STREDNÁ PRIEMYSELNÁ *KOLA DOPRAVNÁ *tudentská ul. 23

Report
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Študentská ul. 23 , TRNAVA
Tel.: 033 / 5521 161, 5521085
Tel,fax.: 033 / 5340681
e-mail : [email protected]
Bližšie informácie na :
http://www.spsdtt.sk
PLÁN VÝKONOV TRIED PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
Študijný odbor - zameranie





platný kód
technika a prevádzka dopravy
automobilová technika
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy
elektrotechnika
komunikačné a sieťové technológie
prevádzka a ekonomika dopravy
logistika a prevádzka dopravy
podnikanie v doprave a službách
technické a informatické služby
zasielateľstvo
3765 M
3739 M
2675 M
3760 M
3917 M 09
KAŽDȲ ŠTUDIJNȲ ODBOR MÁ ZMLUVNÉHO PARTNERA
Študijný odbor - zameranie





technika a prevádzka dopravy
automobilová technika
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy
elektrotechnika
komunikačné a sieťové technológie
prevádzka a ekonomika dopravy
logistika a prevádzka dopravy
podnikanie v doprave a službách
technické a informatické služby
zasielateľstvo
Štruktúra odborného vzdelania na odbore :
technika a prevádzka dopravy
/3765 M /
Školský vzdelávací program :
automobilová technika
3765 M technika a prevádzka dopravy
pre koho je odbor určený ?
Pre tých, čo sa zaujímajú o
automobilovú techniku a chcú
sa dozvedieť viac o
moderných automobiloch :
 na akom princípe pracujú
riadiace počítače, ktoré
vykonávajú dôležité funkcie
ako:
kontrola a riadenie činnosti
motora, ABS, Airbag,
informačný systém, ...

Pre tých, ktorí by sa chceli
učiť o motoroch, konštrukcii
vozidiel, automobilovej
elektronike
 Pre tých, ktorí by chceli byť
špecialistami v odbore
diagnostiky motorových
vozidiel

Partneri:
3765 M technika a prevádzka dopravy
Prečo si vybrať tento odbor?
Ak ťa bavia automobily a chcel
by si sa im venovať ako
profesionál :
technik v autoservise,
dopravných podnikoch
a službách,
v autoopravárenstve,
dispečer, referent dopravy,
samostatne podnikať
v autodoprave, údržbe,
predaji aut a pod.,
•
•
•
•
alebo pokračovať v ďalšom
vzdelávaní v odbore na VŠ
Partneri:
Je to strojnícko-elektrotechnický odbor
zameraný na konštrukciu, údržbu
prevádzku a diagnostiku cestnej
automobilovej techniky.
Odbor sa vyučuje v moderných učebniach
vybavených pomôckami z firmy Peugeot
Citroen.
Podľa zákona NR SR č.56/2012 a Vyhlášky
č.124/2012 o cestnej doprave maturitné
vysvedčenie z odboru 3765 M technika
a prevádzka dopravy z SPŠD Trnava sa
uznáva ako doklad splňujúci požiadavky
vzdelania pre podnikanie v cestnej
doprave.
Podľa zákona NR SR č. 188/2009 sa
ukončením študijného odboru nahrádza
odborná skúška na získanie
medzinárodného preukazu profesionálneho
vodiča.
Štruktúra odborného vzdelania na odboroch
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách/3739 M/
elektrotechnika /2765 M/
V školských vzdelávacích programoch:
multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy
komunikačné a sieťové technológie
Partneri:
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2765 M elektrotechnika
pre koho sú odbory určené ?
Pre tých čo sa zaujímajú o
komunikačnú techniku :
telefóny, mobily, PC
komunikáciu, multimediálnu
techniku.....
Ktorí sa chcú učiť aj o
počítačových sieťach,
internetovej komunikácii VoIP, triple play....
Partneri:

Pre tých, ktorí sa chcú stať
odborníkmi v informačných
technológiách podľa programu
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2765 M elektrotechnika
ROZDIELY :
3739 M elektrotechnika v doprave
a telekomunikáciách
Je pre tých, ktorí sa chcú učiť
aj o využití komunikačných
technológií v doprave, ako i o
moderných zabezpečovacích
systémoch a počítačovom
diaľkovom riadení dopravy
 Pre tých, čo chcú vedieť
spracovávať video, zvuk
 Pre tých, čo ich zaujala
spolupráca s fy

Partneri:
2765 M elektrotechnika

Je pre tých, ktorí sa chcú viac
zamerať na počítače a
počítačové siete.
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a








Odborné zameranie SPŠD Trnava na železničnú zabezpečovaciu techniku je v oblasti
stredných škôl jedinečné a preto sa
rozhodol podporiť aktivity poskytujúce
študentom možnosť spojiť svoje teoretické znalosti s praxou. Podpora vzdelávania si dáva za
cieľ prehĺbiť odborné znalosti študentov v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky
a poskytnúť im možnosť tieto znalosti využiť pri praktických úlohách.
Keďže
považuje oblasť železničnej zabezpečovacej techniky za
perspektívnu a má záujem na spolupráci v tejto oblasti, poskytne študentom študijného
odboru 3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách SPŠD Trnava nasledovnú
podporu :
Testovacie simulačné zariadenie na výuku zabezpečovacej techniky
Odborné prednášky v oblasti zabezpečovacej techniky
Súťaž o hodnotné ceny o 3 najlepšie práce Stredoškolskej odbornej činnosti v oblasti
zabezpečovacej techniky
Vybraným študentom zamestnanie v spoločnosti
Spoluprácu študentom , ktorí budú v odbore pokračovať na Žilinskej univerzite – študijný
program Automatizácia
Odbornú exkurziu v laboratóriu
v Žiline a vo Viedni
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
2765 M elektrotechnika
Prečo si vybrať takýto odbor?
Ak ťa bavia počítače, mobily, technika
a chcel by si sa im venovať ako
profesionál :
 technik komunikačných systémov,
informačných technológií, PC sietí a
komunikačných systémov, v celom
odvetví slaboprúdovej elektrotechniky
3739 M : technik zabezpečovacích
systémov v doprave


Poznámka : ak chce byť niekto
rušňovodič, môže ísť na odbor 3739 6
2765 M : sieťový špecialista
alebo pokračovať v ďalšom
vzdelávaní v odbore na VŠ
Partneri:

Je to elektrotechnický odbor orientovaný
na telekomunikačnú techniku, informačné
technológie a zabezpečovacie systémy.
Povinnou súčasťou výuky sú základy
programovania a grafické systémy. Na
tvorbe osnov sa podieľali odborníci TCom a.s., CISCO a ŽSR.
študenti počas štúdia v predmete sieťové
technológie sa pripravujú na získanie
medzinárodne
platného
certifikátu
znalosti
počítačových
sietí
Cisco
Networking Academy
študenti po absolvovaní odboru a skúške
získavajú certifikát o elektrotechnickej
spôsobilosti podľa Vyhlášky č.508/2009
§21.
Štruktúra odborného vzdelania na odbore :
prevádzka a ekonomika dopravy
/3760 M /
V školských vzdelávacích programoch:
logistika a prevádzka dopravy
podnikanie v doprave a službách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
pre koho je odbor určený ?
Pre tých, ktorí chcú získať
organizačné schopnosti
komunikačné schopnosti
vedomosti a znalosti z
oblasti tovarov
zákonov v doprave
z dopravy a prepravy
aplikovanej informatiky
ekonomiky
dopravnej geografie
ponuky služieb

Partneri:
Pre tých, ktorí by si chceli
založiť dopravnú, či prepravnú
firmu, podnikať v
autodoprave, či službách v
doprave spojených s
cestovným ruchom
odbor 37 60 M prevádzka a ekonomika dopravy
ROZDIELY v školských vzdelávacích programoch:
1.ročník
čiže najevšetky
spoločný
činnosti
a od súvisiace
- Podnikanie
s
v doprave a
druhého
prepravou
ročníka
tovaru
je voľba
od výrobyslužbách–
k
čiže založenie a
zamerania-profilácie
spotrebiteľovi
/šk.
spravovanie firmy v oblasti
vzdelávacieho programu/
podnikania najmä v
na
cestnej, ale i železničnej
doprave – (iné dopravy
- Logistiku - čiže na všetky
okrajovo)
/preprava ľudí
činnosti súvisiace s prepravou
a tovaru a
poskytovanie
tovaru od výroby k
dopravných služieb…/
spotrebiteľovi za účelom
uspokojenia zákazníka a
minimalizácie nákladov
Partneri:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
Prečo si vybrať takýto odbor?
Ak by si chcel(-a) pracovať ako
• technicko-hospodársky zamestnanec
so zameraním na logistiku v oblasti
dopravy, prepravy, zasielateľstva
a colnej deklarácie.
• získať vedomosti a zručnosti, ktoré
spĺňajú požiadavku Svetovej
federácie špedičných zväzov FIATA
na štandard vedomostí, ktoré musí
ovládať „špedičný expert“.
• Pracovať vo firme zameriavajúcej sa
na podnikanie v doprave,
autodoprave, firme pôsobiace v
oblasti dopravných služieb v
cestovnom ruchu
• pokračovať v štúdiu na VŠ

Partneri:
Je to ekonomický odbor, ktorého
osnovy boli tvorené podľa
požiadaviek praxe a Zväzu
zasielateľov Slovenska. Odborné
predmety sú volené tak, aby
absolvent mal možnosť získať aj
medzinárodnú kvalifikáciu
pracovníka v doprave. Praktická
zložka prípravy je zameraná na
aplikáciu dopravných a
ekonomických softvérov, aby mal
žiak možnosť oboznámiť sa
s každou časťou logistického
reťazca, či dopravnej firmy.
Štruktúra odborného vzdelania na odbore :
/3917 M 09/ technické a informatické služby
V školskom vzdelávacom programe:
zasielateľstvo
Partneri:
3917 M 09 technické a informatické služby
zasielateľstvo
pre koho je odbor určený ?
Pre tých, ktorí chcú získať
vedomosti z :
ekonomiky
účtovníctva
prepravy a zasielateľstva
manažmentu a marketingu
aplikovanej informatiky
administratívy a korešpondencie

Partneri:
Pre tých, ktorí by chceli vedieť
viesť firemné účtovníctvo,
alebo byť špecialisti v oblasti
zasielateľstva - špeditérstva
3917 M 09 technické a informatické služby
zasielateľstvo
Prečo si vybrať takýto odbor?
Ak by si chcel(-a) pracovať ako






•
ekonóm
účtovník
kalkulant
zasielateľ - špeditér
špecializovaný pracovník prepravy
tovaru i osôb
asistentka, sekretárske práce
•
•
pokračovanie v štúdiu na VŠ
ekonomického zamerania
Partneri:
Je to ekonomický odbor
študenti,
majú
možnosť
získať
certifikát o znalosti a praktickej
zručnosti ekonomického softvéru, ktorý
ich zvýhodňuje na trhu práce.
Cudzie jazyky na škole:
(
 Na
škole sa vyučuje v zmysle ŠVP na
každom odbore 1 cudzí jazyk.
 Škola ponúka jazyky anglický, nemecký,
príp. francúzsky (druhý jazyk možno
študovať v rámci Jazykovej školy)
Kritériá na prijatie na štúdium
zo šk. roka 2013/2014
Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa počtu
bodov, ktoré budú pridelené podľa nasledovných kritérií :
bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí uchádzači,
ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne
úspešnosť najmenej 90%
Ostatní :



body za prijímacie skúšky (40)
body za celkový priemer známok za 8.ročník (II. polrok) a 9.
ročník (I. polrok) (60)
uchádzač, ktorý si dá na našu školu 2 prihlášky získal bonusové
body (5)
Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie študentov /vrátane stravovania ubytovaných/je na ŠD pri
SPŠ stavebnej asi 10 minút pešo od SPŠ dopravnej.

Stravovanie študentov je zabezpečené na našej škole.
Ďalšie aktivity školy




Škola ponúka ponúka v rámci podnikateľskej činnosti na
Vzdelávanie dospelých akreditované kurzy :
Vyhláška 508/2009 Z.z. na získanie elektrotechnickej
spôsobilosti
Nadstavbové 3 mesačné víkendové štúdium
„Elektrotechnické minimum“ na získanie elektrotechnickej
kvalifikácie pre absolventov stredných škôl
neelektrotechnických smerov
V Jazykovej škole rôzne typy jazykových kurzov (anglický,
nemecký, francúzsky, ruský) vyučované v moderných
multimediálnych učebniach
CISCO akadémiu počítačových sietí
PLÁN VÝKONOV TRIED PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
Študijný odbor - zameranie





platný kód
technika a prevádzka dopravy
automobilová technika
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy
elektrotechnika
komunikačné a sieťové technológie
prevádzka a ekonomika dopravy
logistika a prevádzka dopravy
podnikanie v doprave a službách
technické a informatické služby
zasielateľstvo
3765 M
3739 M
2675 M
3760 M
3917 M 09
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Študentská ul. 23 , TRNAVA
Tel.: 033 / 5521 161, 5521085
Tel,fax.: 033 / 5340681
e-mail : [email protected]
Bližšie informácie na :
http://www.spsdtt.sk

similar documents