Recensie Impuls maart 2016 - Overprikkeling Voorkomen

Report
99KEERANDERSDANJEDENKT
Jolande Sap
Kuijpers
Marleen Barth
Geert Corstens
Marc Crombach
Beelen
Rob Oudkerk
Marjan Boertjes
Klaas Wilting
Marga van Praag
Jan-Hein
Gerrit Zalm
Arnold Vanderlyde
Cees Grimbergen
Ton Coenen
Marjolein ten Kroode
Ronald Gorter
Ivan Wolffers Peter Cammaert Peter Borgdorff Paul van
Rooij
Dick Berlijn
Arjan Vliegenthart
Emile Ratelband
Bernard Tomlow Mustafa Ünver André Rouvoet Hanneke
Groenteman Victor Vladar Rivero Roos Wouters Martine
Delfos Gerard de Korte Harry van de Kraats Pia Dijkstra
Hadassah de Boer
Cees Korvinus
Bruno Bruins
Leo
Wijnbelt Kim Holland Arnold Heertje Tanja Ineke Jan Jaap
van der Wal Pauline Meurs Kathelijne Buitenweg Marijke
Steenbergen
Jacobine Geel
Rutger Jan van der Gaag
99KEERANDERSDANJEDENKT
SAMEN STERK ZONDER STIGMA
Karin van den Broeke Astrid Feiter Gerdien Rabbers Mark
Rutte
Jaap van Weeghel
Anemone Bögels
Gilbert Isabella Edith Schippers
Joep Aarts
Ron Broere
Thomas
Klijnstra
Stan Wesselius
Jaap Wesselman
Lisanne
Wezenaar
Jetta Klijnsma
Len Munnik
Tjibbe Joustra
Ton Heerts Jacob Kohnstamm Mike Boddé Hans Wiegel
Bert Leufkens
Nico Blok
Martin van Rijn
Awraham
H E T I S
ANDERS
DANJE
DENKT
Soetendorp Henk Westbroek Heleen van Royen Marijke
Vos
Hans Simons
Marjan ter Avest
Bert van Leeuwen
Andries Knevel Cindy van de Velde Willeke Alberti Reinier
van Zutphen
Nelli Cooman
der Ham
Anita Witzier
Rossem
Pierre Bokma
Trudy Dehue
de Lange
Maxim Hartman
Wouter Kusters
Maarten van
Viktor Reinier Nieuwenhuijzen
Catherine Keyl
Hugo de Jonge
Boris van
Astrid de Jong
Isa Hoes
Charlotte
Bettine Vriesekoop
BOEK
BOEK
BOEK
OVERPRIKKELING
VOORKOMEN
$93#!,#5,)%%.
REKENPROBLEMEN
In 99 krachtige, korte interviews
komen bekende Nederlanders aan
het woord over het stigma dat mensen met psychische problemen wel
erg vaak krijgen. Er wordt tamelijk
nuchter verteld over hoe de geïnterviewden aankijken tegen deze
problematiek/stigma's.
Onlangs is ook in ons land eindelijk
het op 13 december 2006 in New
York tot stand gekomen Verdrag
inzake de rechten van personen met
een handicap geratificeerd door de
Tweede Kamer. De schrijvers en
geïnterviewden zijn gelukkig al een
eind op weg.
(Wim de Lau)
Personen met ASS en/of AD(H)D zijn
extra gevoelig voor prikkels uit hun
omgeving. Overprikkeling kan leiden
tot driftbuien, emotionele, sociale en
lichamelijke problemen. De auteur
is autismecoach/pedagoog en heeft
zelf PDD-nos/AD(H)D. Ze beschrijft
stapsgewijs hoe je de signalen die
aan overprikkeling voorafgaan tijdig
kunt herkennen en daardoor ernstige
gevolgen kunt voorkomen.
Het werkboek uit het tweede deel
van dit boek gaat hier verder op in.
Ook worden hulpmiddelen beschreven als vragenlijsten, praktische tips,
checklists en een lijst van apps voor
Android en Apple.
Dit boek bevestigt voor mij hoe
belangrijk het is dat, wanneer er voor
een bepaald doel tien stappen nodig
zijn, de begeleider de eerste twee à
drie stappen samen met de persoon
met ASS/AD(H)D zet. Dit is niet het
afnemen van autonomie maar mede
richting geven. Op haar website
(www.overprikkelingvoorkomen.nl)
stelt de auteur dat de training in het
boek leidt tot 60 á 70% vermindering
van overprikkeling door externe prikkels. Ik geloof haar. (Wim de Lau)
99KEERANDERSDANJEDENKT
Paul Custers (red.)
216 pag.
€15,95
Overprikkeling voorkomen
Barbara de Leeuw
128 pag.
€ 19.90
Voor sommigen is rekenen ingewikkelder dan voor anderen. Soms hebben ‘obstakels’ die het rekenen lastig
maken minder direct te maken met
het rekenen, maar ze hebben daar
wel invloed op. Zo is een kind met
een zwak visueel-ruimtelijk voorstellingsvermogen in het nadeel bij het
leren van de zogenaamde getallenlijn. Bij dyslexie blijkt het leren van
tafels soms moeilijker.
Het boek benoemt veel obstakels
waar je bij het rekenen tegenaan
kunt lopen en hoe je er vervolgens
mee om kunt gaan. Per hoofdstuk
wordt een obstakel uitgewerkt, met
oorzaak-gevolg omschrijving en passende oefeningen om het obstakel
op te heffen.
Voorbeelden zijn: herkenning,
plussommen, de waarde van een
getal weten, behulpzame vingers,
tekort aan precisie, de dyslectische
rekenaar, tafels onthouden, het werkgeheugen, rekenen boven de tien,
klokkijken en rekenangst. Het boek is
gericht op leerkrachten en beschrijft
hulpmiddelen die een school kan
bieden, maar ook ouders vinden
genoeg hulpmiddelen om hun kind
meer zelfvertrouwen te geven in het
rekenen. (Jos Broekhof)
99KEERANDERSDANJEDENKT
De nuchterheid ligt volgens mij deels
aan de lengte van de stukken (kort!)
en deels aan de schrijfstijl.
Desondanks krijgen de interviews
een diepgang door scherp taalgebruik. Geheel in lijn met de hedendaagse stijlfiguren:
Kort-Helder-Informatief. Het is een
boek over een lans breken voor
en kijken naar mogelijkheden en
talenten.
32
oornissen stotteren afasie dysca
asie dyscalculie apraxie dyslexi
stoornissen articulatiestoornis
ulatiestoornissen dyslexie dysar
apraxie Basisbegrippen sto
xie dyscalculie logopedie dys
rie John Van Borsel articulatiestoorniss
tteren Deel 2: Communicatiestoornissen a
ulie Dyslexie, Dysorthografie, Dysgrafie en Dyscalculie af
n afasie dyscalculie stemstoor
rnissen dyslexie afasie dyscalc
eren taalontwikkelingsstoornis
culatiestoornissen apraxie afas
e apraxie stotteren dyscalculie
lculie afasie dyscalculie acco apr
ie stotteren afasie stemstoorni
Giel
Sanne van
Es Robert Donker Jim van Os Heleen Dupuis Noortje
Sax
Dyscalculie en rekenproblemen
Marisca Milikowski, € 21,-
BOEK
BOEK
De schrijver benoemt wat een kind
aan het eind van de basisschool
moet kunnen met lezen, schrijven
en rekenen. Van Borsel doorloopt
de levensfases van het kind en de
veranderende ondersteuning bij deze
vakken. Beschreven worden diverse
testen die zowel auditief als schriftelijk worden afgenomen. Eveneens
worden de AVI-toetsen belicht.
Er staan handige tips in om met
dyslexie toch op een normaal tempo
te kunnen lezen. Afsluitend worden
behandelprogramma’s aangehaald.
Bij dysgrafie is aandacht voor de
penhouding, onleesbaar schrijven en
de mogelijke oorzaak. Tekeningen
laten penhoudingen zien.
Het laatste deel van het boek gaat
over getallen en hoe onze hersenen
hiermee omgaan. Soms kunnen
problemen met ‘verhaal’ sommen ook
duiden op dyslexie. Veel uitleg is er
over oplossingsmogelijkheden bij het
rekenen. Oefenprogramma’s worden
benoemd, behandelmethoden hiervoor niet. Geschikt voor ouders met
kinderen op de basisschool.
(Jos Broekhof)
Leren betekent: je nieuwe kennis,
inzichten en/of vaardigheden eigen
maken. Een deel verloopt automatisch en onbewust. Denk aan een
kind dat vanzelf lijkt te leren praten.
Aan zwakke leerprestaties kan (maar
hoeft niet) een gedragsprobleem ten
grondslag liggen, zoals ADHD of een
leerstoornis zoals dyslexie.
Het mooie is dat het nooit te laat is
om met een leerstrategie te trainen,
ook al zit het kind in het voortgezet
of hoger onderwijs.
De leerprestaties zullen verbeteren
als de tips uit het boek worden opgevolgd. De leerstrategieën die aan
bod komen zijn o.a.: jezelf kennen,
vooruitkijken, bijhouden, terugkijken,
herhalen, verdiepen, structureren,
jezelf organiseren, jezelf vertrouwen, de omgeving organiseren, het
nut zien en jezelf motiveren. Deze
leerstrategieën worden al op veel
scholen gebruikt.
Basisbegrippen logopedie Deel 2:
communicatiestoornissen
Dyslexie, dysorthografie,
dysgrafie en dyscalculie
John van Borsel, 216 pag. € 22,80
Effectiever leren met leerstrategieën
Pieternel Dijkstra
176 pag.
€ 19,95
BASISBEGRIPPEN
LOGOPEDIE DEEL 2
EFFECTIEVER LEREN
MET LEERSTRATE
GIEËN
Het boek is geschreven voor docenten, maar ook ouders hebben er veel
aan, voor hun kind of voor zichzelf.
(Jos Broekhof)
33

similar documents