Prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły

Report
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gorzowie Wielkopolskim
w nowej perspektywie finansowej LRPO
2013-2020
Strategia Uczelni w powiązaniu z kluczowymi
inwestycjami regionalnymi.
Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w Gorzowie Wielkopolskim
- Utworzenie parku naukowo-przemysłowego w obrębie aglomeracji gorzowskiej jest
konieczne w celu podniesienia poziomu innowacyjności północnej części
województwa. Ponadto będzie to impuls do rozwoju środowiska akademickiego w
Gorzowie Wlkp. Projekt ten swoim charakterem powinien być komplementarny do
istniejących lub powstających parków naukowych w regionie.
- Podjęte zostały działania na rzecz utworzenia Gorzowskiego Ośrodka
Technologicznego (GOT) przez:
- Lubuski Klaster Metalowy,
- Urząd Miasta Gorzów Wlkp.,
- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
- Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp.
- Podmioty te podpisały porozumienie w celu utworzenia GOT, a punktem wyjścia
jest stworzenie warunków do budowy Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „EKOINNOWACJE”.
- Integralnymi elementami GOT staną się Laboratorium Środowiskowe dla
kierunków inżynierskim PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Realizacja tego zadania stanowi pierwszy etap i
kluczowy element budowy parku naukowo-przemysłowego dla Aglomeracji
Gorzowskiej.
Projekty realizowane przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w
Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2013
Lp.
1.
Nazwa Projektu
2.
Okres
realizacji
%
dofinansowania
Kwota
dofinansowania
Całkowita
wartość
Projektu
4.
5.
6.
Dofinansowanie
3.
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
1.
Rozbudowa, modernizacja i
wyposażenie obiektów
pokoszarowych nr 7 dla potrzeb
edukacyjnych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Chopina 52
20.11.2008
31.01.2011
50%
1836048,23
4037722,17
2.
Przebudowa budynku
dydaktycznego nr 3 na potrzeby
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25
29.09.2008
–
30.06.2011
50%
3851090,15
8087170,22
3.
Przebudowa budynku
dydaktycznego nr 5na potrzeby
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Chopina 52
03.03.2008
–
29.02.2012
50%
6723838,99
14493491,55
12.410.977,37
26.618.383,94
Razem:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1.
Pracownik w społeczeństwie
informacyjnym
01.08.2008
–
31.05.2010
100%
640.896,28
640.896,28
2.
Lubuskie Centrum Certyfikacyjne
01.10.2009
–
31.12.2011
100%
740.749,15
740.749,15
1.381.645,43
1.381.645,43
13.792.622,8
28.000.029,37
Razem:
Dofinansowanie otrzymane ze środków UE/Całkowita wartość
projektów łącznie:
GORMAN – Gorzowska
Miejska Sieć Komputerowa
nasza informatyczna baza do inicjatyw
naukowych i wdrożeniowych
Sieć
GORMAN
w
warstwie
fizycznej
została
zrealizowana
w technologii światłowodowej (jedenmod), obecnie łączna długość trasy
wynosi ~23 km. (POLGORMAN). Trasa kablowa jest nową trasą z
kanalizacją pierwotną oraz kanalizacją wtórną dwu otworową.
Sieć została wybudowana w oparciu o zasady projektowania oraz
budowania sieci typu MetroEthernet. Projekt
został przygotowany
w sposób, który pozwoli na maksymalnie dużą elastyczność co do
przyszłego zastosowania urządzeń. Zastosowane urządzenia pozwalają na
realizację usług w warstwie rdzeniowej w oparciu o technologię MPLS, która
pozwala tworzyć połączenia w warstwie 3 jak i 2 (połączenie point-to-point,
połączenia point-tomultipoint, czy też multipoint-to-multipoint tzw. VPLS –
Virtual Private LAN Sernice).
Szkielet sieci został zrealizowany z przepływnością 10Gbps za pomocą
portów WAN karty NI-MLX10Gx2. Punkty dystrybucyjne zostały podłączone
linkami 1 Gbps w połączeniach redundantnych (każdy przełącznik
dystrybucyjny został podłączony do dwóch przełączników rdzeniowych. W
głównych punktach szkieletowych (PWSZ ul Chopina oraz KMP ul.
Wyszyńskiego) funkcje przełącznika szkieletowego oraz dystrybucyjnego
zostały z scalone w jednym urządzeniu.
Schemat połączeń sieci
GORMAN/POLGORMAN
Nasze zamierzenia na
najbliższą przyszłość:
1. LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE
2. AKADEMICKIE CENTRUM NAUKI I
WDROŻEŃ
LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE
Okres realizacji: 2014-2015
Całkowita wartość projektu:
ok. 18,5 mln PLN
Kwota dofinansowania LRPO: 85%
Źródła finansowania: LRPO, wkład własny
•
Inwestycja polega na modernizacji budynku naukowo – dydaktycznego i
doposażeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w
niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny w celu poszerzenia oferty
edukacyjnej Uczelni (inżynieria bezpieczeństwa) i podniesienia jakości kształcenia na
kierunkach już funkcjonujących: mechanika
i budowa maszyn, informatyka.
•
Laboratorium Środowiskowe wypełni istotną lukę w infrastrukturze dydaktycznej,
badawczej i przemysłowej północnej części województwa, a także będzie
niezbędnym elementem promocji zawodów technicznych oraz doskonalenia
specjalistów już pracujących w przemyśle. Projekt pozwoli na przygotowanie kadry
inżynierskiej dla nowych inwestorów, którzy lokalizują swoje przedsiębiorstwa w
regionie. Realizacja inwestycji przyczyni się również do nawiązania współpracy
transgranicznej w zakresie przemysłowym i badawczym.
•
Realizacja inwestycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim pozwoli na stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej do kształcenia
w kierunkach informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria
bezpieczeństwa. Projekt niewątpliwie przyczyni do rozwoju przedsiębiorczości na
terenie województwa. Odpowiednie zasoby lokalowe i sprzętowe pozwolą kształcić
studentów na wysokim poziomie. Nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowana
kadra naukowa pozwoli na przekazanie studentom aktualnej wiedzy. Kadra
dydaktyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny przedstawi swoim
studentom aktualne rozwiązania techniczne oraz sposoby rozwiązywania problemów,
które mogą wystąpić w ich przyszłej pracy.
•
Światowe tendencje rozwoju najnowocześniejszych technologii wytwarzania wielu
produktów takich jak urządzenia technologiczne, sprzęt mechatroniczny, urządzenia
stosowane w technikach multimedialnych, elementy systemów komputerowych,
urządzenia stosowane w technice wojskowej i wielu innych wskazują, iż od
przyszłych procesów i systemów wytwarzania wymagać się będzie następujących
cech: elastyczności, adaptacyjności, samokonfigurowalności, mobilności i zdolności
do uczenia się. Aby sprostać tym wymogą potrzebna jest wykształcona kadra
inżynierska, posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną ale również praktyczną.
•
Realizacja projektu budowy naukowo – dydaktycznego Laboratorium
Środowiskowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do podniesienia jakości edukacji na
terenie województwa lubuskiego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni.
AKADEMICKIE CENTRUM
NAUKI I WDROŻEŃ
Całkowita wartość projektu:
ok. 42 mln PLN
Działania infrastrukturalne: ok. 15 mln PLN
Nauka i wdrożenia: ok. 27 mln PLN
W ramach nauki przewidujemy:
LP.
Nazwa Projektu
Wartość projektu
1
Wzrost potencjału naukowego PWSZ w Gorzowie Wlkp.
ok. 2 mln zł.
2
PWSZ w Gorzowie Wlkp. otwarta na innowacje i wdrożenia
ok. 3 mln zł.
3
Analizy gospodarcze i środowiskowe
ok. 2 mln zł.
4
Informatyka w PWSZ w Gorzowie Wlkp. - zastosowania
ok. 2 mln zł.
5
Mechanika i Budowa Maszyn w PWSZ w Gorzowie Wlkp.
ok. 2 mln zł.
6
Wdrożenia i badania nauki dla przedsiębiorstw regionu
gorzowskiego
ok. 6 mln zł.
7
Badania w zakresie Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
ok. 3 mln zł.
8
Badania nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi
ok. 2 mln zł.
9
Badania nad językiem pogranicza
ok. 3 mln zł.
10
Rozwój współpracy biznesu i nauki w województwie
lubuskim
ok. 2 mln zł.

similar documents