Skala i plan

Report
Dzisiaj powtarzamy umiejętności
związane z tematem-
Słowo "skala" ma kilka znaczeń,
np. często mówi się o skali zjawiska,
skali zniszczeń, skali głosu,
skali barw (chodzi tu o "wielkość",
"rozmiar", "rozpiętość", "zakres").
Skala to liczba określająca,
ile razy rzeczywiste rozmiary
przedmiotu zostały zmienione
na rysunku (pomniejszone
lub powiększone).
Mapa to obraz
powierzchni Ziemi
wykonany w pomniejszeniu –
-czyli w skali.
?
Skala mapy to stosunek liczbowy
przedstawiający wielkość zmniejszenia
odległości na mapie względem rzeczywistych
odległości w terenie.
Skalę mapy zapisuje się w postaci ułamka,
np. 1: 10 000 oznacza, że dowolna
odległość na mapie jest w terenie
10 000 razy większa.
Skala mapy jest tym większa im mniejszy
mianownik skali i na odwrót: skala mapy
mniejsza – mianownik większy.
Na przykład 1 : 5 000
›
1 : 50 000
Podane skale uporządkuj, od największej
do najmniejszej.
1:600
1:1
1:4000
1:30
1:100
Określenie "duża" lub "mała" skala
związane jest też z rozmiarami obiektów
na mapie. Jeżeli np. duże miasto
oznaczone jest na mapie kropką, to ta
mapa ma mniejszą skalę. Jeśli zaś to
samo miasto na innej mapie zajmuje
pewną powierzchnię, to wówczas mamy
do czynienia z mapą w większej skali.
Pora przypomnieć
sobie podstawowe
jednostki długości.
Znajomość poniższych zależności jest bardzo
ważna, ponieważ innymi jednostkami posługujemy
się na kartce papieru (centymetry, milimetry),
a innymi w terenie (metry, kilometry).
1km = 1 000 m
1m = 100 cm
1km = 100 000 cm
1m = 1 000 mm
1cm = 10 mm
Przelicz jednostki:
3 000
3 km = ………m
700
7 m = ………cm
870 000
8,7 km = …………cm
6,7
67 mm = …….cm
65
365 cm = 3,
…….m
2, 5
2 500 m = …….km
Uwaga!!!
Ten rysunek będzie Was informował,
że zadanie wykonujecie w grupach.
Przeliczcie jednostki:
2 500
250 000 cm = ………….m
2, 5
250 000 cm = ………….km
1 800 000
180 000 000 cm = ……………..m
800
180 000 000 cm = 1………….km
Jakie
poznaliśmy
sposoby
zapisywania
skali
na mapach?
1 : 500 000
(czytamy - jeden do pięciuset tysięcy)
skala liczbowa – zapisywana również
w postaci ułamka zwykłego oznacza, że
obraz terenu przedstawiony
na mapie jest 500 000 razy mniejszy
niż w rzeczywistości, czyli np. jeśli
na mapie odległość między dwoma
punktami wynosi 1 cm,
to w rzeczywistości wynosi ona
500 000 cm = 5000 m = 5 km.
skala mianowana – rozumie się ją
następująco: 1 cm na mapie odpowiada
5 km w terenie; taki zapis pozwala
na szybkie przeliczanie odległości
z mapy na odległości rzeczywiste.
podziałka liniowa – bardzo ułatwia
określanie przybliżonych odległości
na mapie./o tym dalej/
6 • 2km=12km
Przelicz podane skale mianowane
na skale liczbowe:
1cm - 250 km
1cm - 7,5 km
1cm - 100 km
1 : 25 000 000
1 : 750 000
1 : 10 000 000
Oblicz rzeczywistą odległość między
Lubinem i Gnieznem.
7cm . 2 250 000 = 15 750 000 cm
15 750 000 cm = 157, 5 km
Odp.: Rzeczywista odległość między Lubinem, a
Gnieznem wynosi 157, 5 km.
Oblicz rzeczywistą odległość między Warszawą
a Sydney.
Dokładność pomiaru przy użyciu linijki -1 cm.
17cm . 90 000 000 = 1530 000 000 cm
1530 000 000 cm= 15 300 km
Odp.: Rzeczywista odległość między Warszawą
a Sydney wynosi 15 300 km.
Korzystając z podziałki liniowej i kroczków
oblicz rzeczywistą odległość jaką musi
pokonać pociąg jadący z Częstochowy
przez Warszawę do Białegostoku.
16 • 25 km = 400 km
Odp.: Pociąg pokona odległość ok. 400 km.
Warta to największy dopływ Odry
o długości 808 km. Na mapie jej długość
wynosi 20,2 cm. Oblicz skalę mapy.
808 km = 808 000 m = 80 800 000 cm
80 800 000 cm : 20,2 cm = 4 000 000
Odp.: Skala tej mapy to 1: 4 000 000.
1 P R O S
T A
2 P U N K T
3 M I A N O W N I K
4 P L A N
5 K A R T O G R A F
I A
6 M E T R
7 M I A S T O
8 P O D Z
9 C Y R K I
I A Ł K A
E L
1. Nie ma początku, ani końca.
2. W matematyce oznaczamy
go wielką literą.
3. W zapisie ułamka: licznik,
kreska ułamkowa i ………..
4. Uproszczony rysunek terenu
lub przedmiotu, widzianych
z góry.
1. Nauka o sporządzaniu
i czytaniu map.
2. Podstawowa jednostka
długości.
3. Jest nim Sosnowiec
lub Warszawa
4. Rodzaj skali - ………….liniowa.
5. Możesz użyć go zamiast
kroczka.
Nie wiem jak Wy, ale ja
trochę się zmęczyłam,
Do widzenia
więc pójdę
teraz na !spacer.

similar documents