Pozdní paleolit - eLearning FPF SU

Report
Pozdní paleolit
Ondřej Mlejnek
Opava 29. dubna 2014
Pozdní paleolit
• Období interstadiálu allerød a posledního stadiálu
dryas III (mladší dryas), po kterém následuje
holocén (preboreál). Datování: cca 13950-11640
cal BP.
• Rozvoj posledních kultur zaměřených na lov
chladnomilné fauny. Stádní zvířata (sobi, koně) se
stahují na sever a východ. Ledovec ustupuje.
Specializace na nové druhy zvěře (los, jelen, srnec,
prase, tur, bobr, ptáci…).
• ŠI: Krátká škrabadla, otupené čepelky, různé druhy
projektilů (otupené hroty, hroty s řapem), mikrojádra
na čepele a čepelky, mikrolitizace ŠI.
Dryas octopetala (dryádka osmiplátečná)
Pozdní paleolit v Asii a Africe
• Na Předním východě se rozšířila kultura natúfienu
(jeskyně Shuqba ve Wádi il–Natúf, Izrael), která následuje
po mladopaleolitickém kebaranu. Sběr obilnin, později i
první pokusy s jejich pěstováním (Tell Abu Hureyra),
nárůst počtu obyvatel, první stálá sídliště (kruhové domy,
kamenná podezdívka), pohřebiště… ŠI: geometricky
retušované čepele, mikrolity, hroty šípů, srpové čepele.
KPI: držadla srpů, háčky udic, šídla, přívěsky. Kamenné
hmoždíře. Lov gazel a oslů (pouštní draci).
• V severní Africe existovala kultura capsienu (CapsaGafsa, Tunisko). ŠI: hroty s obloukovitě otupeným bokem,
otupené čepelky, geometrické mikrolity, rydla,
škrabadla, drásadla, čepele. Skořápky pštrosích vajec,
vrtané přívěsky, rytiny na kamenných deskách a na
skále, kamenné skulptury, masky z lidských lebek.
Pozdní paleolit v západní Evropě
• Ve Francii se v allerødu rozvíjí kultura azilienu (jeskyně
Mas d´Azil, Ariège), definovaná É. Piettem roku 1889. ŠI:
drobné hroty s obloukovitě otupeným bokem (azilské),
otupené čepelky, krátká škrabadla, segmenty, trapezy,
vzácně rydla. KPI: krátké jednořadé a dvouřadé
harpuny. Umění: oblázky pokryté rytými a červeně
malovanými geometrickými vzory.
• V Británii existovala kultura creswellienu (jeskyně Creswell
Crags, Derbyshire). Mladší bølling. ŠI: drobné hroty s
bočním vrubem (creswellské) – britská obdoba
hamburgienu (severoněmecký technokomplex současný
s mladým magdalénienem - bølling).
• Na území s magdalénským osídlením se v pozdním
paleolitu magdalénien vyvíjí do epimagdalénienu
(jeskyně Kůlna). Typická jsou krátká škrabadla, otupené
čepelky, příčné retuše, pilky, vícenásobná rydla, mizí
vrtáky. Využívány jsou i lokální suroviny (křemenec, křišťál,
bavorské rohovce).
Pozdní paleolit v severní Evropě
• Skupina Federmesser (obloukovitých nožíků): Rozšířena v
severním Německu a v Polsku v allerødu. Ojedinělé
zásahy i do střední Evropy (jeskyně Šipka), ŠI: obloukovité
nožíky – obloukovitě otupené drobné hroty (varianta
azilských hrotů). V Polsku tarnowien nebo witowien (ten
bývá již řazen k industriím tardigravettienu), v Čechách
příbuzná ostroměřská skupina, na Moravě tišnovien.
• Industrie s hroty s řapem: Regionální skupiny
ahrenburgien (severozápadní Německo, Benelux),
kultura Bromme s hroty typu Lyngby (Dánsko, severní
Německo již od allerødu) a świderien (Polsko, Pobaltí,
západní Bělorusko). Odlišují se tvarem řapu u hrotů šípů a
retušemi hrotů. Zřejmě hlavně období mladšího dryasu.
Ojedinělé zásahy i do Slezska (Opava) a snad i na
Moravu (Luhačovice).
Francie
• Rozvoj kultury azilienu (Mas d´Azil pod Pyrenejemi v
Ariège). Definoval 1889 É. Piette. 11800-9000 BC.
Zasahuje i do Kantábrie, Švýcarska, jz. Německa a
Belgie.
• Umění: Rytiny na destičkách, černě a červeně
malované oblázky, poryté oblázky (Roche Dame v
Alsasku).
• ŠI: Otupené malé široké azilské hroty, mikrolity, nehtovitá
škrabadla…
• KPI: Méně častá, ploché harpuny, hroty…
• Obydlí: zřejmě lehčí stany.
• Pohřby: La Madelaine – malé dítě, Mas d´Azil – lebka s
rondely v očích.
• Více regionálních skupin. Lov jelenů, praturů a drobnější
zvěře.
Abri de la Madeleine
Británie
• V allerødu přežívání creswellienu (Creswell Crags) –
otupené lomené creswellské hroty. V allerødu také
zásah Federmesser Kultur. Poté v mladším dryasu
zásah ahrensburgienu do jv. Anglie – hroty s řapem.
• Creswellien pojmenován 1926 D. Garrodovou.
Datace 13000-11500 BP.
Creswell Crags
Německo
• Hamburgien – severní Německo, severní Polsko, Dánsko,
současný s pozdním magdalénienem (bølling, dryas II).
Eponymní lokalita: Mayendorf u Hamburgu (A. Rust). Dále
např. Olbrachczice v Polsku, Stellmoor a Ahrensburg u
Hamburgu. Lovci sobů. Kamenné kruhy – snad základy obydlí.
ŠI - hroty s vrubem a asymetrickou špičkou (hamburgienské),
dlouhá škrabadla, zobce. KPI – hroty, harpuny. Nejsou pohřby.
Datování 13300-12200 BC.
• Federmesser Kultur – většina Německa, zásah do Anglie a
Polska. Lov losa, řídké osídlení. ŠI: obloukovité nožíky (hroty),
příčná rydla, krátká škrabadla. Zkoumal H. Schwabedissen.
Např. lokalita Meer – skládanky, Calowanie - ateliéry.
Regionální skupiny Bölen a Riesen. V Belgii nožíky s lomeným
bokem. Pohřeb dvou lidí se psem v Bonn-Oberkassel.
• Ahrensburgien - severní Německo v dryasu III. ŠI: hroty s
řapem, čepelky, krátká škrabadla, příčná rydla,
dvoupodstavová jádra. KPI: hroty, harpuny, sekery typu Lingby
– parohové kopáče. Zkoumal W. Tante. Později posun k jihu,
kde převrstvili přežívající Federmesser Kultur. Lov soba.
Lukostřelci.
Hamburgien
Federmesser Kultur
Ahrensburgien
Dánsko
• První lidé přicházejí do Dánska koncem mladého
paleolitu s kulturou hamburgienu.
• V allerødu zásah Federmesser Kultur.
• V dryasu III kultura Bromme (bromien) se sekerami
typu Lyngby (parohové kopáče) a hroty s řapem
typu Lyngby (málo retušovaná stopka). Dříve
používaný název: Lyngby Kultur. ŠI: hroty typu
Lyngby, pyramidální jádra.
Kultura Bromme (Lyngby)
Polsko
• V bøllingu z jihozápadu zásah magdalénienu až po
Lublin (Klementowice) a ze západu hamburgienu
(Olbrachczice – A. Rust, J. Burdukiewicz).
• V allerødu ze západu zásah Federmesser Kultur.
Východněji skupina tarnowien – ojedinělé obloukovitě
otupené hroty, úštěpová rydla, krátká škrabadla. Na
Moravě tišnovien. V Čechách ostroměřská skupina. Ve
středním Polsku skupina bitówien. Lok. Sromowce Niżne –
zahloubené kvadratické chaty.
• Epimagdalénien – Snad Kůlna, Lhota v jižních Čechách,
Wien-Bisamberg. Nevýrazné.
• V dryasu III východně od Odry až po Litvu kultura
świderien zvaná také mazovien. ŠI: świderské hroty s
částečnou plošnou retuší a málo výrazným řapem,
dvoupodstavová jádra. KPI: hroty, harpuny, sekery typu
Lyngby. Lov sobů. Lokality: Świdry Wiełkie, Calowanie –
ateliér, Velký Slavkov na SK. Východněji tardigravettské
skupiny s otupenými hroty a čepelkami – witowien.
• Pobaltí: V Lotyšsku a Estonsku kultura Kunda s hroty s
řapem.
Świederien
Tardigravettien
• Ve východní Evropě a v Itálii pokračuje vývoj
epigravettských technokomplexů do
tardigravettienu.
• Východní Evropa: Např. Molodova na Ukrajině.
• Itálie: lokální skupiny, osídlení pod převisy, drobné
umění v podobě rytých oblázků – např. motiv
hnízda s ptákem, hada kradoucího vejce z hnízda
atd. Lokality: Abri Riparo, Villa Bruna u Verony atd.
Ojediněle i pohřby.
Děkuji za pozornost

similar documents