Presentatie WOT Schiedam

Report
Project Wot nieuwland
Wijkondersteuningsteam
• Kernteam WOT bestaat uit casemanagers:
–
–
–
–
–
Algemeen Maatschappelijk Werk
Stichting MEE
Flexus Jeugdplein jeugd- en opvoedhulp
SWS Wijkwerker
Stichting Pameijer: GZ, LVB en GGZ
• Beschikbaar als schil rond het Kernteam
– Participatiecoach, Zichtbare Schakel ( de verpleegkundige in de wijk), GGZ,
Jeugdzorg, Schuldhulpverlening.
Waarom een Wot?
– Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle niet medische zorg en
ondersteuning aan haar bewoners
• Gemeenten kunnen dienstverlening dicht bij hun bewoners organiseren.
• Beter aansluiten bij de eigen kracht en zijn sociale omgeving.
• Zorg en ondersteuning goedkoper en beter
– Dit gaat gepaard met forse besparingsmaatregelen.
– Een betaalbare sociale infrastructuur voor maatschappelijke ondersteuning en
zorg afgestemd op behoefte, mogelijkheden en omgeving van de bewoner.
Ambities
•
Een samenhangende ondersteuningsstructuur met een integrale en
multidisciplinaire en sluitende aanpak.
•
Er is één regisseur voor de aanpak op alle leefgebieden (huisvesting, financiën,
sociaal en psychisch functioneren, gezondheid, werk/zinvolle dagbesteding).
•
Het benutten van eigen kracht en de inzet van informele sociale netwerken staan
centraal en gaan voor de inzet van zorg.
Interventies van het Wot
•
•
•
•
•
•
Integraal over alle leefgebieden
In nabijheid van bewoners
Eigen kracht benutten
Vrijwilligers organiseren
Maatwerk oplossingen
Regievoering: 1 huishouden, 1 plan, 1
casemanager
Na het eerste jaar een evaluatie
• Gesprekken met medewerkers en clienten
• Analyse van casuistiek
• Maatschappelijke kosten- en batenanalyse.
Opzet interviews
• Wat zijn de ervaringen met het Wot?
– Cliëntperspectief (4 respondenten)
– Medewerkersperspectief (6 respondenten)
• Verhalende weergave aan de hand van
gesprekpuntenlijsten (semi-gestructureerde
diepte-interviews
Conclusies interviews
Sterke punten
Verbeterpunten
Team: integraal en onderlinge chemie
Regels en procedures
Laagdrempelig en dichtbij
Nauwer samenwerken JZ/GGZ/Woonplus
Minder shopgedrag, efficiency
Huisvesting en automatisering
Ergere problematiek voorkómen
Groei op het gebied van inzet netwerk cliënt en versterken eigen kracht
Resultaten Analyse casuistiek
Toetspunt:
Resultaat:
Integraal werken
De problematiek is in samenhang aangepakt.


















Maatwerk
Er is gekozen voor een op maat gesneden aanpak.
Eigen kracht
Zoveel mogelijk een beroep gedaan op de cliënt zelf.
Inzet netwerk cliënt
Zoveel mogelijk een beroep gedaan op het netwerk van de cliënt.
Inzet vrijwilligers
Zoveel mogelijk een beroep gedaan op vrijwilligers.
Regie bij casemanager
Het streven “1 huishouden, 1 plan, 1 casemanager” is gelukt.
Resultaten MKBA
Wat zijn de huidige baten?
Saldo (baten minus kosten) € 134.400- KB 0,70
Wat is de potentie van de ontwikkelde aanpak?
Saldo (baten minus kosten) € 169.700 KB 1,35
Wat moet daar nog voor gebeuren?
1. Huishoudens: (alleen hh met meervoudige problemen)
2.Integrale(re) wijkteams:
–Effectiever: werk, schuldhulpverlening en jeugd/schooluitval
–Meer voorkomen escalatie
–Besparing coördinatiekosten
Enkelvoudige
vraag
Positie Wot: 1e lijn
Meervoudige
vraag
De casemanager:
Het gesprek:
-Wat wil je bereiken?
-Wat kan je zelf?
-Wat kan je voor een ander doen?
-Het arrangement:
-Gericht op zo groot mogelijke
zelfredzaamheid
-- Maatwerk
-Regie
Uitvoeringsorganisaties
- Netwerk schuldhulp
-ROG plus
-Stichting MEE
-Op alle vormen van zorg en
ondersteuning.
arrangement
Uitrol Wot
In 2014 teams in Wijken met lage sociale index:
• Nieuwland:.
– Doorgaan plus de opdracht proeftuin decentralisatie Jeugdzorg
• Oost :.
– Opdracht verbeding met activering/reintegratie en handhaving.
• Groenoord:
– Opdracht nauwe samenwerking met actieve bewoners
Wat zijn de vragen
• Team uitlijnen met de wijken.
– Kansen en vragen
– schaalgrootte
•
•
•
•
•
Aansturing en organisatie
Ja/nee detachering van medewerkers
Aansluiting met gemeentelijk organisatie
Samen met bewoners.
Budgetten per wijk

similar documents