Obvod a obsah rovnoběžníků

Report
Obvod a obsah rovnoběžníků
Matematika – 7. ročník
Obvod a obsah čtverce
Vypočtěte obvod a obsah čtverce ABCD s délkou strany 6 cm.
D
c
C
d
b
A
a
B
a = 6 cm
o = … cm
S = … cm2
o = a + a+ a+ a= 4 · a
o=4·6
o = 24
o = 24 cm
S=a·a
S=6·6
S = 36
S = 36 cm2
Obvod čtverce je 24 cm a jeho obsah je 36 cm2.
a=b=c=d
1 cm
1 cm
1 cm2
Obvod a obsah obdélníku
Vypočtěte obvod a obsah obdélníku ABCD s délkami stran a = 7 cm, b = 4 cm .
D
c
d
A
C
b
a
B
a = 7 cm
b = 4 cm
a = c; b = d
o = … cm
S = … cm2
o = a + b + c + d = a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)
o = 2·(7 + 4)
o = 2 · 11
1 cm
o = 22
1 cm
o = 22 cm
S=a·b
S=7·4
S = 28
S = 28 cm2
Obvod obdélníku je 22 cm a jeho obsah je 28 cm2.
1 cm2
Obvod a obsah
kosočtverce
Vypočtěte obvod a obsah kosočtverce ABCD s délkou strany 6 cm a výškou 4 cm.
D
c
d
C
va
b
A
a
B
a = 6 cm
va = 4 cm
o = … cm
a=b=c=d
S = … cm2
o = a + a+ a+ a = 4 · a
o=4·6
o = 24
o = 24 cm
S = a · va
S=6·4
S = 24
S = 24 cm2
Obvod kosočtverce je 24 cm a jeho obsah je 24 cm2.
o=4·a
S = a · va
Obvod a obsah
kosodélníku
Vypočtěte obvod a obsah kosodélníku ABCD s délkami stran a = 6 cm, b = 4 cm
a výškou va = 3 cm.
a = 6 cm
D
c
C
va
d
b
A
a
B
b = 4 cm
va = 3 cm
o = … cm
a = c; b = d
S = … cm2
o = a + b + c + d = a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)
o = 2 · (6 + 4)
o = 20
o = 20 cm
S = a · va
S=6·3
S = 18
S = 18 cm2
Obvod kosodélníku je 20 cm a jeho obsah je 18 cm2.
o = 2 · (a + b)
S = a · va
Obvod a obsah
rovnoběžníku
1. Vypočtěte obvod a obsah rovnoběžníku, je-li: a = 4 dm; b = 18 cm; va = 0,1 m.
o = 116 cm; S = 400 cm2
Obvod a obsah
rovnoběžníku
2. Vypočtěte obvod a obsah rovnoběžníku s délkami stran 12 cm a 18 cm.
Vzdálenost kratších stran rovnoběžníku je 16 cm.
o = 60 cm; S = 192 cm2
Obvod a obsah
rovnoběžníku
3. Obvod obdélníku je 120 cm. Délka obdélníku je třikrát větší než jeho šířka.
Vypočtěte obsah tohoto obdélníku.
S = 675 cm2
Obvod a obsah
rovnoběžníku
4. Délka strany čtverce je 18,5 dm. Vypočtěte obsah obdélníku
s délkou strany 25 dm a stejným obvodem, jako má čtverec.
S = 300 dm2
Obvod a obsah
rovnoběžníku
Vypočtěte obvod a obsah stavební parcely na obrázku, je-li: a = 75 m; b = 35 m; c = 26,5 m.
d=a–2·c
d = 75 – 2 · 26,5
d = 75 – 53
d = 22
S=a·b+d·d
obdélník
S = 75 · 35 + 22
· 22 a čtverec
c = 26,5 m
S = 2 625+ 484
d = 22 m
S = 3 109
S = … m2
d
c
b = 35 m
o=…m
d
d
a = 75 m
S = 3 109 m2
o = a + 2b + 2c + 3d
c
o = 75 + 2 · 35 + 2 · 27,5 + 3 · 22
b
b
o = 75 + 70 + 55 + 66
o = 266
o = 266 m
a
Obvod parcely je 266 m a její obsah je 3 109 m2.
Obvod a obsah
rovnoběžníku
Vypočtěte obsah čtverce, jehož úhlopříčka má délku 10 cm.
e = 10 cm
S = … cm2
O
|AC| = |BD| = |MN| = |NO| = |OP| = |PM|
c
D
C
f
P
e
d
b
S
A
a
N
SMNOP = e · e
SOCD = SSCD
SMNOP = 10 · 10
SPAD = SSAD
SMNOP = 100
SMAB = SSAB
SMNOP = 100 cm2
SNBC = SSBC
SABCD = SMNOP : 2
B
SABCD = 100 : 2
SABCD = 50
M
SABCD = 50 cm2
Obsah čtverce je 50 cm2.

similar documents