1994 r. - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Report
GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY
I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Rys historyczny
1918 r. - Powstanie specjalistycznej biblioteki przy Ministerstwie Pracy i
Opieki Społecznej. Jej księgozbiór tworzono poprzez systematyczne
zakupy z funduszy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz
przejmowanie likwidowanych księgozbiorów poszczególnych wydziałów i
departamentów ministerstwa. Pozwoliło to stworzyć jedną z lepszych
bibliotek specjalistycznych w ówczesnej Polsce.
1920 r. – Powołanie na kierownika Biblioteki ministerialnej Edwarda
Chwalewika (1873-1956), bibliotekarza, bibliofila, historyka książki oraz
współautora zbiorów ustaw i rozporządzeń z zakresu opieki społecznej
wydanych przez MPiOS w latach 1929-1931.
1941 r. - Włączenie zbiorów Biblioteki do tzw. Staatsbibliothek Warschau,
Oddział III (Biblioteki Państwowej) i złożenie w gmachu Biblioteki
Ordynacji Krasińskich.
1946 r. – Reaktywowanie przez Edwarda Chwalewika Biblioteki
ministerialnej z ocalałych zbiorów.
1952-1962 r. – Działalność Biblioteki w strukturach Ministerstwa Pracy i
Opieki Społecznej, później Komitetu Pracy i Płac.
1962 r. - Powstanie w ramach nowo powołanego Instytutu Pracy,
Działowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej
wraz z Biblioteką. Kierownikiem zostaje Maria Frank.
1963 r. - Wydanie pierwszego adnotowanego przeglądu literatury
zagranicznej Informacji Ekspresowej, później ukazującej się pt. Przegląd
Dokumentacyjny, a od 2008 r. pt. Praca i Polityka Społeczna.
Tak wyglądał Przegląd na przestrzeni 1963-2014
1967 r. - Wydanie pierwszego rocznika Bibliografii Ekonomicznych
i Społecznych Zagadnień Pracy obejmującego piśmiennictwo z 1962 r.
Rocznik prezentujący piśmiennictwo z 2012 r. ukazał się w tym miesiącu.
1970 r. - Połączenie Działowego Ośrodka INTE z Zakładem Badań Ekonomiki Pracy
Instytutu Pracy i przejęcie księgozbioru byłej biblioteki Ministerstwa Pracy.
Kierownikiem zostaje Jolanta Gawron.
1972 r. - Zarządzeniem nr 31 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5
października utworzona zostaje Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
działająca w ramach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
1973 r. – Powołanie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego jako samodzielnej jednostki organizacyjnej zarządzeniem nr 57
Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 4 grudnia.
1973 r. - Powołanie Jolanty Gawron na dyrektora.
1974 r. - Małgorzata Kłossowska pełni obowiązki dyrektora GBPiZS.
1974 – nadanie, Uchwałą nr 1 Rady Ministrów z 5 stycznia, GBPiZS statusu
biblioteki naukowej o profilu społeczno-ekonomicznym.
1975 r. – Przeniesienie GBPiZS do gmachu przy ul. Mysiej 2. Dobre warunki
lokalowe sprawiły, że Biblioteka mogła rozwinąć swoją działalność. Utworzono
czytelnię z wolnym dostępem do zbiorów.
1975 r. – Powołanie Małgorzaty Kłossowskiej na dyrektora. W tym czasie nadano
obecny kształt GBPiZS, stawiając na informację naukową, dbając o ścisłe
kontakty ze środowiskiem naukowym i innymi instytucjami oraz wprowadzając
komputerowy system biblioteczny.
1976 r. - Ukazanie się pierwszej bibliografii monotematycznej pt. Bibliografia
zagadnień normowanych w kodeksie pracy. Do dzisiaj ukazało się ich ok. 110.
Prezentują piśmiennictwo z aktualnych i ważnych społecznie tematów.
Tak zmieniała się szata graficzna bibliografii monotematycznych
1976 r. - Wyjazd pracownika ośrodka informacji na dwumiesięczne szkolenie w
zakresie informacji naukowej i ekonomicznej
VINITI do Moskwy.
1977 r. – Ukazanie się pierwszego sprawozdania z działalności GBPiZS za 1976 r.
1977 r. - Wyjazd pracowników informacji GBPiZS do Ośrodka Informacji w
Bratysławie - Ceskolovenskeho Vyskumnego Ustavu Prace a Socialnich Veci.
1977 r. - Wydanie pierwszego numeru tygodniowego przeglądu artykułów z
czasopism Praca – Płace – Sprawy Socjalne. Obecnie Tygodnik ten ukazuje się
formie elektronicznej na naszej stronie www.gbpizs.gov.pl
1978 r. - Wyjazd kolejnego pracownika ośrodka informacji na dwumiesięczne
szkolenie w zakresie informacji VINITI do Moskwy.
1978-1987 - Uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Filmowym „Człowiek – Praca –
Twórczość”. Z tej okazji opracowywano Katalog Filmów o Pracy.
1978 r. – Uczestnictwo w międzynarodowej imprezie „Secura 78”, na którą składała się
wystawa środków ochrony pracy, sympozjum naukowe i przegląd filmów na temat
„Ochrony człowieka w środowisku pracy” Z tej okazji GBPiZS organizowała wystawę
publikacji z tego zakresu oraz opracowała Katalog wystawy wydawnictw i Katalog filmów.
1978 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Informacji o rozprawach doktorskich
i habilitacyjnych z zakresu pracy.
1980 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Katalogu Wydawnictw Instytutu Pracy i Spraw
Socjalnych.
1982 r. - Od tego roku opracowywane w GBPiZS bibliografie monotematyczne i
osobowe ukazywały się w ramach numerowanej serii BIBLIOGRAFIE.
1986 r. - Ukazanie się pierwszej bibliografii osobowej - Bibliografia prac prof. dr
hab. Lucyny Frąckiewicz. Dotychczas ukazało się ich 16.
1990 r. - Przystąpienie do Centralnego Programu Badań Podstawowych
„Polityka Społeczna w Polsce” prowadzonego przez prof. Stanisława Czajkę z
Instytutu Polityki Społecznej UW. GBPiZS jeszcze wielokrotnie uczestniczyła w
różnych projektach, ostatnio w projekcie prowadzonym przez prof. Juliana
Auleytnera z WSP im. J. Korczaka „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na
rynku pracy 2006-2007”.
1992 r. - Pierwszy komputer w GBPiZS. Zainstalowanie systemu bibliotecznego
ISIS (stosowała go ILO Library i CINTE) do szkoleń pracowników.
1993 r. - Organizowanie stoiska MOP na Międzynarodowych Targach Książki w
Warszawie. W ramach zacieśniającej się współpracy z tą organizacją GBPiZS
przez kolejne 4 lata wspólnie z Biurem Korespondenta MOP w MPiPS
przygotowywała i obsługiwała stoisko z jej publikacjami.
1993 r. - Dwutygodniowe szkolenie 3 pracowników ośrodka informacji w ILO
Library.
1994 r. - Wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Biura Pracy i ILO Library w
GBPiZS. Podczas uroczystego seminarium prezentowano bazy ILOLEX i NATLEX.
1994 r. - Zorganizowanie w Sejmie jubileuszowej wystawy „75-lecie MOP ze
zbiorów GBP” z okazji 75 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy.
1994 r. - Udział w Międzynarodowej Konferencji LIBTECH „Open Doors”
zorganizowanej w Hatfield w Wlk. Brytanii.
1995 r. - Wizyta pracownika z działu gromadzenia i dyrektora w Lange&Springer
w Berlinie.
1995 r. - Zorganizowanie w Hotelu Victoria wystawy towarzyszącej 5th European
Regional Conference of the International Labour Organization.
1996 r. - Udział pracownika wypożyczalni w seminarium „Informacja i usługi
świadczone przez MOP w zakresie pracy” zorganizowanego w Budapeszcie przez
Central Library of Labour Documentation Branch.
1996 r. - Przystąpienie do wdrażania systemu bibliotecznego TINLIB w ramach
programów PHARE-SPREAD oraz Dialog Społeczny.
1997 r. - Wprowadzanie do bazy TINLIB księgozbioru książek i zawartości czasopism
polskich.
1997 r. - Wyjazd studyjny do Bibliotek współpracujących z GBPiZS: OECD, La Musée
Social (CEDIAS) La Documentation Franҁaise, Confederation Française de Travailleurs
Chretiens (CFTC), Centre pour le Developpement de l’ Information sur la Formation
Permanente oraz Bibliothèque nationale de France.
1998 r. – Ukazanie się pierwszego wydania Informatora o pracach naukowobadawczych z zakresu pracy i polityki społecznej.
1998 r. – Ukazanie się Informatora o sprawozdaniach z podróży zagranicznych
pracowników resortu pracy i polityki socjalnej 1989-1997.
1999 r. - Włączenie GBPiZS do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2000 r. Powstanie pierwszej strony domowej prowadzonej przez firmę zewnętrzną.
2002 r. - Przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Limanowskiego 23.
2003 r. - Dyrektorem GBPiZS zostaje Anna Paszek.
2004 r. - Uroczysta konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności GBPiZS.
2006 r. - Udostępnienie katalogu on-line.
2007 r. - Wdrożenie systemu bibliotecznego ALEPH.
2007 r. - Powstanie nowej strony www prowadzonej przez pracownika GBPiZS.
2008 r. - Przygotowanie bibliografii z okazji 90. rocznicy utworzenia Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, prezentującej publikacje dotyczące działalności resortu oraz
wydawnictwa opracowywane lub wydawane przez ministerstwo.
2013 r. - Powiększenie GBPiZS o Dział Zbiorów dla Niewidomych.
2013 r. - Krystyna Cetera pełni obowiązki Dyrektora GBPiZS.
2014 r. - Powołanie Justyny Garbarczyk na Dyrektora GBPiZS.
Małgorzata Kłossowska
Dyrektor GBPiZS w latach 1975-2002
Justyna Garbarczyk
Obecna Dyrektor GBPiZS
Budynek przy ul. Chopina 1, w którym do roku 1975 mieściła się
GBPiZS
Budynek przy ul. Mysiej 2, w którym w latach 1975-2002 mieściła się
GBPiZS
Obecna siedziba GBPiZS, przy ul. Limanowskiego 23
Wykładowcy i uczestnicy szkolenia w ILO Library 1993 r.
W sali szkoleniowej ILO Library
Na konferencji Libtech („Open Doors”) 1994 r.
Wystawa towarzysząca 5. Europejskiej Konferencji Regionalnej MOP
odbywającej się w hotelu Victoria
Wystawa z okazji 75-lecia MOP zorganizowana w Sejmie 1995 r.
Wystawa z okazji 75-lecia MOP zorganizowana w Sejmie 1995 r.
Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie 1994 r.
Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie 1994 r.
Stoisko MOP na Międzynarodowych Targach Książki 1996 r.
W Bibliotece Polskiej w Paryżu w 1997 r.
Przed siedzibą OECD 1997 r.
Pierwsza czytelnia w siedzibie przy ul. Limanowskiego 2002 r.
Nowa czytelnia 2007 r.
Jubileuszu 30-lecia GBPiZS 2004 r.
Jubileusz 30-lecia Biblioteki 2004 r.
Dyrektor i załoga GBPiZS 2014 r.
Pracownicy w czytelni
Obraduje kolegium Dyrektora
Do zobaczenia
na następnym Jubileuszu...

similar documents