Adopcja i preadopcja w województwie mazowieckim (1)

Report
Adopcja i preadopcja
w
województwie mazowieckim
LIDIA UŁANOWSKA
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
MIEJSCE ADOPCJI I PREADOPCJI W SYSTEMIE
Asystent rodziny
Zespoły interdyscyplinarne
Placówki wsparcia dziennego
Rodziny wspierające
Piecza zastępcza (rodzinna i instytucjonalna)
Organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Rodziny pomocowe
Adopcja i preadopcja
ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA – cd.
WOJEWÓDZTWO
ROPS
ZADANIA WŁASNE
ZADANIA ZLECONE
PIECZA ZASTĘPCZA
INSTYTUCJONALNA
OŚRODKI ADOPCYJNE
INTERWENCYJNY
OŚRODEK
PREADOPCYJNY
REGIONALNA
PLACÓWKA
OPIEKUŃCZOTERAPEUTYCZNA
OŚRODKI
PUBLICZNE
OŚRODKI
NIEPUBLICZNE
UZASADNIENIE ZMIAN W ORGANIZACJI ADOPCJI
1
Monitorowanie procesów adopcyjnych w skali kraju
2
Zwiększenie dostępności adopcji
3
Kontrola skuteczności i efektywności pracy ośrodków adopcyjnych
4
Poprawa wskaźników skali problemów i tendencji związanych z adopcją
5
Usprawnienie prowadzenia procedur adopcyjnych
6
Usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej a ośrodkami
adopcyjnymi
7
Skrócenie procedur poszukiwania kandydatów na rodziny adopcyjne
OŚRODKI ADOPCYJNE NA MAZOWSZU
OŚRODKI PUBLICZNE
w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej:
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
z Oddziałami Zamiejscowymi w pięciu subregionach Mazowsza w miastach:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
OŚRODKI NIEPUBLICZNE
prowadzone przez organizacje pozarządowe:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny - Krajowy Ośrodek Adopcyjny
TPD w Warszawie
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego – Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie
3. Diecezję Warszawsko-Praską – Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
4. Caritas Diecezji Radomskiej – Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji
Radomskiej w Radomiu
OŚRODKI ADOPCYJNE cd.
•
Łącznie,
na
terenie
Mazowsza
funkcjonuje
10
ośrodków
1 ośrodek publiczny + 5 Oddziałów Zamiejscowych,4 ośrodki niepubliczne.
•
Ośrodkami Adopcyjnymi kieruje Dyrektor (lub Kierownik – dot. O/zam WOA).
•
Ośrodki publiczne i niepubliczne dysponują wyodrębnionymi siedzibami.
•
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny wyznaczony został do prowadzenia banku danych o
dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie,
zwanego Wojewódzkim Bankiem Danych.
•
Jedynie na Mazowszu w skali całego kraju prowadzona jest adopcja zagraniczna – zadanie
to realizują 3 ośrodki adopcyjne (Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny ul. Nowy Zjazd 1,
Krajowy Ośrodek Adopcyjny ul. Nowy Świat i Katolicki Ośrodek Adopcyjny ul. Grochowska).
•
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny ul. Nowy Zjazd 1, jako jedyny uprawniony w kraju,
prowadzi Centralny Bank Danych o dzieciach zakwalifikowanych do adopcji zagranicznej.
adopcyjnych:
KANDYDACI DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA
KANDYDACI DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA
Liczba rodzin
zgłaszających
gotowość do
przysposobienia
Liczba rodzin
odbywajacych aktualnie
szkolenie
Liczba rodzin
przeszkolonych
Liczba rodzin
zakwalifikowanych do
procesu przysposobienia
423
112
95
311
Liczba adopcji krajowych
Liczba adopcji zagranicznych
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Liczba rodzin
Liczba dzieci
165
185
59
143
Łączna liczba dzieci przysposobionych za pośrednictwem Ośrodków
Adopcyjnych na Mazowszu
Łączna liczba rodzin które adoptowały dzieci za pośrednictwem
Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu
328
260
DZIECI DO ADOPCJI
poniżej 1 roku od 1 roku do 4 lat od 5 do 9 lat
10 i więcej lat
RAZEM
Liczba
dzieci zgłoszonych o ośrodków adopcyjnych
Liczba dzieci
zgłoszonych
do ośrodka
adopcyjnego
86
87
100
190
463
DZIECI DO ADOPCJI ZAGRANICZNEJ
poniżej 1 roku od 1 roku do 4 lat od 5 do 9 lat
Liczba dzieci
zgłoszonych przez
CBD
18
94
229
10 i więcej lat
RAZEM
217
558
Liczba pozostałych usług zrealizowanych przez
Ośrodki Adopcyjne na Mazowszu w I półroczu 2014 roku
Poradnictwo prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla:
1828
rodzin przysposabiających
1414
osób przysposabiających niepozostających w związku małżeńskim
58
rodzin naturalnych
356
Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla kandydatów na rodziny przysposabiające
187
Posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym:
295
dzieci, których sprawy były przedmiotem posiedzeń
3 850
Opinia kwalifikacyjna dla kandydata do przysposobienia dziecka, w tym:
312
kandydata niepozostającego w związku małżeńskim
9
Kwalifikacja dziecka do przysposobienia
200
Dzieci, w stosunku do których złożono wniosek o przysposobienie do sądu
330
Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w postępowaniu postadopcyjnym
406
STATYSTYKA PREADOPCJI - I półrocze 2014 roku
Realizacja usług
przez Interwencyjny Ośrodek Predaopcyjny w OTWOCKU
W IOP przebywało 67 dzieci z 13 powiatów:
M. ST. WARSZAWA, ŁUKÓW, LEGIONOWO, ŻYRARDÓW, GARWOLIN,
PIASECZNO, PRUSZKÓW, WOŁOMIN, OTWOCK, SOCHACZEW,
MIŃSK MAZOWIECKI, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, WARSZAWA ZACHÓD.
Z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego wyszło 42 dzieci z tego:
- 26 zostało przysposobionych,
- 4 powróciło do rodziny naturalnej,
- 6 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- 6 zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Dziękuję za uwagę
oraz współpracę przy realizacji
zadań z zakresu adopcji i preadopcji
na terenie województwa mazowieckiego
Pozostaję do dyspozycji
W razie potrzeby odpowiem na każde pytanie:
[email protected]

similar documents