ενός πυκνωτή στην
γραμμή Load που αυξάνει τον χρόνο που η τάση είναι σε χαμηλή στάθμη
 Ακόμα μία μέθοδος που λύνει το παραπάνω πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει
σημαντικά την συχνότητα καλής λειτουργίας του συστήματος παρουσιάζεται
ευθύς αμέσως
33
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Απαριθμητής με την τεχνική Early Decode
 Η τεχνική Early Decode έγκειται στη πρώιμη αναγνώριση της επερχόμενης
κατάστασης στην οποία πρέπει να αντιδράσει το κύκλωμα σύγχρονα με την
παρυφή του Clock
 Μία τέτοια τεχνική εφαρμόζεται στους σύγχρονους απαριθμητές. Σήμερα τα
περισσότερα ακολουθιακά κυκλώματα εφαρμόζουν τεχνικές Early Decoding
 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κυκλωμάτων με αυτή την τεχνική είναι ότι
το Clock είναι κοινό σε όλα τα Flip Flops και ότι οι άλλες είσοδοι των Flip
Flops προέρχονται από συνδυαστικά κυκλώματα που ελέγχουν την
προηγούμενη κατάσταση του κυκλώματος
34
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Down Απαρίθμηση
 Ο παλμός Load προκύπτει από τη δειγματοληψία της τιμής του απαριθμητή και
έχει διάρκεια ίση με την περίοδο του ρολογιού
35
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Down Απαρίθμηση
 Ο ψηφιακός συγκριτής ανιχνεύει την τιμή 2 θέτοντας την είσοδο του Flip-Flop
D σε χαμηλή στάθμη
 Η στάθμη αυτή δειγματοληπτείται σε κάθε ανιούσα παρυφή του ρολογιού και
συνεπώς εμφανίζεται σε χαμηλή στάθμη την χρονική περίοδο που ο
απαριθμητής θα έδειχνε την τιμή 1
 Έτσι, κατά αυτή την χρονική περίοδο ο απαριθμητής φορτώνεται με την τιμή
των Presets
36
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές
37
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Διαδικασία φόρτωσης του απαριθμητή
38
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Διαδικασία φόρτωσης του απαριθμητή
 Η ανιούσα παρυφή του ρολογιού ξεκινά την παρακάτω




διαδικασία:
Η ανιούσα παρυφή του Clock θέτει ταυτόχρονα το Q σε Low και
τον Counter 1 στην τιμή “1” μετά από χρόνο Τd
Επειδή το Q είναι Low οι counters γίνονται preset στο 12 μετά από
χρόνο Τd, και ταυτόχρονα, επειδή ο Counter 1 δεν είναι 2 το D
γίνεται “1”
Επειδή ο παλμός εξόδου του Flip Flop είναι σύγχρονος με την
ανιούσα παρυφή του Clock, ο παλμός που σταματά την φόρτωση
των Presets (θέτει το Q=“1”) δεν απαριθμείται
Στο επόμενο σχήμα δείχνεται σε μεγέθυνση η λεπτομέρεια αυτή
39
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια στο τέλος της διαδικασίας Load
40
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια στο τέλος της διαδικασίας Load
 Παρατηρείστε ότι η ανιούσα παρυφή του Clock βρίσκει τους
counters σε κατάσταση Load, αφού το Q είναι “0”. Εξ’ αιτίας
αυτής της παρυφής το Q μετά από μία μικρή καθυστέρηση γίνεται
“1” και συνεπώς οι Counters θα μπορέσουν να μετρήσουν την
επόμενη παρυφή
 Η μέγιστη συχνότητα καλής λειτουργίας στον απαριθμητή με την
μέθοδο του Early Decode είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό των
Counters που χρησιμοποιούνται στον απαριθμητή και ισούται με
1/(4Td)
 Συνεπώς η τεχνική Early Decode βελτιώνει σημαντικά τις
επιδώσεις του απαριθμητή αλλά απαιτεί περισσότερες πύλες για
την υλοποίησή της
41
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Count Up απαρίθμηση
 Κατ’ αντιστοιχία, για την υλοποίηση του Count Up απαριθμητή με την τεχνική
Early Decode θα πρέπει να ανιχνεύεται συμπληρωματική ως προς 2 τιμή,
δηλαδή η τιμή 99-2=97
42
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές
43
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Κυματομορφές
 Οι κυματομορφές είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν στην Count
Down απαρίθμηση
 Οι αριθμοί που εμφανίζονται στους Counters είναι
συμπληρωματικοί ως προς το 9
 Οι ίδιες κυματομορφές εμφανίζονται και στην μεγέθυνση της
στιγμής του Load
44
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Λεπτομέρεια της διαδικασίας Load
45
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Σύγχρονοι Απαριθμητές
Ασκήσεις
46
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Άσκηση 1 – Εκφώνηση (προς λύση)
 Ποια είναι η λειτουργία του παρακάτω κυκλώματος; Να
υποθέσετε σαν αρχική κατάσταση μία από τις ακόλουθες:
1000, 0100, 0010, 0001
OUT1
IN
D Q
D Q
OUT2
D Q
OUT3
OUT4
D Q
CLK
47
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Άσκηση 2 – Εκφώνηση (προς λύση)
 Ποια είναι η λειτουργία του παρακάτω κυκλώματος;
(Ονομάζεται Mobius ή Johnson counter)
OUT1
IN
D Q
D Q
OUT2
D Q
OUT3
OUT4
D Q
CLK
48
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Άσκηση 3 – Εκφώνηση (προς λύση)
 Ποια είναι η λειτουργία του παρακάτω κυκλώματος;
OUT1
D Q
OUT2
D Q
OUT3
D Q
OUT4
D Q
CLK
"1"
49
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Άσκηση 4 – Εκφώνηση (προς λύση)
 Σχεδιάστε το αναλυτικό διάγραμμα καταστάσεων του Σύγχρονου
Δυαδικού και του Σύγχρονου Δεκαδικού Απαριθμητή.
50
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Η διάλεξη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος EΠΕΑΕΚ II από το μεταπτυχιακό φοιτητή Παπαμιχαήλ Μιχαήλ για το
μάθημα Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου
©2008
51
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου

similar documents