Ako sa vyznať vo svojom okolí (1)

Report
Ako sa vyznať vo svojom okolí
Krajina
 Obraz krajiny môžeme vyjadriť opísať
rôznymi spôsobmi:
 slovom /básnik, žiak/
 maľovať /maliar/
 fotografovať/fotograf/
 vyrezať/rezbár
 zakresliť do mapy ,plánu /kartograf/
Typy krajín
 Rovinatá krajina
 Hornatá krajina
 Mestská krajina
 Vidiecka krajina
Krajina sa počas ročných období mení
Svetové strany
 Hlavné svetové strany
 Sever S
 Juh
J
 Východ V
 Západ
Z
Vedľajšie svetové strany
 Severovýchod
 Severozápad
 Juhovýchod
 Juhozápad
SV
SZ
JV
JZ
Orientácia v minulosti
 Kedysi sa ľudia orientovali podľa:
 Slnka
 Hviezd
 Stromov mach
 Mraveniska
 Pne letokruhy
 Potok
Kompas buzola
 Na presné určovanie svetových strán
používame kompas. Má tri hlavné časti:
 puzdro
 smerovú ružicu
 magnetickú strelku
 Magnetická strelka má dva konce, ktoré
ukazujú smer sever -juh. Tmavý - magnetický
koniec strelky smeruje vždy na sever. Súčasný
kompas má vlastnosti podobné buzole. Dajú
sa ním merať uhly - azimuty.
Zopakuj si
 Ako môžeme opísať našu krajinu?
 Aké druhy krajín poznáme?
 Podľa čoho sa môžeme orientovať v
prírode?
 Vymenuj hlavné svetové strany.
 Ako vznikli vedľajšie svetové strany?
 Ako sa orientujeme podľa slniečka?
 Porozprávaj, podľa čoho sa orientovali
ľudia v minulosti.

similar documents