Národné účty a platobná bilancia

Report
Vypracoval: Eleonóra Gemerová, 3.AEx
NÁRODNÉ ÚČTY A PLATOBNÁ
BILANCIA
ÚVOD:
1. Národné účty
- GDP
- GNP
- uzavretá/otvorená ekonomika
2. Národné úspory
- súkromné/vládne úspory
3. Platobná bilancia
- účty platobnej bilancie
4. Príklady
Národné účty
- za hlavný záujem makroekonomickej analýzy
je považovaný hrubý národný produkt (GNP)
- GNP ( hrubý národný produkt)
- súčet peňažných hodnôt všetkých
finálnych tovarov a služieb
vyprodukovaných výrobnými faktormi vo
vlastníctve danej ekonomiky v danom
časovom období.
GNP(hrubý národný produkt)
 skladá sa zo štyroch typov výdavkov :
1. spotreba C – výdavky obyvateľstva
2. investície I – výdavky firiem na nové stavby a
zariadenia pre ďalšiu výroby
3. vládne nákupy G – výdavky štátu na nákup
tovaru a služieb
4. čistý vývoz (EX-IM) – rozdiel medzi vývozom a
dovozom
GDP (hrubý domáci produkt)
 predstavuje súčet penažných hodnôt všetkých
finálnych tovarov a služieb vyrobených
výrobnými faktormi krajiny v danej časovej
perióde.
 makroekonomický ukazovateľ, ktorým meriame
ekonomickú výkonnosť národného hospodárstva
 GDP = C + I + G + EX – IM
GDP= spotreba + investície + vládne nákupy +
čistý vývoz
GDP
 C – predstavuje spotrebiteľské výdavky domácností; v




slovenskom systéme národných účtov sa to nachádza pod
názvom „Konečná spotreba domácností“
I – predstavuje hrubé domáce súkromné investície; v slovenskom
systéme národných účtov sa to nachádza pod názvom „Tvorba
hrubého kapitálu“
G – predstavuje vládne výdavky na nákup tovarov a služieb; v
slovenskom systéme národných účtov sa to nachádza pod
názvom „Konečná spotreba verejnej správy“
EX – predstavuje tovary za služby vyvezené do zahraničia; v
slovenskom systéme národných účtov sa to nachádza pod
názvom „Vývoz výrobkov a služieb“
IM – predstavuje tovary a služby dovezené zo zahraničia; v
slovenskom systéme národných účtov sa to nachádza pod
názvom „Dovoz výrobkov a služieb“
GDP
 vieme zapísať aj ako: Y = C + I + G + CA
Y – predstavuje dôchodok
CA – predstavuje čisté výdavky cudzincov
Uzavretá ekonomika
 v modeli uzavretej ekonomiky musia byť
všetky
finálne
tovary
resp.
služby
nespotrebované
domácnosťami
alebo
vládou, investované firmami do stavby
nových tovární, zariadení alebo zásob
 identita uzavretej ekonomiky:
Y=C+I+G
Otvorená ekonomika
 v modeli otvorenej ekonomiky vstupuje do
hry aj čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a
dovozom)
 identita otvorenej ekonomiky
Y = C + I + G + (EX – IM)
Národné úspory
 pre národné úspory S platí:
∙ v uzatvorenej ekonomike
C + I + G =Y = C + S + G ⇒
I=S
∙ v otvorenej ekonomike
C + S + G = Y = C + I + G + (EX – IM)
S = I + (EX – IM)
S = I + CA
Súkromné a vládne úspory
 súkromné úspory SP sú rozdielom medzi
disponibilným dôchodkom a spotrebou
SP = Y – T - C
 vládne úspory SG sú rozdielom medzi čistým
príjmom vlády a vládnymi nákupmi
SG = T - G
Súkromné a vládne úspory
 súčet vládnych a súkromných úspor tvorí
národné úspory
SP + SG = Y – T – C + (T – G) = Y – C – G = S
 ak S = SP + SG = I + CA, potom
SP = I + CA – SG
SP = I + CA – (T – G) = I + CA +(G – T)
Súkromné a vládne úspory
 na základe tejto rovnice môžu byť súkromné
úspory použité tromi spôsobmi:
∙ investíciami do nákupu nového kapitálu
∙ na financovanie bežného účtu
∙ na financovanie vládneho dlhu
Rovnováha bežného účtu
 rozdiel medzi vývozom tovarov a služieb a
dovozom tovarov a služieb sa nazýva
zostatok (saldo) bežného účtu
CA = EX – IM
 ak EX > IM – prebytok bežného účtu
 ak EX < IM – deficit bežného účtu
Platobná bilancia
 Charakteristika:
- poskytuje podrobný obraz o zložení a
financovaní národného účtu
- účty sú založené tak, že akákoľvek transakcia
vedúca k platbe do cudziny je so znamienkom
mínus, a transakcia vedúca k platbe zo
zahraničia je so znamienkom plus
Účty platobnej bilancie
- zaznamenávajú 3 typy medzinárodných
prevodov:
1. Bežný účet: import / export v 3 kategóriách
trhov: tovar, služby, výnosy
2. Kapitálový účet: transakcie kapitálu
3. Finančný účet: priame investície v zahraničí,
priame investície vo vykazujúcej ekonomike,
aktíva a pasíva portfóliových investícií
Finančný účet: Medzinárodné
rezervy
 Medzinárodné rezervy – zahraničné aktíva
držané centrálnymi bankami pre prípad
ekonomickej krízy
- centrálne banky ich predávajú / kupujú s
cieľom ovplyvniť makroekonomické
podmienky v krajine – devízová intervencia
Príklady:
Údaje za rok 2012 v mil.Eur
C
40 215,4
G
12 580,5
I
14 840,6
IM
EX
64 773,9
68 326,4
T
69 344, 6
Výpočet HDP SR
Y = C + I + G + (EX – IM)
Y = 40 215,4 + 14 840,6 + 12 580,5 +
(68 326,4 - 64 773,9 )
Y = 71 189
HDP za rok 2012 je 71 189 mil. Eur.
Výpočet čistého bohatstva SR
CA = (EX – IM)
CA = ( 68 326,4 - 64 773,9 )
CA = 3552, 5
Čisté bohatstvo SR za rok 2012 sa zvýšilo
3552, 5 mil. Eur.
Výpočet úspor SR
S = I + CA
S = 14 840,6 + 3552, 5
S = 18 393, 1
Úspory za rok 2012 sú 18 393, 1 mil.Eur.
Výpočet súkromných úspor SR
Sp = I + CA + (G – T)
Sp = 14 840,6 + 3552, 5 + (12 580,5 - 69 344, 6)
Sp = 18 393,1 – 56 764,1
Sp = - 38 371
Súkromné úspory SR za rok 2012 sú
- 38 371 mil. EUR.
Štátne úspory SR
Sg = I + CA – (Y – T – C)
Sg = 14 840,6 + 3552, 5 – ( 71 189 - 69 344, 6
- 40 215,4 )
Sg = 18 393, 1 + 38 371
Sg = 56 764, 1 mil.Eur
Štátne úspory SR za rok 2012 sú 56 764,1
mil.EUR.
Ďakujem 

similar documents