TiORB_W03_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
W03 – ROBOTY TRANSPORTOWE
DEFINICJA
Transport (od łacińskiego słowa transpono
– przestawiam) to przewóz ludzi i
ładunków różnego rodzaju środkami
lokomocji.
CELE TRANSPORTU BUDOWLANEGO
 dowiezienie
na plac budowy i stanowisko
robocze odpowiednich materiałów i
sprzętu,
 wywiezienie z placu budowy i stanowisk
roboczych odpadków produkcyjnych i
zbędnej ziemi.
PODSTAWOWE TECHNOLOGIE
TRANSPORTOWE



technologia uniwersalna – posługująca się środkami
umożliwiająca przewożenie wszelkiego rodzaju ładunków
np. przewożenie ładunków samochodem skrzyniowym;
(prefabrykat, żwir i skrzynkę piwa),
technologia specjalizowana posługująca się środkami
transportu dostosowanymi do określonego rodzaju
ładunków (przewóz cementu luzem za pomocą
cementowozu),
technologia zunifikowana w której środki transportu są
dostosowane do przewozu specjalnych pojemników –
kontenerów załadowanych różnymi materiałami w celowy
sposób kompletowanymi w zależności od miejsca i czasu
dostawy

Roboty transportowe w budownictwie są bardzo
istotnym elementem procesów wznoszenia budowli
warto tu przypomnieć,
że przeciętnie przy
wznoszeniu budynków mieszkalnych dla wzniesienia
1 m2 powierzchni użytkowej należy w zależności od
zastosowanych rozwiązań technicznych dostarczyć
1800 - 2400 kg materiałów i wyrobów. Koszt
transportu wynosi w budownictwie mieszkaniowym
około 30-35% kosztu całkowitego, a pracochłonność
transportu 60-70% pracochłonności całkowitej.
PODZIAŁ ŁADUNKÓW









materiały sypkie (żwir, piasek, pospółka),
materiały sproszkowane (cement luzem, wapno mielone,
mączki kamienne),
materiały zbrylone (gruz budowlany, odłamki skał, odspojona \
zmarznięta ziemia),
materiały kawałkowe (sztukowe) (cegła, pustaki, dachówka),
materiały dłużycowe (dłużyca drewniana, rury, stal zbrojeniowa
w prętach),
prefabrykaty wielkowymiarowe,
materiały wykończeniowe (farby i lakiery różnie pakowane,
wykładziny armatura instalacyjna),
materiały plastyczne (mieszanka betonowa, płynny asfalt,
zaprawy),
maszyny budowlane i wyposażenie technologiczne.
PODSTAWOWE KRYTERIA PODZIAŁU
TRANSPORTU
kierunek przemieszczania:
 transport poziomy, pionowy i ukośny,
 odległość przemieszczania:
 transport daleki i bliski,
 stosunek odbywającego się ruchu do placu
budowy:
 transport wewnętrzny i zewnętrzny.

TRANSPORT POZIOMY
SYSTEMATYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
POZIOMEGO:
środki transportu bliskiego (napędzane ręcznie
i mechanicznie) - uwzględnia się tu również
transport przenośnikowy,
 środki transportu dalekiego z podziałem na
środki transportu
 szynowego,
 kołowego,
 wodnego.

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

nosiłki (do 100 m, do 120 kg); wózki ręczne i
paletowe
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

taczki (V = 0,03 do 0,075 m3, prędkość do 50m na
minutę, ciężar własny do 40 kg, odległość transportu do
100 m, maksymalne nachylenie terenu do 4%, nachylenie
terenu powyżej 1,5% - obsługa dwuosobowa
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

wózki silnikowe, wózki widłowe, platformowe, wywrotki,
przyczepy (załadunek do 2 ton, prędkość do 16 km/h)
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

przenośniki cięgnowe (taśmowe - taśma płaska lub
nieckowata),
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

przenośniki kubełkowe
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

przenośniki bezcięgnowe - ślimakowe
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
BLISKIM:

przenośniki bezcięgnowe – ciśnieniowe, transport rurowy
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
DALEKIM:

Transport kołowy
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
DALEKIM:

Samochodowy





samochody skrzyniowe
wywrotki,
specjalistyczne,
z przyczepami i naczepami, normalno i niskopodłogowe
terenowy

Specjalistyczne zawieszenie, koła z poszerzonymi
pneumatykami
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
DALEKIM:
PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH RODZAJÓW
ŚRODKÓW TRANSPORTU W TRANSPORCIE
DALEKIM:
PROJEKTOWANIE BUDOWLANEGO
TRANSPORTU POZIOMEGO
NOŚNOŚĆ - wielkość masy, którą można przetransportować w
ciągu jednego cyklu (czasem pojemność skrzyni roboczej)
Kolejność projektowania transportu budowlanego:
 określenie ilości głównych materiałów (w jednostce czasu),
 określenie położenia tras, po których będzie odbywał się transport,
 określenie odległości transportowych dla każdego rodzaju materiału,
 wybór dla każdego materiału rodzaju transportu i środka
transportu,
 wybór miejsca i metod załadunku i wyładunku,
 obliczenie liczby środków transportowych i czasu ich pracy,
 określenie
kosztu
przewozu
jednostki
ładunkowej
w
zaproponowanych rozwiązaniach,
 wybór rozwiązania optymalnego.
WYDAJNOŚĆ transportu kołowego - liczba jednostek
produkcji maszyny, charakterystyczna dla danej maszyny,
którą może wykonać maszyna w jednostce czasu



teoretyczna - wyliczona,
techniczna - rzeczywista w czasie nieprzerwanej pracy
maszyny, w określonych warunkach technicznych
eksploatacyjna
w
określonych
warunkach
organizacyjnych
8Q
We 
S1S 2 S3
t







Q - porcja produktu w 1 cyklu
t - czas trwania cyklu
S1 - wsp. warunków technicznych i materiałowych
S2 - wsp. napełnienia
S3 - wsp. wykorzystania czasu:
T - czas nominalny
T  Ts
S3 
Ts - czas stracony
T
Czas trwania cyklu transportowego:
T = tz + tw + tjt + tjz + 2tm
gdzie:





tz - czas załadunku
tjt - jazda z ładunkiem
tw - czas wyładunku
tjz - jazda powrotna
tm - czas manewrowania

similar documents