Przebudowa ul. Brzezi*skiej wraz z budow* Obwodnicy Nowosolnej

Report
Przebudowa ul. Brzezińskiej
wraz z budową
Obwodnicy Nowosolnej
Przedmiot inwestycji
•
Przedmiotem całej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa
ul. Brzezińskiej na odcinku od Centrum Handlowego M1 do ul. Iglastej
oraz budowa Obwodnicy Nowosolnej.
Celem inwestycji jest:
• usprawnienie ruchu na drodze krajowej DK72 relacji Łódź - Rawa
Mazowiecka,
• zapewnienie skomunikowania układu drogowego z węzłem „Brzeziny”
na autostradzie A-1,
• dokonanie segregacji ruchu krajowego i lokalnego na analizowanym
obszarze,
• wyprowadzenie ruchu krajowego z centrum Nowosolnej,
• poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu,
• poprawa jakości życia mieszkańców omawianego obszaru poprzez
rozdzielenie kategorii ruchu krajowego i lokalnego oraz wprowadzenie
infrastruktury przeznaczonej dla obsługi przyległego terenu.
Projektowane parametry techniczne
Wzdłuż ul. Brzezińskiej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
klasa techniczna
prędkość projektowa
przekrój poprzeczny
szerokość pasa ruchu
szerokość pasa dzielącego
szerokość chodników
szerokość ścieżek rowerowych
wysokość skrajni pionowej
obciążenie na oś
G
60 km/h
2 x 2 pasy
3.50 m
3.00 m
2.00 m
2.50 m
4.60 m
115 kN/oś
W śladzie Wariantu 1 Obwodnicy Nowosolnej,
•
•
•
•
•
•
•
•
klasa techniczna
prędkość projektowa
przekrój poprzeczny
szerokość pasa ruchu
szerokość pasa dzielącego
szerokość chodników
wysokość skrajni pionowej
obciążenie na oś
GP
70 km/h
2 x 2 pasy
3.50 m
5.00 m
2.00 m
4.70 m
115 kN/oś
Drogi serwisowe:
•
•
•
•
•
•
•
klasa techniczna
prędkość projektowa
przekrój poprzeczny
szerokość pasa ruchu
wysokość skrajni pionowej
szerokość chodników
szerokość ścieżek rowerowych
D
30 km/h
1 x 2 pasy
3.00 m, 2.50 m
4.50 m
2.00 m,
2.50 m
Wielokryterialna ocena wariantów
Kryteria:
• techniczne – długość trasy, długość podłączenia
do ul. Pomorskiej, powierzchnia obiektów inżynierskich ogółem,
liczba kolizji z infrastrukturą
• środowiskowe – kolizje z obszarami chronionymi,
kolizje z zabytkami, liczba budynków do wyburzenia, tereny
mieszkalne narażone na hałas, kolizja z terenami górniczymi
• transportowe – m.in. obsługa całego układu komunikacyjnego
w obrębie analizowanej inwestycji
• ekonomiczne - koszty realizacji poszczególnych wariantów
• społeczne - akceptacja społeczna, zgodność ze SUiKZP
Modele preferencji oraz wagi
wraz z metodyką obliczeń
Przyjęto 4 modele preferencji:
• Model techniczny
• Model środowiskowy
• Model transportowy
• Model społeczny
Punktacja dla kryteriów cząstkowych
La = Wa - / Wa - max
gdzie:
La - liczba punktów dla kryterium cząstkowego
„a” w wybranym wariancie
Wa - wartość kryterium cząstkowego „a”
w wybranym wariancie
Wa - max - maksymalna wartość kryterium
cząstkowego „a” w analizowanych
wariantach
Wynik obliczeń
L.p.
Model preferencji
Techniczny
Wariant
1
1A
Oa
0,758
2
1B
3
Środowiskowy
Wariant
Oa
Transportowym
Wariant
Oa
Społeczny
Wariant
Oa
1A
0,740
Średnio
Wariant
1A
Oa
0,772
0,745
1B
0,779
1E
0,789
1E
0,785
0,765
2A
0,690
2A
0,725
2B
0,803
2B
0,698
2B
0,739
0,759
2D
0,712
2D
0,752
2D
0,735
3A
0,726
3A
0,747
3A
0,669
3A
0,702
0,679
3B
0,747
3B
0,794
3B
0,698
3B
0,729
3D
0,691
3D
0,733
3D
0,750
3D
0,732
3D
0,726
10
4A
0,596
4A
0,549
4A
0,576
4A
0,555
4A
0,569
11
12
4B
4C
0,594
0,642
4B
4C
0,542
0,570
4B
4C
0,580
0,590
4B
4C
0,548
0,659
4B
4C
0,566
0,615
1A
0,781
1A
0,810
0,760
1B
0,785
1B
0,826
1B
1E
0,741
1E
0,774
1E
0,837
4
2A
0,702
2A
0,744
2A
5
2B
0,710
2B
0,746
6
2D
0,719
2D
7
3A
0,666
8
3B
9
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej w poszczególnych modelach
analizowane warianty zostały ocenione następująco:
•
W modelu technicznym wariant 1B zdobył najwyższą ocenę ze względu na długość
trasy i niewielką powierzchnię obiektów, wariant 1A uzyskał zbliżoną ocenę, co
wynika z nieznacznie krótszej trasy, ale większej ilości niezbędnych wyburzeń.
W modelu tym wariant 4A i 4B uzyskały najniższą ocenę ze względu na długość
trasy, długość podłączenia do ul. Pomorskiej. Warianty 2 i 3 uzyskały niską ocenę
głównie ze względu na liczbę obiektów.
•
W modelu środowiskowym, najwyższą ocenę uzyskał Wariant 1B, za którym
przemawia brak kolizji z OChK Pradolina Łódki przewidzianym do objęcia ochroną
przyrodniczą oraz na brak kolizji z terenami górniczymi. Wysoka ocenę uzyskał także
wariant 1A oraz 1 E. Najniższą ocenę uzyskał wariant 4B co związane jest z dużą
ingerencją w obszary chronione oraz kolizją z zabytkami.
•
W modelu społecznym wariant 1E uzyskał najwyższą ocenę ze względu na poparcie
społeczne i niewielką liczbę mieszkalnych budynków do wyburzenia. Wysoką ocenę
uzyskał także wariant 2D, który na odcinku alternatywnym do ul. Brzezińskiej jest
także wariantem społecznym. Oba warianty charakteryzują się podobną liczbą
wyburzeń. Najniższą ocenę uzyskał wariant 4B głównie ze względu na dużą
ingerencją w obszary chronione, kolizję z zabytkami oraz liczbę wyburzeń budynków
mieszkalnych.
•
W modelu transportowym wariant 1E uzyskał najwyższą ocenę między innymi ze
względu na funkcjonalność, i powiązania z istniejącą siecią uliczną. Wysoką ocenę
uzyskały także warianty 1B i 1A. Wariant 1A uzyskał ocenę niższą niż 1B ze względu
na gorszy sposób obsługi nieruchomości wzdłuż ul. Brzezińskiej, w tym obsługę
zabudowy usługowo-handlowej. Warianty 4A, 4B i 4C uzyskały najniższą ocenę ze
względu na przyjęte rozwiązania podłączenia do Obwodnicy Brzezin oraz do
autostrady A1.
Wariant 1E – rekomendowany
przez Kolegium Prezydenckie
• Długość
8,292 km
• Koszty
budowy 626
mln
• Ilość
wyburzeń
(mieszkalne)
95 (31)
Wariant północny 4B
• Długość
9,610 km
• Koszty
budowy
382 mln
• Ilość
wyburzeń
(mieszkalne)
109 (38)
Wariant południowy (społeczny) 2D
• Długość
9,311 km
• Koszty
budowy 643
mln
• Ilość
wyburzeń
(mieszkalne)
89 (26)
Wariant 1B
• Długość
8,010 km
• Koszty
budowy 450
mln
• Ilość
wyburzeń
(mieszkalne)
104 (37)
Podsumowanie
Analiza wielokryterialna wskazała
różnice wskaźników oceny globalnej.
Najwyższą ocenę uzyskał wariant 1E (0, 785),
który charakteryzuje się zgodnością ze SUiKZP
na odcinku obwodnicy Nowosolnej, niewielką
długością trasy oraz uzyskał najwięcej punktów
w modelu transportowym.
W związku z powyższym do dalszej realizacji
został wybrany wariant 1E.
Podsumowanie – c.d.
Zarząd Dróg i Transportu w imieniu Miasta
Łódź jako inwestora przedmiotowej trasy
komunikacyjnej dokonał wyboru wariantu
preferowanego budowy ul. Brzezińskiej wraz
z obwodnicą Nowosolnej na podstawie
przeprowadzonej wielokryterialnej analizy
porównawczej odnoszącej się do aspektów:
społecznych, technicznych, środowiskowych
oraz transportowych.
Ciąg dalszy postępowania
• Jednym z podstawowych czynników wyboru
wariantu, który uzyskał maksymalną ilość
punktów była ilość wyburzeń na trasie przyszłej
drogi publicznej. W wariancie preferowanym 1E
jest to 95 obiektów w tym 31 budynków
mieszkalnych, natomiast w wariancie 1B (
przebiegającym w mniejszej odległości od ul.
Brzezińskiej) są to 104 obiekty w tym 37
mieszkalnych.
Ciąg dalszy postępowania
• Następnym etapem w realizacji inwestycji, jest
procedura wydania przez Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UMŁ tzw. decyzji środowiskowej, która określi
środowiskowe uwarunkowania dla wariantu wybranego
do realizacji. Przed wydaniem decyzji środowiskowej
WOŚiR nakazuje wykonanie Raportu oddziaływania na
środowisko oraz zapewnia dostęp publiczny poprzez
ogłoszenie w prasie o postępowaniu jak również na
wniosek mieszkańców przeprowadza rozprawę
administracyjną w trakcie, której mieszkańcy mogą
wnosić swoje uwagi.
Wniosek Końcowy
• Reasumując dopiero decyzja
środowiskowa zatwierdza do dalszych
prac projektowych opracowany na
etapie koncepcji wariant przebiegu
drogi.

similar documents