infoplus - Dagobert

Report
INFOPLUS
17 maart 2016
Kalender komende periode:
18 maart
18 maart
23 maart
25 maart
28 maart
1 april
8 april
9 april
15 april
Zwerfvuilactie groep 6
Weeksluiting groep 1-2 H
Grote Rekendag
Goede Vrijdag, alle kinderen VRIJ
2e Paasdag, alle kinderen VRIJ
Weeksluiting groep 4 LF
Weeksluiting groep 3 LS
Eerste Heilige communie
Weeksluiting groep 5 AY
Ga op bezoek bij een kas!
Hebben uw kinderen ooit een tomaat gegeten zo groot als een
skippybal? Of gezwommen in een zee van bloemen? Nee? Dan is
Kom in de Kas iets voor hen! Op zaterdag 2 en zondag 3 april
openen groente-, bloemen-, en plantentelers hun deuren. Kijk
welke kas bij u in de buurt te bezoeken is!
http://www.komindekas.nl/
Inschrijven kleuters
Wij willen graag weten hoeveel kleuters er volgend schooljaar onze school gaan
bezoeken. Zou u uw kind willen inschrijven als hij of zij in het schooljaar 2016-2017, 4 jaar
wordt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Loes Verheijden of een inschrijfformulier
aanvragen bij Jorica van Lienden via [email protected]
Meer rust en aandacht in de klas
Sinds kort werken wij op school met Rustmoment in de klas.nl. In de groepen creëren we
een moment van rust aan de hand van video’s van ongeveer 5 minuten. Tijdens een video
doen kinderen mee met een ontspanningsoefening. De video’s zijn vrolijk en passend bij
de leeftijd opgebouwd.
Een veel gehoorde uitspraak van kinderen na het doen van een
Rustmoment is “Ik voel mij rustiger in mijn hoofd” . Wetenschappelijk
onderzoek naar Rustmoment in de klas.nl toont aan dat de
concentratie van kinderen significant toeneemt na het doen van een
Rustmoment oefening.
Veel kinderen ervaren direct meer rust bij zichzelf en in de groep.
Daarnaast leren kinderen op een speelse manier stress verlagende
technieken waardoor zij mogelijk op latere leeftijd weerbaarder zijn
tegen stress.
Meer weten?
Ga naar www.rustmomentindeklas.nl om een sfeerimpressie te krijgen.
Doe mee met de grote rekendag.
Aanstaande woensdag, 23 maart, is het zover: we gaan meedoen aan de Landelijke
Grote Rekendag 2016. Het thema is 'Kijkje achter de code'. Zoals iedereen weet, werkt een
computer met vaste stappenplannen. Doe je iets fout dan weet de computer het niet
meer. Ons dagelijkse bestaan zit vol met dit soort stappenplannen, zonder dat we het door
hebben, omdat steeds meer apparatuur geprogrammeerd is. Met de kinderen gaan we
samenwerken aan allerlei stappenplannen of procedures:
 sorteren, patronen en regelmaat herkennen (groepen 1 en 2)
 zelf codes opstellen en samen uitproberen in de vorm van een dans (groep 3 en 4)
 werken met pijlenschema's (groepen 5 en 6)
 een gecodeerde tekening maken (groepen 7 en 8).
We starten de dag met alle groepen door op het grote schoolplein een code te vormen.
Nieuwsgierig? Kom kijken om half negen. En heeft u zich al opgegeven om te helpen in de
groep van uw kind? Tot woensdagochtend 23 maart. www.groterekendag.nl
De Rekencommissie (juf Anne-Marie en juf Anja)
Gezonde school; overblijven
Onder ouders blijkt er nog onduidelijkheid te zijn over de inhoud van de lunchbox. We
lopen er tegenaan dat ouders iets meegeven wat niet voldoet aan de afspraak. Het kind
mag het niet opeten en wordt daar uiteindelijk de dupe van. En dat vinden we erg
vervelend. We willen overblijfouders niet de taak geven om broodtrommels te controleren,
ze geven liever wat aandacht aan uw kind(eren).
Wat mag dan wel meegegeven worden? Voor de duidelijkheid nog even een overzicht.
In de lunchbox van uw kind:




Brood
Fruit/groenten
(droge) crackers
Pakje drinken
De inhoud van het overblijfpakketje dat hiervan afwijkt zal mee
terug gegeven worden aan uw kind. Wij hopen hiermee te voorkomen dat er discussies
ontstaan over wat wel en wat niet mag.
Vacature leden Ondersteuningsplanraad
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder kind een
passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het Samenwerkingsverband
Betuws primair passend onderwijs (Bepo). Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft in zijn
ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband. Kernthema’s zijn:

de kwaliteit van de basisondersteuning;

extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;

verwijzing naar en toelating door SBO en SO;

afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg;

het financiële beleid van het samenwerkingsverband dat vanaf 2014 geleidelijk de beschikking krijgt
over alle middelen voor de lichte ondersteuning (voorheen Weer Samen Naar School) en voor de
zware ondersteuning (voorheen SO-bekostiging en leerlinggebonden financiering).
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname in de
ondersteuningsplanraad (OPR). Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de
vier jaar vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd.
In de afgelopen twee jaar is de OPR samengesteld geweest uit twee vertegenwoordigers per bestuur dat
deelneemt aan dit samenwerkingsverband. Dat leidde tot een te grote OPR en tot weinig daadkracht van
de OPR. Met instemming van zowel de OPR als van het bestuur is daarom gekozen voor het verkleinen van
de OPR tot 14 leden: 7 ouderleden en 7 personeelsleden.
De OPR zal als volgt worden samengesteld:

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Buren;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Culemborg;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Geldermalsen;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Neerijnen;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Neder-Betuwe;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Tiel;

1 ouder en 1 personeelslid vanuit het speciaal (basis)onderwijs: de Koningin Julianaschool in
Culemborg, De Wissel in Tiel, de Cambier van Nootenschool in Tiel, de PI-school in Tiel en de
Roelandt Berk en Beukschool in Tiel.
Personeel dat werkt op één van de scholen in de desbetreffende gemeente kan zich voor die gemeente
kandidaatstellen, uitgezonderd personeel dat op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs werkt.
Ouders met een leerling op één van de scholen in een gemeente, kunnen zich voor die gemeente
kandidaatstellen, uitgezonderd ouders van leerlingen die een kind op één van de scholen voor speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs werkt.
Personeel dat werkt op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, kan zich
kandidaat stellen voor de zetel voor het speciaal (basis)onderwijs.
Ouders met een leerling op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, kunnen
zich kandidaat stellen voor de zetel voor het speciaal (basis)onderwijs.
Voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar leden die:

zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, en

bovenschools kunnen denken en handelen, en

ervaring hebben met medezeggenschap, of

kennis hebben op het gebied van financiën, of

onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en

circa 50-60 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR.
Beschikbare faciliteiten
Voor personeelsleden gelden de faciliteiten uit de CAO PO: 60 uur per jaar in het taakbeleid en drie
scholingsdagen per twee jaar.
Voor ouderleden geldt een vacatievergoeding van € 30 per bijgewoonde vergadering en een
reiskostenvergoeding van € 0.19 per kilometer.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? U kunt zich tot uiterlijk 24 maart 2016 beschikbaar stellen. Stuur
daarvoor uw curriculum vitae èn een korte motivatie (gebruik s.v.p. bijgevoegd formulier) naar het
volgende emailadres: [email protected]
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Samenwerkingsverband: Jan
Luijten, [email protected] .
Planning verkiezingen en eerste bijeenkomst OPR
Na de aanmeldingsperiode zullen de verkiezingen plaatsvinden tussen 6 en 13 april.
De leden van de OPR worden gekozen door de MR-en van de basisscholen in de respectievelijke
gemeentes. De leden van de OPR voor het speciaal (basis)onderwijs worden gekozen door de mr-en van
de scholen voor SBO en SO van het samenwerkingsverband.
Belangrijke data
De eerste bijeenkomst voor de leden van de OPR is op 21 april van 19.30 tot 20.30 uur. Op 2 juni vindt een
scholingsavond plaats voor de nieuw samengestelde OPR.
Contactgegevens en korte motivatie
naam van de school
RKBS De Dagobert
uw naam
u bent (s.v.p. aanvinken / aankruisen):
personeelslid van de school
ouder / verzorger van een leerling van deze school
uw contactgegevens
telefoonnummer:
emailadres:
uw motivatie
Waarom u zich wilt inzetten voor passend onderwijs en voor het
Samenwerkingsverband:
uw kennis/ervaring
Welke ervaring heeft u met bovenschools denken en handelen?
Als u onderwijsinhoudelijke kennis (gericht op ondersteuning)? kunt u
aangeven welke kennis:
Als u kennis heeft op het gebied van financiën, kunt u aangeven over
welke kennis en expertise u beschikt:
Als u ervaring heeft met medezeggenschap kunt u aangeven over welke
ervaring u beschikt:

similar documents