„ W poszukiwaniu śladów przeszłości wokół nas”

Report
 Początkiem miasta była słowiańska osada, zlokalizowana w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół. W XII w. Łobez był
grodem który spełniał podwójną funkcję : siedzibę władzy
lokalnej i punkt obronny. Władzę terytorialną sprawował
kasztelan książęcy- Henryk Lesiński. Wokół grodu stopniowo
wyrastało podgrodzie, które było zalążkiem miasta. Podgrodzie
zamieszkiwała ludność zajmująca się rolnictwem, rybołówstwem
i rzemiosłem. Pierwsza wzmianka o Łobzie pochodzi z 1271 r. i
mieści się w dokumencie klasztoru w Jasienicy. W dokumencie
tym jest mowa o Wolfie Borko jako panu Łobza.
Prawdopodobnie osiedlił się on w Łobzie w 1270. Jednak dopiero
w zapiskach z 1295 r. jest mowa o Łobzie jak o mieście.
Kościół
 W wyniku pokoju westfalskiego, Łobez tak jak całe
Pomorze Zachodnie przypadł Księstwu Brandenburskopruskiemu. Nowi władcy kładli nacisk na reformy.
Przede wszystkim na rozwój rolnictwa, przemysłu i
handlu. W 1674 r. dokonano reformy administracyjnej, w
wyniku której dyskryt Borków przekształcono w powiaty.
 Pomiędzy Prusami a Szwecją dochodziło do wielu
konfliktów. Jednym z nich była wojna siedmioletnia w
latach 1756- 1763. W czasie jej trwania miasto
przechodziło z rąk do rąk stron walczących. W 1758r.
Przez powiat łobeski przeszli Kozacy, którzy splądrowali
Łobez, Resko i Węgorzyno. W tym okresie dobrze
rozwijało się rzemiosło cechowe. Z kolei w XVII w.
zaczęło się rozwijać sukiennictwo. Podyktowane to było
otrzymaniem przez sukienników specjalnych
przywilejów.
ul. Adama
Mickiewicza
 Od drugiej połowy XVII w. miasto zaczęło się rozrastać.
W 1782 r. w mieście było już 220 domów. Niestety
miasteczko zostało zniszczone przez pożar, stało się to
2 grudnia 1785 r. Spaleniu uległy budowle drewniane,
dlatego większość nowo postawionych domów była
murowana.
 Od roku 1782 w mieście stacjonowała kompania wojska.
Mieszkała ona w Łobzie wraz ze swoimi rodzinami. W
czasie jego pobytu wybudowano szpital, który później
stał się szpitalem miejskim. W 1807 r. żołnierze nagle
opuścili miasto.
 W 1855r. zbudowany został nowy ratusz, oprócz niego
powstało kilka zakładów przemysłowych, m. in. huta, 3
cegielnie oraz gorzelnia. Widać było, że miasto
przeżywa rozkwit gospodarczy.
Ratusz
miasta
 Dumą dla Łobza stało się Stado Ogierów założone w
1876r. W roku 1886 Łobez rozpoczął wydawać gazetę
powiatową ,,Kreib Blatt, a w 1896r. rozpoczęto budowę
linii wąskotorowej Dobra-Mieszewo-Łobez. Z kolei w
1898 r. została uruchomiona fabryka skrobi
ziemniaczanej. W XIX w. wybudowany został najstarszy
budynek ryglowy, który znajduje się przy ul.
Niepodległości (dziś jest on zabytkiem). Około 1902 r.
powstała rzeźnia co przyczyniło się do rozwoju miasta, a
6 lat później powstał szpital przy ul. Wojska Polskiego.
Mieścił się on w budynku, w którym aktualnie jest
komenda policji. W latach 1912-1914 trwała budowa
starostwa, przy ul. Niepodległości 13, które podczas
wojny przeznaczono na szpital. W 1920 r. A. Struba
wydał mapę powiatu.
Stacja
kolejowa
 W roku 1922 rozpoczęto budowę pomnika Rolanda.
Stał on na zalesionym wzgórzu. Monument
przedstawiał rycerza, trzymającego uniesiony w pionie
miecz. Ów rycerz, trzymanym w ręku mieczem
podpierał niebo nad miasteczkiem, ochraniał je przed
czymś. Pomnik nazwano im. Rolanda, jako że był on
wzorcem cnót literackiego rycerza. W rzeczywistości
miał on czuwać nad śmiertelnym snu obywateli
miasteczka, którzy zginęli w czasie I wojny światowej.
Nazwiska tych osób, wyryte były na ceramicznych
tablicach, które umieszczone były na wewnętrznej
stronie kamiennych kolumn okalających pomnik.
Niestety w późniejszym okresie został on wysadzony, a
resztki rozrzucono po lesie.
Pomnik
Rolanda
 W 1931 r. pomnik Rolanda przekomponowano poprzez
dołączenie tablicy poświęconej A. Hitlerowi.
Natomiast 19 XI 1933 r. został on honorowym
obywatelem miasta.
Restauracja Cafe
Hainholzwybudowana w
okolicy Wzgórza
Rolanda
 Po II wojnie światowej miasto starało się odbudować
zniszczone budynki. Wybudowano m. in. Urząd
pocztowo- komunikacyjny, który wykończono 4
kwietnia 1945 r.; w tym samym roku 19 listopada oddano
do użytku pierwsze przedszkole. Rozpoczęto również
budować szkoły. Na początku września 1960 r.
uczniowie mogli już rozpocząć naukę w budynku
Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Bieruta (dziś jest
to ul. Niepodległości). Uruchomiono również Szkołę
Podstawową nr 3 (po przeprowadzonych reformach w
oświacie została budynkiem gimnazjum). W 1963 r.
założony został klub sportowy o nazwie Światowid, a rok
później oddano do użytku stadion sportowy. Dzięki
powstawaniu nowych budynków miasto się rozrastało, a
jego mieszkańcy mogli korzystać z nowych miejsc
publicznych.
Poczta z
początku
XX w.
 Miasto uzyskało dobre połączenie komunikacyjne dzięki
powstaniu stacji PKS w roku 1971. W Łobzie można było
zacząć rozwijać się kulturowo, dzięki otwarciu 12
września 1973 r. Domu Kultury. Natomiast w roku 1979
nastąpiło otwarcie księgarni Dom Książki. Rok później
w rocznicę wyzwolenia miasta otwarto bibliotekę
miejską. Jak wiadomo miasto ma swoją prasę lokalną,
jedną z gazet jest kwartalnik Łabuź, którego wydawanie
rozpoczęto 4 czerwca 1992 r. Po odbudowaniu miasta
władze zajęły się organizowaniem imprez dla
mieszkańców. Jedną z nich jest Święto Radości,
organizowane od 1996 r. na rzecz dzieci
niepełnosprawnych.
Plac 3-go
marca
 Dzięki pozyskaniu miast partnerskich; Affling w 1997r.
i Svalow w 2000r. Łobez miał predyspozycje , aby móc
zostać powiatem. Niestało się to jednak prędko,
pomimo tego mieszkańcy walczyli o to by ich ukochana
gmina została powiatem. Urządzane były liczne
protesty. W końcu w 2002 r. uchwalono i zatwierdzono
powiat łobeski, którego 10-lecie mieliśmy okazje
obejść.
Prezydium
(siedziba
obecnego
urzędu
miasta)
Prywatna
Rzemieślnicza
Szkoła dla
dziewcząt i
chłopców.

similar documents