powitanie i rozpoczęcie seminarium - FORSZT

Report
Założenia do modelu komercjalizacji
własności intelektualnej
w oparciu o spółkę celową
Uniwersytetu Śląskiego.
Katowice, grudzień 2013
Współpraca z gospodarką
w latach 2012–2013
• 66 zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP w
ciągu ostatnich 4 lat (w sumie ponad 300)
• systematyczny przyrost usług badawczych zleconych z
biznesu
• komercjalizacja: 1 sprzedaż patentu, 3 udzielone licencje
(+ 2 negocjowane), 2 sprzedane technologie aparaturowe
• uruchomienie 4 spółek spin out/off
• realizacja projektu SPIN-US: zaawansowane przygotowania
do powołania spółki celowej UŚ
• zatrudnienie brokerów innowacji
• Wyróżnienie „SUPERLIDER INNOWACJI” za całokształt
działalności w zakresie pogłębiania relacji nauki z
przemysłem
• aktywny udział w 7 inicjatywach klastrowych
4 MIEJSCE W RANKINGU INNOWACYJNOŚCI UNIWERSYTETÓW
S Y S T E M K O M E R C J A L I Z A C J I W U N I W E R S Y T E C I E Ś L Ą S K I M (plan)
WSPÓŁPRACA:
- PROJEKTY,
USŁUGI BADAWCZE,
- EKSPERTYZY,
- STUDENCI /
DOKTORANCI,
- INNE.
WYDZIAŁ
WYDZIAŁ
PRACOWNIK BWG
INSTYTUT
JEDNOSTKA
PRACOWNIK
CENTRUM
KATEDRA
POZOSTAŁA
ADMINI STRACJA
ZAKŁAD
KWESTOR
ZESPÓŁ RADCÓW
PRAWNYCH
DZIAŁ
RZECZNIK
PATENTOWY
PROJEKTÓW
INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UCZELNIANY
ZESPÓŁ DS. RIS
BIEŻĄCA
KONTROLA;
PRZEKAZYWANIE
WYBRANYCH
WYNALAZKÓW CELEM
KOMERCJALIZACJI
UMOWA
Przedsiębiorstwo
międzynarodowe
JST
SPÓŁKA
CELOWA (Z O.O.)
-
WSPÓŁPRACA:
ZAINTERESOWANIE
WDROŻENIEM
WYNALAZKU,
- SZKOLENIA,
- INNE.
100 % udziałów UŚ
O WSPÓŁPRACY
Pełny nadzór JM nad
działalnością spółki
UMOWA
szczegółowa
UMOWA
szczegółowa
Wypłata dywidendy
SPÓŁKA
ZALEŻNA
SPIN OFF
Działalność:
- Komercjalizacja
wynalazków poprzez
spółki spin off;
- Szkolenia dla
biznesu;
- Usługi eksperckie dla
biznesu;
- Licencje;
SPÓŁKA
NIEZALEŻNA
jednak może
współpracować
SPIN
OUT
SPÓŁKA
ZALEŻNA
SPIN OFF
JEDNOSTKA
OBSERWATORIA SPECJALISTYCZNE RIS
WYDZIAŁ
NP. NANOTECHNOLOGICZNE
INWESTORZY KRAJOWI
I MIĘDZYNARODOWI
WYDZIAŁ
BROKER TECHNOLOGII
/ INNOWACJI
CENTRUM DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ
-
Przedsiębiorstwo krajowe
Komentarz do schematu:
1.
W Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje jednostka administracji centralnej - Centrum ds. Badań Naukowych i
Współpracy z Gospodarką – udzielające pomocy pracownikom naukowym zdobyć środki na badania
naukowe, nawiązać współpracę z przedsiębiorcami, udzielające pomocy przedsiębiorcom nawiązać
współpracę z poszczególnymi pracownikami oraz jednostkami Uniwersytetu.
2.
Centrum działa pod pełnym nadzorem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką oraz Kanclerza.
3.
Centrum współpracuje z innymi jednostkami administracji niezbędnymi w procesie komercjalizacji:
Kwestor, Rzecznik Patentowy, Zespół Radców Prawnych.
4.
Pracownicy Centrum są w ścisłym kontakcie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w celu dostarczenia
pełnego wsparcia na każdym etapie prowadzenia badań.
5.
Zatrudniono w uczelni Brokera Innowacji jako nowy model współpracy z gospodarką.
6.
W Uniwersytecie funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości.
7.
W celu efektywniejszej współpracy z Regionem i w celu pełnego wykorzystania możliwości jakie dają
Uczelni środki unijne w nowej perspektywie, planuje się powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia
Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śl. (RIS) oraz obserwatoriów specjalistycznych.
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
[email protected]
www.transfer.us.edu.pl
Tel. 32 359 22 71
Tel. 32 359 20 81
Komentarz do schematu cd.:
8.
Powołana zostanie spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, której 100% udziałów należeć będzie do
Uniwersytetu Śląskiego, a co za tym idzie będzie pod pełnym nadzorem JM Rektora.
9.
Spółkę i Uczelnię wiązać będzie ramowa umowa o współpracy oraz szereg umów szczegółowych.
10. Spółce będą przekazywane wybrane wynalazki o największym potencjale komercyjnym.
11. Po „uwłaszczeniu naukowców” do spółki będą mogli zwracać się pracownicy naukowi zainteresowani
komercjalizacją wynalazku.
12. Spółka w celu wypełniania swoich obowiązków (generowanie zysku dla Uczelni) będzie powoływać spółki
„córki” tzw. spin off-y, czyli spółki, w których obejmie udziały, wspólnie z twórcami (jeżeli będą
zainteresowani) oraz inwestorami (jeżeli będą zainteresowani; w celu pozyskania kapitału na rozwój
spółki).
13. Wypracowany zysk, spółka celowa przekaże Uczelni w postaci dywidendy.
14. Przedsiębiorstwa krajowe, międzynarodowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST) zainteresowane
współpracą z Uniwersytetem Śląskim, w zależności od formy współpracy będą mogły nawiązać relacje z
Uniwersytetem Śląskim lub spółką celową Uniwersytetu Śląskiego.
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
[email protected]
www.transfer.us.edu.pl
Tel. 32 359 22 71
Tel. 32 359 20 81
Działania podjęte w roku 2013
w celu zbudowania modelu komercjalizacji w UŚ
(wybrane):
1.
Pozyskanie do zespołu pracowników BWG osób z doświadczeniem biznesowym (w ramach projektów).
2.
Pozyskanie z MNiSW środków finansowych na zatrudnienie w UŚ BROKERA INNOWACJI (dla Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska).
3.
Pozyskanie z NCBR środków finansowych na przygotowanie i powołanie spółki celowej UŚ – projekt SPIN
US.
4.
Aktualizacja dokumentu wewnętrznego UŚ – Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac
intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim (m.in. wzrost wynagrodzenia dla twórców z komercjalizacji z 34%
do 50%!).
5.
Udzielenie w roku 2013 3 pierwszych licencji w Uniwersytecie Śląskim.
6.
Powołanie w roku 2013 spółki spin out z udziałem zespołu naukowców WBIOS, w oparciu o licencję na
wynalazek ABTOW.
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
[email protected]
www.transfer.us.edu.pl
Tel. 32 359 22 71
Tel. 32 359 20 81
Kontakt:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
T: 32 359 22 71
T: 32 359 20 81
F: 32 359 11 45
[email protected]
www.transfer.us.edu.pl
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
[email protected]
www.transfer.us.edu.pl
Tel. 32 359 22 71
Tel. 32 359 20 81

similar documents