70x100 cm vertical poster template

Report
‫محل قرار‬
‫گیری لوگوی‬
‫شما‬
‫عنوان ‪…………………………………………….‬‬
‫‪…………………………………………..‬‬
‫نویسنده اول‪ ،‬نویسنده دوم‪ ،‬نویسنده‬
‫سوم‬
‫چکیده‬
‫‪ -1‬مشخصات نویسنده اول‬
‫‪ -2‬مشخصات نویسنده دوم‬
‫‪ -3‬مشخصات نویسنده سوم‬
‫كامال هماهنگ تهیه و تایپ شوند‪.‬‬
‫ا‬
‫بهمنظور یكسانسازي مجموعه الزم است كه همة مقاالت پوستری با طرحي یكسان و‬
‫(رنگبندی‪ ،‬جانمایی مطالب‪ ،‬دو ستونه بودن و اندازه ستونهای چپ و راست و ‪ .)...‬این راهنما به نویسندگان كمك ميكند‬
‫تا مقالة خود را با طرح مورد قبول همایش تهیه نمایند‪ .‬توجه شود كه فرمت ظاهري این راهنما و نگارش آن منطبق بر‬
‫دستورالعمل مورد قبول همایش است‪.‬‬
‫اندازه پوستر باید ‪ 50‬در ‪ 70‬سانتیمتر باشد‪ .‬ضروری است عنوان همایش و لوگوهای باالی پوستر حفظ شود و تغییر نکند‪.‬‬
‫سایر زیباسازی ها در متن به شرط رعایت ساختار پیشنهادی زیر آزاد است‪.‬‬
‫براي ساخت پوستر‪ ،‬عنوان همة بخشها با قلم‬
‫‪ B Titr‬و اندازه‬
‫‪ 37pt.‬پررنگ و عنوان زیربخشها با قلم ‪ B Nazanin‬و اندازه‬
‫‪ 30‬پررنگ تایپ شود‪ .‬برای کلیه متون از حالت ‪ Justify‬و براي تدوین بخشهای التین نیز بایستي کلیه موارد مندرج در این‬
‫مقدمه ‪ ،‬متن اصلی‪ ،‬نتیجه گیری ‪...‬‬
‫دستورالعمل رعایت شود و برای نگارش بخش های التین باید از قلم‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬ای کلیدی ‪،........ ،....... :‬‬
‫واژه ه‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪......‬‬
‫‪........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪…..‬‬
‫……‬
‫‪….‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.......‬‬
‫واحد اصفهان(خوراسگان)‬
‫‪ Times New Roman‬با اندازه فونت دو شماره کمتر از حالت‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪...........‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪..............‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪......‬‬
‫مراجع‬
‫‪...............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪.....................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪............‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪.....................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪...........................‬‬
‫انجمن رسوب شناسی ایران‬
‫سازمان زمین شناسی و ا‬

similar documents