Acizi Nucleici

Report
Belet Ana,Bujor Gabriela,Covaci
Andreea,Pruteanu Oana,Tanase Ana
Ce stim despre acizii nucleici?
ADN-ul este un acid
nucleic care se gaseste
in fiecare celula a
fiintelor vii si este
esentiala pentru
identitatea oricarui
organism.
•
Păstreaza informații
genetice (atat ADN-ul,
cât și ARN-ul).
•
Acidul nucleic este o
macromoleculă complexă,
ce conține informația
genetică din celula dată.
Acesta este alcătuit din
mii de nucleotide.
Termenul de acid nucleic
a fost propus pentru prima
dată de Richard Altmann,
pentru a desemna
substanțele complexe pe
care acesta le observase
în nucleu.
După provenienţa lor, respectiv după materialele
din care au fost extrase, acizii nucleici erau
consideraţi de două tipuri: acizi timonucleici (acizi
nucleici din timus sau acizi nucleici animali) şi acizi
zimonucleici (acizi nucleici din drojdie sau acizi
nucleici vegetali). Întrucât s-a constatat că
deosebirea dintre ei constă în natura
componentului glucidic (acizii timonucleici conţin
în molecula lor dezoxi-D-riboza, iar acizii
zimonucleici conţin D-riboza), denumirile lor au
fost înlocuite cu denumirile de acizi
dezoxiribonucleici (ADN), şi acizi ribonucleici (ARN).

ADN este prescurtarea de
la acidul
dezoxiribonucleic.Acesta este
format
din molecule organice dintre
cele mai complexe. Substanța
se găsește în fiecare celulă a
ființelor vii și este esențială
pentru identitatea oricărui
organism, de la Euglena viridis,
mica ființă unicelulară aflată la
granița dintre plante și animale,
și până la Homo sapiens
sapiens, omul contemporan.
Din punct de vedere chimic, ADN-ul este
un acid nucleic. Este o polinucleotidă, adică un
compus în structura căruia se repetă un set
limitat de macromolecule numite nucleotide; în
acest sens, el este definit ca fiind un „copolimer
statistic”:

un „copolimer” este un polimer în compoziția
căruia se repetă mai multe „motive” (monomeri);
în cazul ADN-ului, monomerii sunt nucleotidele.

iar „statistic” înseamnă că monomerii se repetă
de manieră aleatorie în lanțul polimer, fără ca ei
să fie dispuși alternativ sau după oricare alt
aranjament repetitiv (așa cum se întâmplă, de
exemplu, în etilen-acetatul de vinil (EVA) sau în
acronitril-butadien-stiren (ABS).
Nucleotida, ce reprezintă unitatea de bază a ADN-ului,
este o macromoleculă organică (o N-glicozidă)
compusă (prin policondensare) din:

un carbohidrat, adică o glucidă (mai exact
omonozaharidă) de tipul „pentoză” (în formă
furanozică)

o bază azotată heterociclică („inel” sau „ciclu”
aromatic în 6 atomi) de tipul pirimidinei, sau o
variantă a acesteia condensată cu inelul
imidazolic, numită purină

și un rest de acid fosforic (esterificat cu unul din
hidroxilii pentozei), adică un „grup fosfat”.
Acidul ribonucleic (ARN) este,
ca și ADN-ul, un polinucleotid
format prin copolimerizarea
ribonucleotidelor. Un
ribonucleotid este format dintro bază
azotată (adenină A, guanină G,u
racil U și citozină C), o pentoză
(D-2-dezoxiriboză) și un fosfat. În
molecula de
ARN uracilul înlocuiește timina.

În celule se găsesc diferite
tipuri de ARN. Proporția lor
este diferită: o mare cantitate
este reprezentată de ARNr
(80-90% din ARN-ul celular),
ARNt în proporție de 10-15%
și doar o cantitate mică de
ARNm (mai puțin de 5%).

ARN-ul mesager este ARN-ul ce va servi ca tipar pentru
sinteza proteinelor. Complexul enzimatic ARN
polimerazăsintetizează inițial un ARN mesager
precursor ce conține secvențele corespunzătoare exonilor și
intronilor genei. Prin procesul ulterior de maturare ARN-ul
premesager este modificat pentru a duce la formarea ARNului mesager matur.

ARN-ul de transport (notat ARNt) este un ARN scurt,
de 75-100 nucleotide, cu o structură terțiară „în treflă”
(cu patru regiuni scurte dublu catenare și trei bucle) ce
fixează un anumit aminoacid la capătul 3’ și care are o
regiune specifică de trei nucleotide numităanticodon în
bucla opusă capătului 3’. Acest ARN fixează un
aminoacid pe care îl transportă și în poziționează în
dreptul unui codon (prin complementaritatea codon (de
pe molecula de ARNm) – anticodon (de pe molecula de
ARNt) în cursul procesului de translație.

ARN-ul ribozomal este un constituient principal
al ribozomilor, structuri celulare la nivelul cărora se
realizează sinteza proteinelor. ARN-ul ribozomal este
sintetizat prin transcripția genelor corespunzătoare
situate în anumite regiuni ale cromozomilor numite
organizatori nucleolari (sau NOR în engleză). Prin
transcripție sunt sintetizați precursori de talie mare ce
vor fi ulterior scindați în patru tipuri de ARNr: ARNr
28S, ARNr 5.8S, ARNr 5S (ce intră în compoziția
subunității mari, 60S, a ribozomului) și ARNr 18S (ce
intră în compoziția subunității mici, 40S, a ribozomului).





În primul moment are loc transcripţia, care constă în sinteza mARN de către
una dintre catenele de ADN dintr-o genă.
În al doilea momont are loc translaţia care constă în migrarea mARN în
citoplasmă şi asocierea mARN cu ribozomii activi în sinteza proteică.
. În al treilea moment are loc activarea aminoacizilor, care constă în reacţia
unui aminoacid cu adenozin-trifosfat (ATP) catalizată de aminoacil-ARN
sinteza, şi formarea de aminoacil-adenilat (aminoacil AMP).
În al patrulea moment are loc translaţia, polimerizarea sau asamblarea
aminoacizilor. Legătura se realizează între gruparea COOH a primului
aminoacil care reprezintă punctul activ al biosintezei progresive, cu
gruparea NH2, a celui de al doilea aminoacil, în prezenţa enzimei peptidpolimeraza, care catalizează formarea legăturilor peptidice între
aminoacizi; încorporarea aminoacizilor este ireversibilă;
iau astfel naştere lanţuri polipeptidice care se eliberează de polizom, prin
translocarea ultimului complex aminoacil-tARN de ultimul ribozom din
polizom, când acesta a ajuns în urma rotirii la extremitatea matricei
mARN de care se detaşează. Un lanţ polipeptidic se sintetizează într-un
minut.



http://ro.wikipedia.o
rg/wiki/Acid_nucleic
Arborele Lumii
Chimie organică –
Mihai Zapan, Edith
Beral

similar documents