flaskhals! - Svenska kraftnät

Report
INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN STATUS
Ediel och avräkningskonferensen 2011-10-05
Josef Bly, Svenska Kraftnät
2
INNEHÅLL
1 Oktober
Elområden
Kartor
Vad blir skillnaden i praktiken?
Testning just nu
Hantering av interna flaskhalsar
3
Nya mätningsföreskrifter från den 1/10
>
EU:s tredje paket för el och gasmarknaderna
>
Byte av leverantör när som helst i månaden
>
Ingen ändring för schablonkunder
>
>
Hanteras i de preliminära och slutliga andelstalen
Ny hantering för timmätta kunder
>
Retroaktiva strukturändringar under samma månad är ok
4
Elområden - bakgrund
>
Begränsning av utlandsförbindelser på grund av interna
problem i Sverige är emot EU:s konkurrensregler –
frivilligt åtagande av Svenska Kraftnät att dela in Sverige i
4 elområden
>
Transport av el kostar pengar (nätförluster), är det orimligt
att det ska vara olika priser?
5
Karta – Elområden
>
Indelning efter fysiska
begränsningar på stamnätet
>
Även några regionnätsledningar
korsar snitt 2 och snitt 4
6
Karta – nya gränser snitt 4 från den 1/10
>
Nya nätavräkningsområden från den 1 oktober
>
Nissanfors (NSF) i nordvästra Småland på gränsen mot
Västergötland. Var tidigare en del av Västbo (VBO)
>
Småland Norra lokalnät (SMN) i nordöstra Småland på
gränsen mot Östergötland. Utgörs av den nordöstra delen
av Sydsvenska lokalnätet (SYL), en del av Forsaström
(FOM) samt hela gamla Småland norra (NSM)
7
Snittgräns
8
Snittgräns
9
Vad händer i praktiken?
– hos Svenska Kraftnät innan spot stänger
>
Svenska Kraftnät beräknar handelskapacitet (NTC – Net
Transfer Capacity), drar bort en reglermarginal (TRM –
Transmission Regulation Margin) och skickar till Nordpool
>
Exempel på beräkning av
NTC:
Snitt 1 består av 4 400kV
ledningar med en total
kapacitet på 3300 MW
Max NTC = 3300
Planerat underhåll på
ledning UL1 ger ny
NTC på 2500 MW
OBS! påhittade siffror
som exempel
UL 1 –
800 MW
UL 7 –
800 MW
UL 6 –
800 MW
UL 4 –
900 MW
10
11
Vad händer i praktiken?
– spothandel
>
Elhandlare lägger bud per elområde på börsen
>
Nordpool räknar
fram priset för utbud
och efterfrågan
möter varandra,
ingen skillnad i
beräkningen
12
Vad blir skillnaden mot idag?
– spothandel
>
För Nordpool: ingen skillnad alls, prisberäkningen har
alltid varit anpassad för olika priser i olika områden
13
Vad blir skillnaden mot idag?
I planeringsskedet – hos Svenska
Kraftnät, Elbas och RK-marknaden
>
Svenska Kraftnät: Beräkning av intern NTC, idag är NTC
= ∞. I övrigt små skillnader
>
Elbas: Handel per område, så länge det finns kapacitet är
allt likadant som idag. Annars olika pris, jfr spothandel
>
RK-marknaden: Bud per område precis som idag. Om det
finns kapacitet – inga problem. Annars: Mothandel eller
olika RK-pris
14
Testning hittills
- hos Nordpool
>
Testning mellan Nordpool och deras kunder i maj 2011
utan problem
>
Nordpools prisberäkning är anpassad för norden och tar
därför hänsyn till olika elområden så det är inget nytt
>
Status: Klart
15
Testning hittills
- internt på Svenska Kraftnät
>
Testning mellan Svenska Kraftnäts olika system,
distributioner mellan NOIS (kapaciteter och priser, delas
mellan de nordiska TSO:erna), Trans (drift, RK och
priser) samt avräkningen
>
Vissa nya serier även om pris per område funnits med
tidigare
>
T.ex. avräkningsresultat är fortfarande per snittområde för
att minska förändringar för branschen
>
Status: Klart
16
Testning hittills
Nordpool - SvK
>
Testveckor var v 33 och 35
>
Initiala problem med kapaciteter och handel över
områden
>
Alla data gick över utan problem mellan spot och
Svenska Kraftnät i slutet av v 35
>
Status: Klart? Detta skrivs v38 och denna vecka testar vi
elbas (igen)
17
Testning hittills
- hela kedjan (Svenska Kraftnät-NP-BA)
>
Testning mellan Nordpool, Svenska Kraftnät, elhandlare
och balansansvariga, allt från handel per område till olika
RK-priser i olika områden och balanskraft
>
Första testvecka var v 35, andra v 38. Många har testat
mot NP och Svenska Kraftnät.
>
Status: Sista planerade testveckan är nästa vecka –
Balansansvariga: Anmäl er för testning, kontakta oss!
Hantering av interna flaskhalsar
- Före och efter den 1:a november
>
Före  med specialregleringar
Om flaskhalsar uppstår internt i Sverige hanteras dessa av
Svenska Kraftnät med hjälp av specialregleringar.
>
Efter  med marknadsdelning och mothandel
Uppstår flaskhalsar internt i Sverige…
>
…i samband med handeln på day ahead marknaden (Elspot), hanteras
dessa med hjälp av marknadsdelning.
>
…i driftskedet på grund av internt/externt fel, genomför SvK mothandel.
>
…i driftskedet på grund av avvikelse mot plan sker balansreglering på
respektive sida om flaskhalsen till olika reglerpriser (Marknadsdelning i
reglerkraftmarknaden)
>
…inom ett elområde hanteras detta på samma sätt som tidigare med hjälp
av specialregleringar.
Typfall: Flaskhalsar och regleringar
- Några illustrerande exempel
1.
2.
3.
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot)
a)
Intakt nät utan flaskhalsar
b)
Flaskhals orsakade av fel i nätet (eller bortfall av reaktiv stöttning i
produktion)
c)
Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan
Utlandsförbindelser
a)
Flaskhals på grund av fel
b)
Flaskhals på grund av avvikelse mot plan
c)
- Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse)
Marknadsdelning i day ahead (Elspot)
Exempel 1a
- Intakt nät utan flaskhalsar
>
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och
alla elområden får samma spotpris.
>
Överföringarna mellan SE1, SE2, SE3 och SE4 är
mindre än tillgänglig kapacitet.
>
Balansreglering som idag. Upp- eller
nedregleringar kan handlas i samtliga elområden.
>
Ingen marknadsdelning behövs i reglerkraftmarknaden. Samma reglerpris i alla elområden.
 Ingen skillnad i resultat jämfört med dagens hantering!
Exempel 1b
- Flaskhals på grund av fel i under driftskedet
>
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla
elområden får samma spotpris.
>
Överföringskapaciteten mellan 2 och 3 har reducerats
plötsligt på grund av ett fel.*
>
Svenska Kraftnät genomför och bekostar mothandel
motsvarande planerad handel.
FLASKHALS!
>
Åtgärderna ej prissättande för reglerkraft.
>
Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i
reglerkraftmarknaden. Gemensamt reglerkraftspris för
område SE1 och SE2. Gemensamt reglerkraftspris iför
område SE3 och SE4.
* Exempelvis bortfall av ledning eller en produktionsanläggning som påverkar överföringskapaciteten genom
dess reaktiva stöd.
Exempel 1c
- Flaskhals på grund av avvikelse mot plan
>
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden
får samma spotpris.
>
Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider tillgänglig
kapacitet och flaskhals har uppstått.
>
Inget fel ligger till grund för otillräcklig överföringskapacitet, utan
flaskhalsen beror på avvikelse mot plan, exempelvis på grund av
prognosfel eller bortfall av produktion i område 3.
>
Marknadsdelning sker i reglerkraftmarknaden om kapaciteten är
otillräcklig. Samma reglerkraftspris i SE1 och SE2. SE3 och SE4
får ett eget reglerkraftspris.
Exempel 2a
- Flaskhals på grund av fel (Utlandsförbindelse)
>
Kapaciteten på utlandsförbindelsen mot
NO1 reduceras på grund av fel
>
Flaskhalsen hanteras genom att Statnett
och Svenska Kraftnät genomför
mothandel (jmfr exempel 1b)
>
Åtgärden ej reglerprissättande
>
Hanteras på samma sätt som idag
Exempel 2b
- Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse)
>
Flaskhals på utlandsförbindelse mot NO1
uppstår på grund av oväntat höga flöden.
>
Flaskhalsen hanteras genom att Statnett
och Svenska Kraftnät genomför
balansregleringar.
>
Åtgärden är reglerprissättande.
>
Samma hantering som idag, med undantag
för att reglerkraftpriset kan skilja mellan olika
elområden i Sverige.
Exempel 2c
- Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse)
>
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden
får samma spotpris.
>
Överföringen mellan SE3 och SE4 överskrider tillgänglig
kapacitet och flaskhals har uppstått.
>
Inget fel ligger till grund för minskad överföringskapacitet, utan
flaskhalsen beror på avvikelse mot plan på utlandsförbindelse,
exempelvis på grund av prognosfel, eller bortfall av produktion i
område DK2.
FLASKHALS!
>
Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i
reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1, SE2 och
SE3. Samma reglerkraftspris i SE4 och DK2.
Exempel 3
- Marknadsdelning
>
Handeln har resulterat i marknadsdelning i två områden
(SE1 + SE2) och (SE3 + SE4).
>
Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider
tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått.
>
Inget fel ligger till grund för minskad
överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på att
efterfrågan/lasten är högre än överföringskapaciteten.
>
Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i
reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1
och SE2. Samma reglerkraftspris i SE3 och SE4.
Värt att nämna i sammanhanget…
Systemet är detsamma, de fysikaliska förutsättningarna är oförändrade!
28
Mer information om elområden
>
Svenska Kraftnät
>
>
Svensk Energi
>
>
http://www.svenskenergi.se/sv/vi-arbetar-med/handel-forsaljning-avel/elomraden-i-sverige/
Nordpool Spot
>
>
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elomraden/
http://www.nordpoolspot.com/How-does-it-work/Bidding-areas/
Konsumentverket (prisjusteringsklausul för slutkunder)
>
http://www.konsumentverket.se/nyheter/pressmeddelanden/pressmeddelan
den-2010/tydligare-prisvillkor-for-el/

similar documents