Prezentacja MONNARI TRADE S.A. wyniki za IV kwartał 2014

Report
Jakość, elegancja i styl
Prezentacja wyników za
4. kwartał 2014 r.
Monnari Trade S.A.
Jakość, elegancja i styl
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI
TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za III kwartał 2014 r.
z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych.
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub
objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również
Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do
tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze
Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych
planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia
zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych
wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest
zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian,
aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji.
Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji
w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.
Jakość, elegancja i styl
Spis treści



Opis Grupy Kapitałowej
Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.
Podsumowanie wyników Grupy za IV kwartał i cały rok 2014









Przychody
Marża brutto na sprzedaży
Zysk operacyjny
Wynik netto
Kapitał własny
Podatek dochodowy
Przepływy pieniężne
Działania marketingowe
Plany na 2015 r.
Opis Grupy Kapitałowej
MONNARI TRADE S.A.
 Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.
 Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A.
oraz 96 spółki zależne (100%)
 Prezentacja skonsolidowanych wyników od 2014 r.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na
rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług
w Grupie w zakresie:








obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,
projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,
usług magazynowych i logistycznych,
zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowopłacowej,
usług administracyjnych i informatycznych,
obsługi finansowo-księgowej,
wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których
zlokalizowane są salony z marką MONNARI,
zarządzania nieruchomościami.
Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej
działalność MONNARI TRADE S.A.
 Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,
 Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,
 Działania marketingowe.
Jakość, elegancja i styl
Przychody – kanały dystrybucji
 Salony firmowe w liczbie 129 na 31.12.2014 . w centrach
handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum
Warszawy
 sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe
 sprzedaż zewnętrzna/hurtowa w tym eksport
Jakość, elegancja i styl
Przychody gdzie działamy
Jesteśmy w Polsce we
wszystkich dużych i średnich
miastach, mamy 21,18 tys. m2
powierzchni handlowej.
Jakość, elegancja i styl
Przychody Gdzie działamy
Liczba sklepów własnych, w tym:
129
-
dolnośląskie
15
-
kujawsko-pomorskie
8
-
lubelskie
8
-
lubuskie
7
-
łódzkie
6
-
małopolskie
11
-
mazowieckie
10
-
opolskie
3
-
podkarpackie
6
-
podlaskie
5
-
pomorskie
9
-
śląskie
-
świętokrzyskie
5
-
warmińsko-mazurskie
1
-
wielkopolskie
13
-
zachodniopomorskie
5
-
sklep internetowy
1
Powierzchnia handlowa w tys. m2
16
21,18
Jakość, elegancja i styl
Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2014 r.:
- Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży – 8 nowych salonów (Piła,
Tarnów, Poznań, Lublin, Wałbrzych, Suwałki, Toruń, Kraków);
- Kontynuacja rozbudowy Grupy Kapitałowej – 17 nowych spółek
(obecnie 96 spółek zależnych),
- 536 tys. stałych Klientek MONNARI – karty zakupowe,
- Zabezpieczenie trzech linii kredytowych, których całkowity limit
wynosi:
 PEKAO S.A. 25 mln zł,
 Bank Millennium S.A 15 mln zł,
 Bank BZ WBK S.A. 8 mln zł.
- Utrzymanie efektywności działań
Rozwój sieci salonów MONNARI w latach
2011-2014 (w m2)
25,000
21,180
20,000
18,200
15,500
15,900
2011
(98)
2012
(102)
15,000
10,000
5,000
2013
(115)
2014
(129)
Jakość, elegancja i styl
IV kwartał – podsumowanie wyników
IV kwartał (w tys. zł)
2014
zmiana %
2013
zmiana %
2012
Przychody ze sprzedaży
61 555
25,3%
49 113
14,5%
42 893
Marża
60,23%
2,22 p.p
58,01%
2,48 p.p
55,53%
Koszty SG&A
21 465
17,0%
18 346
11,8%
16 411
Zysk operacyjny
16 514
45,1%
11 384
45,0%
7 852
Zysk netto
13 779
27,4%
10 813
34,4%
8 046
Zysk na jedną akcję (w zł)
0,45
0,35
0,26
Podsumowanie wyników finansowych za
4. kwartał 2014 r.
70,000
61,555
60,000
50,000
49,113
•
42,893
40,000
•
30,000
20,000
10,000
•
16,514
11,384
7,852
Zwiększenie
przychodów o 25,3 %
Wzrost zysku
operacyjnego o 45,1 %
Wzrost zysku netto o
27,4 %
13,779
10,813
8,046
Przychody ze Zysk operacyjny
sprzedaży
Zysk netto
2012
2013
2014
Jakość, elegancja i styl
Konsekwentny wzrost
marży w poszczególnych
kwartałach 2012-2014
Marża na sprzedaży
63.1%
63.7%
60.2%
59.5%
56.5%
58.0%
56.5%
54.0%
48.1% 48.1%
1Q
55.5%
48.3%
2Q
3Q
2012
2013
4Q
2014
Jakość, elegancja i styl
Rok 2014 – podsumowanie wyników
(w tys. zł)
2014
Przychody ze sprzedaży
175 185
20,4%
145 517
10,4%
131 783
Marża
60,13%
4,00 pp.
56,13%
3,61 pp.
52,53%
zmiana %
2013
zmiana %
2012
Koszty SG&A
76 640
15,7%
66 234
10,1%
60
175
Zysk operacyjny
30 282
78,3%
16 984
100,6%
8 466
Zysk netto
30 241
73,7%
17 408
111,4%
8 233
Środki pieniężne na koniec
okresu
37 621
32,6%
28 364
5,1%
26 998
Zysk na jedną akcję (w zł)
0,99
0,57
0,27
Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.
180,000
160,000
140,000
175,185
145,517
131,783
120,000
•
100,000
•
80,000
•
60,000
40,000
30,282
30,241
17,408
16,984
20,000
8,466
8,233
Przychody ze
sprzedaży
Zysk operacyjny
2012
Zysk netto
2013
2014
Zwiększenie
przychodów o 20,4 %
Wzrost zysku
operacyjnego o 78,3 %
Wzrost zysku netto o
73,7 %
Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.
Udział kosztów SG&A w przychodach
100%
90%
131 783
145 517
175 185
• Utrzymanie
kontroli kosztów
SG&A (kosztów
ogólnych,
sprzedaży i
zarządu)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
45,7%
45,5%
43,7%
10%
Przychody
% Koszty SG&A
0%
2012
2013
2014
Podsumowanie wyników finansowych za 2014 r.
800
700
600
500
400
300
200
100
-
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2011
2012
2013
marża z metra
przychód z metra
2014
2011
2012
2013
2014
średnia powierzchnia w m2
Jakość, elegancja i styl
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy w rachunku zysków za 4. kwartał 2014
3 114
Podatek bieżący
Podatek odroczony
2 413
701
Podatek odroczony w bilansie
30.09.2014
31.12.2014
zmiana
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
2 713
2 018
(695)
Rezerwa na podatek odroczony
(653)
(659)
(6)
Netto
2 060
Wynik brutto za 4. kwartał
Efektywna stawka podatkowa za 4. kwartał (3.114 / 16.893)
1 359
(701)
16 893
18,4%
Jakość, elegancja i styl
Kluczowe dane finansowe
Kapitał własny
Wzrost kapitału
własnego o prawie
100% w okresie 3 lat
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
63,229
64,155
71,693
77,241
89,101
101,607
119,342
31/12/2011
30/6/2012
31/12/2012
30/6/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
Kluczowe dane finansowe
% udział kolekcji w wartości bilansowej zapasów na 31.12.2014 r.
2011 WL
0.09%
2011 JZ 2012 WL 2013 WL 2012 JZ
0.08% 0.05%
0.14%
0.10%
2013 JZ
0.90%
2014 WL
1.22%
2011 WL
2015 WL
53.88%
2014 JZ
43.55%
2011 JZ
2012 WL
2012 JZ
2013 WL
2013 JZ
2014 WL
2014 JZ
2015 WL
WL – Kolekcje wiosna / lato
JZ – Kolekcja jesień / zima
Jakość, elegancja i styl
Przepływy pieniężne
Środki pieniężne 30.09.2014
11 203
Działalność operacyjna
Zysk netto
Amortyzacja
Spadek należności
Spadek stanu zapasów
Wzrost zobowiązań
Pozostałe
27 770
13 779
847
2 552
5 170
5 556
- 134
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
- 1 380
0
Razem przepływy
26 390
Środki pieniężne 31.12.2014
37 620
Główne pozycje:
Kaucje
Zaliczki na dostawy
- 4,1 mln
1,5 mln
Główne pozycje:
Zobowiązania z tyt. podatków
Zobowiązania handlowe
Brak kredytów na 31 12 2014
3,3 mln
2,3 mln
Aktywnie wspieramy sprzedaż
 Cotygodniowe akcje promocyjne
 Współpraca z innymi markami
Pojawiliśmy się w TV
 Z własnym spotem reklamowym
 Jako partner allegro
Pomagamy
 Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi
 Jako organizator akcji Dobro jest w Modzie przekazaliśmy na rzecz
fundacji TVN darowiznę w wysokości ponad 400 tys. zł
Jakość, elegancja i styl
Plan na 2015 r.
 Utrzymanie wysokiej rentowności i dalsza poprawa
wyników finansowych na wszystkich poziomach
 Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych
lokalizacjach w Polsce:
– w I kwartale 2015 otwarcie dwóch salonów i powiększenie jednego
– w całym roku 2015 nowe otwarcia oraz powiększenie salonów
(powyżej 200 m2 do 300 m2) w CH, gdzie kończą się umowy (19) –
łączny przyrost powierzchni 3 – 4 tys. m2
 Aktywne akcje marketingowe
 Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku
Dziękujemy
za uwagę
Zapraszamy odwiedzenia nas
w salonach firmowych
i pod adresem www.monnaritrade.com
Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy
664 043 651
[email protected]
Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych
664 360 871
[email protected]

similar documents